Buradasınız

- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 25361 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 29 Ocak, 2004 Adı: UID: PKWPMKJFBED397N8
İçerik:

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2) 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) gereğince; 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2004 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile belirlenmiştir.13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması1.1. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, model, marka ve tipi esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.1.3. Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi2.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılının Ocak ayında yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.2.2. Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde bulunan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.2.4. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.2.5. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemlerİlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.3.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının HesaplanmasıMotorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1993 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 30.000.000.000 TL olması halinde, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


Taşıtın kasko sigortasına esas değeri .......................................
30.000.000.000 TL
Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i ......................................
1.500.000.000 TL
(30.000.000.000 X %5=) 1.500.000.000 TL 
2004 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı ................................
1.800.000.000 TL
Kasko sigortası değerine göre ödenmesi gereken MTV tutarı.......
1.250.000.000 TLÖrnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.250.000.000 TL) olacaktır.5- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Veya Taşıt Vergisinin Mahsup Ve İade İşlemleri5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde ile; 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.Bu hükme göre yapılacak olan mahsup ve iade işlemleri, 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin(4) IV-1 inci bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 13.1.2004 tarih ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre uygulanacak olan kasko sigortası değeri esasına göre motorlu taşıtlar vergisi tutarları hesaplandıktan sonra, bu tutar üzerinden yapılacak olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının mahsup ve iade işlemleri, söz konusu genel tebliğde belirtilmiş olan usul ve esaslara göre yapılacaktır.Tebliğ olunur.(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK:1)

İçerik 1:

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2) 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) gereğince; 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2004 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile belirlenmiştir.13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması1.1. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, model, marka ve tipi esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.1.3. Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi2.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılının Ocak ayında yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.2.2. Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde bulunan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.2.4. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.2.5. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemlerİlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.3.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının HesaplanmasıMotorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1993 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 30.000.000.000 TL olması halinde, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


Taşıtın kasko sigortasına esas değeri .......................................
30.000.000.000 TL
Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i ......................................
1.500.000.000 TL
(30.000.000.000 X %5=) 1.500.000.000 TL 
2004 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı ................................
1.800.000.000 TL
Kasko sigortası değerine göre ödenmesi gereken MTV tutarı.......
1.250.000.000 TLÖrnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.250.000.000 TL) olacaktır.5- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Veya Taşıt Vergisinin Mahsup Ve İade İşlemleri5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde ile; 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.Bu hükme göre yapılacak olan mahsup ve iade işlemleri, 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin(4) IV-1 inci bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 13.1.2004 tarih ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre uygulanacak olan kasko sigortası değeri esasına göre motorlu taşıtlar vergisi tutarları hesaplandıktan sonra, bu tutar üzerinden yapılacak olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının mahsup ve iade işlemleri, söz konusu genel tebliğde belirtilmiş olan usul ve esaslara göre yapılacaktır.Tebliğ olunur.(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK:1)

İçerik 2:

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2) 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) gereğince; 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2004 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile belirlenmiştir.13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması1.1. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, model, marka ve tipi esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.1.3. Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi2.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılının Ocak ayında yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.2.2. Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde bulunan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.2.4. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.2.5. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemlerİlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.3.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının HesaplanmasıMotorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1993 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 30.000.000.000 TL olması halinde, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


Taşıtın kasko sigortasına esas değeri .......................................
30.000.000.000 TL
Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i ......................................
1.500.000.000 TL
(30.000.000.000 X %5=) 1.500.000.000 TL 
2004 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı ................................
1.800.000.000 TL
Kasko sigortası değerine göre ödenmesi gereken MTV tutarı.......
1.250.000.000 TLÖrnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.250.000.000 TL) olacaktır.5- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Veya Taşıt Vergisinin Mahsup Ve İade İşlemleri5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde ile; 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.Bu hükme göre yapılacak olan mahsup ve iade işlemleri, 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin(4) IV-1 inci bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 13.1.2004 tarih ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre uygulanacak olan kasko sigortası değeri esasına göre motorlu taşıtlar vergisi tutarları hesaplandıktan sonra, bu tutar üzerinden yapılacak olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının mahsup ve iade işlemleri, söz konusu genel tebliğde belirtilmiş olan usul ve esaslara göre yapılacaktır.Tebliğ olunur.(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK:1)

Resmi Gazete No: 26382 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 20 Aralık, 2006 Adı: UID: q9zLAgNMCThIohoy
İçerik:

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2007 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 –3
yaş
4 – 6
yaş
7 – 11
yaş
12 - 15
yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
328,00
229,00
130,00
98,00
38,00
 1301 – 1600 cm3 e kadar
524,00
393,00
229,00
163,00
64,00
 1601  - 1800 cm3 e kadar
920,00
722,00
426,00
261,00
103,00
 1801 – 2000 cm3 e kadar
1.446,00
1.117,00
657,00
393,00
157,00
 2001 – 2500 cm3 e kadar
2.170,00
1.578,00
986,00
591,00
236,00
2501 – 3000 cm3 e kadar
3.025,00
2.631,00
1.645,00
887,00
328,00
3001 – 3500 cm3 e kadar
4.606,00
4.144,00
2.498,00
1.249,00
460,00
3501 - 4000 cm3  e kadar
7.238,00
6.251,00
3.684,00
1.645,00
657,00
4001 cm3 ve yukarısı
11.845,00
8.883,00
5.263,00
2.368,00
920,00
2) Motosikletler
100 - 250 cm3’e kadar
64,00
51,00
38,00
25,00
12,00
251 - 650 cm3’e kadar
130,00
98,00
64,00
38,00
25,00
651 - 1200  cm3’e kadar
328,00
196,00
98,00
64,00
38,00
1201 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
261,00
130,00


B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
393,00
261,00
130,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
524,00
328,00
196,00
 1901 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
986,00
591,00
261,00
 26-35 kişiye kadar
1.183,00
986,00
393,00
 36-45 kişiye kadar
1.315,00
1.117,00
524,00
 46 kişi ve yukarısı 
1.578,00
1.315,00
789,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.’a kadar
354,00
236,00
117,00
  1.501-3.500 kg’a kadar
709,00
413,00
236,00
  3.501-5.000 kg’a kadar
1.065,00
887,00
354,00
  5.001-10.000 kg’a kadar
1.183,00
1.005,00
473,00
 10.001-20.000 kg’a kadar
1.419,00
1.183,00
709,00
 20.001 kg ve yukarısı
1.775,00
1.419,00
827,00


C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 – 20 BG’ne kadar
19,73
13,15
6,57
2,61
   21 – 50 BG’ne kadar
26,31
19,73
11,83
5,24
   51 – 100 BG’ne kadar
32,90
26,31
15,78
6,57
 101 – 150 BG’ne kadar
39,47
32,90
19,73
9,20
 151 BG ve yukarısı
59,22
46,06
26,31
13,15


D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar
6.580,00
5.263,00
3.947,00
3.157,00
   1.151 – 1.800 kg.’a kadar
9.871,00
7.896,00
5.922,00
4.737,00
   1.801 – 3.000 kg.’a kadar
13.161,00
10.528,00
7.896,00
6.317,00
   3.001 – 5.000 kg.’a kadar
16.452,00
13.161,00
9.871,00
7.896,00
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar
19.742,00
15.793,00
11.845,00
9.475,00
 10.001 – 20.000 kg.’a kadar
23.033,00
18.426,00
13.819,00
11.054,00
 20.001 kg. ve yukarısı
26.323,00
21.058,00
15.793,00
12.635,00

Öte yandan, (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

II - KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, "(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(8) gereğince; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 1/1/2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

1 - Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

Herhangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

2 - Mükellefler Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bir örneği tebliğ ekinde yer alan (EK 1) "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.

3 - Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (EK 1) (Bildirim Formunun www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

"Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

Yetkili sigorta acenteleri düzenledikleri "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte sorumludurlar.

4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.

5 - Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2007 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ......................................
40.000 YTL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)....
2.000 YTL
2007 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .............................
2.368 YTL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı ..............
1.645 YTL

Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.645 YTL olacaktır.

Tebliğ olunur.
(1) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 24/4/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(6) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(7) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(8) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


EK : 2007 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU

İçerik 1:

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2007 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 –3
yaş
4 – 6
yaş
7 – 11
yaş
12 - 15
yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
328,00
229,00
130,00
98,00
38,00
 1301 – 1600 cm3 e kadar
524,00
393,00
229,00
163,00
64,00
 1601  - 1800 cm3 e kadar
920,00
722,00
426,00
261,00
103,00
 1801 – 2000 cm3 e kadar
1.446,00
1.117,00
657,00
393,00
157,00
 2001 – 2500 cm3 e kadar
2.170,00
1.578,00
986,00
591,00
236,00
2501 – 3000 cm3 e kadar
3.025,00
2.631,00
1.645,00
887,00
328,00
3001 – 3500 cm3 e kadar
4.606,00
4.144,00
2.498,00
1.249,00
460,00
3501 - 4000 cm3  e kadar
7.238,00
6.251,00
3.684,00
1.645,00
657,00
4001 cm3 ve yukarısı
11.845,00
8.883,00
5.263,00
2.368,00
920,00
2) Motosikletler
100 - 250 cm3’e kadar
64,00
51,00
38,00
25,00
12,00
251 - 650 cm3’e kadar
130,00
98,00
64,00
38,00
25,00
651 - 1200  cm3’e kadar
328,00
196,00
98,00
64,00
38,00
1201 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
261,00
130,00


B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
393,00
261,00
130,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
524,00
328,00
196,00
 1901 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
986,00
591,00
261,00
 26-35 kişiye kadar
1.183,00
986,00
393,00
 36-45 kişiye kadar
1.315,00
1.117,00
524,00
 46 kişi ve yukarısı 
1.578,00
1.315,00
789,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.’a kadar
354,00
236,00
117,00
  1.501-3.500 kg’a kadar
709,00
413,00
236,00
  3.501-5.000 kg’a kadar
1.065,00
887,00
354,00
  5.001-10.000 kg’a kadar
1.183,00
1.005,00
473,00
 10.001-20.000 kg’a kadar
1.419,00
1.183,00
709,00
 20.001 kg ve yukarısı
1.775,00
1.419,00
827,00


C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 – 20 BG’ne kadar
19,73
13,15
6,57
2,61
   21 – 50 BG’ne kadar
26,31
19,73
11,83
5,24
   51 – 100 BG’ne kadar
32,90
26,31
15,78
6,57
 101 – 150 BG’ne kadar
39,47
32,90
19,73
9,20
 151 BG ve yukarısı
59,22
46,06
26,31
13,15


D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar
6.580,00
5.263,00
3.947,00
3.157,00
   1.151 – 1.800 kg.’a kadar
9.871,00
7.896,00
5.922,00
4.737,00
   1.801 – 3.000 kg.’a kadar
13.161,00
10.528,00
7.896,00
6.317,00
   3.001 – 5.000 kg.’a kadar
16.452,00
13.161,00
9.871,00
7.896,00
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar
19.742,00
15.793,00
11.845,00
9.475,00
 10.001 – 20.000 kg.’a kadar
23.033,00
18.426,00
13.819,00
11.054,00
 20.001 kg. ve yukarısı
26.323,00
21.058,00
15.793,00
12.635,00

Öte yandan, (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

II - KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, "(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(8) gereğince; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 1/1/2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

1 - Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

Herhangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

2 - Mükellefler Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bir örneği tebliğ ekinde yer alan (EK 1) "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.

3 - Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (EK 1) (Bildirim Formunun www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

"Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

Yetkili sigorta acenteleri düzenledikleri "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte sorumludurlar.

4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.

5 - Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2007 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ......................................
40.000 YTL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)....
2.000 YTL
2007 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .............................
2.368 YTL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı ..............
1.645 YTL

Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.645 YTL olacaktır.

Tebliğ olunur.
(1) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 24/4/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(6) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(7) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(8) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


EK : 2007 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU

İçerik 2:

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2007 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 –3
yaş
4 – 6
yaş
7 – 11
yaş
12 - 15
yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
328,00
229,00
130,00
98,00
38,00
 1301 – 1600 cm3 e kadar
524,00
393,00
229,00
163,00
64,00
 1601  - 1800 cm3 e kadar
920,00
722,00
426,00
261,00
103,00
 1801 – 2000 cm3 e kadar
1.446,00
1.117,00
657,00
393,00
157,00
 2001 – 2500 cm3 e kadar
2.170,00
1.578,00
986,00
591,00
236,00
2501 – 3000 cm3 e kadar
3.025,00
2.631,00
1.645,00
887,00
328,00
3001 – 3500 cm3 e kadar
4.606,00
4.144,00
2.498,00
1.249,00
460,00
3501 - 4000 cm3  e kadar
7.238,00
6.251,00
3.684,00
1.645,00
657,00
4001 cm3 ve yukarısı
11.845,00
8.883,00
5.263,00
2.368,00
920,00
2) Motosikletler
100 - 250 cm3’e kadar
64,00
51,00
38,00
25,00
12,00
251 - 650 cm3’e kadar
130,00
98,00
64,00
38,00
25,00
651 - 1200  cm3’e kadar
328,00
196,00
98,00
64,00
38,00
1201 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
261,00
130,00


