Buradasınız

Özelge: Akreditif işlemlerinde mal bedellerinin müşteriden tahsil edilmesi ve geçici bir hesapta tutulması kaydıyla transferin iki günlük valör ile ancak vesaiki gönderen banka isminin belirlendiği tarihte gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı

Özelge: Akreditif işlemlerinde mal bedellerinin müşteriden tahsil edilmesi ve geçici bir hesapta tutulması kaydıyla transferin iki günlük valör ile ancak vesaiki gönderen banka isminin belirlendiği tarihte gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
25/03/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                     

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU  : KKDF

 

 

 

..................................... MÜDÜRLÜĞÜ

                                           Güneşli / İSTANBUL

 

İlgi      : 22.09.2008 tarih ve 6523 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, teyitsiz ve herhangi bir banka nezdinde ödenebilir şeklinde açılan görüldüğünde ödemeli akreditif işlemlerinde, vesaikin yurtdışındaki herhangi bir bankadan bankanıza gönderildiği bildirilmekte ve transferin yapılacağı bankanın tespiti için vesaikin yurtdışından bankanıza gelmesinin beklenmesi sebebiyle Merkez Bankasının 22.04.1998 tarih ve 98/1 sayılı Genelgesinde ifade edilen iki iş günlük valör süresinin aşıldığı ifade edilerek, bahsi geçen akreditif işlemlerinde mal bedellerinin müşteriden tahsil edilmesi ve geçici bir hesapta tutulması kaydıyla transferin iki günlük valör ile ancak vesaiki gönderen banka isminin belirlendiği tarihte gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta, ancak peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamakta, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, Merkez Bankasının 22.04.1998 tarih ve 98/1 sayılı Genelgesinde, vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde, ithalat bedelinin Türk Lirası olarak bankaya yatırılarak veya firmaların döviz tevdiat hesabından ödenerek, döviz satım belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi düzenlendiği veya ilgili Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere, ödemenin ithalatçının döviz tevdiat hesabından yapıldığına dair yazı verildiği, ancak muhabir bankaya ihracatçıya ödeme yapılması için gönderilmesi gereken ödeme emrinin uluslararası teamülleri (2 iş gününü) aşan daha sonraki bir tarihte gönderildiği, ya da muhabir bankaya ödeme emrinin daha sonraki bir tarihi taşıyan (2 iş gününden daha sonraki) valör ile gönderildiği hallerde, söz konusu ithalatların mal mukabili olarak kabul edilerek fon kesintisine tabi tutulması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Merkez Banksının 18.02.2009 tarih ve 11020 sayılı yazsında, "Bilindiği üzere,  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisine tabi olmayan bedeli fiili ithalden önce ödenen uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekli "peşin, akreditifli ve vesaik mukabili" olan ithalat işlemlerinde malların gümrükten çekilebilmesi için ithalat bedelinin fiili ithalden önce ödendiğinin ilgili gümrüğe tevsikini teminen, Türk Parası Transfer Belgesi, Döviz Satım Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair banka yazısı ya da ithalat bedelinin yurt dışındaki ihracat kredi kuruluşu veya ihracat kredisi sigorta kuruluşundan sağlanan kredi ile ödendiğini tevsik eden ithalat işlemine aracılık eden Türkiye'deki bankadan alınacak yazı ibraz edilmektedir.

Bu çerçevede, ithalat bedellerinin ihracatçılara ödenebilmesi için bankalarca ithalat bedelinin ithalatçıdan tahsil edilmesi ve ihracatçıya transfer edilmesi gerekmektedir.

Uluslararası piyasalarda döviz alım-satım (arbitraj) işlemlerinde, döviz pozisyonunun ayarlanması, teyit mesajlarının gönderilip karşılıklı mutabakata varılması, ödeme emirlerinin gönderilmesi, muhabir hesaplarının beslenmesi ve takas riskinin azaltılması gibi hususlar için yeterli zaman tanınması amacı ile standart olarak iki iş günü valörle (spot) işlem yapılmaktadır.

Buna göre, transferin bankacılık teamülleri çerçevesinde en fazla iki iş günü valörüyle yapılması suretiyle mal bedelinin ihracatçının kullanımına gecikmeksizin sunulması sağlanmış olmaktadır.

Bu itibarla, ithalat işlemiyle ilgili olarak KKDF kesintisinden muafiyet sağlanabilmesini teminen mal bedellerinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ithalatçıdan tahsil edilmesi ve bankaca da bu meblağın en geç 2 iş günü içinde ihracatçının hesabına ödenmesi gerektiği düşünülmektedir." ifadelerine yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

    Başkan a.