Buradasınız

Özelge: İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması hk.

Özelge: İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-25-2010-11
Tarih: 
07/04/2011
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-25-2010-11

07/04/2011

Konu

:

İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması

 

 

 

İlgi dilekçenizde, firmanızın 27/7/2009 tarih ve 637329 numaralı faturası ile .... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi ..... A.Ş. ye ihraç kayıtlı olarak sattığı fırınların ... tarihli  ... sayılı Gümrük Beyannamesi ile yurtdışı edildiği, ancak gümrük beyannamesinde ihraç konusu fırınların üretici firmasının sehven .... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi ..... Şti. olarak ve gümrük beyannamesinin kapanmış olması nedeni ile yanlışlığın gümrük beyannamesi üzerinde düzelttirilemediği belirtilmekte, söz konusu iadeye ilişkin yapılacak işlem hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesi ile ihracatçılara KDV ödemeksizin imalatçılardan mal temin etme imkanı getirilmiş, konuyla ilgili olarak yayımlanan Genel Tebliğlerle de uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV ihracatçılar tarafından ödenmemektedir.

İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.

99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde, imalatçıların ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacakları, vergi dairelerinin gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getirecekleri belirtilmiştir. Ancak, Tebliğde gümrük beyannamesinde imalatçı adının yanlış yazılmasına ilişkin bir açıklama yer almamaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ihracatçı .... A.Ş. tarafından ... tarih, ... no.lu gümrük beyannamesi ile yurt dışı edilen malların Firmanızın ... tarih ve ... numaralı faturası ile teslim edilen mallar olduğunun vergi inceleme raporu veya özel amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilmesi şartıyla söz konusu ihraç kayıtlı teslime ilişkin iade talebinin sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.