Buradasınız

Özelge: Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılacak fark mal bedeline ilişkin transferler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...

Özelge: Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılacak fark mal bedeline ilişkin transferler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
21/10/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/

Konu : KKDF

 

 

..................... A.Ş.

 ...........

 

 

İlgi     : ............... tarihli ve ............ayılı dilekçeniz.

         

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizin 2909.19.00.00.13 G.T.İ.P. numaralı MTBE (metil tersiyer bütil eter) ithal ettiği ve Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesinin tescilinden önce, satıcı firmanın yükleme tarihinde belirlemiş olduğu fiyat üzerinden hesaplanan mal bedelinin yurt dışına transfer edildiği belirtilmekte ve nihai fiyatın gümrük giriş beyannamesinin düzenlenme tarihinde belli olmadığı ifade edilerek sonradan oluşan fiyat farklılıklarına ilişkin olarak yurtdışına transfer yapılması halinde, beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılacak bu fark mal bedeli ile ilgili transferler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ve vesaik mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Öte yandan, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamakta, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, sonradan Şirketiniz aleyhine ortaya çıkan ve beyannamenin tescil tarihinden sonra satıcı firmaya transferi yapılan fark mal bedellerinin peşin bir ödeme olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, ithal edilen MTBE bedelinin peşin ödenen kısmı üzerinden fon kesintisi yapılmaması, ancak gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılacak fark mal bedeline ilişkin transferler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.