Buradasınız

Özelge: Sigorta acentesinin araç alım ve satımı hk.

Özelge: Sigorta acentesinin araç alım ve satımı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-176
Tarih: 
19/01/2012
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-176

19/01/2012

Konu

:

Sigorta acentesinin araç alım ve satımı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sigorta aracılık faaliyetinizde kullanmak amacıyla satın alınacak aracın alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile satılması durumunda KDV yönünden yapılacak işlemler hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi olup, Kanunun 17/4-e maddesinde ise sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, KDV Kanununun (17/4-e) maddesinde 5766 sayılı Kanunun (12/a) maddesi ile değişiklik yapılarak sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin hizmetlerin KDV den istisna edildiği, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, sigorta acenteleri ve brokerlerinin aracı olarak tanımlandığı, sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan veya bulunmayan sigorta acenteleri ile sigorta brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı, dolayısıyla, faaliyetleri tamamen bu istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan, hiçbir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan sigorta aracılarının bu istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle KDV beyannamesi vermeyecekleri ifade edilmiştir.

             Bu açıklamalar çerçevesinde sigorta aracılık hizmeti veren Şirketinizce;

             - KDV ye tabi faaliyetiniz bulunmadığı müddetçe KDV beyannamesi verilmeyecektir.

             -Faaliyetinizde kullanmak üzere satın alacağınız ticari araca ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılmayacak, söz konusu vergi işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

             - Söz konusu aracın ileride satışa konu edilmesi halinde ise satış işlemi KDV ye tabi olacak ve hesaplanan KDV işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus verilecek olan 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.