B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
393,00
261,00
130,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
524,00
328,00
196,00
 1901 cm3 ve yukarısı
789,00
524,00
328,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
986,00
591,00
261,00
 26-35 kişiye kadar
1.183,00
986,00
393,00
 36-45 kişiye kadar
1.315,00
1.117,00
524,00
 46 kişi ve yukarısı 
1.578,00
1.315,00
789,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.’a kadar
354,00
236,00
117,00
  1.501-3.500 kg’a kadar
709,00
413,00
236,00
  3.501-5.000 kg’a kadar
1.065,00
887,00
354,00
  5.001-10.000 kg’a kadar
1.183,00
1.005,00
473,00
 10.001-20.000 kg’a kadar
1.419,00
1.183,00
709,00
 20.001 kg ve yukarısı
1.775,00
1.419,00
827,00


C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 – 20 BG’ne kadar
19,73
13,15
6,57
2,61
   21 – 50 BG’ne kadar
26,31
19,73
11,83
5,24
   51 – 100 BG’ne kadar
32,90
26,31
15,78
6,57
 101 – 150 BG’ne kadar
39,47
32,90
19,73
9,20
 151 BG ve yukarısı
59,22
46,06
26,31
13,15


D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar
6.580,00
5.263,00
3.947,00
3.157,00
   1.151 – 1.800 kg.’a kadar
9.871,00
7.896,00
5.922,00
4.737,00
   1.801 – 3.000 kg.’a kadar
13.161,00
10.528,00
7.896,00
6.317,00
   3.001 – 5.000 kg.’a kadar
16.452,00
13.161,00
9.871,00
7.896,00
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar
19.742,00
15.793,00
11.845,00
9.475,00
 10.001 – 20.000 kg.’a kadar
23.033,00
18.426,00
13.819,00
11.054,00
 20.001 kg. ve yukarısı
26.323,00
21.058,00
15.793,00
12.635,00

Öte yandan, (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

II - KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, "(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(8) gereğince; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 1/1/2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2007 ve müteakip yıllarda uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

1 - Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde ilgili yılın Ocak ayında yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

Herhangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan motorlu kara taşıtlarının hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

2 - Mükellefler Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bir örneği tebliğ ekinde yer alan (EK 1) "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.

3 - Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (EK 1) (Bildirim Formunun www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

"Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

Yetkili sigorta acenteleri düzenledikleri "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte sorumludurlar.

4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için ilgili vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.

5 - Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1995 model 13 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2007 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.


Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ......................................
40.000 YTL
Taşıtın kasko sigortasına esas değerinin % 5’i (40.000 X %5=)....
2.000 YTL
2007 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .............................
2.368 YTL
Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı ..............
1.645 YTL

Örnekte belirtilen taşıtın motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin % 5’ini aştığından, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, taşıtın yer aldığı (I) sayılı tarifedeki motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun yer aldığı kademenin bir alt kademesi olan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken 1.645 YTL olacaktır.

Tebliğ olunur.
(1) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 24/4/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(6) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(7) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(8) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


EK : 2007 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU

Resmi Gazete No: 27097 (7. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 31 Aralık, 2008 Adı: UID: QBSsB8HLQnW3SntP
İçerik:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 32

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmişti.

Ancak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin (6) numaralı fıkra hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "31/12/2009 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin5 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 31/12/2009 tarihine ertelenmiştir.

Tebliğ olunur.

 

-----------

1   6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2   18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3   1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4   31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5   26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 32

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmişti.

Ancak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin (6) numaralı fıkra hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "31/12/2009 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin5 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 31/12/2009 tarihine ertelenmiştir.

Tebliğ olunur.

 

-----------

1   6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2   18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3   1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4   31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5   26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 32

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmişti.

Ancak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin (6) numaralı fıkra hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "31/12/2009 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin5 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 31/12/2009 tarihine ertelenmiştir.

Tebliğ olunur.

 

-----------

1   6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2   18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3   1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4   31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5   26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 23061 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 26 Temmuz, 1997 Adı: UID: QTU8JVO5UVNLCPWO
İçerik:
 
Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4262 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (d) bendinde;

"Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tescil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tescil kuruluşunda, aracın alıcı adına tescil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar, yeni araç sahibine aittir.

