Buradasınız

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
29286
Resmi Gazete Tarihi: 
05/03/2015

 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (*) 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*) 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

I- MÜKELLEFİYET

A. VERGİNİN KONUSU

1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı
2. Malların (I) Sayılı Liste Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti
3. (I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler

B. TANIMLAR

1. İthalat
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması
1.2. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi

2. Vergi Sorumlusu
2.1. Türkiye'de İkametgâhın, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezinin Bulunmaması Halinde Vergi Sorumlusu
2.2. (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda Tevkifat Uygulaması
II-İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ
A. İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere veya Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
5. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
B. DİPLOMATİK İSTİSNA
1. İstisnanın Kapsamı
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
6. Sorumluluk
C. DİĞER İSTİSNALAR
1. Askeri Amaçlı İstisna
1.1. İstisnanın Kapsamı
1.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
1.3. İstisnadan Yararlanabilecek Kurumlardan Belge Alınması Zorunluluğu
1.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
1.5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
1.6. Sorumluluk
 
2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna
2.1. İstisnanın Kapsamı
2.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
2.3. İstisna Kapsamında Alınmak İstenen Malların Listesinin Onaylanması
2.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
2.5. ÖTV Ödenerek Alınan Malların İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
2.6. Sorumluluk
3. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde İstisna
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu
5. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna
5.1. İstisnanın Kapsamı
5.2. Tanımlar
5.3. Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
5.4. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.5. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.6. YMM Faaliyet Raporu Düzenlenmesi
5.7. Sorumluluk
6. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna
6.1. İstisnanın Kapsamı
6.2. Tanımlar
6.3. İzin Belgelerinin Verilmesi
6.4. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.5. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi
6.6. Elektrik Üretimi ve Bu Üretime İlişkin Bildirim
6.7. Sorumluluk
Ç. VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. İmalatta Kullanılan (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini
2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini
2.1. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Süre
2.2. İhraç Kaydıyla Satılan Malların İadesi

D. İSTİSNALARIN SINIRI

E. VERGİ İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
A. VERGİLEME ÖLÇÜ VE TUTARLARI
B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
1. Deniz Araçlarına Akaryakıt Teslimleri
1.1. Tanımlar
1.2. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.3. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.4. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama
1.5.  Sorumluluk
 
2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin Teslimleri
2.1. Tanımlar
2.2. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi
2.3. Biyoetanollü Benzin Teslimi
2.4. Sorumluluk

3. İhraç Edilecek Elektrik Üretimi İçin Fuel Oil Teslimleri

4. Etilen Üretimi İçin L.P.G. Teslimleri
5. Oto Biodizel ile Harmanlanmış Motorin Teslimleri
5.1. Tanımlar
5.2. Oto Biodizel Üretimi ve Teslimi
5.3. Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması ve Oto Biodizelli Motorin Teslimi
5.4. ÖTV İadesi Talebi
5.5. İade Uygulaması
5.6. Sorumluluk
6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri
6.1. Tanımlar
6.2. L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi
6.3. Kararname Kapsamında L.P.G. Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.4. Dağıtıcıların Üreticilere L.P.G. Teslimi
6.5. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı
6.6. ÖTV İadesi Talebi
6.7. İade Uygulaması
6.8. Sorumluluk
6.9. Diğer Hususlar
7.Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri
7.1. Hava Yakıtları İçin Alınacak Teminat
7.2. Rafinerilerin Ürettikleri Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri
7.4. İthal Edilen Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri

8. (A) Cetvelindeki Diğer Mallara İlişkin Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimler

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri1.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Bu Listeye Dâhil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması
1.2. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması
1.3. Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması
1.4. İade Uygulaması

Ç. (A) VE (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri

D.MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünlerinin Teslimi
2. (I) Sayılı Listedeki Malların Daha Yüksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak Kullanılması veya Üçüncü Kişilere Satılması
3. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Malların Bulundurulması
4. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

4.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
4.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
4.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B. BEYAN ESASI

1. Beyanname Verme Zamanı

C. BİLDİRİMLER

Ç. TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D. VERGİNİN ÖDENMESİ

E. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ

1. Düzeltme Yapılabilmesinin Şartları
2. Düzeltme İşlemleri

V. GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI  İŞLEMLER

A. GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLER
 
1. Gümrükte Alınacak Teminat
2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu
2.1. (A) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formunun Gönderilmesi
2.2. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formu ve Teminatın Gönderilmesi
3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.1. (A) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri
VI- DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A. DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması
2. Kayıt Düzeni

B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
 
1. Geçiş Dönemine İlişkin Hususlar ve Yetki
2. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
3. Yürürlük

EKLER

 

Tebliğin son halini görmek için tıklayınız.

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

 

"Tebliğ ile ilgili görüş ve önerilerinizi otv1@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz."