Buradasınız

438 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

438 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
26152
Resmi Gazete Tarihi: 
28/04/2006
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun(1) 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

I - TECİL FAİZİ ORANI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %30 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de %24 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun(2) Geçici 6 ncı maddesi kapsamında yapılan tecil müracaatları ile anılan Kanun kapsamında tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar:

Bilindiği gibi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş ve Türkiye'de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin, 5228 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına, 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin(3) yürürlüğe girdiği 4/3/2005 tarihine kadar geçen süreler için tecil faiz oranının 1/6'sı olan (36/6=)%6 oranında tecil faizi uygulanırken, 434 Seri No.lu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra (bu tarih dahil) (30/6)=%5 oranında yıllık tecil faizi tatbik edilmektedir.

Anılan madde hükmüne göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık (24/6=)%4 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.

II - GECİKME ZAMMI ORANI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2/3/2005 tarihli ve 25743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2/3/2005 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %3 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 21/4/2006 tarih ve 26146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3/4/2006 tarih ve 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 21/4/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 21/4/2006 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 21/4/2006 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına yukarıda belirtilen oranlarda ve 378(4), 381(5), 428(6), 430(7), 434 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğlerinde ve bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 5035 sayılı Kanunla(8) 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan değişiklikle, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı hükme bağlandığından, 21/4/2006 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2,5/100/30=)0,000834 olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.(1) 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 4/3/2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(4) 26/12/1991 tarihli ve 21093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(5) 7/1/1994 tarihli ve 21811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(6) 15/5/2003 tarihli ve 25109 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(7) 15/1/2004 tarihli ve 25347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(8) 2/1/2004 tarihli ve 25334 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.