Buradasınız

416 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

416 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
24359
Resmi Gazete Tarihi: 
31/03/2001

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 72' ye çıkarılmıştır.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 72 oranında tecil faizi uygulanacaktır.Ancak;-Bu Genel Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve henüz sonuçlandırılmamış müracaatlara dayanılarak yapılacak tecillere ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına yıllık % 36 ,-Bu Genel Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve tecil talebi kabul edilmiş olanlardan tecil şartları ihlal edilmiş ve yeniden talepte bulunulmuşsa bu alacaklara Genel Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 36, yayımı tarihinden itibaren ise yıllık % 72 ,oranında tecil faizi uygulanmasına devam edilecektir.Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.Tebliğ olunur.