Buradasınız

Özelge: Hisse devir sözleşemesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Özelge: Hisse devir sözleşemesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Sayı: 
93767041-155[9-2012/21]-29
Tarih: 
04/03/2013
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

93767041-155[9-2012/21]-29

04/03/2013

Konu

:

Hisse devir sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 3 üncü kişi konumundaki ... 'nin şirketinize ait ve nominal değeri (270.128,43-TL) olan (270.128,43) adet  şirket hissesini şirket ortağı olan ... 'den satın alarak şirketin yeni ortağı olduğu, bu durumun Ortaklar Pay Defterine kaydı talebiyle şirketiniz yönetim kuruluna başvurulduğu belirtilerek, söz konusu şirket hisselerinin devri ile ilgili olarak düzenlenen 13.03.2012 tarihli "Hisse Devir Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması durumunda yeni hissedarın Ortaklar Pay Defterine kaydı halinde  ödenmeyen damga vergisinden dolayı şirketinizin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep edildiği  anlaşılmaktadır. 

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamayacakları,  vergi ve cezası ödenmeden bu kağıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kağıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun,"I- Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, .... A.Ş.'nin ortaklarından olan ... 'nün şirket hisselerinden (270.128,43-) adedinin ... ... 'ye satılmasına ilişkin olarak düzenlenen "Hisse Devir Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, ihtiva ettiği hisse devir bedeli 270.128,43-TL üzerinden 488 Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-l fıkrasına göre, sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan oran üzerinden, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi ve buna rağmen şirketinizce sözleşmenin işleme konulması halinde,  488 sayılı Kanunun 27 inci maddesi çerçevesinde,  vergi ve cezası ödenmeden sözleşmeyi işleme koyan şirketiniz hakkında kağıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınması şeklinde işlem tesis edileceği tabiidir. 

              Bilgi edinilmesini rica ederim.