Buradasınız

Özelge: Kesintiye tabi tutulmayan ancak amacına uygun olarak kullanılmadığı daha sonra anlaşılan konut kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden Bankanın sorumlu tutulacağı hakkında….

Özelge: Kesintiye tabi tutulmayan ancak amacına uygun olarak kullanılmadığı daha sonra anlaşılan konut kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden Bankanın sorumlu tutulacağı hakkında….

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Tarih: 
27/08/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

Konu: K.K.D.F.

 

........... A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..............................

 

İlgi: ............. tarih ve .............sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, akrabalık ilişkisi (kardeş, amca, yeğen gibi) içinde oldukları bir şahıstan konut satın almak isteyen gerçek kişi tüketicilere bankalarca açılacak kredilerin, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca "fona kesinti yapılmayacak krediler" arasında değerlendirilmesine engel bir durumun olup olmadığı ve bu tür kredilerin kullandırılması sırasında, kredi borçlusunun durumunu ispata yarayacak başkaca bir koşul ya da belgenin aranılıp aranılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Buna göre, akrabalık ilişkisi (kardeş, amca, yeğen gibi) içinde oldukları bir şahıstan konut satın almak isteyen gerçek kişi tüketicilere Bankalarca kullandırılacak kredilerin, satın alınan konutun krediyi kullanan gerçek kişi adına tapuda tescil edilmesi kaydıyla, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca fona kesintisi yapılmayacak işlemler arasında değerlendirilmesine engel teşkil edecek bir husus bulunmamaktadır.

Öte yandan, kesintiye tabi tutulmayan ancak amacına uygun olarak kullanılmadığı daha sonra anlaşılan konut kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden Bankanızın sorumlu tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

Başkan a.