Buradasınız

Özelge: Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaçla kullanılan döviz kredilerinin 1 yılı geçmeden kapatılması hk.

Özelge: Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaçla kullanılan döviz kredilerinin 1 yılı geçmeden kapatılması hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Tarih: 
23/03/2012
 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

Sayı   : B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03

Konu : KKDF

 

...........

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Bankanız tarafından ekspertiz değeri 3.400.000-TL olan konutun alımı için ........' e kendisinin kredi borçlusu, eşinin de müşterek borçlu müteselsil kefil olduğu 750.000-TL  tutarında konut kredisi kullandırıldığı, ancak kredi bakiyesi 747.810-TL kalmışken konutun ½ hissesinin ....... tarafından eşine devredilmesi nedeniyle kapatılmayan kredi bakiyesine kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulamasına devam edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması karara bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, konut satın almak isteyen gerçek kişi tüketicilere bankalarca kullandırılacak kredilerin fon kesintisine tabi tutulmaması için, satın alınan konutun krediyi kullanan gerçek kişi adına tapuda tescil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, konut kredilerinde konutun kredi vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan üçüncü bir kişiye satılması halinde, kredinin konut edinimi amacı kalmayacağından, konutun satış tarihi itibariyle konut kredisi niteliğini kaybedeceği tabiidir.

Buna göre, ......' in kredi vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan konutun ½ hissesini eşine devretmesi halinde, devredilen hisseye isabet eden kredinin konut edinimi amacı kalmayacağından, konutun ½ hissesinin devir tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek faiz tutarları üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin özelge talebinizin "Özelge Talep Formu" kullanılarak kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetinizin bulunduğu vergi dairesi başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                 Başkan a.