Buradasınız

- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID: 59iVR1eojWSU7NU8
İçerik:

    ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ


6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun(*)19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*)12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

I- MÜKELLEFİYET

A- VERGİNİN KONUSU

1. (II) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu
2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı
3. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numarasının Tespiti
4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.İ.P. Numarasının veya Tanımının Değişmesi

B- TANIMLAR

1. İthalat
2. İlk İktisap
3. Kayıt ve Tescil
3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar
4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar
5. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlarda
1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda
1.3. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi
2. Vergi Sorumlusu
2.1. Mükellefin Türkiye İçinde İkametgâhının, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezlerinin Bulunmaması Halinde Sorumluluk
2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk

 

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ

A- İHRACAT İSTİSNASI

1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri
1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Taşıtların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
5. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
6. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler

B- DİPLOMATİK İSTİSNA

1. Kapsam
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Uygulaması
5. Sorumluluk

C- DİĞER İSTİSNALAR

1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna
1.1. Tanımlar
1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması
1.2.2. Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulaması
1.3. Engellilik Derecesi %90'ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna
1.4. İstisna Kapsamında İlk İktisabı Yapılan Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna
1.5. Ortak Hususlar
1.6. Sorumluluk
2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna
2.1. Kapsam
2.2. İstisna Uygulaması
3. Başbakanlık Merkez Teşkilatının Alımlarında İstisna
3.1. Kapsam
3.2. İstisna Uygulaması
4. Petrol Arama Faaliyetinde Kullanılmak Üzere Taşıt Alımlarında İstisna.
4.1. Kapsam
4.2. İstisna Uygulaması
4.3. Sorumluluk
5. İthalat İstisnaları
5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması
5.2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7) Numaralı Bendi Uygulaması                                                                                                                                                               

6. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında İstisna                                    

6.1. Kapsam                                                                                                                                                            

6.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar                                                                                                                    

6.3. İstisnadan Yararlanacak Kişiler                                                                                                                         

6.4. İstisnanın Uygulanması                                                                                                                                    

6.5. Sorumluluk

Ç- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. Kapsam
2. Verginin Tecili
3. Verginin Terkini
4. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi
5. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi

D- İSTİSNALARIN SINIRI

E- VERGİ İNDİRİMİ

 

III- MATRAH, ORAN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

A- MATRAH

1. Yurtiçinde Matrah
2. İthalatta Matrah
3. Özellikli Durumlar
4. Emsal Bedel

B- ORAN

1. Verginin Oranı ve Yetki
2. Özellikli Durumlar
2.1. On ve Daha Fazla Oturma Yeri Olan Taşıtlar
2.2. 87.03 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Yük Taşıma Kapasitesi Yolcu Taşıma Kapasitesinden Fazla Olan Taşıtlar
2.3. Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar                                                                  

2.4. 87.04 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Sürücü Sırasından Başka Oturma Yeri veya Yanda Pencereleri Olan Taşıtlar
2.5. Üç Tekerlekli Motosikletler
2.6. Elektrik Motorunun Yanı Sıra Başka Bir Motora da Sahip Olan Taşıtlar
2.7. Birim Ağırlığı 100 Kilogramı Geçmeyen Deniz Taşıtları ile Şişirilebilir Botlar
2.8. İlk İktisaptan Önce Taşıtın Tadilatında Vergileme

C- MÜTESELSİL SORUMLULUK

1. İlk İktisap, Teslim veya İthalata İlişkin İşlemleri Gerçekleştirenlerin Müteselsil Sorumluluğu
2. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu
2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

 

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B- BEYAN ESASI

C- VERGİNİN BEYANI

1. Beyanname Verme Zamanı
2. Beyanname İçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi
3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1.1. (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1.2. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Kapsamındaki Taşıtlarda Beyan
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Ç- TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D- VERGİNİN ÖDENMESİ

E- VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F- DÜZELTME

1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV'nin Düzeltilmesi
2. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi Halinde Düzeltme
2.1. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlarda Düzeltme
2.1.1. Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme
2.1.2. Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme
2.1.2.1. Kayıt ve Tescilden Sonra Taşıtın İadesi
2.1.2.2. İade Edilen Taşıtın Sonradan İlk İktisabı
2.1.3. İade Edilen Taşıt Yerine Başka Bir Taşıtın İlk İktisabı
2.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda Düzeltme
3. KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV'nin İadesi

G- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARIN SATIŞ VEYA DEVRİNDE VERGİLEME

