Buradasınız

Özelge: Pert olan aracın satışında ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

Özelge: Pert olan aracın satışında ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-4-2010-1
Tarih: 
12/04/2010
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ )

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-4-2010-1

12/04/2010

Konu

:

PERT OLAN ARAÇTA ÖTV HESAPLANMASI

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin aktifinde ticari mal olarak kayıtlı bulunan kamyonetin sel nedeniyle hasar görerek pert olduğu belirtilerek aracın bu haliyle satılması durumunda ödenecek ÖTV'nin aracın alış fiyatı üzerinden mi yoksa aracın hasarlı hale gelmesinden sonra sigorta eksperi tarafından tespit edilen tutar üzerinden mi hesaplanacağı hususunda bilgi istenmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde ilk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve  tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Kanunun 11/3 üncü maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir.

Ancak aynı Kanunun 12/1 inci maddesine 5766 sayılı Kanunun 19/d maddesiyle eklenen hükme göre, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacaktır. İthalatçının alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınacaktır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilecektir.

Buna göre sel nedeniyle hasar görerek pert olduğu belirtilen aracın bir daha trafiğe çıkmamak üzere hurdaya ayrılarak, araç kapsamı dışında hurda metal veya parçaları itibariyle satılması durumunda ÖTV uygulanmayacaktır. Ancak söz konusu aracın, temizlenip veya onarılıp araç olarak kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'ye tabi olup, hesaplanacak ÖTV'nin matrahı, alış bedelinden (ilk iktisap kapsamındaki teslim tarihine kadar bu aracın satın alındığı firma tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin %10'undan fazla olmamak şartıyla iskonto tutarının alış bedelinden indirilmesi sonucu bulunacak tutardan) az olamayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.