Buradasınız

Özelge: yapılan ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda….

Özelge: yapılan ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
28/08/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU : KKDF

 

..................SAN. VE TİC. A.Ş.

..................................

 

İlgi      : ............ tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurt dışından ithal amacıyla gümrük antreposuna mal getiren ve bu malın bedelini yurt dışındaki ihracatçıya peşin ödeyen bir firmadan gümrüklenmemiş malı satın alarak Türkiye'ye ithal etmek istediğiniz belirtilmekte ve yapacağınız ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Öte yandan, ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile ilgili gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde peşin bir ödeme yapıldığı kabul edilmekte ve fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen ithalat işlemi bakımından peşin bir ödemeden söz edilebilmesi ve fon kesintisinin doğmaması için gerek ilk ithalatçı tarafından asıl ihracatçıya yapılan ödemenin, gerekse Şirketinizin ilk ithalatçıya yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ilk ithalatçı tarafından asıl ihracatçıya peşin bir ödeme yapılmış olsa bile Şirketinizce gümrük antreposunda satın alınacak mala ilişkin ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılması halinde bunun peşin bir ödeme sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

     Başkan a.