Buradasınız

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2017/2

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2017/2

Sıra No: 
2017/2
Sayı: 
64994458-130[5573-158]-E.7458
Tarih: 
09/06/2017

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     :64994458-130[5573-158]-E.7458                                                              08.06.2017

Konu  :Bazı Alacakların Yeniden

             Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı

             Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/2)

  

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2017/2) 

 

....................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

.................... Müdürlüğü

 

(1) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan KDV artırımında bulundukları yılların bazı dönemlerinde hesaplanan KDV’si bulunmayan mükelleflerin ilgili yıllar için gelir veya kurumlar vergisinden matrah artırımında bulundukları ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun (5/3-b-3) maddesi kapsamında 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ eki (Ek:17) bildirimini vererek KDV artırımında bulunması gerekirken, 6736 sayılı Kanunun  (5/3-a) maddesi kapsamında 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ eki (Ek:14) bildirimini vererek artırımda bulundukları anlaşılmıştır.

(2) 6736 sayılı Kanunun;

(5/3-a) maddesinde, “Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için %2 ve 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan ederler. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.”

(5/3-b-3) maddesinde; “İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları halinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz.”

hükümleri yer almaktadır.

(3) Bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

(4) 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, KDV artırımında bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerinden herhangi birisine ilişkin KDV beyannamesinde “Hesaplanan KDV” bulunmayan mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

(5) Mükellefler, ilgili yıl içindeki KDV beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerinin bazılarında hesaplanan KDV bulunmayabilir. Bu durum, mükelleflerin işlemlerinin tamamının istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden, ilgili dönemde işlemin bulunmamasından veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir.

(6) 6736 sayılı Kanunun (5/3-b-3) maddesi kapsamında KDV artırım talebinde bulunan mükelleflerin, KDV artırımında bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerinden bazılarına ilişkin KDV beyannamelerinde “Hesaplanan KDV” bulunmuyorsa, hesaplanan KDV bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanır ve bu toplama, ilgili yıl için 6736 sayılı Kanunun (5/3-a) maddesinde öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanır. Ayrıca, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutar KDV artırım tutarı ile kıyaslanır ve büyük olan tutar KDV artırımı olarak dikkate alınır.

Örnek: (A) A.Ş. 2012 yılı için 6736 sayılı Kanunun (5/3) maddesi kapsamında KDV yönünden artırımda bulunmak istemektedir. Ancak mükellefin söz konusu yılın Mart, Mayıs ve Kasım dönemine ilişkin KDV beyannamelerinde hesaplanan KDV’si yoktur. Diğer 9 dönemde ise hesaplanan KDV bulunmaktadır. Mükellef 2012 yılı için kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunmuştur.

Mükellefin 2012/Mart, Mayıs ve Kasım dönemi beyannamelerinde hesaplanan KDV bulunmadığından, 2012 yılında KDV artırımına esas tutarı, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ eki (Ek:17) vermek suretiyle kıyaslama yaparak hesaplaması gerekmektedir.

(7) 6736 sayılı Kanunun (5/11) maddesinde, “Bu madde hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve bu Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

(8) Buna göre, bu İç Genelgenin (2) ve (6) numaralı fıkraları kapsamında artırımda bulunan mükelleflerin, artırıma ilişkin ilk taksit ödeme süresi sonunda (30 Kasım 2016) eksik bildirilen KDV artırım tutarının 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ eki (Ek:17) bildirimine göre hesaplanarak mükellef adına tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı