Buradasınız

Özelge: Ambalaj malzemelerinde tecil-terkin uygulaması hk.

Özelge: Ambalaj malzemelerinde tecil-terkin uygulaması hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-133-403
Tarih: 
15/11/2011
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-133-403

15/11/2011

Konu

:

Ambalaj malzemelerinde tecil-terkin uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihraç kaydıyla satışı yapılan malların paletli olarak kolilendiği ve ihracatçı firmaya düzenlenen faturada palet satışının ayrıca gösterildiği belirtilerek bu paletli ambalaj maddesi veya malzemelerinin satışlarının ihraç kayıtlı satış olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır.

            87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Tecil Terkin Uygulaması" başlıklı (F) bölümünde, ihraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurtdışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasının mümkün olduğu ve bu şekilde gerçekleşen işlemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim ve unvanlarının yer alması gerektiği,

            91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Tecil-Terkin Uygulaması" başlıklı (L) bölümünde, tecil-terkin sistemi kapsamında teslim alınan malların ihracatında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan ve ihracat faturası ile gümrük beyannamesinde yer alan veya beyanname eklerinde gümrük makamlarınca doğruluğu konusunda meşruhat verilen malların Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında işlem görebileceği,

            104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "1.İhraç Kaydıyla Teslimler" başlıklı bölümünde, ihraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde ambalaj maddesi ve malzemesi niteliğindeki malların da imalatçılardan tecil-terkin sistemi uygulanarak temin edilmesi halinde, KDV Kanunu'nun 11/1-c maddesi kapsamında işlem yapılabileceği,

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, ambalaj maddeleri ve malzemelerinin alımında, tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için ihraca konu esas malın da, prensip olarak, tecil-terkin uygulaması kapsamında alınması gerekmektedir. Ancak, tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınmayan (asıl malın tesliminin KDV den istisna olduğu durumlar hariç) ya da işletmede imal edilen ihraca konu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılacak ambalaj maddeleri ile malzemelerinin KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında satın alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.