Buradasınız

Özelge: Körük üretiminde kullanılan parafinik yağ alımında ödenen verginin iadesi hk.

Özelge: Körük üretiminde kullanılan parafinik yağ alımında ödenen verginin iadesi hk.

Sayı: 
45404237-135[13.9]-339
Tarih: 
26/12/2013
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-135[13.9]-339

26/12/2013

Konu

:

Körük üretiminde kullanılan parafinik yağ alımında ödenen verginin iadesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin otomotiv sektöründe yan sanayi ürünü hava süspansiyonları ve körük imali işi ile iştigal ettiği, körük imalat sürecinde kullanılan parafinik yağın, kauçuğun yumuşaklığı ve elastikiyetini sağladığı, bu yağ olmadan çıkan ürünün kauçuk olarak adlandırılamayacağı belirtilerek, söz konusu imalat için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade alınmasının mümkün olup olmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşününün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır.

            Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu maddede 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için Kararname eki Kararın 1 inci maddesi hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Aynı Kararnamenin gerekçesinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağlar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların yine bu Kanunun aynı maddesinde tanımlanan akaryakıtlara karıştırılmasının veya akaryakıt olarak kullanılmasının engellenmesi amacıyla bu kapsamdaki imalatların bu Kararnamenin 1 inci maddesi kapsamı dışında bırakıldığı ifade edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar ise 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

            Buna göre, parafinik yağların imalat sürecinde kauçuğun yumuşaklığını ve elastikiyesini sağlamak amacıyla üretilen mamülün bünyesi içerisinde doğrudan ilk madde ve malzeme niteliğinde girdi olarak kullanıldığı anlaşıldığından ÖTV'ye tabi olmayan körük imalatı için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade alınması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.