1. İlk İktisabı Vergiden İstisna Olan Taşıtın İstisnadan Yararlanamayanlara Satışı veya Devri
1.1. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri
1.2. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri 

1.3. Malul veya Engelliler ile Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri

1.4. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi
2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

Ğ- İLK İKTİSAPTAN SONRA TAŞITIN TADİLATINDA VERGİLEME

1. Kayıt ve Tescilden Önce Tadilat
2. Kayıt ve Tescilden Sonra Tadilat

 

V- GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A- 1/8/2002 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN TAŞITLAR

B- BİLDİRİMLER

1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Taşıtlarına Ait Bildirim Formu.
2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait Bildirim Formu
3. Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlara Ait Bildirim Formu

C- KAYIT DÜZENİ

Ç- DİĞER HUSUSLAR

D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

E- GEÇİCİ HÜKÜMLER  

1. Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması 

1.1. Kapsam                                                                                                                                                                

1.1.1. İstisnadan Yararlanacak Kişiler                                                                                                                  

1.1.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar                                                                                                              

1.1.3. İlk İktisapta İbraz Edilmesi Gereken Belgeler                                                                                         

1.1.3.1. Şehiriçinde Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar                                                                   

1.1.3.2. Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar                                                                     

1.1.4. İstisna Uygulamasının Süresi                                                                                                                       

1.2. İstisna Uygulaması                                                                                                                                            

1.3. Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri                                                                                                              

1.4. İstisna Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Devri                                                                                                  

1.5. Sorumluluk

F- YÜRÜRLÜK

 

EKLER DİZİNİ

EK 1       : TAŞITLARIN TADİLATI VEYA EK İMALATINI YAPANLARA VERİLECEK YAZI

EK 2       : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALIMLARDA İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 2A    : PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2B    : PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2C    : İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ

EK 3      : SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

EK 4      : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİ GÖNDERME TALEP FORMU

EK 5      : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE EK TALEP FORMU ÖRNEĞİ

EK 6     : TAŞIT BİLDİRİM FORMU

EK 7     : TAŞIT BİLDİRİM İPTAL FORMU

EK 8     : (II) SAYILI LİSTEDEKİ TAŞITLARDAN KAYIT VE TESCİLE TABİ OLMAYANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU

EK 9     : TADİLAT/EK İMALAT YAZISI ALANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

EK 10   : TİCARİ TAŞITLARIN YENİLENMESİNDE VERİLECEK  TAAHHÜTNAME     

 

Tebliğin  tümünü görmek için tıklayınız. 

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

İçerik 1:

    ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ


6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun(*)19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*)12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

I- MÜKELLEFİYET

A- VERGİNİN KONUSU

1. (II) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu
2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı
3. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numarasının Tespiti
4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.İ.P. Numarasının veya Tanımının Değişmesi

B- TANIMLAR

1. İthalat
2. İlk İktisap
3. Kayıt ve Tescil
3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar
4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar
5. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlarda
1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda
1.3. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi
2. Vergi Sorumlusu
2.1. Mükellefin Türkiye İçinde İkametgâhının, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezlerinin Bulunmaması Halinde Sorumluluk
2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk

 

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ

A- İHRACAT İSTİSNASI

1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri
1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Taşıtların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
5. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
6. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler

B- DİPLOMATİK İSTİSNA

1. Kapsam
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Uygulaması
5. Sorumluluk

C- DİĞER İSTİSNALAR

1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna
1.1. Tanımlar
1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması
1.2.2. Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulaması
1.3. Engellilik Derecesi %90'ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna
1.4. İstisna Kapsamında İlk İktisabı Yapılan Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna
1.5. Ortak Hususlar
1.6. Sorumluluk
2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna
2.1. Kapsam
2.2. İstisna Uygulaması
3. Başbakanlık Merkez Teşkilatının Alımlarında İstisna
3.1. Kapsam
3.2. İstisna Uygulaması
4. Petrol Arama Faaliyetinde Kullanılmak Üzere Taşıt Alımlarında İstisna.
4.1. Kapsam
4.2. İstisna Uygulaması
4.3. Sorumluluk
5. İthalat İstisnaları
5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması
5.2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7) Numaralı Bendi Uygulaması                                                                                                                                                               

6. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında İstisna                                    

6.1. Kapsam                                                                                                                                                            

6.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar                                                                                                                    

6.3. İstisnadan Yararlanacak Kişiler                                                                                                                         

6.4. İstisnanın Uygulanması                                                                                                                                    

6.5. Sorumluluk

Ç- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. Kapsam
2. Verginin Tecili
3. Verginin Terkini
4. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi
5. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi

