Buradasınız

Özelge: Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek bir geminin satın alınması amacıyla kullanılan krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında…

Özelge: Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek bir geminin satın alınması amacıyla kullanılan krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
21/07/2008

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu :

 

 

................. BANKASI A.Ş.

..................MÜDÜRLÜĞÜ

.........................

 

 

İlgi     : .............. tarih ve .............. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, ..............Tankercilik A.Ş. tarafından yurtdışında mukim ...........bank A.G'den temin edilen 1 yıldan uzun vadeli EUR 8.000.000.- tutarında kredinin 17.10.2006 tarihinde Bankanız Tuzla Şubesi aracılığı ile kullandırıldıktan sonra bu kredinin 24.04.2007 tarihinde vadesinden önce ödendiği, bu sebeple sözü edilen kredinin ortalama vadesinin 1 yılın altına düştüğü ve başta alınmayan kaynak kullanımını destekleme fonunun Bankanız tarafından cezai faizi ile birlikte tahsil edildiği bildirilmekte ve söz konusu kredinin Türk Uluslararası Gemi Siciline 18.10.2006 tarihinde kaydedilen ............-Bey isimli tankerin satın alınması için kullanıldığı ifade edilerek, tahsil edilen kaynak kullanımını destekleme fonu ve cezai faizinin iade edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler başlıklı 3 üncü maddesinin (10) numaralı bendine göre, "İlgili kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kullandığı krediler" üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 12 nci maddesinde, "...Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek bir geminin satın alınması amacıyla kullanılan krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yersiz olarak ....................Tankercilik A.Ş. firmasından tahsil edilen kaynak kullanımını destekleme fonu ve cezai faizin anılan Firmaya iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun için iade talebinin, Bankanızın kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile anılan Firma tarafından yapılması ve söz konusu dilekçeye yersiz olarak yapılan fon kesintisinin miktarı ile bu miktarın ödendiğine dair bankanızca verilecek bir yazının ve vergi dairesince istenebilecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu iadenin sağlanması için kredinin sözü edilen sicile kaydedilen tankere ilişkin olduğunun tevsik edilmesi ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Belgesinin ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi de gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

     

                                                                                                                        Başkan a.