Buradasınız

- VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞLER

Resmi Gazete No: 23034 Resmi Gazete Tarihi: Pazar, 29 Haziran, 1997 Adı: UID: dnP4miw4HtdR7kQ9
İçerik:

I - AMAÇ

Bilindiği üzere; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak, gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı hedefleyen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu l3/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2 nci maddesinde serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerinin düzenlenmiş olmasına rağmen, mali sorumlulukları Kanunda yer almamıştır.

Kanunun 2/A-a bendinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, diğer işlemlerin yanında "gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" olarak ifade edilmiştir.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin, (Tebliğin bundan sonraki bölümlerinde meslek mensupları olarak anılacaktır.) bu işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06/07/1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227 nci madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki, almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle, beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla meslek mensuplarına verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir.

II - KAPSAM

A) İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanlar, 1998 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, takip eden yıllarda Bakanlığımızca belirlenecek yeni hadleri aşmayan mükellefler için geçerli olacaktır. Sözkonusu hadlerin Bakanlığımızca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Yukarıdaki hadlerin tespitinde adi ortaklık ve kollektif şirket ortakları için bu işletmelere ait aktif ve net satışlar toplamları gözönünde bulundurulacaktır. Bir önceki yıl aktif veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen hadleri aşan mükellefler ise, beyannamelerini 18 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Bu hadlerden birisinin aşılması, beyannamelerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi için yeterli olacaktır. Bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar' vergisi beyannameleri ile eklerini ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebileceklerdir. Bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

B) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellefler

1998 yılı vergilendirme dönemiyle ilgili olarak;

1 - İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 7 milyar lirayı,

b) Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 3,5 milyar lirayı,

2 - Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılatları tutarı 7 milyar lirayı,

3 - Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi, hasılatları tutarı 5 milyar lirayı,

aşmayanlar ile,

4 - Bu hadlere bakılmaksızın noterler,

beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

Sözkonusu hadlerin takip eden yıllarda Bakanlığımızca ayrıca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

C) İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

Tebliğin II/B bölümündeki hadleri aşan, ancak II/A bölümündeki hadlerin altında kalan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması zorunludur.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır.

D) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

III - BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Tebliğ hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan veya bu Tebliğin IV. bölümünde belirtilen esaslara uyulmaksızın imzalatan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılmakla birlikte; fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bent uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir. Ayrıca, söz konusu mükelleflerin öncelikle incelenmesine özen gösterilecektir.

IV - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI VE SORUMLULUKLARI

Mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanacaktır.

Beyanname imzalayan meslek mensuplarının imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazmalarına gerek bulunmamaktadır.

Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde, kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar. Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde, meslek mensupları, bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde, keyfiyet, meslek mensubunca beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun sözkonusu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğun tespitinde, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin, sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu ziyaa uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar,

Meslek mensuplarının sorumlulukları kapsamına giren yukarıda belirtilen işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 346 ncı maddesinde bir mükellefi veya vergi sorumlusunu kaçakçılık yapmaya azmettirme fiilleri için mükellefe veya sorumluya uygulanacak cezanın aynen uygulanacağı, aynı Kanunun 347 nci maddesinde ise kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde bu fiiller için Kanunda belirlenen cezaların dörtte birinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen sorumluluklar, mükellefin beyannamesini imzalayan meslek mensubu için de geçerli bulunmaktadır.

Beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, sözkonusu meslek mensupları da yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar. Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

V - MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ

A) Denetim Elemanlarınca Yapılacak İşlem

Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde, denetim elemanları, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının sorumluluklarının tespitini yapacak ve raporlarında belirteceklerdir. Denetim elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi ilgili meslek mensubunun bilgisine de başvurmak suretiyle inceleme raporlarında net bir şekilde ortaya koyacak ve bulunan matrah farkından meslek mensubunun sorumlu olup olmadığını açıklayacaklardır. Meslek mensubunun bu Tebliğle belirlenen sorumluluk çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde, sözkonusu inceleme raporlarının onaylı birer örneği denetim elemanlarınca, meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesine ve disiplin cezası yönünden de gereği yapılmak üzere meslek odasına ayrıca gönderilecektir. Bulunan matrah farkı üzerinden tarh edilen vergi ve buna ilişkin cezalarda uzlaşmaya varılmış veya tahsilatın yapılmış olması, raporların birer örneğinin meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu raporların ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, vergi inceleme elemanlarınca, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının Vergi Usul Kanununun 346 ve 347 nci maddelerinde belirtilen sorumluluklarının olup olmadığı da tespit edilecektir.

B) Vergi Dairelerince Yapılacak İşlem

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacak ve tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacaktır. Sorumluluğu tespit edilen meslek mensupları ile ilgili takibat, bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirilecektir.

VI - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ

İlgili yılda yayımlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nde belirlenen defter tutma ücretleri, beyanname imzalama ücretlerini de kapsamakta olup, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarınca beyanname imzalanması için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

VII - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellefler veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.

VIII - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

23/2/1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı, 29/3/1995 tarih ve 22242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sıra numaralı ve 25/12/1995 tarih ve 22504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sıra numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ"ler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğ hükümleri, 1 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

I - AMAÇ

Bilindiği üzere; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak, gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı hedefleyen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu l3/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2 nci maddesinde serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerinin düzenlenmiş olmasına rağmen, mali sorumlulukları Kanunda yer almamıştır.

Kanunun 2/A-a bendinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, diğer işlemlerin yanında "gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" olarak ifade edilmiştir.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin, (Tebliğin bundan sonraki bölümlerinde meslek mensupları olarak anılacaktır.) bu işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06/07/1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227 nci madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki, almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle, beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla meslek mensuplarına verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir.

II - KAPSAM

A) İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanlar, 1998 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, takip eden yıllarda Bakanlığımızca belirlenecek yeni hadleri aşmayan mükellefler için geçerli olacaktır. Sözkonusu hadlerin Bakanlığımızca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Yukarıdaki hadlerin tespitinde adi ortaklık ve kollektif şirket ortakları için bu işletmelere ait aktif ve net satışlar toplamları gözönünde bulundurulacaktır. Bir önceki yıl aktif veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen hadleri aşan mükellefler ise, beyannamelerini 18 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Bu hadlerden birisinin aşılması, beyannamelerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi için yeterli olacaktır. Bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar' vergisi beyannameleri ile eklerini ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebileceklerdir. Bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

B) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellefler

1998 yılı vergilendirme dönemiyle ilgili olarak;

1 - İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 7 milyar lirayı,

b) Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 3,5 milyar lirayı,

2 - Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılatları tutarı 7 milyar lirayı,

3 - Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi, hasılatları tutarı 5 milyar lirayı,

aşmayanlar ile,

4 - Bu hadlere bakılmaksızın noterler,

beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

Sözkonusu hadlerin takip eden yıllarda Bakanlığımızca ayrıca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

C) İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

Tebliğin II/B bölümündeki hadleri aşan, ancak II/A bölümündeki hadlerin altında kalan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması zorunludur.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır.

D) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

III - BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Tebliğ hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan veya bu Tebliğin IV. bölümünde belirtilen esaslara uyulmaksızın imzalatan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılmakla birlikte; fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bent uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir. Ayrıca, söz konusu mükelleflerin öncelikle incelenmesine özen gösterilecektir.

IV - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI VE SORUMLULUKLARI

Mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanacaktır.

Beyanname imzalayan meslek mensuplarının imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazmalarına gerek bulunmamaktadır.

Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde, kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar. Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde, meslek mensupları, bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde, keyfiyet, meslek mensubunca beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun sözkonusu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğun tespitinde, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin, sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu ziyaa uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar,

Meslek mensuplarının sorumlulukları kapsamına giren yukarıda belirtilen işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 346 ncı maddesinde bir mükellefi veya vergi sorumlusunu kaçakçılık yapmaya azmettirme fiilleri için mükellefe veya sorumluya uygulanacak cezanın aynen uygulanacağı, aynı Kanunun 347 nci maddesinde ise kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde bu fiiller için Kanunda belirlenen cezaların dörtte birinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen sorumluluklar, mükellefin beyannamesini imzalayan meslek mensubu için de geçerli bulunmaktadır.

Beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, sözkonusu meslek mensupları da yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar. Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

V - MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ

A) Denetim Elemanlarınca Yapılacak İşlem

Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde, denetim elemanları, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının sorumluluklarının tespitini yapacak ve raporlarında belirteceklerdir. Denetim elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi ilgili meslek mensubunun bilgisine de başvurmak suretiyle inceleme raporlarında net bir şekilde ortaya koyacak ve bulunan matrah farkından meslek mensubunun sorumlu olup olmadığını açıklayacaklardır. Meslek mensubunun bu Tebliğle belirlenen sorumluluk çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde, sözkonusu inceleme raporlarının onaylı birer örneği denetim elemanlarınca, meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesine ve disiplin cezası yönünden de gereği yapılmak üzere meslek odasına ayrıca gönderilecektir. Bulunan matrah farkı üzerinden tarh edilen vergi ve buna ilişkin cezalarda uzlaşmaya varılmış veya tahsilatın yapılmış olması, raporların birer örneğinin meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu raporların ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, vergi inceleme elemanlarınca, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının Vergi Usul Kanununun 346 ve 347 nci maddelerinde belirtilen sorumluluklarının olup olmadığı da tespit edilecektir.

B) Vergi Dairelerince Yapılacak İşlem

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacak ve tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacaktır. Sorumluluğu tespit edilen meslek mensupları ile ilgili takibat, bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirilecektir.

VI - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ

İlgili yılda yayımlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nde belirlenen defter tutma ücretleri, beyanname imzalama ücretlerini de kapsamakta olup, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarınca beyanname imzalanması için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

VII - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellefler veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.

VIII - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

23/2/1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı, 29/3/1995 tarih ve 22242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sıra numaralı ve 25/12/1995 tarih ve 22504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sıra numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ"ler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğ hükümleri, 1 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

I - AMAÇ

Bilindiği üzere; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak, gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı hedefleyen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu l3/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2 nci maddesinde serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin yetkilerinin düzenlenmiş olmasına rağmen, mali sorumlulukları Kanunda yer almamıştır.