D- İSTİSNALARIN SINIRI

E- VERGİ İNDİRİMİ

 

III- MATRAH, ORAN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

A- MATRAH

1. Yurtiçinde Matrah
2. İthalatta Matrah
3. Özellikli Durumlar
4. Emsal Bedel

B- ORAN

1. Verginin Oranı ve Yetki
2. Özellikli Durumlar
2.1. On ve Daha Fazla Oturma Yeri Olan Taşıtlar
2.2. 87.03 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Yük Taşıma Kapasitesi Yolcu Taşıma Kapasitesinden Fazla Olan Taşıtlar
2.3. Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar                                                                  

2.4. 87.04 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Sürücü Sırasından Başka Oturma Yeri veya Yanda Pencereleri Olan Taşıtlar
2.5. Üç Tekerlekli Motosikletler
2.6. Elektrik Motorunun Yanı Sıra Başka Bir Motora da Sahip Olan Taşıtlar
2.7. Birim Ağırlığı 100 Kilogramı Geçmeyen Deniz Taşıtları ile Şişirilebilir Botlar
2.8. İlk İktisaptan Önce Taşıtın Tadilatında Vergileme

C- MÜTESELSİL SORUMLULUK

1. İlk İktisap, Teslim veya İthalata İlişkin İşlemleri Gerçekleştirenlerin Müteselsil Sorumluluğu
2. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu
2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

 

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B- BEYAN ESASI

C- VERGİNİN BEYANI

1. Beyanname Verme Zamanı
2. Beyanname İçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi
3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1.1. (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1.2. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Kapsamındaki Taşıtlarda Beyan
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Ç- TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D- VERGİNİN ÖDENMESİ

E- VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F- DÜZELTME

1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV'nin Düzeltilmesi
2. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi Halinde Düzeltme
2.1. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlarda Düzeltme
2.1.1. Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme
2.1.2. Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme
2.1.2.1. Kayıt ve Tescilden Sonra Taşıtın İadesi
2.1.2.2. İade Edilen Taşıtın Sonradan İlk İktisabı
2.1.3. İade Edilen Taşıt Yerine Başka Bir Taşıtın İlk İktisabı
2.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda Düzeltme
3. KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV'nin İadesi

G- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARIN SATIŞ VEYA DEVRİNDE VERGİLEME

1. İlk İktisabı Vergiden İstisna Olan Taşıtın İstisnadan Yararlanamayanlara Satışı veya Devri
1.1. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri
1.2. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri 

1.3. Malul veya Engelliler ile Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri

1.4. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi
2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

Ğ- İLK İKTİSAPTAN SONRA TAŞITIN TADİLATINDA VERGİLEME

1. Kayıt ve Tescilden Önce Tadilat
2. Kayıt ve Tescilden Sonra Tadilat

 

V- GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A- 1/8/2002 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN TAŞITLAR

B- BİLDİRİMLER

1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Taşıtlarına Ait Bildirim Formu.
2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait Bildirim Formu
3. Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlara Ait Bildirim Formu

C- KAYIT DÜZENİ

Ç- DİĞER HUSUSLAR

D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

E- GEÇİCİ HÜKÜMLER  

1. Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması 

1.1. Kapsam                                                                                                                                                                

1.1.1. İstisnadan Yararlanacak Kişiler                                                                                                                  

1.1.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar                                                                                                              

1.1.3. İlk İktisapta İbraz Edilmesi Gereken Belgeler                                                                                         

1.1.3.1. Şehiriçinde Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar                                                                   

1.1.3.2. Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar                                                                     

1.1.4. İstisna Uygulamasının Süresi                                                                                                                       

1.2. İstisna Uygulaması                                                                                                                                            

1.3. Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri                                                                                                              

1.4. İstisna Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Devri                                                                                                  

1.5. Sorumluluk

F- YÜRÜRLÜK

 

EKLER DİZİNİ

EK 1       : TAŞITLARIN TADİLATI VEYA EK İMALATINI YAPANLARA VERİLECEK YAZI

EK 2       : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALIMLARDA İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 2A    : PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2B    : PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2C    : İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ

EK 3      : SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

EK 4      : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİ GÖNDERME TALEP FORMU

EK 5      : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE EK TALEP FORMU ÖRNEĞİ

EK 6     : TAŞIT BİLDİRİM FORMU

EK 7     : TAŞIT BİLDİRİM İPTAL FORMU

EK 8     : (II) SAYILI LİSTEDEKİ TAŞITLARDAN KAYIT VE TESCİLE TABİ OLMAYANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU

EK 9     : TADİLAT/EK İMALAT YAZISI ALANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

EK 10   : TİCARİ TAŞITLARIN YENİLENMESİNDE VERİLECEK  TAAHHÜTNAME     

 

Tebliğin  tümünü görmek için tıklayınız. 

