Buradasınız

Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi

GİRİŞ

Bu rehber, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan gelir unsurlarından Serbest Meslek Kazancının elde edilmesi, hesaplanması ve yıllık beyannameye aktarılması konusunda ilgili vergi mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır.

Serbest Meslek Kazancı elde eden mükelleflerin 2006 takvim yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında geçerli olan had ve tutarların dikkate alındığı bu rehber, Gelir İdaresi Başkanlığımızın kaliteli hizmet sunma anlayışı çerçevesinde 2006 Yıllık Gelir Vergisi beyan döneminde mükelleflerimize yol göstermesi amacıyla düzenlenmiştir.

SERBEST MESLEK FAALİYETİ

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

SERBEST MESLEK KAZANCI

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

SERBEST MESLEK KAZANCININ ÖZELLİKLERİ

ü Serbest meslek faaliyetinde faaliyet kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılır.

ü Serbest meslek faaliyetinin devamlılık göstermesi gerekir.

SERBEST MESLEK KAZANCI SAYILAN HALLER

Bazı faaliyetler, yukarıda sayılan serbest meslek faaliyetinin özelliklerini taşımasa bile Gelir Vergisi Kanunu tarafından serbest meslek kazancı sayılmaktadır.

Bunlar:

ü Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları bedeller,

ü Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler,

ü Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,

ü Serbest meslek erbabını bir araya getirip kazançtan pay alanlar,

ü Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,

ü Telif haklarının sahibi veya kanuni mirasçıları tarafından satılması kiralanması,

ü Vergi Usul Kanunu'nun 1 55 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar.

Şahıs şirketlerinden serbest meslek faaliyeti ile uğraşan adi ve 
kolektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite 
ortakları serbest meslek erbabı sayılır ve bu kişilerin ortaklıktan 
aldıkları pay serbest meslek kazancıdır.

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE 
HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır:

ü Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)

ü Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatları,

ü Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, (Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).

ü Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,

ü Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,

ü Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,

ü Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri,

ü Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,

ü Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,

ü Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar.

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

 

SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER
Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

ü Beyan edilen gelirin % 1 0’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin %5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).

ü Beyan edilen gelirin % 1 0’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 1 2 1 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).

ü Serbest meslek faaliyetinde bulunan özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 3 1 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)

ü Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı, beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 1 0’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

ü Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

ü Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

ü Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

· Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

· Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

· Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

· 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

· Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

· Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,

· Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

· 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

· Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

· Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 1 00’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir).

ü 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 1 7.6. 1 992 tarihli ve 38 1 3 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si.

ü Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

ZARAR MAHSUBU NASIL YAPILACAKTIR?

Gelir kaynaklarının bir kısmında oluşan zararlar, diğer kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup edilebilir.

Ayrıca, geçmiş yıllarda oluşan ve mahsup edilemeyen zararların cari yıl kazançlarından mahsubu mümkündür. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.

Envantere dahil olmayan gayrimenkullerin satışından doğan zararların mahsubu mümkün değildir.

VERGİYE TABİ OLMAYAN SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
(MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR)

· Ebe, Arzuhalci vb. Muaflığı

Meslek itibariyle muaflık kapsamına girebilmek için iki durumun gerçekleşmesi gereklidir:

1 . Bazı Mesleklerin Belirli Sınırlarda İcrası : Bu muaflıktan yararlanabilecek mesleklere örnek olarak ebelik, arzuhalcilik, sağlık memurluğu verilebilir. Belirtilen mesleklerle uğraşanların muafiyetten yararlanabilmeleri için:

· İşyeri açmaları,

· Çalışılan yere tabela asmaları,

· Faaliyetlerini ilanlarla duyurmaları,

· Mesleki teşekküllere kaydolmaları,

şartlarından en fazla birisi ile ilişki içinde bulunmaları gerekir.

2. Bu Mesleklerin Küçük Yerleşim Yerlerinde Yapılması: Birinci durumda belirtilen meslekler (arzuhalci, ebe vb.) köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerleşim yerlerinde icra ediliyorsa birinci gruptaki şartlar gerçekleşmemiş olsa da vergiden muaftır.

· Telif Kazançları İstisnası

Telif kazançları istisnasından yararlanabilmenin şartları aşağıda belirtilmiştir:

ü İstisnadan müellif, tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitlerin kendileri ve mirasçıları yararlanabilir.

ü Telife konu olan eserin, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, röportaj, fotoğraf, film, radyo ve televizyon oyunu gibi nitelikte olması gerekir.

ü Eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo ve videoda yayınlatılması veya kitap, CD, disket,resim,heykel ve nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle gelir elde edilmesi.

· Sergi ve Panayır İstisnası

Dar mükellefiyete tabi (Türkiye’de yerleşmiş olmayan) olanların hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

· Teşvik Ödülü İstisnası

İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı diğer işlerin gelişmesini teşvik amacıyla serbest meslek erbaplarına verilen ödüllerin miktarları ne olursa olsun vergiden istisna edilmiştir.

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) yapılan ödemeler esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

Vergi tevkifatı;

ü Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde edilen telif kazançlarından % 1 7,

ü Diğer serbest meslek kazançlarında, 2006/ 11 449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 0 1 .0 1 .2007 tarihinden itibaren %20 oranında yapılmaktadır.

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara yapılan ödeme esnasındaki tevkifat bir ön vergileme olup, bu tevkifat yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Mahsubu yapılan tevkifat tutarı, beyannamede hesaplanan vergiden fazla olduğu takdirde, vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine iade edilir.

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsuben geçici vergi ödemek zorundadır.

Geçici vergi, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanır.

Aynı dönem içinde tevkif edilmiş olan gelir vergisi, hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir, kalan ödenir.