Kanunun 2/A-a bendinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, diğer işlemlerin yanında "gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" olarak ifade edilmiştir.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin, (Tebliğin bundan sonraki bölümlerinde meslek mensupları olarak anılacaktır.) bu işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06/07/1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227 nci madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki, almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle, beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla meslek mensuplarına verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir.

II - KAPSAM

A) İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanlar, 1998 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, takip eden yıllarda Bakanlığımızca belirlenecek yeni hadleri aşmayan mükellefler için geçerli olacaktır. Sözkonusu hadlerin Bakanlığımızca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Yukarıdaki hadlerin tespitinde adi ortaklık ve kollektif şirket ortakları için bu işletmelere ait aktif ve net satışlar toplamları gözönünde bulundurulacaktır. Bir önceki yıl aktif veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen hadleri aşan mükellefler ise, beyannamelerini 18 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Bu hadlerden birisinin aşılması, beyannamelerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi için yeterli olacaktır. Bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar' vergisi beyannameleri ile eklerini ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebileceklerdir. Bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

B) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Mükellefler

1998 yılı vergilendirme dönemiyle ilgili olarak;

1 - İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 7 milyar lirayı,

b) Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 3,5 milyar lirayı,

2 - Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılatları tutarı 7 milyar lirayı,

3 - Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi, hasılatları tutarı 5 milyar lirayı,

aşmayanlar ile,

4 - Bu hadlere bakılmaksızın noterler,

beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

Sözkonusu hadlerin takip eden yıllarda Bakanlığımızca ayrıca belirlenmemesi halinde, bu hadler, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

C) İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

Tebliğin II/B bölümündeki hadleri aşan, ancak II/A bölümündeki hadlerin altında kalan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması zorunludur.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır.

D) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

III - BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Tebliğ hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan veya bu Tebliğin IV. bölümünde belirtilen esaslara uyulmaksızın imzalatan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılmakla birlikte; fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bent uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir. Ayrıca, söz konusu mükelleflerin öncelikle incelenmesine özen gösterilecektir.

IV - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI VE SORUMLULUKLARI

Mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanacaktır.

Beyanname imzalayan meslek mensuplarının imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazmalarına gerek bulunmamaktadır.

Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde, kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar. Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde, meslek mensupları, bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde, keyfiyet, meslek mensubunca beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun sözkonusu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğun tespitinde, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin, sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu ziyaa uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar,

Meslek mensuplarının sorumlulukları kapsamına giren yukarıda belirtilen işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 346 ncı maddesinde bir mükellefi veya vergi sorumlusunu kaçakçılık yapmaya azmettirme fiilleri için mükellefe veya sorumluya uygulanacak cezanın aynen uygulanacağı, aynı Kanunun 347 nci maddesinde ise kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara bundan ayrı bir menfaat gözetmediği takdirde bu fiiller için Kanunda belirlenen cezaların dörtte birinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen sorumluluklar, mükellefin beyannamesini imzalayan meslek mensubu için de geçerli bulunmaktadır.

Beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, sözkonusu meslek mensupları da yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar. Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

V - MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ

A) Denetim Elemanlarınca Yapılacak İşlem

Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde, denetim elemanları, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının sorumluluklarının tespitini yapacak ve raporlarında belirteceklerdir. Denetim elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi ilgili meslek mensubunun bilgisine de başvurmak suretiyle inceleme raporlarında net bir şekilde ortaya koyacak ve bulunan matrah farkından meslek mensubunun sorumlu olup olmadığını açıklayacaklardır. Meslek mensubunun bu Tebliğle belirlenen sorumluluk çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde, sözkonusu inceleme raporlarının onaylı birer örneği denetim elemanlarınca, meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesine ve disiplin cezası yönünden de gereği yapılmak üzere meslek odasına ayrıca gönderilecektir. Bulunan matrah farkı üzerinden tarh edilen vergi ve buna ilişkin cezalarda uzlaşmaya varılmış veya tahsilatın yapılmış olması, raporların birer örneğinin meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu raporların ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, vergi inceleme elemanlarınca, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının Vergi Usul Kanununun 346 ve 347 nci maddelerinde belirtilen sorumluluklarının olup olmadığı da tespit edilecektir.

B) Vergi Dairelerince Yapılacak İşlem

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacak ve tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacaktır. Sorumluluğu tespit edilen meslek mensupları ile ilgili takibat, bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirilecektir.

VI - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ

İlgili yılda yayımlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"nde belirlenen defter tutma ücretleri, beyanname imzalama ücretlerini de kapsamakta olup, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarınca beyanname imzalanması için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

VII - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellefler veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.

VIII - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

23/2/1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra numaralı, 29/3/1995 tarih ve 22242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sıra numaralı ve 25/12/1995 tarih ve 22504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sıra numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ"ler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğ hükümleri, 1 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 22211 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 23 Şubat, 1995 Adı: UID: Lv6ajVfkAhoubgYs
İçerik:

Bilindiği üzere, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı hedefleyen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2'nci maddesinde meslek mensuplarının yetkileri düzenlenmiş olmasına rağmen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin mali sorumlulukları Kanunda yer almamıştır.

Kanunun 2-A/a bendinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, diğer işlemlerin yanında "gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" olarak ifade edilmiştir.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06.07.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227'nci madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla serbest muhasebeci, ve serbest muhasebeci mali müşavirlere verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak; vergi beyannamelerinin; 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından da imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir

A - KAPSAM

1. İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (dar mükellefler dahil), bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı ve net satışlar toplamı 60 milyar lirayı aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Yukarıdaki hadlerin tespitinde adi ortaklık ve kollektif şirket ortakları için bu işletmelere ait aktif ve/veya net satışlar toplamları göz önünde bulundurulur.

Bir önceki yıl aktif toplamı veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen tutarları aşan mükellefler ise beyannamelerini ilgili Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Bu tutarlardan birisinin aşılması beyannamelerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi zorunluluğu için yeterli olacaktır. Bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini 14 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler. Bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

Beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu, 1995 yılı gelirlerine ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gerekecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden başlayacaktır.

Ancak, 1994 yılına ait beyannamelerde yer alan "beyannameyi düzenleyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin kimlik bilgilerine" ait bölümler, beyannameyi dolduran serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından doldurulmaya ve imzalanmaya devam olunacaktır. Bu imza sadece beyannamenin meslek mensubunca tanzim edildiği anlamına gelecektir.

2. İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

Yukarıda belirtilen hadlerin altında kalan mükelleflere ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, serbest muhasebeci veya serbest muhâsebeci mali müşavirlere imzalatılmak zorundadır. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerinin beyannamelerini imzalatmaları zorunlu değildir. Ancak, bu mükellefler diledikleri takdirde bu beyannamelerini de meslek mensuplarına imzalatabilirler.

Beyannamede ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalama keyfiyeti ve buna ilişkin sorumluluk ticari, zirai ve mesleki kazancın yanı sıra diğer gelir unsurlarını da kapsar.

Meslek mensubunun, sözleşme dönemi geçtikten sonra ölüm, meslekten çıkartılma, mesleğin süresiz terkedilmesi ve benzeri nedenlerle mesleki faaliyetini terketmesi durumunda, bu meslek mensubu ile sözleşme imzalayan mükelleflere ait beyannamelerin de imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi durumların mevcudiyeti, ilgili mercilerden alınacak belgelerle mükellef tarafından tevsik edilecektir.

B - BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Tebliğ hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan veya imzalatmamış sayılan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince gerekli cezai işlem yapılmakla birlikte, fiil aynı Kanunun Mükerrer 30'uncu maddesine(**) 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bend uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, sözkonusu mükelleflerin ilgili yıl matrahlarının takdiri için durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir.

C - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI

3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, yalnızca kanuni defterlerini tuttukları ve mâli tablolarını tanzim ettikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecektir. Mükelleflerin beyannâmeleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a bendinde belirtilen hizmeti veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını tanzim etmedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayamazlar. Bu durumda meslek mensuplarının beyannamelerde yer alan imzalarının hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Bu beyannameler meslek mensuplarına hiç imzalattırılmamış sayılır.

Meslek mensubunun sözleşme dönemi içinde ölüm, meslekten çıkartılmaya da mesleki faaliyetinin süresiz tatil edilmesi ve benzeri nedenlerle faaliyetini terketmesi durumunda beyanname, muhasebe hizmetlerini yerine getirecek başka bir serbest muhasebeci ya da, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Ancak, sözleşmenin taraflarca feshedilmesi nedeniyle birden fazla meslek mensubu ile sözleşme düzenlemek zorunda kalan mükellefin beyannamesi, o dönem içinde sözleşme düzenlenilen meslek mensupları tarafından müştereken imzalanacaktır.

Muhasebeye ilişkin işlemleri 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış ve işletmede bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarınca yerine, getirilen mükelleflerin beyannameleri, bağımlı olarak çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Bu mükelleflerin beyannamelerini ayrıca bağımsız çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalattırmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu hükmün uygulanabilmesi için bağımlı çalışan meslek mensubunun, işletmenin muhasebesinden birinci derecede sorumlu ve işletmede en az kesintisiz 6 aydan beri çalışıyor olması gerekmektedir. Bağımlı olarak birden fazla mükellefin muhasebe işlemlerini yürüten serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, sadece bir mükellefe ait beyannameyi imzalayabileceklerdir (Hangi mükellefin beyannamesini imzalayacaklarını, bağlı bulundukları meslek odasından alacakları bir belge ile tevsik edeceklerdir). Bu durumda, bağımlı çalışan meslek mensupları bu Tebliğe göre sorumlu olmamakla birlikte bunların, Vergi Usul Kanununun 338 ve 347'nci maddeleri ile 3568 sayılı Kanuna göre çıkartılan Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde sorumlu tutulacakları tabiidir.

Yıllık olarak hizmet sözleşmesi tanzim edilen meslek mensubu ile müteakip yıl için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ilk yıla ait beyanname, sözleşmesi yenilenmeyen meslek mensubu tarafından imzalanacaktır.