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

İçerik 2:

    ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ


6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun(*)19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*)12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

I- MÜKELLEFİYET

A- VERGİNİN KONUSU

1. (II) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu
2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı
3. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numarasının Tespiti
4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.İ.P. Numarasının veya Tanımının Değişmesi

B- TANIMLAR

1. İthalat
2. İlk İktisap
3. Kayıt ve Tescil
3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar
4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar
5. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlarda
1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda
1.3. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi
2. Vergi Sorumlusu
2.1. Mükellefin Türkiye İçinde İkametgâhının, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezlerinin Bulunmaması Halinde Sorumluluk
2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk

 

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ

A- İHRACAT İSTİSNASI

1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri
1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Taşıtların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
5. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
6. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler

B- DİPLOMATİK İSTİSNA

1. Kapsam
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Uygulaması
5. Sorumluluk

C- DİĞER İSTİSNALAR

1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna
1.1. Tanımlar
1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması
1.2.2. Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulaması
1.3. Engellilik Derecesi %90'ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna
1.4. İstisna Kapsamında İlk İktisabı Yapılan Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna
1.5. Ortak Hususlar
1.6. Sorumluluk
2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna
2.1. Kapsam
2.2. İstisna Uygulaması
3. Başbakanlık Merkez Teşkilatının Alımlarında İstisna
3.1. Kapsam
3.2. İstisna Uygulaması
4. Petrol Arama Faaliyetinde Kullanılmak Üzere Taşıt Alımlarında İstisna.
4.1. Kapsam
4.2. İstisna Uygulaması
4.3. Sorumluluk
5. İthalat İstisnaları
5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması
5.2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7) Numaralı Bendi Uygulaması                                                                                                                                                               

6. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında İstisna                                    

6.1. Kapsam                                                                                                                                                            

6.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar                                                                                                                    

6.3. İstisnadan Yararlanacak Kişiler                                                                                                                         

6.4. İstisnanın Uygulanması                                                                                                                                    

6.5. Sorumluluk

Ç- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. Kapsam
2. Verginin Tecili
3. Verginin Terkini
4. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi
5. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi

D- İSTİSNALARIN SINIRI

E- VERGİ İNDİRİMİ

 

III- MATRAH, ORAN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

A- MATRAH

1. Yurtiçinde Matrah
2. İthalatta Matrah
3. Özellikli Durumlar
4. Emsal Bedel

B- ORAN

1. Verginin Oranı ve Yetki
2. Özellikli Durumlar
2.1. On ve Daha Fazla Oturma Yeri Olan Taşıtlar
2.2. 87.03 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Yük Taşıma Kapasitesi Yolcu Taşıma Kapasitesinden Fazla Olan Taşıtlar
2.3. Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar                                                                  

2.4. 87.04 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Sürücü Sırasından Başka Oturma Yeri veya Yanda Pencereleri Olan Taşıtlar
2.5. Üç Tekerlekli Motosikletler
2.6. Elektrik Motorunun Yanı Sıra Başka Bir Motora da Sahip Olan Taşıtlar
2.7. Birim Ağırlığı 100 Kilogramı Geçmeyen Deniz Taşıtları ile Şişirilebilir Botlar
2.8. İlk İktisaptan Önce Taşıtın Tadilatında Vergileme

C- MÜTESELSİL SORUMLULUK

1. İlk İktisap, Teslim veya İthalata İlişkin İşlemleri Gerçekleştirenlerin Müteselsil Sorumluluğu
2. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu
2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

 

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B- BEYAN ESASI

C- VERGİNİN BEYANI

1. Beyanname Verme Zamanı
2. Beyanname İçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi
3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1.1. (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.1.2. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Kapsamındaki Taşıtlarda Beyan
3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Ç- TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D- VERGİNİN ÖDENMESİ

E- VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F- DÜZELTME

1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV'nin Düzeltilmesi
2. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi Halinde Düzeltme
2.1. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlarda Düzeltme
2.1.1. Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme
2.1.2. Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme
2.1.2.1. Kayıt ve Tescilden Sonra Taşıtın İadesi
2.1.2.2. İade Edilen Taşıtın Sonradan İlk İktisabı
2.1.3. İade Edilen Taşıt Yerine Başka Bir Taşıtın İlk İktisabı
2.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda Düzeltme
3. KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV'nin İadesi

G- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARIN SATIŞ VEYA DEVRİNDE VERGİLEME

1. İlk İktisabı Vergiden İstisna Olan Taşıtın İstisnadan Yararlanamayanlara Satışı veya Devri
1.1. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri
1.2. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri 

1.3. Malul veya Engelliler ile Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri

1.4. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi
2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

Ğ- İLK İKTİSAPTAN SONRA TAŞITIN TADİLATINDA VERGİLEME

1. Kayıt ve Tescilden Önce Tadilat
2. Kayıt ve Tescilden Sonra Tadilat

 

V- GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A- 1/8/2002 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN TAŞITLAR

B- BİLDİRİMLER

1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Taşıtlarına Ait Bildirim Formu.
2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait Bildirim Formu
3. Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlara Ait Bildirim Formu

C- KAYIT DÜZENİ

Ç- DİĞER HUSUSLAR

D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

E- GEÇİCİ HÜKÜMLER  

1. Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması 

1.1. Kapsam                                                                                                                                                                

1.1.1. İstisnadan Yararlanacak Kişiler                                                                                                                  

1.1.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar                                                                                                              

1.1.3. İlk İktisapta İbraz Edilmesi Gereken Belgeler                                                                                         

1.1.3.1. Şehiriçinde Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar                                                                   

1.1.3.2. Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar                                                                     

1.1.4. İstisna Uygulamasının Süresi                                                                                                                       

1.2. İstisna Uygulaması                                                                                                                                            

1.3. Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri                                                                                                              

1.4. İstisna Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Devri                                                                                                  

1.5. Sorumluluk

F- YÜRÜRLÜK

 

EKLER DİZİNİ

EK 1       : TAŞITLARIN TADİLATI VEYA EK İMALATINI YAPANLARA VERİLECEK YAZI

EK 2       : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALIMLARDA İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

EK 2A    : PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2B    : PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

EK 2C    : İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ

EK 3      : SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

EK 4      : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİNİ GÖNDERME TALEP FORMU

EK 5      : (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE EK TALEP FORMU ÖRNEĞİ

EK 6     : TAŞIT BİLDİRİM FORMU

EK 7     : TAŞIT BİLDİRİM İPTAL FORMU

EK 8     : (II) SAYILI LİSTEDEKİ TAŞITLARDAN KAYIT VE TESCİLE TABİ OLMAYANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU

EK 9     : TADİLAT/EK İMALAT YAZISI ALANLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

EK 10   : TİCARİ TAŞITLARIN YENİLENMESİNDE VERİLECEK  TAAHHÜTNAME     

 

Tebliğin  tümünü görmek için tıklayınız. 

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

Resmi Gazete No: 29286 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 5 Mart, 2015 Adı: UID: HGAmf0PzTqOKg5nJ
İçerik:

 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (*) 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*) 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

I- MÜKELLEFİYET

A. VERGİNİN KONUSU

1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı
2. Malların (I) Sayılı Liste Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti
3. (I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler

B. TANIMLAR

1. İthalat
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması
1.2. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi

2. Vergi Sorumlusu
2.1. Türkiye'de İkametgâhın, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezinin Bulunmaması Halinde Vergi Sorumlusu
2.2. (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda Tevkifat Uygulaması
II-İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ
A. İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere veya Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
5. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
B. DİPLOMATİK İSTİSNA
1. İstisnanın Kapsamı
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
6. Sorumluluk
C. DİĞER İSTİSNALAR
1. Askeri Amaçlı İstisna
1.1. İstisnanın Kapsamı
1.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
1.3. İstisnadan Yararlanabilecek Kurumlardan Belge Alınması Zorunluluğu
1.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
1.5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
1.6. Sorumluluk
 
