Buradasınız

Özelge: Kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi hk.

Özelge: Kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi hk.

Sayı: 
35672403-010.01[135-05-2013-1]-66
Tarih: 
27/05/2014
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

............. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

......... Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

35672403-010.01[135-05-2013-1]-66

27/05/2014

Konu

:

Kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ............. Vergi Dairesi Müdürlüğünün .............. vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac imalatı sürecinde kullandığını belirttiği yağların alımında ödenen ÖTV'nin 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, bu listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde (Bu Tebliğde 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişiklik yapılmıştır.) belirlenmiştir.

            Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) halinde, iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

            Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu bağlamda, ilgide kayıtlı başvurunuza konu olayda sacı haddelemek (inceltmek, istenen çelik özelliklerini elde etmek) amacıyla kullanıldığı anlaşılan 3403.19.90.00.00 G.T.İ.P. numaralı mal için, bu malın (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) nedeniyle, 2012/3792 sayılı Kararname ve 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

             Ancak söz konusu başvurunuza konu olayda kütük döküm tesislerinde sıvı çeliğin kütük şeklini alması amacıyla girdiği kalıbın iç yüzeyini yağlamada kalıp ayırıcı olarak kullanıldığı anlaşılan 2710.19.91.00.00 G.T.İ.P numaralı mal için, bu malın (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde üretilen malın bünyesine girmeksizin yardımcı malzeme veya sarf malzemesi olarak kullanılması nedeniyle, bahsi geçen Kararname ve Tebliğ uygulaması kapsamında iade uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.