ÖRNEK 1: l994 yılı aktif toplamı 29 milyar ve net satışları toplamı 59 milyar lira olan gelir vergisi mükellefi (X)'in, 1995 yılı muhasebecilik hizmeti için serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini ancak; 1996 yılında serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile olan sözleşmesini yenilemediğini ve bu yıl için serbest muhasebeci mali müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayalım. Bu durumda mükellef (X)'in 1995 yılına ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi, serbest muhasebeci mali müşavir (A) ve 1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ise serbest muhasebeci mali müşavir (B) tarafından imzalanacaktır.

D - SERBEST MUHASEBECİLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI

Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin yasal süresi içinde, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar. Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşâvirler, bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna "olmaması halinde keyfiyet, meslek mensubunca beyanname yerine süresi içinde ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun bu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğun tespitinde kasıt aranmasına gerek bulunmayıp, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin, yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir, kasıtlı hareket etmemiş olsa dahi ziyaa uğratılan bu vergi ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen (işletme hesabı esasına göre defter tutanlarda, işletme hesabı özetinde yer alan) Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar.

Yukarıda belirtilen ve serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumlulukları kapsamına giren işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan bu vergi ile buna ilişkin cezalar ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar veya net satışlar toplamı 60 milyar lirayı aş-ması nedeniyle beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı ve serbest çalışan meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, bu serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler de yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar.

Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

E - MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ

Vergi Usul Kanununun 135'inci maddesinde sayılan vergi denetim elemanlarınca yapılan inceleme neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde denetim elemanları, beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluklarının tespitini yapacak ve raporlarında belirteceklerdir. İnceleme raporunda denetim elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi, net bir şekilde ortaya koyacak ve bulunan matrah farkından serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin sorumlu olup olmadığını açıkça belirteceklerdir. Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin bu tebliğle belirlenen sorumluluk çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tesbit edilmesi halinde, söz konusu inceleme raporlarının onaylı birer örneği denetim elemanlarınca, meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesine ve disiplin cezası yönünden de gereği yapılmak üzere meslek odasına ayrıca gönderilecektir. Bulunan matrah farkı üzerinden tarh edilen ve buna ilişkin cezalarda uzlaşmaya varılmış veya tahsilatın yapılmış olması, raporların birer örneğinin meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu raporların ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tesbit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacaktır. Vergi dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacaktır. Sorumluluğu tesbit edilen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili takibat; bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirilecektir.

F - SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ

Ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lira ve net satışları toplamı 60 milyar liranın altında kalanlar; her yıl Ocak ayı içinde, özel hesap dönemi uygulayan mükellefler ise özel hesap döneminin ilk ayı içinde, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile yıllık sözleşme imzalamak zorundadırlar. Ancak, 1994 yılı aktif ve net satışları top-lamı yukarıdaki rakamları aşmayan mükellefler 1995 yılına ait sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebileceklerdir.

İşe yeni başlayan mükellefler ise kalan süre için sözleşme düzenleyeceklerdir. Meslek mensubunun her ne sebeple olursa olsun mesleki faaliyetini süresiz terk etmesi veya sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle başka bir meslek mensubu ile sözleşme halinde de sözleşme, kalan süre için yapılacaktır.

Muhasebe işlemlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olarak kendisine bağımlı meslek mensubu çalıştıran mükelleflerin, sözleşme düzenlemek mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak, serbest olarak faaliyette bulunan bir meslek mensubu ile sözleşme imzaladıktan sonra, sözleşmenin feshedilmesi veya her ne sebeple olursa olsun meslek mensubunun mesleki faaliyetini süresiz tatil etmesi ya da bağımlı çalışan meslek mensubunun ayrıl-ması nedeniyle bağımlı ve muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olarak başka bir meslek mensubunun istihdam edilmesi durumunda, eğer kalan süre 6 aydan az ise; mükellef, kalan süre için yeni bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşme imzalayacaktır.

ÖRNEK 2: Mükellef (X)'in 1995 yılı muhasebe işlemleri için serbest olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini, Ağustos/1995 ayında sözleşmenin taraflarca feshedildiğini ve mükellefin bu tarihten itibaren bağımlı ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olarak serbest muhasebeci mali müşavir (B)'yi çalıştırmaya başladığını varsayalım. Bu durumda mükellef (X) kalan süre için serbest çalışan bir meslek mensubuyla sözleşme düzenleyecek ve 1995 yılına ilişkin vergi beyannamesini bu meslek mensubuna imzalatacaktır. Eğer sözleşme Haziran/1995 veya daha önceki bir tarihte feshedilmiş ve muhasebe işlemleri bu tarihten itibaren yıl sonuna kadar bağımlı çalışan meslek mensubu tarafından yerine getirilmiş olsaydı beyanname, bağımlı çalışan meslek mensubunca imzalanacağı için mükellefin serbest çalışan bir meslek mensubuyla ayrıca sözleşme düzenlemesine gerek olmayacaktı.

Yıl içinde sözleşme düzenlemek durumunda bulunan mükellefler; işe başladıkları, önceki sözleşmenin feshedildiği veya önceki meslek mensubunun faaliyetini süresiz terk ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere sözleşme düzenleyeceklerdir. Sözleşmelerini süresinde düzenlemeyen mükelleflere ait beyannameler meslek mensuplarına imzalatılmamış sayılır.

Sözleşme düzenlenen meslek mensubunun adı-soyadı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası ve oda sicil numarası ile sözleşmenin tarih ve sayısı; mükellef tarafından aylık, üç aylık veya yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde ilgili bölüme yazılır.

Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması hizmetlerinde, seri ve sıra numarası bulunan ve Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından hazırlanan form sözleşmeler kullanılacaktır.

Beyanname imzalayan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından, imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

G - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak, meslek mensupları beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve sicil numaralarını içeren, bir listeyi, beyanname verilme süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler bizzat meslek mensubu tarafından vergi dairesinde ilgili görevlinin huzurunda imzalanacak ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösteren ilgili meslek odasından alınacak faaliyet belgesi ile birlikte vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir

Tebliğ olunur.(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.
(**) 2 Sıra No.lu Genel Tebliğin F Bölümü ile Değiştirilmiştir.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı hedefleyen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2'nci maddesinde meslek mensuplarının yetkileri düzenlenmiş olmasına rağmen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin mali sorumlulukları Kanunda yer almamıştır.

Kanunun 2-A/a bendinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, diğer işlemlerin yanında "gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" olarak ifade edilmiştir.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06.07.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227'nci madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla serbest muhasebeci, ve serbest muhasebeci mali müşavirlere verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak; vergi beyannamelerinin; 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından da imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir

A - KAPSAM

1. İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (dar mükellefler dahil), bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı ve net satışlar toplamı 60 milyar lirayı aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Yukarıdaki hadlerin tespitinde adi ortaklık ve kollektif şirket ortakları için bu işletmelere ait aktif ve/veya net satışlar toplamları göz önünde bulundurulur.

Bir önceki yıl aktif toplamı veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen tutarları aşan mükellefler ise beyannamelerini ilgili Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Bu tutarlardan birisinin aşılması beyannamelerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi zorunluluğu için yeterli olacaktır. Bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini 14 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler. Bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

Beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu, 1995 yılı gelirlerine ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gerekecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden başlayacaktır.

Ancak, 1994 yılına ait beyannamelerde yer alan "beyannameyi düzenleyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin kimlik bilgilerine" ait bölümler, beyannameyi dolduran serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından doldurulmaya ve imzalanmaya devam olunacaktır. Bu imza sadece beyannamenin meslek mensubunca tanzim edildiği anlamına gelecektir.

2. İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

Yukarıda belirtilen hadlerin altında kalan mükelleflere ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, serbest muhasebeci veya serbest muhâsebeci mali müşavirlere imzalatılmak zorundadır. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerinin beyannamelerini imzalatmaları zorunlu değildir. Ancak, bu mükellefler diledikleri takdirde bu beyannamelerini de meslek mensuplarına imzalatabilirler.

Beyannamede ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalama keyfiyeti ve buna ilişkin sorumluluk ticari, zirai ve mesleki kazancın yanı sıra diğer gelir unsurlarını da kapsar.

Meslek mensubunun, sözleşme dönemi geçtikten sonra ölüm, meslekten çıkartılma, mesleğin süresiz terkedilmesi ve benzeri nedenlerle mesleki faaliyetini terketmesi durumunda, bu meslek mensubu ile sözleşme imzalayan mükelleflere ait beyannamelerin de imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi durumların mevcudiyeti, ilgili mercilerden alınacak belgelerle mükellef tarafından tevsik edilecektir.

B - BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Tebliğ hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan veya imzalatmamış sayılan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince gerekli cezai işlem yapılmakla birlikte, fiil aynı Kanunun Mükerrer 30'uncu maddesine(**) 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bend uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, sözkonusu mükelleflerin ilgili yıl matrahlarının takdiri için durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir.

C - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI

3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, yalnızca kanuni defterlerini tuttukları ve mâli tablolarını tanzim ettikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecektir. Mükelleflerin beyannâmeleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a bendinde belirtilen hizmeti veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını tanzim etmedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayamazlar. Bu durumda meslek mensuplarının beyannamelerde yer alan imzalarının hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Bu beyannameler meslek mensuplarına hiç imzalattırılmamış sayılır.

Meslek mensubunun sözleşme dönemi içinde ölüm, meslekten çıkartılmaya da mesleki faaliyetinin süresiz tatil edilmesi ve benzeri nedenlerle faaliyetini terketmesi durumunda beyanname, muhasebe hizmetlerini yerine getirecek başka bir serbest muhasebeci ya da, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Ancak, sözleşmenin taraflarca feshedilmesi nedeniyle birden fazla meslek mensubu ile sözleşme düzenlemek zorunda kalan mükellefin beyannamesi, o dönem içinde sözleşme düzenlenilen meslek mensupları tarafından müştereken imzalanacaktır.

