Buradasınız

Özelge: Ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının yurt dışındaki ihracatçı firma ile ödemeyi yapan firmadan alınacak ispat kabiliyeti olan yazı ve belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi durumunda, sözü edilen ithalat

Özelge: Ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının yurt dışındaki ihracatçı firma ile ödemeyi yapan firmadan alınacak ispat kabiliyeti olan yazı ve belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi durumunda, sözü edilen ithalat

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
31/10/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

Konu: K.K.D.F.

 

 

................ İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

..............................

 

İlgi: ..................... tarihli yazınız.

   

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketiniz adına üretici olan .............. firmasına, ............firması tarafından bedeli nakit olarak ödenen ithalat işleminin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğde; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatın % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu ödeme şekilleri içinde yer alan mal mukabili ödeme şeklinde mal bedeli mallar gümrükten çekildikten sonra ödenmektedir. Vadeli akreditifli veya kabul kredili ithalatta ise mal bedelleri mallar gümrükten çekildikten sonra akreditifte belirtilen vadede veya poliçe vadesinde ödenmektedir. Anlaşılacağı üzere, vadeli ithalatta fon kesintisi alınma nedeni, malların fiili ithalinin gerçekleştirilmesinden sonra ithalat bedelinin ödenmesi suretiyle ithalatçının kredilendirilmiş olmasıdır.

Nitekim, T.C. Merkez Bankasının, 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Talimatının 1. bölümünde, malların gümrükten çekilebilmesi için mutlaka gümrük idarelerine kaynak kullanımını destekleme fonu alındı makbuzu veya ödemeyi tevsik edici belgelerden birinin ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Malların gümrükten çekilmesi esnasında gümrük idarelerine mal bedelinin transfer edildiğinin tevsik edilememesi halinde yapılan ithalatın kredili ithalat olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, T.C. Merkez Bankasının 12.09.1996 tarih ve 96/3 sayılı Talimatının 9. bölümü uyarınca, bedelleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ............. Genel Müdürlüğü ..............Müdürlüğünün Sermaye Hareketleri Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sağlanan kredilerinden karşılanmak suretiyle ödenen ithalatta, bankalarca döviz satım belgesi düzenlenmediğinden, bedelleri söz konusu kredilerden karşılanan ithalatlarda mal bedelinin ödendiğinin gümrük idarelerine tevsikini teminen Bankalarca firmalara, ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere mal bedelinin yurt dışındaki ihracatçıya ödendiğine dair bir yazının verilmesi gerekmektedir.

Yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz tarafından ithal edilen eşyalar için satıcı ........... firmasına Türkiye'den herhangi bir ödeme yapılmadığı, ayrıca mal bedelinin .............. firması tarafından nakit olarak ödendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla nakit olarak ödenen bedelin yurt dışından temin edilen bir krediden sağlandığı hususunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Bu itibarla, ithal edilen eşya bedellerinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ............ firmasınca yurt dışından temin edilen döviz kredisi ile ödendiği hususunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, yukarıda açıklanan hususa ilave olarak ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının yurt dışındaki ihracatçı firma ile ödemeyi yapan firmadan alınacak ispat kabiliyeti olan yazı ve belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi durumunda, sözü edilen ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ödeme yapıldığının yukarıda açıklanan şekilde tevsik edilememesi durumunda, Şirketinizin bu ithalat sebebiyle kredilendirilmesi söz konusu olacağından fon kesintisinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                Başkan a.