Buradasınız

293 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

293 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
24300
Resmi Gazete Tarihi: 
27/01/2001

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Kanunun(*) 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

Bu değişiklik nedeniyle yine 4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin ikinci fıkrası ile de ödeme süresi geçen amme (kamu) alacaklarını ödemeyen borçluların kamuoyuna duyurulmasına imkan veren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.4369 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra; "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmünü içermektedir.Bu hükmün Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.I. AÇIKLANACAK BİLGİLERA. İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergiler ve Cezalarİkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bu tarhiyatlara ilişkin olarak kesilen cezalar, kesinleşmeleri halinde açıklanacaktır. Tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kesinleşme, yargı yolunun tükenmesi halinde gerçekleşecektir.Her yıl 31 Mayıs tarihi itibariyle kesinleşen vergi ve cezalar açıklamaya konu edilecektir. Açıklanacak tutarın tespitinde 1 Haziran _ 31 Mayıs döneminde kesinleşen tarhiyatların toplamı dikkate alınacak, vergi, fon payı ve ceza tutarlarının yanı sıra gecikme faizi de göz önünde bulundurulacaktır.Açıklama aşağıdaki bilgileri içeren bir liste ile yapılacaktır.Listede;1-Mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, vergi kimlik numarası,

2- Esas faaliyet konusu,

3- Kesinleşen vergi toplamı,

4- Kesinleşen ceza toplamı,

5-Gecikme faizi tutarı,sütunları yer alacaktır.Liste, alfabetik sıralama yapılmak suretiyle hazırlanacak ve listenin her sayfasına müteselsil sıra numarası verilecektir.Listenin her sayfası vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı veya vergi müdürü ile ilgili müdür yardımcısı, diğer vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü ve ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde malmüdürü ve servis şefi tarafından imzalanarak mühürlenecektir.B. Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Bulunan Vergi ve CezalarVadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların tespitinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır.1. Alacaklı Amme İdaresi ve Nev'i İtibariyle213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olup, sadece Bakanlığımız vergi dairelerince takip ve tahsil edilen vergi, resim, harç, fon payı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları açıklamaya konu olacaktır.2. Tutar İtibariyleAçıklamaya konu alacak toplamı aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak tespit edilecektir.a) Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin açıklanacak borçlarının olup olmadığının belirlenmesinde bu vergi dairelerine olan borçları birleştirilmeyecektir. Tutar itibariyle açıklama kapsamına giren alacaklar alacaklı vergi daireleri itibariyle ayrı ayrı dikkate alınacaktır.Açıklamaya konu alacak her bir vergi dairesi için ayrı ayrı dikkate alınacağından, belirlenen tutarın altında alacağı olan vergi dairesince mükellef hakkında açıklama yapılmayacaktır.b) 31 Aralık tarihi itibariyle vadesi geldiği halde, takip eden takvim yılının 30 Haziran tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve nev'i itibariyle açıklama kapsamına giren amme alacaklarının toplam tutarı açıklanacak miktarın tespitinde dikkate alınacak ve bu alacaklara 30 Haziran tarihi itibariyle gecikme zammı hesaplanarak borç toplamına ilave edilecektir.c) Açıklanacak amme alacağının miktarının tespitinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar dikkate alınmayacaktır.Tecil şartlarının ihlal edilmiş olması halinde ise amme alacağının vade tarihi de dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde varsa borçlunun diğer borçları ile birlikte tecil şartlarını ihlal ettiği borcu da açıklama kapsamına alınacaktır.6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 30 güne kadar ödeme süresi verilen amme alacaklarından ödeme süresi bitmemiş olanlar da tecil edilmiş kamu alacağı gibi değerlendirilecektir.Açıklama tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan teminatlardan "banka teminat mektubu"nu ilgili tahsil dairesine vermek suretiyle tecil talebinde bulunan ve açıklama tarihi itibariyle talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan mükelleflerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan borçları açıklama kapsamına alınmayacaktır.d) Mükellefin açıklamaya esas alınan tutarın üzerinde borcu bulunmakla birlikte nakden veya mahsuben iade talebinin de bulunması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.Nakden veya mahsuben iade yapılabilmesi için ilgili mevzuat gereğince istenilen belgelerin açıklama tarihinden önce mükellef tarafından eksiksiz olarak vergi dairelerine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Bu belgelerin tam olması koşuluyla nakden veya mahsuben iadesi talep edilen miktarın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın borç toplamından düşülecektir. Kalan borç, Bakanlığımızca belirlenen tutarın üzerinde ise açıklama kapsamına alınacaktır.Nakden veya mahsuben iade alacağı kesinleştiği anlaşılan mükelleflerden aranılan amme alacaklarına ilişkin mahsup işlemleri süratle yerine getirilecektir.e) Mükellefin açıklamaya konu tutarın üzerinde borcu olup olmadığı tespit edilirken vergi sorumlusu olması dışında çeşitli kanunlarda yer alan sorumluluk müesseseleri nedeniyle asıl amme borçlusunun yanı sıra sorumlu olduğu tutar şahsi borçlarına ilave edilmeyecektir.f) Ödeme emri tebliği ya da cebren takip ve tahsil muameleleri üzerine mükellef tarafından yaratılan ihtilaflar sonucu açıklamanın yapılacağı tarihten önce verilmiş olan ve bu tarihe kadar geçerliliğini koruyan yürütmenin durdurulması kararları uyarınca mükellef hakkında takibat yapılmasına imkan bulunmadığından bu durumdaki mükelleflerin borçları açıklamaya dahil edilmeyecektir.3. Açıklamanın ŞekliAçıklama, borcu bulunan mükelleflere ait bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanan bir liste ile yapılacaktır.Listede;1-Mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, vergi kimlik numarası,

