Buradasınız

Özelge: Yansıtma faturalarında KDV hk.

Özelge: Yansıtma faturalarında KDV hk.

Sayı: 
84412373-130[1.-2014-283-]-43
Tarih: 
30/05/2014
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84412373-130[1.-2014-283-]-43

30/05/2014

Konu

:

Yansıtma faturalarında KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kimyasal madde imalatı ile iştigal eden imalatçı ve ihracatçı bir kuruluş olduğunuzu, Mersin  Serbest Bölgede bulunan şubenizin kurumlar vergisi muafiyetinin 13.05.2012 tarihinde sona erdiğini, şubenize ait gelir ve giderlerin,  merkezinize ait gelir ve giderler ile birleştirilerek  kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edildiğini belirterek merkez ve şubeniz için yapılan genel gider mahiyetinde olan personel ücreti, büro, kırtasiye, akaryakıt ve benzeri giderlerin serbest bölgedeki şubenize de pay verilerek masrafların yansıtılmasında, yansıtma faturası düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında tarafınıza bilgi verilmesi istenmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227'nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı kanunun 229'uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden (fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu vb.) herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Aynı Kanunun 229'uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır, şeklinde tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan, yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasını ifade etmektedir.

             Buna göre, firmanız tarafından serbest bölgede bulunan kendi şubenize müşterek giderlerden pay verilmesi, farklı bir işletme adına ödeme yapılması olarak değerlendirilmeyeceğinden, bu işlem için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1 inci maddesine göre Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunduğu, 4 üncü maddesinde hizmetin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşeceği, 10/a maddesinde ise, mal teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği, 24/c maddesinde ise vade farkı, fiyat farkı, prim gibi ödemelerin matraha dahil unsurlardan olduğu belirtilmiştir.

            Bu itibarla, merkez ve şubeniz için yapılan genel gider mahiyetinde olan personel ücreti, büro, kırtasiye, akaryakıt ve benzeri masraflardan şubenize pay verilerek aynen yansıtılması işlemi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, yansıtma esnasında katlanılan masraftan daha yüksek tutarlı bir masrafın yansıtılması durumunda toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacağı tabiidir.

            Dolayısıyla söz konusu yansıtma işlemi için bir fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakla birlikte yansıtılan tutarlar için bir fatura düzenlenmesi halinde (ilave bir masraf tutarı alınmamak kaydıyla) bu faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.