Buradasınız

B.K.K. No 2002/4506

B.K.K. No 2002/4506

No: 
2002/4506
Resmi Gazete Tarihi: 
30/07/2002
Resmi Gazete No: 
24831Karar Sayısı : 2002/4506

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 18/7/2002 tarihli ve 031983 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/7/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/7/2002 Tarihli ve 2002/4506

Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


Madde 1- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,"

Madde 2-Bu karar yayımı tarihini takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.