Muhasebeye ilişkin işlemleri 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış ve işletmede bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarınca yerine, getirilen mükelleflerin beyannameleri, bağımlı olarak çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Bu mükelleflerin beyannamelerini ayrıca bağımsız çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalattırmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu hükmün uygulanabilmesi için bağımlı çalışan meslek mensubunun, işletmenin muhasebesinden birinci derecede sorumlu ve işletmede en az kesintisiz 6 aydan beri çalışıyor olması gerekmektedir. Bağımlı olarak birden fazla mükellefin muhasebe işlemlerini yürüten serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, sadece bir mükellefe ait beyannameyi imzalayabileceklerdir (Hangi mükellefin beyannamesini imzalayacaklarını, bağlı bulundukları meslek odasından alacakları bir belge ile tevsik edeceklerdir). Bu durumda, bağımlı çalışan meslek mensupları bu Tebliğe göre sorumlu olmamakla birlikte bunların, Vergi Usul Kanununun 338 ve 347'nci maddeleri ile 3568 sayılı Kanuna göre çıkartılan Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde sorumlu tutulacakları tabiidir.

Yıllık olarak hizmet sözleşmesi tanzim edilen meslek mensubu ile müteakip yıl için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ilk yıla ait beyanname, sözleşmesi yenilenmeyen meslek mensubu tarafından imzalanacaktır.

ÖRNEK 1: l994 yılı aktif toplamı 29 milyar ve net satışları toplamı 59 milyar lira olan gelir vergisi mükellefi (X)'in, 1995 yılı muhasebecilik hizmeti için serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini ancak; 1996 yılında serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile olan sözleşmesini yenilemediğini ve bu yıl için serbest muhasebeci mali müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayalım. Bu durumda mükellef (X)'in 1995 yılına ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi, serbest muhasebeci mali müşavir (A) ve 1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ise serbest muhasebeci mali müşavir (B) tarafından imzalanacaktır.

D - SERBEST MUHASEBECİLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI

Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin yasal süresi içinde, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar. Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşâvirler, bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna "olmaması halinde keyfiyet, meslek mensubunca beyanname yerine süresi içinde ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun bu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğun tespitinde kasıt aranmasına gerek bulunmayıp, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin, yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir, kasıtlı hareket etmemiş olsa dahi ziyaa uğratılan bu vergi ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen (işletme hesabı esasına göre defter tutanlarda, işletme hesabı özetinde yer alan) Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar.

Yukarıda belirtilen ve serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumlulukları kapsamına giren işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan bu vergi ile buna ilişkin cezalar ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar veya net satışlar toplamı 60 milyar lirayı aş-ması nedeniyle beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı ve serbest çalışan meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, bu serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler de yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar.

Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

E - MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ

Vergi Usul Kanununun 135'inci maddesinde sayılan vergi denetim elemanlarınca yapılan inceleme neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde denetim elemanları, beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluklarının tespitini yapacak ve raporlarında belirteceklerdir. İnceleme raporunda denetim elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi, net bir şekilde ortaya koyacak ve bulunan matrah farkından serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin sorumlu olup olmadığını açıkça belirteceklerdir. Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin bu tebliğle belirlenen sorumluluk çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tesbit edilmesi halinde, söz konusu inceleme raporlarının onaylı birer örneği denetim elemanlarınca, meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesine ve disiplin cezası yönünden de gereği yapılmak üzere meslek odasına ayrıca gönderilecektir. Bulunan matrah farkı üzerinden tarh edilen ve buna ilişkin cezalarda uzlaşmaya varılmış veya tahsilatın yapılmış olması, raporların birer örneğinin meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu raporların ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tesbit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacaktır. Vergi dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacaktır. Sorumluluğu tesbit edilen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili takibat; bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirilecektir.

F - SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ

Ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lira ve net satışları toplamı 60 milyar liranın altında kalanlar; her yıl Ocak ayı içinde, özel hesap dönemi uygulayan mükellefler ise özel hesap döneminin ilk ayı içinde, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile yıllık sözleşme imzalamak zorundadırlar. Ancak, 1994 yılı aktif ve net satışları top-lamı yukarıdaki rakamları aşmayan mükellefler 1995 yılına ait sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebileceklerdir.

İşe yeni başlayan mükellefler ise kalan süre için sözleşme düzenleyeceklerdir. Meslek mensubunun her ne sebeple olursa olsun mesleki faaliyetini süresiz terk etmesi veya sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle başka bir meslek mensubu ile sözleşme halinde de sözleşme, kalan süre için yapılacaktır.

Muhasebe işlemlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olarak kendisine bağımlı meslek mensubu çalıştıran mükelleflerin, sözleşme düzenlemek mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak, serbest olarak faaliyette bulunan bir meslek mensubu ile sözleşme imzaladıktan sonra, sözleşmenin feshedilmesi veya her ne sebeple olursa olsun meslek mensubunun mesleki faaliyetini süresiz tatil etmesi ya da bağımlı çalışan meslek mensubunun ayrıl-ması nedeniyle bağımlı ve muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olarak başka bir meslek mensubunun istihdam edilmesi durumunda, eğer kalan süre 6 aydan az ise; mükellef, kalan süre için yeni bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşme imzalayacaktır.

ÖRNEK 2: Mükellef (X)'in 1995 yılı muhasebe işlemleri için serbest olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini, Ağustos/1995 ayında sözleşmenin taraflarca feshedildiğini ve mükellefin bu tarihten itibaren bağımlı ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olarak serbest muhasebeci mali müşavir (B)'yi çalıştırmaya başladığını varsayalım. Bu durumda mükellef (X) kalan süre için serbest çalışan bir meslek mensubuyla sözleşme düzenleyecek ve 1995 yılına ilişkin vergi beyannamesini bu meslek mensubuna imzalatacaktır. Eğer sözleşme Haziran/1995 veya daha önceki bir tarihte feshedilmiş ve muhasebe işlemleri bu tarihten itibaren yıl sonuna kadar bağımlı çalışan meslek mensubu tarafından yerine getirilmiş olsaydı beyanname, bağımlı çalışan meslek mensubunca imzalanacağı için mükellefin serbest çalışan bir meslek mensubuyla ayrıca sözleşme düzenlemesine gerek olmayacaktı.

Yıl içinde sözleşme düzenlemek durumunda bulunan mükellefler; işe başladıkları, önceki sözleşmenin feshedildiği veya önceki meslek mensubunun faaliyetini süresiz terk ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere sözleşme düzenleyeceklerdir. Sözleşmelerini süresinde düzenlemeyen mükelleflere ait beyannameler meslek mensuplarına imzalatılmamış sayılır.

Sözleşme düzenlenen meslek mensubunun adı-soyadı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası ve oda sicil numarası ile sözleşmenin tarih ve sayısı; mükellef tarafından aylık, üç aylık veya yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde ilgili bölüme yazılır.

Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması hizmetlerinde, seri ve sıra numarası bulunan ve Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından hazırlanan form sözleşmeler kullanılacaktır.

Beyanname imzalayan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından, imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

G - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak, meslek mensupları beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve sicil numaralarını içeren, bir listeyi, beyanname verilme süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler bizzat meslek mensubu tarafından vergi dairesinde ilgili görevlinin huzurunda imzalanacak ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösteren ilgili meslek odasından alınacak faaliyet belgesi ile birlikte vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir

Tebliğ olunur.(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.
(**) 2 Sıra No.lu Genel Tebliğin F Bölümü ile Değiştirilmiştir.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı hedefleyen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2'nci maddesinde meslek mensuplarının yetkileri düzenlenmiş olmasına rağmen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin mali sorumlulukları Kanunda yer almamıştır.

Kanunun 2-A/a bendinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu, diğer işlemlerin yanında "gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak" olarak ifade edilmiştir.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06.07.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227'nci madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla serbest muhasebeci, ve serbest muhasebeci mali müşavirlere verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak; vergi beyannamelerinin; 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından da imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğle belirlenmiştir

A - KAPSAM

1. İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (dar mükellefler dahil), bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı ve net satışlar toplamı 60 milyar lirayı aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Yukarıdaki hadlerin tespitinde adi ortaklık ve kollektif şirket ortakları için bu işletmelere ait aktif ve/veya net satışlar toplamları göz önünde bulundurulur.

Bir önceki yıl aktif toplamı veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen tutarları aşan mükellefler ise beyannamelerini ilgili Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Bu tutarlardan birisinin aşılması beyannamelerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi zorunluluğu için yeterli olacaktır. Bu Tebliğ kapsamına giren mükellefler diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini 14 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler. Bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

Beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu, 1995 yılı gelirlerine ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gerekecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden başlayacaktır.

Ancak, 1994 yılına ait beyannamelerde yer alan "beyannameyi düzenleyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin kimlik bilgilerine" ait bölümler, beyannameyi dolduran serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından doldurulmaya ve imzalanmaya devam olunacaktır. Bu imza sadece beyannamenin meslek mensubunca tanzim edildiği anlamına gelecektir.

2. İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

Yukarıda belirtilen hadlerin altında kalan mükelleflere ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, serbest muhasebeci veya serbest muhâsebeci mali müşavirlere imzalatılmak zorundadır. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerinin beyannamelerini imzalatmaları zorunlu değildir. Ancak, bu mükellefler diledikleri takdirde bu beyannamelerini de meslek mensuplarına imzalatabilirler.

Beyannamede ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalama keyfiyeti ve buna ilişkin sorumluluk ticari, zirai ve mesleki kazancın yanı sıra diğer gelir unsurlarını da kapsar.

Meslek mensubunun, sözleşme dönemi geçtikten sonra ölüm, meslekten çıkartılma, mesleğin süresiz terkedilmesi ve benzeri nedenlerle mesleki faaliyetini terketmesi durumunda, bu meslek mensubu ile sözleşme imzalayan mükelleflere ait beyannamelerin de imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi durumların mevcudiyeti, ilgili mercilerden alınacak belgelerle mükellef tarafından tevsik edilecektir.

B - BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Tebliğ hükümlerine göre beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan veya imzalatmamış sayılan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince gerekli cezai işlem yapılmakla birlikte, fiil aynı Kanunun Mükerrer 30'uncu maddesine(**) 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bend uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, sözkonusu mükelleflerin ilgili yıl matrahlarının takdiri için durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir.

C - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI

3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, yalnızca kanuni defterlerini tuttukları ve mâli tablolarını tanzim ettikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecektir. Mükelleflerin beyannâmeleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a bendinde belirtilen hizmeti veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını tanzim etmedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayamazlar. Bu durumda meslek mensuplarının beyannamelerde yer alan imzalarının hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Bu beyannameler meslek mensuplarına hiç imzalattırılmamış sayılır.

Meslek mensubunun sözleşme dönemi içinde ölüm, meslekten çıkartılmaya da mesleki faaliyetinin süresiz tatil edilmesi ve benzeri nedenlerle faaliyetini terketmesi durumunda beyanname, muhasebe hizmetlerini yerine getirecek başka bir serbest muhasebeci ya da, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Ancak, sözleşmenin taraflarca feshedilmesi nedeniyle birden fazla meslek mensubu ile sözleşme düzenlemek zorunda kalan mükellefin beyannamesi, o dönem içinde sözleşme düzenlenilen meslek mensupları tarafından müştereken imzalanacaktır.

Muhasebeye ilişkin işlemleri 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış ve işletmede bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarınca yerine, getirilen mükelleflerin beyannameleri, bağımlı olarak çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Bu mükelleflerin beyannamelerini ayrıca bağımsız çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalattırmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu hükmün uygulanabilmesi için bağımlı çalışan meslek mensubunun, işletmenin muhasebesinden birinci derecede sorumlu ve işletmede en az kesintisiz 6 aydan beri çalışıyor olması gerekmektedir. Bağımlı olarak birden fazla mükellefin muhasebe işlemlerini yürüten serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, sadece bir mükellefe ait beyannameyi imzalayabileceklerdir (Hangi mükellefin beyannamesini imzalayacaklarını, bağlı bulundukları meslek odasından alacakları bir belge ile tevsik edeceklerdir). Bu durumda, bağımlı çalışan meslek mensupları bu Tebliğe göre sorumlu olmamakla birlikte bunların, Vergi Usul Kanununun 338 ve 347'nci maddeleri ile 3568 sayılı Kanuna göre çıkartılan Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde sorumlu tutulacakları tabiidir.

Yıllık olarak hizmet sözleşmesi tanzim edilen meslek mensubu ile müteakip yıl için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ilk yıla ait beyanname, sözleşmesi yenilenmeyen meslek mensubu tarafından imzalanacaktır.

ÖRNEK 1: l994 yılı aktif toplamı 29 milyar ve net satışları toplamı 59 milyar lira olan gelir vergisi mükellefi (X)'in, 1995 yılı muhasebecilik hizmeti için serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini ancak; 1996 yılında serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile olan sözleşmesini yenilemediğini ve bu yıl için serbest muhasebeci mali müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayalım. Bu durumda mükellef (X)'in 1995 yılına ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi, serbest muhasebeci mali müşavir (A) ve 1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ise serbest muhasebeci mali müşavir (B) tarafından imzalanacaktır.

D - SERBEST MUHASEBECİLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI

Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin yasal süresi içinde, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar. Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşâvirler, bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna "olmaması halinde keyfiyet, meslek mensubunca beyanname yerine süresi içinde ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte meslek mensubunun bu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

Sorumluluğun tespitinde kasıt aranmasına gerek bulunmayıp, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır. Örneğin, yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir, kasıtlı hareket etmemiş olsa dahi ziyaa uğratılan bu vergi ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen (işletme hesabı esasına göre defter tutanlarda, işletme hesabı özetinde yer alan) Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar.

Yukarıda belirtilen ve serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumlulukları kapsamına giren işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu, ziyaa uğratılan bu vergi ile buna ilişkin cezalar ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar veya net satışlar toplamı 60 milyar lirayı aş-ması nedeniyle beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı ve serbest çalışan meslek mensuplarınca yerine getirilmesi durumunda, bu serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler de yaptıkları işlerden bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sorumludurlar.

Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

E - MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ

Vergi Usul Kanununun 135'inci maddesinde sayılan vergi denetim elemanlarınca yapılan inceleme neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde denetim elemanları, beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluklarının tespitini yapacak ve raporlarında belirteceklerdir. İnceleme raporunda denetim elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi, net bir şekilde ortaya koyacak ve bulunan matrah farkından serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin sorumlu olup olmadığını açıkça belirteceklerdir. Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirin bu tebliğle belirlenen sorumluluk çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tesbit edilmesi halinde, söz konusu inceleme raporlarının onaylı birer örneği denetim elemanlarınca, meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesine ve disiplin cezası yönünden de gereği yapılmak üzere meslek odasına ayrıca gönderilecektir. Bulunan matrah farkı üzerinden tarh edilen ve buna ilişkin cezalarda uzlaşmaya varılmış veya tahsilatın yapılmış olması, raporların birer örneğinin meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu raporların ayrıca Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tesbit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacaktır. Vergi dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacaktır. Sorumluluğu tesbit edilen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili takibat; bu meslek mensuplarının bağlı bulunduğu vergi dairelerince yerine getirilecektir.

F - SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ

Ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lira ve net satışları toplamı 60 milyar liranın altında kalanlar; her yıl Ocak ayı içinde, özel hesap dönemi uygulayan mükellefler ise özel hesap döneminin ilk ayı içinde, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile yıllık sözleşme imzalamak zorundadırlar. Ancak, 1994 yılı aktif ve net satışları top-lamı yukarıdaki rakamları aşmayan mükellefler 1995 yılına ait sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebileceklerdir.

İşe yeni başlayan mükellefler ise kalan süre için sözleşme düzenleyeceklerdir. Meslek mensubunun her ne sebeple olursa olsun mesleki faaliyetini süresiz terk etmesi veya sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle başka bir meslek mensubu ile sözleşme halinde de sözleşme, kalan süre için yapılacaktır.

Muhasebe işlemlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olarak kendisine bağımlı meslek mensubu çalıştıran mükelleflerin, sözleşme düzenlemek mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak, serbest olarak faaliyette bulunan bir meslek mensubu ile sözleşme imzaladıktan sonra, sözleşmenin feshedilmesi veya her ne sebeple olursa olsun meslek mensubunun mesleki faaliyetini süresiz tatil etmesi ya da bağımlı çalışan meslek mensubunun ayrıl-ması nedeniyle bağımlı ve muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olarak başka bir meslek mensubunun istihdam edilmesi durumunda, eğer kalan süre 6 aydan az ise; mükellef, kalan süre için yeni bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşme imzalayacaktır.

ÖRNEK 2: Mükellef (X)'in 1995 yılı muhasebe işlemleri için serbest olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini, Ağustos/1995 ayında sözleşmenin taraflarca feshedildiğini ve mükellefin bu tarihten itibaren bağımlı ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olarak serbest muhasebeci mali müşavir (B)'yi çalıştırmaya başladığını varsayalım. Bu durumda mükellef (X) kalan süre için serbest çalışan bir meslek mensubuyla sözleşme düzenleyecek ve 1995 yılına ilişkin vergi beyannamesini bu meslek mensubuna imzalatacaktır. Eğer sözleşme Haziran/1995 veya daha önceki bir tarihte feshedilmiş ve muhasebe işlemleri bu tarihten itibaren yıl sonuna kadar bağımlı çalışan meslek mensubu tarafından yerine getirilmiş olsaydı beyanname, bağımlı çalışan meslek mensubunca imzalanacağı için mükellefin serbest çalışan bir meslek mensubuyla ayrıca sözleşme düzenlemesine gerek olmayacaktı.

Yıl içinde sözleşme düzenlemek durumunda bulunan mükellefler; işe başladıkları, önceki sözleşmenin feshedildiği veya önceki meslek mensubunun faaliyetini süresiz terk ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere sözleşme düzenleyeceklerdir. Sözleşmelerini süresinde düzenlemeyen mükelleflere ait beyannameler meslek mensuplarına imzalatılmamış sayılır.

Sözleşme düzenlenen meslek mensubunun adı-soyadı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası ve oda sicil numarası ile sözleşmenin tarih ve sayısı; mükellef tarafından aylık, üç aylık veya yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde ilgili bölüme yazılır.

Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması hizmetlerinde, seri ve sıra numarası bulunan ve Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından hazırlanan form sözleşmeler kullanılacaktır.

Beyanname imzalayan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından, imzaladıkları beyannamelerle ilgili olarak herhangi bir rapor yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

G - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak, meslek mensupları beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve sicil numaralarını içeren, bir listeyi, beyanname verilme süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler bizzat meslek mensubu tarafından vergi dairesinde ilgili görevlinin huzurunda imzalanacak ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösteren ilgili meslek odasından alınacak faaliyet belgesi ile birlikte vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir

Tebliğ olunur.(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.
(**) 2 Sıra No.lu Genel Tebliğin F Bölümü ile Değiştirilmiştir.

Resmi Gazete No: 22504 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 25 Aralık, 1995 Adı: UID: m9GFXwk2uI3vZT5I
İçerik:

Bilindiği üzere, 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Mükerrer 227 nci madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak; vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanması zorunluluğu, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra Numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" ile uygulamaya konulmuştur. Sözkonusu Tebliğ ile, ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (dar mükellefler dahil) bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı ve net satışlar toplamı 60 milyar lirayı birlikte aşmayanlara, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu getirilmiştir.

Daha sonra, 29.03.1995 tarih ve 2 Sıra Numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" le zorunluluk kapsamı daraltılarak, ikinci sınıf tacirlerden; alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 1994 yılı satışlarının tutarı 500 milyon lirayı; bunların dışındaki işlerle uğraşanlardan 1994 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 250 milyon lirayı, zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden 1994 yılı hasılatları tutarı 500 milyon lirayı ve serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan 1994 yılı gayrisafi hasılatları tutarı 125 milyon lirayı aşmayanlar beyanname imzalatma zorunluluğu dışında bırakılmışlardır.

