Buradasınız

1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
26482
Resmi Gazete Tarihi: 
03/04/2007

 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

1. Verginin Konusu

2. Mükellefler

3. Tam ve Dar Mükellefiyet

4. Muafiyetler

5. İstisnalar

6. Safi Kurum Kazancı

7. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

8. İndirilecek Giderler

9. Zarar Mahsubu

10. Diğer İndirimler

11. Kabul Edilmeyen İndirimler

12. Örtülü Sermaye

13. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

14. Beyan Esası

15. Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi

16. Kurumlar Vergisinin Tarhı

17. Tasfiye

18. Birleşme

19. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi

20. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme

21. Verginin Ödenmesi

22. Safi Kurum Kazancı

23. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti

24. Beyan Esası

25. Vergilendirme Dönemi ve Beyan

26. Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler

27. Beyannamenin Verilme Yeri

28. Dar Mükellefiyette Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı ve Tarh Yeri

29. Ödeme Süresi

30. Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi

31. Muhtasar Beyanname

32. Kurumlar Vergisi Oranı ve Geçici Vergi

33. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

34. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu

35. Diğer Kanunlardaki Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırı

36. Geçici Hükümler

37. Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Çıkarılan Genel Tebliğler

38.  5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinde Kazanç İstisnası

39. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Birleşme İşlemleri

 

EK 1 (11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 21. maddesiyle çıkartılmıştır)

EK 2 (11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 21. maddesiyle çıkartılmıştır)

EK 3 (11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 21. maddesiyle çıkartılmıştır)

 

Tebliğin Tümünü Göster (Değişiklikler işlenmiş hali)

Tebliğin Tümünü Göster (03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan hali)