2- Esas faaliyet konusu,

3-Borç toplamı,

4-Açıklama,sütunları yer alacaktır.Liste, alfabetik sıralama yapılmak suretiyle hazırlanacak ve listenin her sayfasına müteselsil sıra numarası verilecektir.Listenin her sayfası vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı veya vergi müdürü ile ilgili müdür yardımcısı, diğer vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü ve ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde malmüdürü ve servis şefi tarafından imzalanarak mühürlenecektir.Listenin asılı olacağı süre içerisinde listede yer alan alacaklar ile ilgili olarak;- Ödeme yapılması,

- Yargı mercilerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi,

- Herhangi bir nedenle açıklamaya konu kamu alacağının terkin edilmesi,hallerinde bu durum listenin "Açıklama" sütununda gösterilecektir.II. AÇIKLAMADA ESAS ALINACAK TUTARAçıklama kapsamına giren, her bir vergi dairesine 20 milyar TL. ve daha fazla borcu olan veya kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler hakkında açıklama yapılacaktır.III. AÇIKLAMANIN YAPILACAĞI YER VE ZAMANA. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak AçıklamaAçıklanacak mükelleflere ilişkin listeler her yıl 15 Temmuz tarihinde vergi dairelerinde görülmeleri mümkün olan uygun yerlere asılacaktır.Liste 1 ay süreyle asılı tutulacak, listenin asılması ve indirilmesi bir tutanakla tespit edilecektir.Hazırlanan listeler indirildikten sonra vergi dairelerince muhafaza edilecek ve bu tarihten sonra listede yer alan mükellefler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmayacaktır.Listenin asılı bulunduğu süre içerisinde de listede yer alan bilgiler dışında mükellefler hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.B. İnternet Ortamında AçıklamaBu Tebliğde açıklanacak vergi borçları ve cezalarının toplamı Bakanlığımızca belirlenen tutarı aşan mükelleflerin, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bilgileri, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne ait www.gelirler.gov.tr adresindeki web sitesinde, her yıl ağustos ayı içerisinde 1 ay süreyle açıklanacaktır.Bu nedenle Defterdarlıklar, her yıl Temmuz ayının 10 una kadar, bu Tebliğin- (I-A) bölümünde belirtilen listelerin bir örneğini (Gelirler Genel Müdürlüğü Vergilendirme ve Uzlaşma Şube Müdürlüğü Ulus/ANKARA),- (I-B) bölümünde belirtilen listelerin bir örneğini (Gelirler Genel Müdürlüğü 6183 Sayılı Kanun Uygulaması Şube Müdürlüğü Ulus/ANKARA)adresine göndereceklerdir.IV. DİĞER HUSUSLAR17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihinde meydana gelen depremin etkilediği Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Düzce'de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesi uyarınca yapılacak terkin işlemleri sonuçlanmadığından, bu illerdeki mükelleflerin vergi borçları bilinememektedir. Bu nedenle, söz konusu illerde 2001 yılında bu Tebliğ uyarınca bir açıklama yapılmayacaktır.Bu Tebliğe göre, ilk açıklama 15 Temmuz 2001 ila 15 Ağustos 2001 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yapılacaktır. Yapılacak bu açıklamada, 31/12/2000 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde 30 Haziran 2001 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve nev'i ve tutarı itibariyle bu tebliğe göre açıklama kapsamında yer alan vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2000- 31 Mayıs 2001 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilecektir.27/5/1988 tarihli ve 19824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 182 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.Tebliğ olunur.(*) 29/7/1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.