Buradasınız

Özelge: Peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde kaynak kullanımı destekleme fonu uygulaması hakkında

Özelge: Peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde kaynak kullanımı destekleme fonu uygulaması hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
30/07/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7                                                 

KONU  : KKDF

           

......................

 

İlgi       : 31.05.2007 tarih ve 6485 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ............... projesi kapsamında .....................Komplekslerinin Temini ve Tesisi işi için bir konsorsiyum ile sözleşme yapıldığı, sözleşme bedelinin % 10'nun avans olarak ödendiği, ödemelerin akreditif açtırılmaksızın sözleşmede yer alan ödeme planına göre gerçekleştirileceği belirtilmekte ve gümrükleme işlemi aşamasında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Nolu Tebliğin 2 inci maddesi gereğince, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemleri % 3 oranında fon kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Diğer taraftan,  T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Anlaşılacağı üzere, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinde, açılmış bir akreditif işleminin varlığı halinde ve bazı şartların gerçekleşmesi kaydıyla bu akreditiflerin vadeli akreditif olarak değerlendirilmeyip fon kesintisine tabi tutulmayacağı yönünde açıklama yapılmış olup, ilgi yazınızda, sözleşme kapsamındaki ödemelerin akreditif açtırılmaksızın yapılacağı ifade edildiğinden, ilgi yazınızda bahsedilen ödemelerin anılan Genelge kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, ........... projesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ithalatlardan % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir. Ancak, anılan proje kapsamında ithalata konu edilecek mallara ilişkin bedelin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin ilgili gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde, tevsike konu mallar açısından peşin ödeme söz konusu olacağından, bu şekilde yapılacak ödemeler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                                      

 

     Başkan a.