Buradasınız

Özelge: mülga kooperatifçilik tanıtma ve eğitim fonu hk.

Özelge: mülga kooperatifçilik tanıtma ve eğitim fonu hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6808-2
Tarih: 
16/06/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6808-2                                                                 

Konu  : Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu

           

 

......................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

İlgi:    a) ........... tarih ve ......... sayılı yazınız.

           b) ......... tarih ve .......... sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda 2002/1 Seri No.lu Vergi Dışı Gelirler İç Genelgesi gereğince Atlas Konut Yapı Kooperatifinin 2005, 2006, 2007 yılları bilançolarında yer alan müspet gelir gider farklarının yüzde birini, kurumlar vergisinin beyan dönemleri içinde beyan etmemesi nedeniyle, söz konusu yıllar için Vergi Usul Kanunu'nun 352/II-7'nci maddesi gereğince usulsüzlük cezaları kesildiği, bahsi geçen mükellef tarafından, kesilen usulsüzlük cezalarının Anayasa Mahkemesi'nin 19.01.2006 tarih ve E: 2004/59, K: 2006/7 sayılı Kararı uyarınca kaldırılmasının talep edildiği belirtilerek, bahse konu usulsüzlük cezalarının terkin edilip edilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonunun kapsamı ile vergi dairelerince tahsilinde uyulması gereken usul ve esaslar, 26.04.2002 tarihli ve 18736 sayılı 2002/1 Seri No.lu Vergi Dışı Gelirler İç Genelgesi ile belirlenmiştir.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği tarafından Danıştay 10. Dairesi nezdinde; 2002/1 Seri No.lu Vergi Dışı Gelirler İç Genelgesinin iptali ile yürütmenin durdurulması ve 4629 sayılı Kanunun geçici (1/A-c) maddesinin uygulanabilirliğinin kabulü halinde ise Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi yönünde dava açılmıştır.

Söz konusu davada Danıştay 10. Dairesi 25.05.2004 tarih ve 2002/3874 Esas Nolu Karar'ı ile 2002 yılı Mali Bütçe Kanununun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa'nın 87, 88, 161 ve 162'nci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle anılan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi de 19.01.2006 tarih ve E: 2004/59, K: 2006/7 sayılı Kararı ile 12.12.2001 günlü, 4726 sayılı "2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 30. maddesinin (c) fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı üzerine, Danıştay 10. Dairesi 25.12.2006 gün ve E:2002/3874, K:2006/7410 sayılı Kararı ile anılan İç Genelgeyi iptal etmiş olup, Kararın yürütmesinin durdurulması ve temyizen bozulması talebi ile Başkanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurulmuştur.

Bu aşamada, yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle Danıştay'ın vereceği karara kadar tahsil edilen mülga kooperatifçilik tanıtma ve eğitim fonuna ilişkin herhangi bir işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                  Başkan a.