Buradasınız

Özelge: Noter satış senedine istinaden ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Özelge: Noter satış senedine istinaden ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Sayı: 
30094508-130[29-2013/2.5]-14
Tarih: 
01/04/2014
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

30094508-130[29-2013/2.5]-14

01/04/2014

Konu

:

Noter satış senedine istinaden ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, 02.04.2012 tarihinde noter satış senedi ile satın aldığınız 2003 model çekici cinsi araca ilişkinin faturanın, aracın miras yoluyla satıcılara intikal etmesi, satıcıların mükellef oldukları süre zarfında fatura bastırmamış olmaları ve satış tarihi itibariyle de mükellefiyetlerinin terkin edilmesi nedeniyle verilemediği belirtilerek, bahse konu araç için ödediğiniz KDV yi noter satış senedi veya başka bir belgeye istinaden indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

            -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            -34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

            -53 üncü maddesinde de, bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği, hükme bağlanmıştır.

            Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde ise, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanunun 229-242 nci maddelerinde de bu Kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.

           Nakliyecilik faaliyeti ile iştigal etmekte iken 14.12.2012 tarihinde vefat eden ... varislerine intikal eden 25 ES 942 plakalı çekici cinsi araçtan dolayı ölüm tarihi itibariyle murisin eşi ... adına mükellefiyet tesis edildiği, bahse konu aracın tarafınıza satışının yapıldığı tarih itibariyle de (02.04.2013) satıcının mükellefiyetinin kapatıldığı, ...'in mükellef olduğu 14.12.2012-02.04.2013 tarihleri arasında faaliyetine ilişkin belge bastırdığına dair herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Buna göre, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait KDV yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV nin fatura ve benzeri belgelerde gösterilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

            Satıcı tarafından faturası düzenlenmeyen çekici cinsi araç için noter satış senedine istinaden ödendiği belirtilen KDV nin  noter satış senedine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Ancak, işi terk etmesi nedeniyle belge bastırması mümkün bulunmayan ödevliden satın alınan çekici için fatura alınamaması aracın noter satış senedine istinaden işletmenin aktifine kaydedilmesine engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.