GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN

GELİR UZMANI OLARAK ATANMALARINDA

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 

 

Amaç

 

Madde 1- 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden gelir uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere yapılacak özel sınav ile bu sınavı kazanan personelin atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığı merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda Bakanlıkta olumlu sicil almış olan, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşıyan personeli kapsar.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

 

Madde 3- Bu düzenlemede geçen;

 

Bakanlık   : Maliye Bakanlığını,

 

Başkanlık : Gelir İdaresi Başkanlığını,

 

Başkan     : Gelir İdaresi Başkanını,

 

ifade eder.

 

Özel Sınav

 

Madde 4- Özel  Sınav  yazılı  sınav  şeklinde  yapılır.  Gelir uzmanlığına atanmak için     6 ncı maddedeki şartları taşımak ve yapılacak Özel Sınavı kazanmak şarttır.

 

Özel Sınavın duyurulması

 

Madde 5- Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi gibi konular İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca belirlenerek ilan edilir.

 

Özel Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az 45 gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra  birimlerine gönderilir.

 

Özel Sınav şartları

 

Madde 6- Özel Sınav, Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda KPSSP49 puan türünden Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alan ve aşağıdaki şartları taşıyan adaylar arasında yapılır.

 

a) Bakanlıkta son üç yılda olumlu sicil almış olmak,

 

b) Üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden ve yüksekokullarından birini bitirmiş olmak (bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullar dahil),

 

c) Özel Sınava en fazla iki kez katılmış olmak.

 

Özel Sınava başvuru ve istenecek belgeler

 

Madde 7- Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgeler ile görev yaptıkları birime başvururlar.

 

a)      Özel Sınav Başvuru Formu,

 

b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te belirtilen sürelerde geçerli olan KPSS Sonuç Belgesi’nin aslı veya adayın görev yaptığı birimin amiri tarafından onaylanmış fotokopisi,

 

c) Yükseköğrenim diplomasının ya da çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

 

d) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf.

 

Birimler; Özel Sınav Başvuru Formunda yer alan başvuru tarihi ve son üç yılın sicil durumunu gösteren bölümleri tamamlayarak onayladıktan sonra yukarıda yer alan belgeleri son başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde elden veya postayla İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

 

Özel Sınav Giriş Belgesi

 

Madde 8-  Sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde yapılır. Aranılan koşulları taşıyan adaya Başkanlıkça fotoğraflı Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Giriş Belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belge ile kimlik belgesinin gösterilmesi zorunludur.

 

Sınav Kurulu

 

Madde 9- Sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır.

 

Sınav Kurulu Bakanlık Makamı’nın onayı ile Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkanlık personeli arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

 

Sınav konuları

 

Madde 10- Sınav konuları şunlardır:

 

a) 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 

b) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

 

c) Vergi Mevzuatı,

 

d) Gider Kanunları,

 

e) Muhasebe,  

 

f) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

 

g) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

 

h) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.

 

Özel Sınavın değerlendirilmesi

 

Madde 11- Sınav sonucunda, başarı sırasına göre 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır ve ilan edilir. Aynı puanı alan adaylardan sırasıyla son sicil notu yüksek ve hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır. En yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları tutanak düzenlenmek suretiyle sınav kurulunca imzalanır.

 

Özel Sınav sonuçlarının duyurulması

 

Madde 12- Özel Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından  sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

 

Özel Sınav sonuçlarına itiraz

 

Madde 13- Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç 15 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

Sınav belgelerinin saklanması

 

Madde 14- Özel Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

 

Atanma esasları

 

Madde 15- Özel Sınavda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanırlar. Özel Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

 

Tereddütlerin giderilmesi

 

Madde 16- Bu usul ve esaslarla ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yetkilidir.

 

Yürürlük

 

Madde 17- Bu usul ve esaslar Maliye Bakanı’nın onayını müteakip yürürlüğe girer.