Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 27/03/2020
E.g., 27/03/2020
24
Aralık
2019
24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile; 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine...
23
Aralık
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 24/12/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer alma...
23
Aralık
2019
2019 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak yayınlanmıştır....
23
Aralık
2019
2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sa...
18
Aralık
2019
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Göbeklitepe Vergi Dairesi Müdürlüğü Kadri Eroğan Caddesi Maliye Binası Zemin Kat Haliliye/ŞANLIURFA" adresinde 16.12.2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır....
16
Aralık
2019
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü Ulus Mahallesi, Özgem Sokak No:9 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde 04.11.2019 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır....
15
Aralık
2019
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.  ...
9
Aralık
2019
07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup, 1319 sayılı E...
4
Aralık
2019
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/12/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almak...
3
Aralık
2019
03/12/2019 tarih 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:309) ile ; “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması” açısından uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin ...

Sayfalar