Buradasınız

Özelge: YMM'ler tarafından cari yılda düzenlenen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ekinde; gelir vergisi mükelleflerinde mart ayının sonuna kadar, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmemiş kurumlar vergisi mükelleflerinde ise nisan ayı sonun

Özelge: YMM'ler tarafından cari yılda düzenlenen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ekinde; gelir vergisi mükelleflerinde mart ayının sonuna kadar, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmemiş kurumlar vergisi mükelleflerinde ise nisan ayı sonun

Sayı: 
B.07.0.GEL.0.32/3223-864/9784
Tarih: 
06/03/2002

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; cari yılda ibraz olunan katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, ilgili vergi dairesi müdürlüğünce tetkiki neticesinde, raporların ekinde yer alması gereken bilanço ve gelir tablosu örneklerinin 2000 ve 2001 yıllarından hangisine ait olacağı konusunda Bakanlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Aynı konuda ..... Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığınca Bakanlığımıza yapılan başvuruya ilişkin dilekçe ve eklerinin birer örneği de ilişikte gönderilmektedir.

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin "C-Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarında Bulunması Gereken Bilgiler" bölümünde, yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri tasdik raporları ekinde mevcut en son tarihli bilanço örneğinin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, Yeminli Mali Müşavirler tarafından cari yılda düzenlenen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ekinde; gelir vergisi mükelleflerinde mart ayının sonuna kadar, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmemiş kurumlar vergisi mükelleflerinde ise nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu örneklerinin aranmaması, anılan mükellefler hakkında bu tarihlerden sonra ibraz edilecek katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ekinde bir önceki yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu örneklerinin aranması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin ifasını, keyfiyetin örneği ekli dilekçelerinin cevabı olarak anılan Oda Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim.