Buradasınız

Özelge: Cafe-Bar İşletmeciliğinde KDV Oranı hk.

Özelge: Cafe-Bar İşletmeciliğinde KDV Oranı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV6-62
Tarih: 
05/07/2011
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV6-62

05/07/2011

Konu

:

Cafe-Bar İşletmeciliğinde KDV Oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında cafe-bar işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve cafe-bar olarak işlettiğiniz işyerinizde sabah açılıştan akşamüzeri saat 18.00 e kadar kafeterya olarak hizmet verildiği, saat 18.00 den itibaren bar olarak müşterilerinize hizmet verildiği ve sabah açılıştan akşam üzeri saat 18.00 e kadar yapılan meşrubat ve kahve içeceklerin satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasında "Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilenyerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)" ifadesi yer almaktadır.

107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması" başlıklı C/1.1 bölümünde; Yukarıda belirtilen hizmet sunulan yerlerin tanımı ve tasnifinde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınacaktır." açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, gündüzleri kafeterya geceleri ise cafe-bar olarak işlettiğiniz tesisinizde verilen hizmetlerin tamamının genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.