Buradasınız

16 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

16 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
18963
Resmi Gazete Tarihi: 
19/12/1985

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine 3174 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi ile, 6326 Sayılı Petrol Kanunu hükümleri gereğince petrol arama faaliyetlerine münhasır olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler ile mal teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 112/1. maddesi hükmünde belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacaktır.

Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin münhasıran petrol arama faaliyetlerine ilişkin olması gerekmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin olmayan idari faaliyetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşaası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmetleri istisnadan yararlanmayacaktır.

İstisna kapsamına giren mal ve hizmetleri satın almak isteyen ilgili kişi ve kuruluşlar, bu mal ve hizmetlere ilişkin listeyi bir yazı ekinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne vereceklerdir. Sözü edilen Genel Müdürlükçe onaylanan liste satıcı firmalara ibraz edilmek ve bir örneği de verilmek suretiyle bu mal ve hizmetlere katma değer vergisi uygulanmaması talep edilecektir. Söz konusu onaylı listeye istinaden mal teslim eden veya hizmet yapan firmalar, faturalarında katma değer vergisini ayrıca göstermeyecekler; ancak kendilerine verilen Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış listeyi (veya bu listenin noterlerce tasdikli suretini) muhafaza edecekler ve bir inceleme talebinde; ibraz edeceklerdir.

Diğer tarafan, Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesi hükmü gereğince söz konusu istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara istisna kapsamında teslim edilen mal ve ifa edilen hizmetlere ilişkin alış faturalarında gösterilen katma değer vergisi, mal teslim eden veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilecek indirimin mümkün olmaması halinde iade edilecektir.

Tebliğ olunur.