Buradasınız

Özelge: Düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Özelge: Düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-196
Tarih: 
17/06/2010
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-196

17/06/2010

Konu

:

Damga Vergisi

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin faaliyet konusunun yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulma, insan kaynakları alanında eleman yetiştirme ve iş alanları yaratmak olduğu, yaptığınız hizmetlerle ilgili olarak müşterileriniz ile şirketiniz arasında "İşe Alım Hizmet Sözleşmesi" düzenlendiği, ancak bu sözleşmelerde şirketiniz tarafından alınacak hizmet bedeli yapılan işin yüzde oranı ile belli olduğundan, sözleşmenin imzalandığı tarihte tutarının bilinmediği ve hesap edilebilir bir tutara ulaşılamadığı belirtilerek, bu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi ise hangi dönemde bildirimin yapılacağı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.                                          

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ‘‘I-Akitlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 (01.01.2010 tarihinden itibaren binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde nispi damga vergisine tabi kağıtların damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, sözleşmenin düzenlendiği tarihte; belli parayı ihtiva etmesi veya kağıdın eklerinde belli paranın tespitine imkan veren donelerin var olması veyahut atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, kağıdın (sözleşmenin) bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kağıtlara ilişkin olarak; kağıda ait belli parayı gösteren ve ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kağıdın damga vergisine tabi tutulacağı tabiidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, müşterileriniz ile şirketiniz arasında düzenlenen "İşe Alım Hizmet Sözleşmesi"nin (6.1) maddesinde, "İşbu sözleşme kapsamında tamamlanan hizmet karşılığı, Müşteri, Metropol'e işe kabul edeceği beher eleman için ilgili elemanın 1 (bir) yıllık brüt maaş tutarının %12 si (oniki)+yasal oranda KDV tutarında ödeme yapmayı kabul ve beyan eder." şeklinde yer alan ibare, gelecekte belli olmayan beher elaman sayısı ve belli olmayan brüt maaş tutarının %12 sine dair bir düzenleme olduğundan, bu hüküm dikkate alınarak sözleşmeye ait belli bir paranın belirlenmesi mümkün değildir. Buna göre, belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeden damga vergisinin aranılmaması gerekmektedir.

Öte yandan, bu sözleşmeye ilişkin ücretin sözleşme düzenlendikten sonra belirlenmesi ve yukarıda belirtildiği şekilde sözleşmeye şerh konulması veya sözleşmeyi değiştiren bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla damga vergisini doğuran olay gerçekleşecek olup, bu tarih itibarıyla söz konusu kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve verginin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.