2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna
2.1. İstisnanın Kapsamı
2.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
2.3. İstisna Kapsamında Alınmak İstenen Malların Listesinin Onaylanması
2.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
2.5. ÖTV Ödenerek Alınan Malların İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
2.6. Sorumluluk
3. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde İstisna
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu
5. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna
5.1. İstisnanın Kapsamı
5.2. Tanımlar
5.3. Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
5.4. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.5. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.6. YMM Faaliyet Raporu Düzenlenmesi
5.7. Sorumluluk
6. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna
6.1. İstisnanın Kapsamı
6.2. Tanımlar
6.3. İzin Belgelerinin Verilmesi
6.4. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.5. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi
6.6. Elektrik Üretimi ve Bu Üretime İlişkin Bildirim
6.7. Sorumluluk
Ç. VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. İmalatta Kullanılan (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini
2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini
2.1. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Süre
2.2. İhraç Kaydıyla Satılan Malların İadesi

D. İSTİSNALARIN SINIRI

E. VERGİ İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
A. VERGİLEME ÖLÇÜ VE TUTARLARI
B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
1. Deniz Araçlarına Akaryakıt Teslimleri
1.1. Tanımlar
1.2. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.3. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.4. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama
1.5.  Sorumluluk
 
2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin Teslimleri
2.1. Tanımlar
2.2. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi
2.3. Biyoetanollü Benzin Teslimi
2.4. Sorumluluk

3. İhraç Edilecek Elektrik Üretimi İçin Fuel Oil Teslimleri

4. Etilen Üretimi İçin L.P.G. Teslimleri
5. Oto Biodizel ile Harmanlanmış Motorin Teslimleri
5.1. Tanımlar
5.2. Oto Biodizel Üretimi ve Teslimi
5.3. Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması ve Oto Biodizelli Motorin Teslimi
5.4. ÖTV İadesi Talebi
5.5. İade Uygulaması
5.6. Sorumluluk
6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri
6.1. Tanımlar
6.2. L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi
6.3. Kararname Kapsamında L.P.G. Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.4. Dağıtıcıların Üreticilere L.P.G. Teslimi
6.5. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı
6.6. ÖTV İadesi Talebi
6.7. İade Uygulaması
6.8. Sorumluluk
6.9. Diğer Hususlar
7.Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri
7.1. Hava Yakıtları İçin Alınacak Teminat
7.2. Rafinerilerin Ürettikleri Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri
7.4. İthal Edilen Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri

8. (A) Cetvelindeki Diğer Mallara İlişkin Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimler

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri1.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Bu Listeye Dâhil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması
1.2. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması
1.3. Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması
1.4. İade Uygulaması

Ç. (A) VE (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri

D.MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünlerinin Teslimi
2. (I) Sayılı Listedeki Malların Daha Yüksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak Kullanılması veya Üçüncü Kişilere Satılması
3. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Malların Bulundurulması
4. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

4.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
4.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
4.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B. BEYAN ESASI

1. Beyanname Verme Zamanı

C. BİLDİRİMLER

Ç. TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D. VERGİNİN ÖDENMESİ

E. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ

1. Düzeltme Yapılabilmesinin Şartları
2. Düzeltme İşlemleri

V. GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI  İŞLEMLER

A. GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLER
 
1. Gümrükte Alınacak Teminat
2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu
2.1. (A) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formunun Gönderilmesi
2.2. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formu ve Teminatın Gönderilmesi
3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.1. (A) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri
VI- DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A. DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması
2. Kayıt Düzeni

B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
 
1. Geçiş Dönemine İlişkin Hususlar ve Yetki
2. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
3. Yürürlük

EKLER

 

Tebliğin son halini görmek için tıklayınız.

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

 

"Tebliğ ile ilgili görüş ve önerilerinizi otv1@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz."

İçerik 1:

 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (*) 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*) 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

I- MÜKELLEFİYET

A. VERGİNİN KONUSU

1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı
2. Malların (I) Sayılı Liste Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti
3. (I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler

B. TANIMLAR

1. İthalat
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması
1.2. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi

2. Vergi Sorumlusu
2.1. Türkiye'de İkametgâhın, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezinin Bulunmaması Halinde Vergi Sorumlusu
2.2. (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda Tevkifat Uygulaması
II-İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ
A. İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere veya Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
5. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
B. DİPLOMATİK İSTİSNA
1. İstisnanın Kapsamı
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
6. Sorumluluk
C. DİĞER İSTİSNALAR
1. Askeri Amaçlı İstisna
1.1. İstisnanın Kapsamı
1.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
1.3. İstisnadan Yararlanabilecek Kurumlardan Belge Alınması Zorunluluğu
1.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
1.5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
1.6. Sorumluluk
 
