Buradasınız

Özelge: "Credit Note" uygulaması sonucu oluşan indirim tutarının yurtdışına transfer edildiği hususunun yukarıda belirtilen yazı ve belgeler ibraz edilmediği sürece peşin ödeme yapıldığı kabul edilmeyeceğinden bu bedel üzerinden kaynak kullanımını destekl

Özelge: "Credit Note" uygulaması sonucu oluşan indirim tutarının yurtdışına transfer edildiği hususunun yukarıda belirtilen yazı ve belgeler ibraz edilmediği sürece peşin ödeme yapıldığı kabul edilmeyeceğinden bu bedel üzerinden kaynak kullanımını destekl

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
11/06/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II)

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7                                                                            ..../...../2008

Konu  : KKDF

           

 

...............DAİRE BAŞKANLIĞINA

(53)

 

.............Müsteşarlığı ............ Genel Müdürlüğünden alınan bir örneği ilişik ............... tarih ve .......... sayılı yazı ile eki ....... Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti.nin ........ tarih ve ............sayılı dilekçesinde, yurtdışı gönderici firmalarca satılan ürünlerin belli bir miktarı aşması ya da eşyaların bozuk veya hasarlı çıkması durumunda, daha sonra gönderilecek malların bedelinden indirim yapıldığı bildirilmekte ve önce yapılan satışa bağlı olarak ortaya çıkan bu indirimin daha sonra gönderilen mallara ilişkin bir ön ödeme (peşin ödeme) sayılması sebebiyle, daha sonra satışı yapılan malların değerinden indirim tutarı düşüldükten sonra kalan meblağın transferinin gerçekleştirildiği ifade edilerek; bahis konusu uygulama (Credit Note) hakkında kambiyo takibini kaldıran mevzuat değişikliliği de dikkate alınarak kaynak kullanımını destekleme fonu ve katma değer vergisi yönünden bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri fon kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinden kesinti yapılmamaktadır. Bu fon kesintisi, ithalat tutarının, fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak bulunan Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanmakta ve gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce bankalara yatırılmaktadır.

Diğer taraftan, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalat tutarının tamamının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idaresine tevsik edilememesi halinde ise transferi tevsik edilemeyen ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı tabiidir.

Buna göre, "Credit Note" uygulaması sonucu oluşan indirim tutarının yurtdışına transfer edildiği hususunun yukarıda belirtilen yazı ve belgeler ibraz edilmediği sürece peşin ödeme yapıldığı kabul edilmeyeceğinden bu bedel üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması, indirim tutarı dışındaki ithalat bedeli üzerinden ise ödeme şekline bağlı olarak fon kesintisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun katma değer vergisi yönünden incelenerek, Başkanlığımız görüşüne de yer verilmek suretiyle gereğini arz ederim.     

 

                                                                                                              Daire Başkanı a.