Buradasınız

Özelge: İhraç edilen eşyalardan bir kısmının alıcı tarafından kalite şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iade edilmesi halinde KKDF uygulaması hk.

Özelge: İhraç edilen eşyalardan bir kısmının alıcı tarafından kalite şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iade edilmesi halinde KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[208]-74209
Tarih: 
14/07/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[208]-74209                                            14/07/2014

Konu : İhraç edilen kusurlu eşyanın ithal edilmesi

 

...

İlgi : 26/06/2014 tarihli ve ... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ... Bölge Müdürlüğünün ... tarihli ve ... sayılı yazısında, .... San. Tic A.Ş.'nin daha önceden ihraç ettiği eşyalardan bir kısmının alıcı tarafından kumaşların kalite şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iade edilmesi sonucu geri gelen eşya olarak ithalatının yapıldığı ve söz konusu ithalatın mal mukabili olarak beyan edildiği belirtilerek yapılan ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Mal mukabili ödeme şeklinde, mallar gümrükten çekildikten sonra mal bedeli ödenmektedir. Vadeli akreditifli veya kabul kredili ithalatta ise mal bedelleri mallar gümrükten çekildikten sonra, akreditifte belirtilen vadede veya poliçe vadesinde ödenmektedir. Dolayısıyla bu ödeme şekillerinde fon kesintisi uygulama nedeni, malların fiili ithalinin gerçekleştirilmesinden sonra ithalat bedelinin ödenmesi suretiyle ithalatçının kredilendirilmiş

olmasıdır.

Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 169 uncu maddelerinde, serbest dolaşımda bulunan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edildikten sonra belli süre içinde değişmeksizin geri gelerek tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde bu malların tabi olacağı hükümlere yer verilmiştir.

Bu itibarla, adı geçen firma tarafından ihraç edilen ancak kumaşların kalite şartlarını sağlamadığı sebebiyle üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan ve üretime konu edilmeyen kusurlu eşyanın gümrük mevzuatına uygun şekilde ve ayniyetinde bir değişiklik olmaksızın yasal süresi içinde geri gelmesi durumunda; ithalatı yapan firmanın kredilendirilmesi söz konusu olmamakta, bilakis daha önce yurt dışı edilen malların aynen yurda girişi söz konusu olmaktadır.

Buna göre, ayniyetinde bir değişiklik olmaksızın yasal süresi içinde geri gelen kusurlu eşyanın adı geçen firma tarafından ithal edilmesi halinde, durumun Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı şartıyla bu kapsamda yapılacak ithalat tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

...

Başkan a.