Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 27/03/2020
E.g., 27/03/2020
30
Aralık
2019
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) ile; 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti...
30
Aralık
2019
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85) ile; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıları...
30
Aralık
2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve  mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, b...
30
Aralık
2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513) ile; Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oran...
30
Aralık
2019
30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %...
27
Aralık
2019
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde ihdas edilen ...
26
Aralık
2019
26 Aralık 2019 tarihli ve 121 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki mükellefler tarafından, 26 Aralık 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannam...
25
Aralık
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/12/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer alma...

Sayfalar