Öte yandan, 1 Sıra Numaralı Tebliğin "F) Sözleşmenin Düzenlenmesi" başlıklı bölümünde, beyannamelerini imzalatmak zorunda bulunan mükelleflerin, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle yıllık sözleşme imzalamak zorunda oldukları belirtilmiş, 1995 yılına ait sözleşmelerin 31.03.1995 tarihine kadar (Bu tarih 2 Sıra Numaralı tebliğle 31.05.1995 olarak değiştirilmiştir.) düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, sözleşme düzenleme zorunluluğunu düzenleyen bu maddeyle ilgili olarak Danıştay 4.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Sözkonusu yürütmeyi durdurma kararından sonra kamuoyunda beyanname imzalatma ve zorunluluğunun uygulanmasına yönelik bazı tereddütlerin oluştuğu Bakanlığımıza intikal etmiştir Sözkonusu tereddütlerin giderilmesi ve konuya açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Danıştay 4. Dairesi 21.3.1995 tarihinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinde mükelleflerin, kanuni defterlerini tutarak ve mali tablolarını tanzim etmek için meslek mensuplarıyla yıllık sözleşmeler yapmak zorunluluğu öngörülmediğinden, bu hususların Tebliğle, mükelleflerin uyması zorunlu haline getirilmesinin Kanunla verilen yetkinin aşılması anlamına geleceğinden bahisle, 1 Numaralı Tebliğin "31.3.1995 tarihine kadar sözleşme tanzimine" yönelik hükmü için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bugüne kadar, davanın esası hakkında Danıştay tarafından henüz bir karar verilmemiştir.

Danıştay 4. Dairesinin yukarıda belirtilen kararı sadece sözleşme düzenlenmesine ilişkindir. Vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu ile ilgili olarak verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır. Esasen, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi Maliye Bakanlığına, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalatılması mecburiyeti getirme hususunda yetki vermekte ve bu yetkiye istinaden de Bakanlığımızca 1 ve 2 Sıra Numaralı Tebliğlerde belirtilen mükellefler için beyanname imzalatma zorunluluğu uygulamaya konulmuştur.

Buna göre, sözkonusu Tebliğlerde belirtilen mükellefler yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyerek beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmayan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılmakla birlikte, fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bend uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, sözkonusu mükelleflerin ilgili yıl matrahlarının takdiri için durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bu Tebliğle değiştirilen kısımları hariç 1 ve 2 sıra numaralı Tebliğlerin diğer bölümleri (beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluklarını düzenleyen bölüm dahil) yürürlükte olup, 1 ve 2 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen mükelleflerin, 1995 yılına ait olan ve 1996 yılının Mart veya Nisan aylarında verilecek beyannamelerinden başlamak üzere, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu devam etmektedir. Her ne kadar, Danıştay 4.Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı muvacehesinde sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, mükelleflerin beyannamelerini imzalatacakları meslek mensuplarıyla ilişki kurarak ilgili yılın başından itibaren defterlerini tutturmaları ve ertesi yılda beyannamelerini bu meslek mensuplarına düzenlettirerek imzalattırmaları, Bakanlığımızın beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması uygulamasına yönelik beklentilerine cevap verecektir.

Bu itibarla, 1995 yılına ait olup 1996 yılının Mart veya Nisan aylarında verilecek beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili olarak 31/12/1995 tarihine kadar, daha sonraki yıllara ait beyannamelerle ilgili olarak beyannamenin ait olduğu yılın üçüncü ayının sonuna kadar (örneğin, 1996 yılına ait imzalatma zorunluluğu kapsamındaki beyannameler için 31/03/1996 tarihine kadar) beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle 3/1/1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri çerçevesinde sözleşme düzenlemeleri uygun olacaktır.

Öte yandan, 1996 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olup, l997 yılında verilecek beyannamelerle ilgili olarak 1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" de yer alan 30 ve 60 milyar liralık hadler sırasıyla 60 ve 120 milyar liraya, 2 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan 125, 250 ve 500 milyon liralık hadler ise sırasıyla 250 milyon, 500 milyon ve 1 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 1995 yılı net satışlar veya hasılatları toplamı yukarıdaki hadlerin arasında kalan ve aktif toplamları 60 milyar lirayı aşmayan mükellefler, 1996 yılına ait beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatacaklardır.

Tebliğ olunur.

(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Mükerrer 227 nci madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak; vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanması zorunluluğu, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra Numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" ile uygulamaya konulmuştur. Sözkonusu Tebliğ ile, ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (dar mükellefler dahil) bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı ve net satışlar toplamı 60 milyar lirayı birlikte aşmayanlara, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu getirilmiştir.

Daha sonra, 29.03.1995 tarih ve 2 Sıra Numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" le zorunluluk kapsamı daraltılarak, ikinci sınıf tacirlerden; alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 1994 yılı satışlarının tutarı 500 milyon lirayı; bunların dışındaki işlerle uğraşanlardan 1994 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 250 milyon lirayı, zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden 1994 yılı hasılatları tutarı 500 milyon lirayı ve serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan 1994 yılı gayrisafi hasılatları tutarı 125 milyon lirayı aşmayanlar beyanname imzalatma zorunluluğu dışında bırakılmışlardır.

Öte yandan, 1 Sıra Numaralı Tebliğin "F) Sözleşmenin Düzenlenmesi" başlıklı bölümünde, beyannamelerini imzalatmak zorunda bulunan mükelleflerin, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle yıllık sözleşme imzalamak zorunda oldukları belirtilmiş, 1995 yılına ait sözleşmelerin 31.03.1995 tarihine kadar (Bu tarih 2 Sıra Numaralı tebliğle 31.05.1995 olarak değiştirilmiştir.) düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, sözleşme düzenleme zorunluluğunu düzenleyen bu maddeyle ilgili olarak Danıştay 4.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Sözkonusu yürütmeyi durdurma kararından sonra kamuoyunda beyanname imzalatma ve zorunluluğunun uygulanmasına yönelik bazı tereddütlerin oluştuğu Bakanlığımıza intikal etmiştir Sözkonusu tereddütlerin giderilmesi ve konuya açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Danıştay 4. Dairesi 21.3.1995 tarihinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinde mükelleflerin, kanuni defterlerini tutarak ve mali tablolarını tanzim etmek için meslek mensuplarıyla yıllık sözleşmeler yapmak zorunluluğu öngörülmediğinden, bu hususların Tebliğle, mükelleflerin uyması zorunlu haline getirilmesinin Kanunla verilen yetkinin aşılması anlamına geleceğinden bahisle, 1 Numaralı Tebliğin "31.3.1995 tarihine kadar sözleşme tanzimine" yönelik hükmü için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bugüne kadar, davanın esası hakkında Danıştay tarafından henüz bir karar verilmemiştir.

Danıştay 4. Dairesinin yukarıda belirtilen kararı sadece sözleşme düzenlenmesine ilişkindir. Vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu ile ilgili olarak verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır. Esasen, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi Maliye Bakanlığına, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalatılması mecburiyeti getirme hususunda yetki vermekte ve bu yetkiye istinaden de Bakanlığımızca 1 ve 2 Sıra Numaralı Tebliğlerde belirtilen mükellefler için beyanname imzalatma zorunluluğu uygulamaya konulmuştur.

Buna göre, sözkonusu Tebliğlerde belirtilen mükellefler yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyerek beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmayan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılmakla birlikte, fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bend uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, sözkonusu mükelleflerin ilgili yıl matrahlarının takdiri için durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bu Tebliğle değiştirilen kısımları hariç 1 ve 2 sıra numaralı Tebliğlerin diğer bölümleri (beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluklarını düzenleyen bölüm dahil) yürürlükte olup, 1 ve 2 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen mükelleflerin, 1995 yılına ait olan ve 1996 yılının Mart veya Nisan aylarında verilecek beyannamelerinden başlamak üzere, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu devam etmektedir. Her ne kadar, Danıştay 4.Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı muvacehesinde sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, mükelleflerin beyannamelerini imzalatacakları meslek mensuplarıyla ilişki kurarak ilgili yılın başından itibaren defterlerini tutturmaları ve ertesi yılda beyannamelerini bu meslek mensuplarına düzenlettirerek imzalattırmaları, Bakanlığımızın beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması uygulamasına yönelik beklentilerine cevap verecektir.

Bu itibarla, 1995 yılına ait olup 1996 yılının Mart veya Nisan aylarında verilecek beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili olarak 31/12/1995 tarihine kadar, daha sonraki yıllara ait beyannamelerle ilgili olarak beyannamenin ait olduğu yılın üçüncü ayının sonuna kadar (örneğin, 1996 yılına ait imzalatma zorunluluğu kapsamındaki beyannameler için 31/03/1996 tarihine kadar) beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle 3/1/1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri çerçevesinde sözleşme düzenlemeleri uygun olacaktır.

Öte yandan, 1996 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olup, l997 yılında verilecek beyannamelerle ilgili olarak 1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" de yer alan 30 ve 60 milyar liralık hadler sırasıyla 60 ve 120 milyar liraya, 2 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan 125, 250 ve 500 milyon liralık hadler ise sırasıyla 250 milyon, 500 milyon ve 1 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 1995 yılı net satışlar veya hasılatları toplamı yukarıdaki hadlerin arasında kalan ve aktif toplamları 60 milyar lirayı aşmayan mükellefler, 1996 yılına ait beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatacaklardır.

Tebliğ olunur.

(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Mükerrer 227 nci madde ile vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatma ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak; vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanması zorunluluğu, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra Numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" ile uygulamaya konulmuştur. Sözkonusu Tebliğ ile, ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (dar mükellefler dahil) bir önceki yıl aktif toplamı 30 milyar lirayı ve net satışlar toplamı 60 milyar lirayı birlikte aşmayanlara, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu getirilmiştir.

Daha sonra, 29.03.1995 tarih ve 2 Sıra Numaralı "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" le zorunluluk kapsamı daraltılarak, ikinci sınıf tacirlerden; alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 1994 yılı satışlarının tutarı 500 milyon lirayı; bunların dışındaki işlerle uğraşanlardan 1994 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 250 milyon lirayı, zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden 1994 yılı hasılatları tutarı 500 milyon lirayı ve serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan 1994 yılı gayrisafi hasılatları tutarı 125 milyon lirayı aşmayanlar beyanname imzalatma zorunluluğu dışında bırakılmışlardır.

