Buradasınız

202 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

202 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
23122
Resmi Gazete Tarihi: 
26/09/1997

 

19.02.1994 gün ve 21854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 175 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümünde, zirai mahsullerin borsada tescil edilerek alım-satımının yapılması halinde tevkif edilen vergilerin muhtasar beyannamesi verilirken, beyanname ekinde borsa tescil beyannamesinin verilmemesi veya borsada geç tescil ettirilmesi durumunda yapılacak işlemler açıklanmıştı.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, muhtasar beyanname verme süresi içerisinde borsa tescil beyannamesinin verilmemesi veya borsaca re'sen yapılan tescillere ilişkin işlem sırasında sorunlar ortaya çıktığı anlaşıldığından ve söz konusu Tebliğin (D) bölümü Danıştay Dördüncü Dairesinin 23.01.1997 gün ve Esas No: 1996/2550, Karar No: 1997/171 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 31.12.1993 gün ve 21805 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere, zirai mahsullerin alım-satımına ilişkin olarak borsada tescil edilen işlemler, borsada yapılmış addolunarak hayvan ve hayvansal mahsuller ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % l, diğer zirai mahsuller için % 2 nispetinde indirimli tevkifat uygulanmaktadır.Zirai mahsul alımlarıyla ilgili olarak mükelleflerce verilen muhtasar beyannamede indirimli oran üzerinden işlem yapılmak üzere beyanda bulunulduğunda, 175 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin (C) bölümünde açıklandığı üzere, borsa tarafından tasdik edilmiş borsa tescil beyannamesinin veya buna ilişkin listenin de muhtasar beyanname ekinde yer alması gerekmektedir. Ancak, muhtasar beyannamede indirimli oran üzerinden işlem yapılmak üzere beyanda bulunulmakla birlikte, borsa tarafından tasdik edilmiş borsa tescil beyannamesinin veya buna ilişkin listenin Gelir Vergisi Kanunu'nun 98 inci maddesinde belirtilen muhtasar beyanname verme süresi içinde ibraz edilmemesi halinde, mükellef tarafından beyannamede gösterilen matrah ve oran esas alınarak gerekli tahakkuk yapılmakla birlikte vergi dairelerince, borsalar veya mükellefler nezdinde tescilin doğruluğu ile ilgili olarak kontrol veya inceleme yapılacaktır.Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesi uyarınca doğabilecek vergi ziyaının önlenmesi amacıyla yapılan bu kontrol veya inceleme neticesinde alım-satımın borsa dışında yapıldığının ya da geç tescil yaptırılmasına rağmen muhtasar beyannamede indirimli oranlarda vergi tevkifatı bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilgililer hakkında cezalı vergi tarhiyatı yapılacaktır.Tebliğ olunur.