Buradasınız

Özelge: I sayılı listenin B cetvelinde yer alan yağların ihraç edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı alımlarında ÖTV uygulaması hk.

Özelge: I sayılı listenin B cetvelinde yer alan yağların ihraç edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı alımlarında ÖTV uygulaması hk.

Sayı: 
93767041-135[2012/3972-2013/20]-62
Tarih: 
22/04/2014
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

93767041-135[2012/3972-2013/20]-62

22/04/2014

Konu

:

I sayılı listenin B cetvelinde yer alan yağların ihraç edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı alımlarında ÖTV uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talebinizin incelenmesinden; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.93.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Elektrik İzolasyonuna Mahsus Yağlar" ile 3403.99.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Diğerleri" isimli malların;

            - yurt içinden satın alınmak suretiyle imal ettiğiniz trafonun yanında farklı bir mal olarak, ayrı bir fatura ve Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) ile ihraç edilmesi halinde ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi hükmünden yararlanılıp yararlanılamayacağı,

            - gerek yurt içinden satın alınmak gerekse ithal edilmek suretiyle imal ettiğiniz trafonun içerisine koyularak ayrı bir fatura ve GÇB ya da aynı GÇB'nin farklı kalemleri ile ihraç edilmesi halinde ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi hükmünden yararlanılıp yararlanılamayacağı ve ÖTV yükümlülüğünün doğup doğmayacağı,

            - ithal edilmek suretiyle imal ettiğiniz trafonun yanında farklı bir mal olarak, ayrı bir fatura ve GÇB ile ihraç edilmesi halinde ÖTV yükümlülüğünün doğup doğmayacağı,

            hususlarında tereddüte düşüldüğü belirtilerek, bu hususlarda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 3 üncü maddesinde ise (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu madde hükümleri çerçevesinde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithali ÖTV'nin konusuna girmediğinden, vergiyi doğuran olay bu malların ithali aşamasında değil ithalatçıları tarafından yurt içinde yapılan teslimlerinde meydana gelmektedir.

            Diğer taraftan ÖTV Kanununun 5 inci maddesinde ihracat istisnası hükmü düzenlenmiş olup, yurt dışındaki müşterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkan mallar ÖTV' den istisna edilmiştir. Uygulamanın usul ve esaslarına yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (5.) bölümünde yer almaktadır.

            Ayrıca ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi gereği ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmakta, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin edilmektedir. Uygulamanın usul ve esaslarına yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1.2.) bölümünde yer almaktadır.

            Öte yandan ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesi hükmünce (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınmaktadır. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar bu maddenin verdiği yetkiye istinaden genel olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 21, 24 ve 27 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.3.) ve bu Tebliğe 9 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen 25 ve 26 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (16.4.) bölümünde yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, firmanızca yurt içinden satın alınarak imal ettiğiniz trafonun yanında herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın farklı bir mal olarak ayrı bir fatura ve GÇB düzenlenmek suretiyle ihraç edilen  2710.19.93.00.00 ve 3403.99.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için,  uygulama usul ve esaslarına uyulması şartıyla ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bununla birlikte firmanızca yurt içinden satın alınarak imal ettiğiniz trafonun içerisine konulan söz konusu mallar için; ayrı bir fatura ve GÇB'nin düzenlenebilmesi ya da aynı GÇB'de bahse konu malların G.T.İ.P. numaralarının ayrı ayrı belirtilebilmesi suretiyle ihracat yapılabilmesinin mümkün olması halinde, uygulama usul ve esaslarına uyulması şartıyla ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında işlem yapılması da mümkün olabilecektir. Ancak imal ettiğiniz trafonun içerisine konulan bahsi geçen mallar için, sadece trafonun G.T.İ.P. numarası ile ihracat yapılabilmesi mümkün ise, ihraç edilen malın trafo olduğu hususu göz önüne alındığında, ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında işlem yapılması söz konusu olmayacaktır.

            Öte yandan sözü edilen malların, firmanızca ithal edilmek suretiyle imal ettiğiniz trafonun yanında farklı bir mal olarak, ayrı bir fatura ve GÇB ile ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin ÖTV yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği tabiidir.

            Ayrıca bahsi geçen malların, firmanızca ithal edilmek suretiyle ihraç edilecek trafonun içerisine yurtiçinde konulması halinde, bu işlem sırasında teslim sayılan haller kapsamında vergiyi doğuran olay meydana gelecektir. Bu durumda söz konusu teslime ilişkin ÖTV'nin ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.