Öte yandan, 1 Sıra Numaralı Tebliğin "F) Sözleşmenin Düzenlenmesi" başlıklı bölümünde, beyannamelerini imzalatmak zorunda bulunan mükelleflerin, beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle yıllık sözleşme imzalamak zorunda oldukları belirtilmiş, 1995 yılına ait sözleşmelerin 31.03.1995 tarihine kadar (Bu tarih 2 Sıra Numaralı tebliğle 31.05.1995 olarak değiştirilmiştir.) düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, sözleşme düzenleme zorunluluğunu düzenleyen bu maddeyle ilgili olarak Danıştay 4.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Sözkonusu yürütmeyi durdurma kararından sonra kamuoyunda beyanname imzalatma ve zorunluluğunun uygulanmasına yönelik bazı tereddütlerin oluştuğu Bakanlığımıza intikal etmiştir Sözkonusu tereddütlerin giderilmesi ve konuya açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Danıştay 4. Dairesi 21.3.1995 tarihinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinde mükelleflerin, kanuni defterlerini tutarak ve mali tablolarını tanzim etmek için meslek mensuplarıyla yıllık sözleşmeler yapmak zorunluluğu öngörülmediğinden, bu hususların Tebliğle, mükelleflerin uyması zorunlu haline getirilmesinin Kanunla verilen yetkinin aşılması anlamına geleceğinden bahisle, 1 Numaralı Tebliğin "31.3.1995 tarihine kadar sözleşme tanzimine" yönelik hükmü için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bugüne kadar, davanın esası hakkında Danıştay tarafından henüz bir karar verilmemiştir.

Danıştay 4. Dairesinin yukarıda belirtilen kararı sadece sözleşme düzenlenmesine ilişkindir. Vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu ile ilgili olarak verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır. Esasen, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi Maliye Bakanlığına, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da imzalatılması mecburiyeti getirme hususunda yetki vermekte ve bu yetkiye istinaden de Bakanlığımızca 1 ve 2 Sıra Numaralı Tebliğlerde belirtilen mükellefler için beyanname imzalatma zorunluluğu uygulamaya konulmuştur.

Buna göre, sözkonusu Tebliğlerde belirtilen mükellefler yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyerek beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmayan mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılmakla birlikte, fiil aynı Kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bend uyarınca re'sen takdiri gerektirdiğinden, sözkonusu mükelleflerin ilgili yıl matrahlarının takdiri için durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bu Tebliğle değiştirilen kısımları hariç 1 ve 2 sıra numaralı Tebliğlerin diğer bölümleri (beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorumluluklarını düzenleyen bölüm dahil) yürürlükte olup, 1 ve 2 sıra numaralı Tebliğlerde belirtilen mükelleflerin, 1995 yılına ait olan ve 1996 yılının Mart veya Nisan aylarında verilecek beyannamelerinden başlamak üzere, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu devam etmektedir. Her ne kadar, Danıştay 4.Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı muvacehesinde sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, mükelleflerin beyannamelerini imzalatacakları meslek mensuplarıyla ilişki kurarak ilgili yılın başından itibaren defterlerini tutturmaları ve ertesi yılda beyannamelerini bu meslek mensuplarına düzenlettirerek imzalattırmaları, Bakanlığımızın beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması uygulamasına yönelik beklentilerine cevap verecektir.

Bu itibarla, 1995 yılına ait olup 1996 yılının Mart veya Nisan aylarında verilecek beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili olarak 31/12/1995 tarihine kadar, daha sonraki yıllara ait beyannamelerle ilgili olarak beyannamenin ait olduğu yılın üçüncü ayının sonuna kadar (örneğin, 1996 yılına ait imzalatma zorunluluğu kapsamındaki beyannameler için 31/03/1996 tarihine kadar) beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle 3/1/1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri çerçevesinde sözleşme düzenlemeleri uygun olacaktır.

Öte yandan, 1996 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olup, l997 yılında verilecek beyannamelerle ilgili olarak 1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" de yer alan 30 ve 60 milyar liralık hadler sırasıyla 60 ve 120 milyar liraya, 2 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan 125, 250 ve 500 milyon liralık hadler ise sırasıyla 250 milyon, 500 milyon ve 1 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 1995 yılı net satışlar veya hasılatları toplamı yukarıdaki hadlerin arasında kalan ve aktif toplamları 60 milyar lirayı aşmayan mükellefler, 1996 yılına ait beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatacaklardır.

Tebliğ olunur.

(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Resmi Gazete No: 22242 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 29 Mart, 1995 Adı: UID: Mb7biNf94oWSvIGE
İçerik:

Bilindiği üzere, 1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ, 23.02.1995 gün ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A - 1 SIRA NUMARALI TEBLİĞİN "C) BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI" BÖLÜMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1 sıra numaralı Tebliğin "C) BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI

Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamında bulunan mükelleflerin beyannameleri, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış ve serbest muhasebeci mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Bu meslek mensupları yalnızca kanuni defterlerini tuttukları ve mali tablolarını tanzim ettikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecektir. Bir başka anlatımla mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a bendinde belirtilen hizmeti veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Serbest muhasebeci ve Serbest muhasebecî mali müşavirler, defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını tanzim etmedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayamazlar. Bu durumda meslek mensuplarının beyannamelerde yer alan imzalarının hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Bu beyannameler, meslek mensuplarına hiç imzalattırılmamış sayılır.

Meslek mensubunun sözleşme dönemi içinde ölüm, meslekten çıkartılma ya da mesleki faaliyetinin süresiz tatil edilmesi ve benzeri nedenlerle faaliyetini terketmesi durumunda beyanname, muhasebe hizmetlerini yerine getirecek bağımsız çalışan başka bir serbest muhasebeci ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Ancak, sözleşmenin taraflarca feshedilmesi nedeniyle birden fazla meslek mensubu ile sözleşme düzenleyen mükellefin beyannamesi, o dönem içinde sözleşme düzenlenilen meslek mensupları tarafından müştereken imzalanacaktır.

Yıllık olarak hizmet sözleşmesi tanzim edilen meslek mensubu ile müteakip yıl için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ilk yıla ait beyanname, sözleşmesi yenilenmeyen meslek mensubu tarafından imzalanacaktır.

ÖRNEK 1 : 1994 yılı aktif toplamı 29 milyar ve net satışları toplamı 59 milyar lira olan gelir vergisi mükellefi (X)'in, 1995 yılı muhasebecilik hizmeti için serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini ancak, 1996 yılında serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile olan sözleşmesini yenilemediğini ve bu yıl için serbest muhasebeci mali müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayalım. Bu durumda mükellef (X)'in 1995 yılına ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi, serbest muhasebeci mali müşavir (A) ve 1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ise serbest muhasebeci mali müşavir (B) tarafından imzalanacaktır.

B - 1 SIRA NUMARALI TEBLİĞİN "F) SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ" BÖLÜMÜNDE İKİ PARAGRAFIN METİNDEN ÇIKARTILMASI

1 sıra numaralı Tebliğin "F) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ" bölümünün "Muhasebe işlemlerinin ..." kelimeleriyle başlayan üçüncü paragrafı ile "ÖRNEK - 2: Mükellef ..." kelimeleriyle başlayan dördüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkartılmıştır.

C - SÖZLEŞME DÜZENLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

I sıra numaralı Genel Tebliğin "F) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ" bölümünde, ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bir önceki yıl aktif, toplamı 30 milyar lira ve net satışları toplamı 60 milyar lirayı aşmayanların, 1995 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, söz konusu Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmalarına ilişkin sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Uygulamanın yeni olması ve mükelleflerden gelen yoğun talep dikkate alınarak söz konusu süre 2 ay uzatılmıştır. Bu itibarla, aktif ve net satış toplamları yukarıda belirtilen rakamları birlikte aşmayan mükellefler beyannamelerin imzalanmasına ilişkin sözleşmelerini 31.05.1995 tarihine kadar düzenleyebileceklerdir.

D - BAZI MÜKELLEFLERİN BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞUNUN DIŞINDA BIRAKILMASI

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak,

1. İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 500 milyon lirayı,

b) Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 250 milyon lirayı,

2. Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden yıl önceki yıl hasılatları tutarı 500 milyon lirayı,

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi hasılatları tutarı 125 milyon lirayı,

aşmayanlar beyanname imzalatma zorunluluğu dışında bırakılmışlardır

Buna göre yukarıda belirtilen mükelleflerin beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmaları zorunlu değildir. Ancak bu mükelleflerden dileyenler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini İlgili Tebliğ hükümlerine göre meslek mensuplarına imzalatabilirler.

E - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİNİN BEYANNAME İMZALAMA ÜCRETLERİNİ KAPSAMASI

Defter tutma ücretleri, beyanname imzalama ücretlerini de kapsamakta olup beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerce beyanname imzalanması için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

F - DÜZELTME

1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin "B) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER" bölümünde yer alan "mükerrer 30'uncu maddesine" ibaresi "30'uncu maddesine" olarak düzeltilmiştir.

Tebliğ olunur.

(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 1:

Bilindiği üzere, 1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ, 23.02.1995 gün ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A - 1 SIRA NUMARALI TEBLİĞİN "C) BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI" BÖLÜMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1 sıra numaralı Tebliğin "C) BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI

Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamında bulunan mükelleflerin beyannameleri, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış ve serbest muhasebeci mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Bu meslek mensupları yalnızca kanuni defterlerini tuttukları ve mali tablolarını tanzim ettikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecektir. Bir başka anlatımla mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a bendinde belirtilen hizmeti veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Serbest muhasebeci ve Serbest muhasebecî mali müşavirler, defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını tanzim etmedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayamazlar. Bu durumda meslek mensuplarının beyannamelerde yer alan imzalarının hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Bu beyannameler, meslek mensuplarına hiç imzalattırılmamış sayılır.

Meslek mensubunun sözleşme dönemi içinde ölüm, meslekten çıkartılma ya da mesleki faaliyetinin süresiz tatil edilmesi ve benzeri nedenlerle faaliyetini terketmesi durumunda beyanname, muhasebe hizmetlerini yerine getirecek bağımsız çalışan başka bir serbest muhasebeci ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Ancak, sözleşmenin taraflarca feshedilmesi nedeniyle birden fazla meslek mensubu ile sözleşme düzenleyen mükellefin beyannamesi, o dönem içinde sözleşme düzenlenilen meslek mensupları tarafından müştereken imzalanacaktır.

