Buradasınız

İthalat bedelinin ihracatçı yerine faktöring firmasına yapılması durumunda KKDF uygulaması hakkında.

İthalat bedelinin ihracatçı yerine faktöring firmasına yapılması durumunda KKDF uygulaması hakkında.

Sayı: 
70903105-165.01.03[264]-20784
Tarih: 
29/02/2016

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.03[264]-E.20784                                                   29/02/2016            

 

Konu : İthalat bedelinin ihracatçı yerine faktöring firmasına yapılması durumunda KKDF uygulaması hk.

……

İlgi : …. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Firmanızın İngiltere'de mukim …. firmasından ithalat yaptığı, …. firmasının faktöring ve diğer finansman işlemleri nedeniyle Firmanızdan olan fatura alacağını da …. firmasına devrettiği ve bu durumun …. tarafından düzenlenerek Firmanıza iletilen satış faturaları ile devir ve temlik ihbarıyla belgelendirildiği, üretici firma olan ….ve anlaşmalı finans kurumu …. arasındaki bu düzenlemenin gereği olarak Firmanızın ilgili faturaya ilişkin ödemeyi …. finans kuruluşu hesabına yapması gerektiği ifade edilerek söz konusu ithalat ve ödeme sürecinin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, ithalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçı tarafından belirtilen yurt dışında yerleşik faktöring firmasına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde de KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                               …

                                                                                   Başkan a.