Buradasınız

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılan kredilerde KKDF uygulması hk.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılan kredilerde KKDF uygulması hk.

Sayı: 
56-165.01.05[23]-76141
Tarih: 
06/08/2015

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.05[23]-E.76141                                 06/08/2015

Konu :Konut ve Tüketici Kredileri

 

…..

 

İlgi … tarihli dilekçeniz.,

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanun kapsamında riskli binanızın yıkılıp yeniden yapılması için malik olarak anneniz ve kız kardeşiniz ile birlikte bir bankadan tüketici kredileri kullandığınız ve 19.06.2015 tarihinde imzalamış olduğunuz tüketici kredisi sözleşmelerinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) borcunuzun …… TL olarak belirlendiği belirtilerek söz konusu krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekip gerekmediği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

6306 sayılı Kanunun "Dönüşüm gelirleri" başlıklı 7 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasında, "Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile

uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında fon kesintisi yapılması karara bağlanmıştır.

 

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

 

Buna göre, 6306 sayılı Kanunda, bu Kanun kapsamında kullandırılan kredilere BSMV

istisnası sağlanmış olmakla birlikte söz konusu kredilerin KKDF'den istisna tutulacağına ilişkin bir hükme yer verilmediğinden kullanmış olduğunuz tüketici kredileri üzerinden KKDF kesintisi yapılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, KKDF mevzuatı uyarınca gerçek kişi tüketicilere mesleki ve ticari faaliyetleri ile ilişkili olmayan amaçlarla ruhsatı ve projesi olan inşa halindeki konutların yapımı için kullandırılan konut inşaat kredileri üzerinden kredi kullanıcısına ait olmak kaydıyla başka bir konutun veya üzerinde inşaat yapılan arsanın ipotek edilmesi şartıyla KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.