Yıllık olarak hizmet sözleşmesi tanzim edilen meslek mensubu ile müteakip yıl için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ilk yıla ait beyanname, sözleşmesi yenilenmeyen meslek mensubu tarafından imzalanacaktır.

ÖRNEK 1 : 1994 yılı aktif toplamı 29 milyar ve net satışları toplamı 59 milyar lira olan gelir vergisi mükellefi (X)'in, 1995 yılı muhasebecilik hizmeti için serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini ancak, 1996 yılında serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile olan sözleşmesini yenilemediğini ve bu yıl için serbest muhasebeci mali müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayalım. Bu durumda mükellef (X)'in 1995 yılına ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi, serbest muhasebeci mali müşavir (A) ve 1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ise serbest muhasebeci mali müşavir (B) tarafından imzalanacaktır.

B - 1 SIRA NUMARALI TEBLİĞİN "F) SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ" BÖLÜMÜNDE İKİ PARAGRAFIN METİNDEN ÇIKARTILMASI

1 sıra numaralı Tebliğin "F) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ" bölümünün "Muhasebe işlemlerinin ..." kelimeleriyle başlayan üçüncü paragrafı ile "ÖRNEK - 2: Mükellef ..." kelimeleriyle başlayan dördüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkartılmıştır.

C - SÖZLEŞME DÜZENLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

I sıra numaralı Genel Tebliğin "F) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ" bölümünde, ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bir önceki yıl aktif, toplamı 30 milyar lira ve net satışları toplamı 60 milyar lirayı aşmayanların, 1995 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, söz konusu Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmalarına ilişkin sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Uygulamanın yeni olması ve mükelleflerden gelen yoğun talep dikkate alınarak söz konusu süre 2 ay uzatılmıştır. Bu itibarla, aktif ve net satış toplamları yukarıda belirtilen rakamları birlikte aşmayan mükellefler beyannamelerin imzalanmasına ilişkin sözleşmelerini 31.05.1995 tarihine kadar düzenleyebileceklerdir.

D - BAZI MÜKELLEFLERİN BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞUNUN DIŞINDA BIRAKILMASI

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak,

1. İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 500 milyon lirayı,

b) Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 250 milyon lirayı,

2. Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden yıl önceki yıl hasılatları tutarı 500 milyon lirayı,

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi hasılatları tutarı 125 milyon lirayı,

aşmayanlar beyanname imzalatma zorunluluğu dışında bırakılmışlardır

Buna göre yukarıda belirtilen mükelleflerin beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmaları zorunlu değildir. Ancak bu mükelleflerden dileyenler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini İlgili Tebliğ hükümlerine göre meslek mensuplarına imzalatabilirler.

E - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİNİN BEYANNAME İMZALAMA ÜCRETLERİNİ KAPSAMASI

Defter tutma ücretleri, beyanname imzalama ücretlerini de kapsamakta olup beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerce beyanname imzalanması için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

F - DÜZELTME

1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin "B) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER" bölümünde yer alan "mükerrer 30'uncu maddesine" ibaresi "30'uncu maddesine" olarak düzeltilmiştir.

Tebliğ olunur.

(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

İçerik 2:

Bilindiği üzere, 1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ, 23.02.1995 gün ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A - 1 SIRA NUMARALI TEBLİĞİN "C) BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI" BÖLÜMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1 sıra numaralı Tebliğin "C) BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C - BEYANNAMELERİ İMZALAYACAK MESLEK MENSUPLARI

Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamında bulunan mükelleflerin beyannameleri, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış ve serbest muhasebeci mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Bu meslek mensupları yalnızca kanuni defterlerini tuttukları ve mali tablolarını tanzim ettikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecektir. Bir başka anlatımla mükelleflerin beyannameleri, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a bendinde belirtilen hizmeti veren serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanacaktır. Serbest muhasebeci ve Serbest muhasebecî mali müşavirler, defterlerini tutmadıkları ve mali tablolarını tanzim etmedikleri mükelleflerin beyannamelerini imzalayamazlar. Bu durumda meslek mensuplarının beyannamelerde yer alan imzalarının hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Bu beyannameler, meslek mensuplarına hiç imzalattırılmamış sayılır.

Meslek mensubunun sözleşme dönemi içinde ölüm, meslekten çıkartılma ya da mesleki faaliyetinin süresiz tatil edilmesi ve benzeri nedenlerle faaliyetini terketmesi durumunda beyanname, muhasebe hizmetlerini yerine getirecek bağımsız çalışan başka bir serbest muhasebeci ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanacaktır. Ancak, sözleşmenin taraflarca feshedilmesi nedeniyle birden fazla meslek mensubu ile sözleşme düzenleyen mükellefin beyannamesi, o dönem içinde sözleşme düzenlenilen meslek mensupları tarafından müştereken imzalanacaktır.

Yıllık olarak hizmet sözleşmesi tanzim edilen meslek mensubu ile müteakip yıl için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ilk yıla ait beyanname, sözleşmesi yenilenmeyen meslek mensubu tarafından imzalanacaktır.

ÖRNEK 1 : 1994 yılı aktif toplamı 29 milyar ve net satışları toplamı 59 milyar lira olan gelir vergisi mükellefi (X)'in, 1995 yılı muhasebecilik hizmeti için serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile sözleşme düzenlediğini ancak, 1996 yılında serbest muhasebeci mali müşavir (A) ile olan sözleşmesini yenilemediğini ve bu yıl için serbest muhasebeci mali müşavir (B) ile sözleşme düzenlediğini varsayalım. Bu durumda mükellef (X)'in 1995 yılına ilişkin olup 1996 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi, serbest muhasebeci mali müşavir (A) ve 1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi ise serbest muhasebeci mali müşavir (B) tarafından imzalanacaktır.

B - 1 SIRA NUMARALI TEBLİĞİN "F) SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ" BÖLÜMÜNDE İKİ PARAGRAFIN METİNDEN ÇIKARTILMASI

1 sıra numaralı Tebliğin "F) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ" bölümünün "Muhasebe işlemlerinin ..." kelimeleriyle başlayan üçüncü paragrafı ile "ÖRNEK - 2: Mükellef ..." kelimeleriyle başlayan dördüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkartılmıştır.

C - SÖZLEŞME DÜZENLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

I sıra numaralı Genel Tebliğin "F) SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ" bölümünde, ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bir önceki yıl aktif, toplamı 30 milyar lira ve net satışları toplamı 60 milyar lirayı aşmayanların, 1995 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, söz konusu Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmalarına ilişkin sözleşmelerini Mart/1995 ayı sonuna kadar düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Uygulamanın yeni olması ve mükelleflerden gelen yoğun talep dikkate alınarak söz konusu süre 2 ay uzatılmıştır. Bu itibarla, aktif ve net satış toplamları yukarıda belirtilen rakamları birlikte aşmayan mükellefler beyannamelerin imzalanmasına ilişkin sözleşmelerini 31.05.1995 tarihine kadar düzenleyebileceklerdir.

D - BAZI MÜKELLEFLERİN BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞUNUN DIŞINDA BIRAKILMASI

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak,

1. İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 500 milyon lirayı,

b) Yukarıda yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 250 milyon lirayı,

2. Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden yıl önceki yıl hasılatları tutarı 500 milyon lirayı,

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi hasılatları tutarı 125 milyon lirayı,

aşmayanlar beyanname imzalatma zorunluluğu dışında bırakılmışlardır

Buna göre yukarıda belirtilen mükelleflerin beyannamelerini serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmaları zorunlu değildir. Ancak bu mükelleflerden dileyenler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini İlgili Tebliğ hükümlerine göre meslek mensuplarına imzalatabilirler.

E - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİNİN BEYANNAME İMZALAMA ÜCRETLERİNİ KAPSAMASI

Defter tutma ücretleri, beyanname imzalama ücretlerini de kapsamakta olup beyannameyi imzalayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerce beyanname imzalanması için ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

F - DÜZELTME

1 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin "B) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER" bölümünde yer alan "mükerrer 30'uncu maddesine" ibaresi "30'uncu maddesine" olarak düzeltilmiştir.

Tebliğ olunur.

(*) 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Resmi Gazete No: 28637 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 4 Mayıs, 2013 Adı: UID: n4T1yJTqBy8Icvc0
İçerik:

 

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki veren 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden "4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ"1 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümünde;

"Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir."

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile beyannamelerin elektronik ortamda alınması sağlanmış ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan "elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi"ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği'nin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

----------

1 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İçerik 1:

 

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki veren 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden "4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ"1 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümünde;

"Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir."

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile beyannamelerin elektronik ortamda alınması sağlanmış ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan "elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi"ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği'nin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

----------

1 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İçerik 2:

 

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki veren 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden "4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ"1 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümünde;

"Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir."

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile beyannamelerin elektronik ortamda alınması sağlanmış ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan "elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi"ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği'nin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

----------

1 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete No: 23271 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 27 Şubat, 1998 Adı: UID: rLUaZLZtxmUOglNN
İçerik:

Bilindiği gibi, 4 Sıra No.lu "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" 29/6/1997 gün ve 23034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu tebliğin II-B bölümünde beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olmayan mükellefler belirtilmiştir.

Beyanname imzalatma uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın, beyannamelerini sözü edilen tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu kapsamında olmamaları uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

Bilindiği gibi, 4 Sıra No.lu "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" 29/6/1997 gün ve 23034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu tebliğin II-B bölümünde beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olmayan mükellefler belirtilmiştir.

Beyanname imzalatma uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın, beyannamelerini sözü edilen tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu kapsamında olmamaları uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

Bilindiği gibi, 4 Sıra No.lu "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" 29/6/1997 gün ve 23034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu tebliğin II-B bölümünde beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olmayan mükellefler belirtilmiştir.

Beyanname imzalatma uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın, beyannamelerini sözü edilen tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu kapsamında olmamaları uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.