BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye ile bilgi değişimi anlaşması bulunmayan İsviçre gibi bazı ülkelerden 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında beyan edilen ve ülkemize transfer edilen varlıkların tevsikinde kullanılacak kanaat verici belgelerin geçerli olmadığına dair bazı basın ve yayın organlarına yansıyan yorumlar üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

5811 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde kanaat verici belge tanımına yer verilmiş olup konu hakkında yayımlanan 1 Seri No.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ’de gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Anılan Tebliğ’de, “Kanaat Verici Belgeler”;

1- Devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller

2- Diğer kanaat verici belgeler

olarak tasnif edilmiş bulunmaktadır.

“Devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller”: 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin olarak, devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri, tapu kayıtları ile diğer sicilleri ve yasal yükümlülükler nedeniyle verilen beyannameleri ifade etmektedir.

“Diğer kanaat verici belgeler” ise;  

v     Bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtları ve düzenledikleri belgeleri,

v     Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeleri,

v     Posta idaresi nezdindeki çek hesabı ve düzenlenen diğer belgeleri,

v     Noter gibi kurum ve kuruluşların düzenledikleri senetler ve sözleşmeler ile diğer kayıt ve belgeleri,

v     Defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında belirtilen belgeler ile muadili belgeleri,

v     Şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtlarını

ifade etmektedir.

Yukarıda sayılan belgelerin, bilgi değişiminde bulunan ülkelerden alınıp alınmamasının önemi bulunmamaktadır.

Örneğin, İsviçre’de mukim bir banka ya da aracı kurumdan alınan “banka dekontu” gibi belgeler kanaat verici belge olarak kabul edilecektir. Ayrıca, bu belgeler ile ilgili olarak herhangi bir tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Kanun kapsamındaki varlıkların tevsiki yukarıda sayılan belgelerle yapılamıyorsa, bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan diğer belgeler de kanaat verici belge olarak kabul edilebilecektir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.