Buradasınız

Türkiye'de Mukim Olup Avusturya'dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru (05.12.2016)

Türkiye'de Mukim Olup Avusturya'dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru (05.12.2016)

Türkiye'de mukim olup, Avusturya'dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Gelir İdaresi tarafından Türkiye'de onaylatılması talep edilen, birer örnekleri ekte mevcut ve ayrıca Avusturya Gelir İdaresi web adresinden (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) de temin edilebilecek formlarla ilgili olarak aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 "Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "Mukim" başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya'dan elde ettikleri gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye'de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin Avusturya'dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanısıra, birer örnekleri ekte bulunan gerçek kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer alan "Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler", "Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı" ve "Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi" başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bir örneği bu duyurunun ekinde yer alan söz konusu ZS-RD1/ ZS-RE1 (vergi kesintisinin geri ödenmesi talebi için) formlarının; temettü gelirleri üzerinden yapılan kesintiler için A sayfasının, gayri maddi hak bedelleri gelirleri üzerinden yapılan için kesintiler için B sayfasının, diğer gelirler üzerinden yapılan kesintiler için C sayfasının da mükellefler tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, yukarıda adı geçen formların doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmemesi durumunda, ilgili kişiler anılan Anlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bu duyurunun yayımlanması ile birlikte daha önce yayımlanmış olan 31.12.2013 tarihli duyurunun geçerliliği kalmamıştır.

Duyurulur.EKLER:
- Gerçek kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU1)
- Tüzel kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU2)
- Geri ödeme talebi için doldurulması gereken Almanca form ve ekleri (ZS-RD1)
- Geri ödeme talebi için doldurulması gereken İngilizce form ve ekleri (ZS-RE1)