2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna
2.1. İstisnanın Kapsamı
2.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
2.3. İstisna Kapsamında Alınmak İstenen Malların Listesinin Onaylanması
2.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
2.5. ÖTV Ödenerek Alınan Malların İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
2.6. Sorumluluk
3. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde İstisna
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu
5. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna
5.1. İstisnanın Kapsamı
5.2. Tanımlar
5.3. Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
5.4. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.5. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.6. YMM Faaliyet Raporu Düzenlenmesi
5.7. Sorumluluk
6. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna
6.1. İstisnanın Kapsamı
6.2. Tanımlar
6.3. İzin Belgelerinin Verilmesi
6.4. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.5. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi
6.6. Elektrik Üretimi ve Bu Üretime İlişkin Bildirim
6.7. Sorumluluk
Ç. VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. İmalatta Kullanılan (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini
2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini
2.1. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Süre
2.2. İhraç Kaydıyla Satılan Malların İadesi

D. İSTİSNALARIN SINIRI

E. VERGİ İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
A. VERGİLEME ÖLÇÜ VE TUTARLARI
B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
1. Deniz Araçlarına Akaryakıt Teslimleri
1.1. Tanımlar
1.2. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.3. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.4. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama
1.5.  Sorumluluk
 
2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin Teslimleri
2.1. Tanımlar
2.2. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi
2.3. Biyoetanollü Benzin Teslimi
2.4. Sorumluluk

3. İhraç Edilecek Elektrik Üretimi İçin Fuel Oil Teslimleri

4. Etilen Üretimi İçin L.P.G. Teslimleri
5. Oto Biodizel ile Harmanlanmış Motorin Teslimleri
5.1. Tanımlar
5.2. Oto Biodizel Üretimi ve Teslimi
5.3. Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması ve Oto Biodizelli Motorin Teslimi
5.4. ÖTV İadesi Talebi
5.5. İade Uygulaması
5.6. Sorumluluk
6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri
6.1. Tanımlar
6.2. L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi
6.3. Kararname Kapsamında L.P.G. Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.4. Dağıtıcıların Üreticilere L.P.G. Teslimi
6.5. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı
6.6. ÖTV İadesi Talebi
6.7. İade Uygulaması
6.8. Sorumluluk
6.9. Diğer Hususlar
7.Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri
7.1. Hava Yakıtları İçin Alınacak Teminat
7.2. Rafinerilerin Ürettikleri Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri
7.4. İthal Edilen Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri

8. (A) Cetvelindeki Diğer Mallara İlişkin Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimler

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri1.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Bu Listeye Dâhil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması
1.2. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması
1.3. Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması
1.4. İade Uygulaması

Ç. (A) VE (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri

D.MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünlerinin Teslimi
2. (I) Sayılı Listedeki Malların Daha Yüksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak Kullanılması veya Üçüncü Kişilere Satılması
3. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Malların Bulundurulması
4. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

4.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
4.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
4.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B. BEYAN ESASI

1. Beyanname Verme Zamanı

C. BİLDİRİMLER

Ç. TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D. VERGİNİN ÖDENMESİ

E. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ

1. Düzeltme Yapılabilmesinin Şartları
2. Düzeltme İşlemleri

V. GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI  İŞLEMLER

A. GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLER
 
1. Gümrükte Alınacak Teminat
2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu
2.1. (A) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formunun Gönderilmesi
2.2. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formu ve Teminatın Gönderilmesi
3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.1. (A) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri
VI- DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A. DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması
2. Kayıt Düzeni

B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
 
1. Geçiş Dönemine İlişkin Hususlar ve Yetki
2. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
3. Yürürlük

EKLER

 

Tebliğin son halini görmek için tıklayınız.

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

 

"Tebliğ ile ilgili görüş ve önerilerinizi otv1@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz."

İçerik 2:

 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (*) 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


(*) 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

I- MÜKELLEFİYET

A. VERGİNİN KONUSU

1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı
2. Malların (I) Sayılı Liste Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti
3. (I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler

B. TANIMLAR

1. İthalat
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef
1.1. ÖTV Mükellefiyetinin Başlaması
1.2. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi

2. Vergi Sorumlusu
2.1. Türkiye'de İkametgâhın, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezinin Bulunmaması Halinde Vergi Sorumlusu
2.2. (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda Tevkifat Uygulaması
II-İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ
A. İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri
3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
4. Serbest Bölgelere veya Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler
5. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
B. DİPLOMATİK İSTİSNA
1. İstisnanın Kapsamı
2. İstisnadan Yararlanabilecekler
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
6. Sorumluluk
C. DİĞER İSTİSNALAR
1. Askeri Amaçlı İstisna
1.1. İstisnanın Kapsamı
1.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
1.3. İstisnadan Yararlanabilecek Kurumlardan Belge Alınması Zorunluluğu
1.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
1.5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
1.6. Sorumluluk
 
