Buradasınız

GSM Kredilerinde KKDF Uygulaması hakkında.

GSM Kredilerinde KKDF Uygulaması hakkında.

Sayı: 
70903105-165.01.03[270]-38440
Tarih: 
12/04/2016

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

 Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.03[270]-E.38440                                                                     12/04/2016

Konu : GSM Kredilerinde KKDF Uygulaması

…..

 

İlgi : … tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Amerika Tarım Bakanlığının Türkiye'ye pamuk alımlarında 18 ay ödemeli Pamuk Kredisi (GSM Kredisi) vermesi dolayısıyla bir bankayı kefalet göstererek pamuğu Türkiye'ye getirmek istediğiniz ifade edilerek, 8/4/2015 tarihli ve 2015/7511 sayılı Kararnamenin ekinde 52. sırada belirtildiği gibi kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) muaf olup olmadığınızın tarafınıza bildirilmesi talep edilmektedir.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2/B maddesinde, bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 0 (sıfır) oranında; 2/C maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerin % 3 oranında fon kesintisine tabi tutulacağı karara bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 2/D maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden % 6 oranında fon kesintisi yapılmaktadır.

Öte yandan, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

. Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

. Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

. Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

. Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0, olarak tespit edilmiştir.

6 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin (16) numaralı bendinde, yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumları ile bu ülkelerin kredi garanti programları çerçevesinde, yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların borçlu sıfatıyla sağladıkları kredilerin ortalama vadesi asgari 1 yıl olmak kaydıyla, ithalatçıya kullandırılan kısmı üzerinden fona kesinti yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ile yapılan yazışma sonucu alınan 6/5/2013 tarihli ve 5871 sayılı yazıda, "... Bankalara yönelik 21/12/1995 tarih, 95/5 sayılı talimatımızda; çeşitli ülkelerin ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumlarmm kendi ülkelerindeki bir banka aracılığıyla veya doğrudan, ihracat bedelini ihracatçıya ödeme yaparak ithalatçıya açtıkları, ancak bankaların borçlu olarak göründüğü kredilerde, sadece bankaların borçlu sıfatıyla aldıkları kredilerden dolayı ödemek zorunda oldukları KKDF kesintileri muafiyet kapsamına alınmış olup, nihai kredi borçlusu olan ithalatçının kullanmış olduğu kredi, KKDF mevzuatı çerçevesinde KKDF muafiyeti veya istisnasından yararlanmadığı takdirde, KKDF'ye tabi bulunmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

Bankalara yönelik 22/11/1996 tarih, 96/7 sayılı talimatımızda da, GSM garanti programı çerçevesinde yapılan ithalat işlemlerinde olduğu gibi, bankaların borçlu olarak göründüğü işlemlerde, bankanın yurt dışından sağladığı kredinin 6 No.lu Tebliğin 3 üncü maddesine eklenen 16 ncı bent gereğince KKDF kesintisine tabi bulunmadığı ve KKDF mükellefinin, kredinin nihai borçlusu olan ithalatçı olduğu vurgulanmıştır...

Bilanço dışında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın bahsi geçen kredilerin nihai borçlusunun ithalatçı firma olduğu, kredi sağlanan ülke mevzuatı gereğince bankanın kredi ilişkisinde borçlu olarak göründüğü göz önüne alındığında, bu tür kredi işlemlerindeki KKDF yükümlülüğünün 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilerek, KKDF oranının 0 (sıfır) olarak uygulanmasının mümkün olmadığı tabiidir.

Diğer yandan, 1/1/2013 tarih, 28515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde KKDF oranı vadeye göre farklılaştırılarak yeniden belirlenmiş, 12 nci maddesinin (c) bendinde ise 11 inci maddesi hükmünün yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullanılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Kararın yürürlük tarihi olan 2/1/2013 tarihinden önce ülke kredilerinin temini amacıyla açılmış akreditifler kapsamında 2/1/2013 (dâhil) tarihinden sonra yurt dışındaki muhabir banka tarafından uygun vesaik ibrazında doğrudan yurt dışındaki satıcıya ödeme yapılmak suretiyle kullandırılan/kullandırılacak olan döviz kredilerinde, hukukun genel prensipleri gereğince akreditifin açıldığı tarihte geçerli olan mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir..." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Öte yandan, GSM kredileriyle ilgili düzenlemeleri içeren Merkez Bankasının 22/11/1996 tarihli ve 96/7 sayılı Talimatının 1 numaralı bölümünde "...Bu tür kredi işlemlerinde, ihracatçının vesaik ibrazında ihracat bedelini yurt dışındaki kreditör kuruluştan alması dolayısıyla, ithalat vadeli bir nitelik taşımamakta ve ithalat üzerinden fon kesintisi yapılması söz konusu olmamaktadır." ifadelerine yer verilmiştir. 97/1 sayılı Talimatının 5 numaralı bölümünde ise bu hükümlerin halen geçerli olduğu ifade edilmiştir.

Diğer taraftan,10/4/2015 tarihli 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede yer alan ara mallar ile yatırım mallarının vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

-Amerika Tarım Bakanlığının açtığı 18 ay ödemeli Pamuk kredisi dolayısıyla 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kredinin ortalama vadesine göre KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

-Pamuğun gerek 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede yer alan ürünlerden olması gerekse 96/7 sayılı talimata göre GSM kredisi kapsamında ithalat bedelinin ihracatçıya doğrudan ödenmesi suretiyle ithalatının yapılacak olması dolayısıyla bu ürünün ithalat işleminden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.