Buradasınız

Özelge: İhracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF uygulaması

Özelge: İhracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF uygulaması

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802
Tarih: 
23/03/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

 Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802

Konu: KKDF

 

  ......

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizce gerçekleştirilen yatırımların finansmanı amacıyla Fransa'da mukim ..... Bankasından uzun vadeli kredi temin edildiği, yapılan sözleşme gereği söz konusu kredinin İtalya'dan ithal edilecek yatırım mallarının finansmanı kapsamında Türkiye'de herhangi bir bankaya getirilmeden kredi veren tarafından doğrudan ihracatçıya ödenmek üzere İtalyan ihracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşu SACE'ye ödeneceği belirtilerek, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaksızın ithalatın gerçekleştirilebilmesi için gümrük idaresine hangi belgelerin ibraz edileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaktadır.

Diğer taraftan, T.C. Merkez Bankasının 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesinde; Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest olduğu, söz konusu kredilerin mutlaka Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmalarının gerektiği, ancak Genelge ekinde yer alan ihracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu Genelge ekinde (EK:2) yer alan listede SACE isimli kuruluş yer aldığından bu kuruluş garantisiyle temin edilen kredinin yurda getirilmeden doğrudan yurt dışındaki satıcı firmaya ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, T.C. Merkez Bankasının 12.09.1996 tarih ve 96/3 sayılı Talimatında, bedelleri anılan Bankanın Sermaye Hareketleri Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle ödenen ithalatta, bankalarca döviz satım belgesi düzenlenmediğinden, bedelleri söz konusu kredilerden karşılanan ithalatlarda mal bedelinin ödendiğinin gümrük idarelerine tevsikini teminen bankalarca firmalara, ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere mal bedelinin yurt dışındaki ihracatçıya ödendiğine dair bir yazının verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle, söz konusu kredi yurtdışından sağlanarak Türkiye'ye getirilmeksizin mal bedeli olarak doğrudan yurtdışındaki satıcıya yurtdışında fiili ithalden önce peşin olarak ödeneceğinden, bu hususun gümrük idaresine tevsikini teminen Türkiye'de ithalat işlemine aracılık eden bankadan alınacak; mal bedelinin yurtdışından sağlanan dış kredi ile ihracatçıya ödendiğini gösteren bir yazının gümrük idarelerine ibrazı gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                   

                                                                                       

                                                                                                                                    Başkan a.