2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna
2.1. İstisnanın Kapsamı
2.2. İstisnadan Yararlanabilecekler
2.3. İstisna Kapsamında Alınmak İstenen Malların Listesinin Onaylanması
2.4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı
2.5. ÖTV Ödenerek Alınan Malların İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
2.6. Sorumluluk
3. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde İstisna
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu
5. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna
5.1. İstisnanın Kapsamı
5.2. Tanımlar
5.3. Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
5.4. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.5. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
5.6. YMM Faaliyet Raporu Düzenlenmesi
5.7. Sorumluluk
6. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna
6.1. İstisnanın Kapsamı
6.2. Tanımlar
6.3. İzin Belgelerinin Verilmesi
6.4. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.5. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi
6.6. Elektrik Üretimi ve Bu Üretime İlişkin Bildirim
6.7. Sorumluluk
Ç. VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. İmalatta Kullanılan (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini
2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini
2.1. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Süre
2.2. İhraç Kaydıyla Satılan Malların İadesi

D. İSTİSNALARIN SINIRI

E. VERGİ İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
A. VERGİLEME ÖLÇÜ VE TUTARLARI
B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
1. Deniz Araçlarına Akaryakıt Teslimleri
1.1. Tanımlar
1.2. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.3. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
1.4. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama
1.5.  Sorumluluk
 
2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin Teslimleri
2.1. Tanımlar
2.2. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi
2.3. Biyoetanollü Benzin Teslimi
2.4. Sorumluluk

3. İhraç Edilecek Elektrik Üretimi İçin Fuel Oil Teslimleri

4. Etilen Üretimi İçin L.P.G. Teslimleri
5. Oto Biodizel ile Harmanlanmış Motorin Teslimleri
5.1. Tanımlar
5.2. Oto Biodizel Üretimi ve Teslimi
5.3. Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması ve Oto Biodizelli Motorin Teslimi
5.4. ÖTV İadesi Talebi
5.5. İade Uygulaması
5.6. Sorumluluk
6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri
6.1. Tanımlar
6.2. L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi
6.3. Kararname Kapsamında L.P.G. Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler
6.4. Dağıtıcıların Üreticilere L.P.G. Teslimi
6.5. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı
6.6. ÖTV İadesi Talebi
6.7. İade Uygulaması
6.8. Sorumluluk
6.9. Diğer Hususlar
7.Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri
7.1. Hava Yakıtları İçin Alınacak Teminat
7.2. Rafinerilerin Ürettikleri Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri
7.4. İthal Edilen Hava Yakıtlarının Tesliminde Vergi Beyanı, Teminat Alımı ve Çözümü İşlemleri

8. (A) Cetvelindeki Diğer Mallara İlişkin Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimler

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri1.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Bu Listeye Dâhil Olmayan Malların İmalinde Kullanılması
1.2. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması
1.3. Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması
1.4. İade Uygulaması

Ç. (A) VE (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI

1. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri

D.MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünlerinin Teslimi
2. (I) Sayılı Listedeki Malların Daha Yüksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak Kullanılması veya Üçüncü Kişilere Satılması
3. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Malların Bulundurulması
4. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

4.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
4.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
4.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B. BEYAN ESASI

1. Beyanname Verme Zamanı

C. BİLDİRİMLER

Ç. TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri
2. Tarhiyatın Muhatabı
3. Tarh Zamanı

D. VERGİNİN ÖDENMESİ

E. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ

1. Düzeltme Yapılabilmesinin Şartları
2. Düzeltme İşlemleri

V. GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI  İŞLEMLER

A. GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLER
 
1. Gümrükte Alınacak Teminat
2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu
2.1. (A) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formunun Gönderilmesi
2.2. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formu ve Teminatın Gönderilmesi
3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.1. (A) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri
3.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri
VI- DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A. DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması
2. Kayıt Düzeni

B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
 
1. Geçiş Dönemine İlişkin Hususlar ve Yetki
2. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
3. Yürürlük

EKLER

 

Tebliğin son halini görmek için tıklayınız.

Tebliğin ilk halini görmek için tıklayınız.

 

"Tebliğ ile ilgili görüş ve önerilerinizi otv1@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz."

Sayfalar