Buradasınız

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesinden önce alınan kesin teminat mektuplarında BSMV uygulanıp uygulanmayacağı hk.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesinden önce alınan kesin teminat mektuplarında BSMV uygulanıp uygulanmayacağı hk.

Sayı: 
64597866-180[28]-23484
Tarih: 
07/11/2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 64597866-180[28]-23484                                                                   07.11.2018

Konu: Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin

düzenlenmesinden önce alınan kesin teminat

mektuplarında BSMV uygulanıp

 uygulanmayacağı

 

 

İlgi     : … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından …'daki yeni bir proje için sözleşme imzalandığı ve çeşitli bankalardan kesin teminat mektupları alındığı, ardından Ekonomi Bakanlığı tarafından ../../…. tarihinde vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) düzenlendiği, … … Bankasından ../../…. tarihinde alınan kesin teminat mektubunun komisyon taksit ödemesinin VRHİB düzenlenme tarihinden sonraki dönemlerine tekabül eden kısımları için anılan bankaca banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) talep edildiği belirtilerek, bankalardan alınan kesin teminat mektuplarının VRHİB`nin düzenlenmesinden sonraki komisyon taksitlerine BSMV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu; 30 uncu maddesinde ise BSMV mükelleflerinin banka ve bankerlerle sigorta şirketleri olduğu hükme bağlanmıştır.

 Diğer taraftan, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili Kanunların verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İhracatı Teşvik Kararları ve bu Kararlara ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Tebliğlere göre uygulanmaktadır.

99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın "Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde, ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmetler ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'den müstesna olduğu karara bağlanmıştır.

Ayrıca, 99/13812 sayılı Karar ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddelerine istinaden çıkarılan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin (İhracat: 2017/4) "Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ihracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemlerinin BSMV'den müstesna olduğu, "Belgeli işlemler" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmaların Bakanlığa müracaat ederek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi almak zorunda olduğu, vergi, resim ve harç istisnasının, belgenin geçerlilik süresi içerisinde ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla uygulanacağı, belge müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin "Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı" başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen garanti ve teminat mektupları, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük idarelerine hitaben düzenlenen teminat mektupları, ithalat akreditifinin açılması sırasında düzenlenen genel kredi sözleşmeleri ile yurt içinden mal alımına ilişkin teminat ve garantiler, belge kapsamında kullanılan kredilerin teminatı için düzenlenen garanti ve teminat mektupları ile Kambiyo Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler; teminat hükmünde olduğundan, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır." açıklamalarına yer verilmiştir.

 Konu hakkında Ekonomi Bakanlığının (Dış Ticaret Müsteşarlığının) … /…/2006 tarihli ve … sayılı yazısında, "… VRHİB`nin düzenlenmesinden önce kullanılan kredilere ilişkin faiz tahakkuk işleminin belge süresi içerisinde tekemmül etmesi durumunda, bu faiz tahakkuk işleminin belge süresi içerisine tekabül eden kısmına vergi, resim harç istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Buna göre, ../../… tarihli ve … sayılı VRHİB`nin düzenlenme tarihinden önce alınan ve belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen teminat mektubunun söz konusu belgenin geçerlilik süresi içine tekabül eden komisyon taksit ödemelerine BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.