Buradasınız

Özelge: Elektronik ortamda oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmelerinin kaydı ve bu sözleşmelerden doğan damga vergisinin beyanı hk.

Özelge: Elektronik ortamda oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmelerinin kaydı ve bu sözleşmelerden doğan damga vergisinin beyanı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-167
Tarih: 
22/12/2011
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-167                                                        22/12/2011

Konu : Elektronik ortamda oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmelerinin

            kaydı ve bu sözleşmelerden doğan damga vergisinin beyanı hk.

 

 

İlgi :   29.09.2010 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizce internet üzerinden yapılan satışlarda elektronik ortamda oluşturulan "Mesafeli Satış Sözleşmeleri"nin günlük toplu bir kayıtla damga vergisi defterine kaydedilip kaydedilemeyeceği ile kaydedilen sözleşmelere ilişkin damga vergisinin aylık olarak toplu beyan edilerek ödenip ödenemeyeceği hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde ise, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği hükümlerine bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-I fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

16 ve 43 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde anonim şirketlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerektiği; 20 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 1 inci maddesinde, belirlenen bu kuruluşların makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerini kaydetmek için "Damga Vergisi Defteri" adı altında özel bir defter tutacağı, bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacağı ve söz konusu defterin notere tasdik ettirileceği; 2 nci maddesinde, kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtların defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtların ise diğer bölümünde ayrı ayrı gösterileceği şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin internet üzerinden satış işlemi ile akdedilen mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin günlük internet satış raporlarına göre gün sonu toplamı şeklinde tek satırda damga vergisi defterine kaydedilmesi mümkün olmayıp, düzenlenen her kağıdın ayrı ayrı damga vergisi defterinde gösterilmesi ve bir ay içinde düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin, Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendi hükmü gereği ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar mükellefiyetinizin bulunduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü