Buradasınız

Yurt dışı döviz kredilerinin erken kapatılması durumunda KKDF uygulaması

Yurt dışı döviz kredilerinin erken kapatılması durumunda KKDF uygulaması

Sayı: 
56-165.01.04[19]-59291
Tarih: 
19/06/2015

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : 70903105-165.01.04[19]-E.59291                                                                19/06/2015

Konu : Yurtdışı döviz kredilerinin erken

kapatılması durumunda KKDF uygulaması

 

 

…….

 

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve …. Bankası ……. Şubesi tarafından Başkanlığınıza verilen 07.05.2015 tarihli dilekçede, şubelerince 2013 yılında bir müşterisine kullandırılan 1.500.000 EURO tutarında ortalama vadesi 2,5 yıl olan döviz kredisine ilişkin olarak % 0,5 oranında KKDF kesintisi yapıldığı, ancak kredinin müşteri tarafından ortalama vadesi 1,7 yıla tekabül eden dönemde kapatıldığı, bu durumda 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince % 0,5 oranında ilave KKDF kesintisi yapılması gerektiği belirtilerek ilave olarak yapılacak kesintinin söz konusu kredinin kullandırıldığı tarihteki tutar üzerinden mi yoksa kapatma tarihindeki kredi anapara tutarı üzerinden mi yapılacağı ile hangi tarihteki TCMB kuru üzerinden işlem yapılacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Anılan maddenin devamında ise fon kesintilerinin döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde bankalar ve finansman şirketlerinin Tebliğin 2 nci maddesine göre hesapladıkları fon kesintilerini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar Fon’a yatırmak zorunda olduğu karara bağlanmıştır.

14.02.2002 tarih ve 7503 sayılı 2002/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde, KKDF kesintilerinin tahsilinde vergi dairelerince yapılacak işlemlere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Anılan İç Genelgenin 3.3.2 nci bölümünde; süresinde verilmeyen KKDF bildirimleri için vergi dairelerince tahakkuk fişi düzenlenerek bir aylık ödeme süresi verilmesi ve KKDF kesintisinin ait olduğu dönemin normal vade tarihinden başlayarak tahakkuk fişinde belirtilen vade tarihine kadar geçen süreler için kanuni faiz oranının iki katı tutarında cezai faiz hesaplanıp tahakkuk fişine yazılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Öte yandan, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fudicuary işlemler hariç) KKDF oranı;

 

- Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

- Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

- Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

- Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar göre;

 

- Ortalama vadesi 2,5 yıl olarak kullandırılan ve % 0,5 oranında KKDF kesintisi yapılan döviz kredisinin ortalama vadesi 1,7 yıla tekabül eden dönemde erken kapatılması halinde kredi kullanım tarihindeki anapara tutarı üzerinden ve söz konusu tarihteki TCMB kuru esas alınarak % 1 oranında KKDF kesintisi yapılması,

 

- Söz konusu kredi dolayısıyla % 0,5 oranında kesinti yapılması suretiyle ödenen KKDF'nin hesaplanacak KKDF'den mahsup edilmesi,

 

- Mahsup işlemi sonrası ödenmesi gereken tutara KKDF kesintisinin ait olduğu dönemin normal vade tarihinden başlayarak ödeme tarihine kadar geçen süreler için geriye dönük kanuni faiz oranının iki katı tutarında cezai faiz hesaplanması,

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.