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi mahsup edilir. Ödenemeyen geçici vergi terkin edilir, ancak terkin tarihine ( 1 Mart) kadar gecikme zammı hesaplanır. Geçici vergi, dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir, onyedinci günü akşamına kadar ödenir.

BEYAN EDİLECEK VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR?

- Beyannamede vergiye tabi gelir olarak esas alınacak serbest meslek kazancı tutarına bu rehberde yer alan vergi tarifesi uygulanmak suretiyle gelir vergisi hesaplanacaktır.

- Üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan ve ödenmiş olan geçici vergiler, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

- Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler, varsa beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Bu mahsup işleminin yapılabilmesi için “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste”nin yer aldığı Tablonun doldurularak beyannameye eklenmesi gerekir.

- Beyannamede gösterilen kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergiler varsa, beyan dönemine kadar ödendiği belgelenmek şartıyla bu vergiler mahsup edilir. Ancak, mahsup edilecek yurt dışında ödenen vergi tutarı, beyannamede hesaplanan gelir vergisinin, beyannameye dahil edilen yurt dışı kazancına isabet eden kısmını aşamaz.

BEYANNAME NE ZAMAN VE NEREYE VERİLECEK?

ü 1 Ocak – 3 1 Aralık 2006 döneminde faaliyette bulunan serbest meslek kazancı elde eden mükellef, bu dönemde elde ettiği serbest meslek kazancını 2007 yılının Mart ayının ( 1 Mart – 1 5 Mart) onbeşinci günü akşamına kadar verilecek yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir.

ü Beyanname mükellefin serbest faaliyetinden dolayı bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir.

ü Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir. Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Beyanname normal adi posta ile gönderilirse beyannamenin vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

VERGİ NE ZAMAN VE NEREYE ÖDENECEK?

Beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisi, 2007 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenecektir. Hesaplanan vergi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenebileceği gibi vergi tahsiline yetkili banka şubelerine de ödenebilecektir.

YILLIK BEYANNAMEYE HANGİ BELGELER EKLENECEKTİR?

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi- 1 00 1 A” ile “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki”ni dolduracaktır. Anılan ekte yer alan “Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimi” tablosunu ve “Performans Derecelendirme Bildirimi”ni mutlaka dolduracak, diğer gelirlerinin de bulunması halinde Ek’in diğer kazançlara ait tabloları da dolduracaktır.

Ayrıca beyannameye;

ü Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler (beyannamede gösterilen gelire dahil kazançlardan kesilen vergi varsa),

ü Yabancı ülkelerde ödenen vergi varsa, ödenen bu vergilere ilişkin belgeler eklenecektir.

2006 YILI GELİRLERİ İÇİN GEÇERLİ OLAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ

7.000 YTL’ye kadar

% 1 5

1 8.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1 .050 YTL, fazlası

% 20

40.000 YTL’nin 1 8.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası

% 27

40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9. 1 90 YTL, fazlası

% 35

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Beyanname;

• Bir örnek doldurulacaktır. Fotokopi ile çoğaltılan beyannameler kesinlikle kullanılmayacaktır.

• Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.

• Kurşun kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

• Her kutuya bir harf veya rakam yazılacaktır.

• Silinti ve kazıntı yapılmayacak, beyanname katlanmayacak ve buruşturulmayacak, okunaklı düzenlemeye özen gösterilecektir.

• Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. BİLGİLER İLGİLİ ALANA SIĞDIĞI KADAR YAZILACAKTIR.

• Sayısal ifadeler Romen Rakamı ile yazılmayacaktır.

• Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.

• Kelimeler arasında bir karakter boşluk bırakılacaktır.

• Noktalama işaretinden sonra boşluk bırakılmayacaktır.

• 1 -4 No’lu alanlara, kimlik bilgileri, nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekilde ve kısaltmadan aynen yazılacaktır. Kimlik bilgilerinin ayrılan alana sığmaması durumunda, isimler sığdığı kadarıyla yazılacaktır.

• 5 No’lu doğum yeri alanına, İLÇE ADI YAZILACAKTIR. İLÇENİN AYRI BİR ADI YOKSA İL ADI YAZILACAKTIR. KÖY VE BUCAK İSMİ YAZILMAYACAKTIR.

• 6 No’lu uyruğu alanına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar T.C rumuzunu, başka ülke tabiyetinde olanlar ise, ülkelerinin Uluslar arası Trafik Kodunu yazacaklardır.

• 7 No’lu alanda, doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir.

• 9 No’lu mesleği alanına, mükellefin esas uğraş konusu yazılacaktır. Birden fazla meslekle uğraş söz konusu ise ağırlıklı olan yazılacaktır.

• 11 - 1 2 No’lu adres alanına, mahalle, cadde / sokak bilgileri yazılacak ve POSTA KODU muhakkak belirtilecektir. Varsa telefon numarası alan kodu ile birlikte yazılacaktır. Adres bilgileri açık bir şekilde alanlara sığıyorsa kısaltma yapmadan yazılacaktır. Alanlara sığmaması halinde anlaşılır kısaltmalar yapılabilir.

ÖRNEK

Ankara’da açmış olduğu muayenehanede diş hekimliği faaliyetinde bulunan Ayhan İNAN bu faaliyetinden 2006 yılında 40.000 YTL hasılat elde etmiştir. Mükellefin faaliyeti ile ilgili olarak yapmış olduğu genel gider tutarı 4.000 YTL’dir. Yıl içinde 5.000 YTL geçici vergi ödenmiştir.

Buna göre, mükellefin vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesi aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

 

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

FORTİSBANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

FİNANSBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

TEKSTİLBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

OYAKBANK A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

TEKFENBANK A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Türkçe