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir."

hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesinde;

"Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadar ki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da, devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır."

denilmektedir.

Aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise;

"Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer."

hükmü bulunmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun yukarıdaki hükümlerine göre, tescil edilmiş araçların noterlerce yapılmış her çeşit satış ve devirlerinde, aracı satanın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi ve aracı alan kişinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlayabilmesi için, ilgili trafik şubesince o taşıta ait kayıt ve tescil işleminin satıcıdan silindiğinin, alıcı adına yapıldığının tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine yapılmakta idi.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4262 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (d) bendi ise, Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilmesini, ayrıca yeni malik adına vergi mükellefiyetinin tesis edilmesini gerektirmektedir.

Bu duruma göre, sözkonusu Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi ve işlem birliğinin sağlanabilmesi bakımından ilgili kuruluşların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.

I _ NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

Noterler,

1. Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir işlemlerini yapmadan önce, aracın geçmiş dönemler için motorlu taşıtlar vergisi borcunun bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısını isteyeceklerdir. (Motorlu Taşıtlar Vergisinin konusuna girmeyen traktörler, motosikletler, yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler hariç)

2. Düzenleyecekleri noter satış senedine;

a) Aracın trafik tescil belgesi esas alınarak, araca ait tüm bilgiler (cinsi, markası, modeli, tipi, motor silindir hacmi, motor ve şasi no. gibi) ile birlikte alıcının açık kimliğini, ikametgah veya iş yeri adresini açıkça yazacaklardır.

b) Satış işleminin gerçekleştirilmesi için talep edilecek taşıt alım vergisi ödeme belgesinde belirtilmesi halinde, alıcı adına verilen tek vergi sicil numarasını ya da işlem numarasını yazacaklardır.

c) Alıcı tarafından taşıtın hangi il trafiğine kayıt ve tescil ettirileceğini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 2 numaralı bendindeki;

"araç sahipleri araçlarını iş veya ikametinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna tescil ettirmek zorundadır."

hükmü gereğince belirtecekler ve alıcıya noter senedinde belirtilen il trafik şube veya bürosunun dışındaki başka bir ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescilinin mümkün olamayacağını bildireceklerdir.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde düzenledikleri noter satış senetlerinin;

a) Alıcının, satın aldığı aracı tescilli bulunduğu ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettireceğini bildirmesi halinde, bir örneğini o ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesine ve bir örneğini de trafik şubesine,

b) Alıcının satın aldığı aracı tescilli olduğu il dışındaki başka bir ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettireceğini bildirmesi halinde ise, birer örneğini aracın tescili istenen ve halen aracın tescil edildiği illerin, taşıt vergileri ile görevli vergi daireleri ile trafik şube veya bürolarına,

gönderecektir.

Ayrıca, ilgili vergi dairesine gönderilecek olan noter satış senetlerine, alıcının kimlik bildirimi (Nüfus cüzdanı veya ehliyeti) ve taşıtın trafik tescil belgesinin birer fotokopisi eklenecektir.

II _ TRAFİK ŞUBE VEYA BÜROLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER:

Trafik şubesi tescil memurları, alıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen noter satış senedinde taşıtın, aynı il'e veya başka bir ilden kendi illerine tescilinin yapılması talebinin bulunulması halinde, devir işlemlerini yapacaklar ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendindeki;

"müracaat formunun bir nüshası, tescil plaka numarasına göre arşivlenir, bir nüshası tescili takip eden üç iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilir."

hükmü gereğince, alıcı adına yapılan tescil işlemine ait formu 3 iş günü içinde ilgili vergi dairesine göndereceklerdir.

Ayrıca sözkonusu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a/4) bendindeki;

"Yeni tescili yapan tescil kuruluşu, tescilin silinmesi için aracın kayıtlı olduğu daha önceki tescil kuruluşuna en geç müteakip 7 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verir."

hükmü gereğince de aracın daha önceki tescil kuruluşundaki tescilinin silinmesi hususunda ilgili tescil kuruluşuna bilgi verecektir.

Noter satış senedinde, kendi ilinin dışındaki diğer illere ait alıcı bildiriminin bulunması halinde devir işlemi yapılmayacak, alıcılar noter senedinde belirtilen ilin trafik şubesine gönderilecektir.

III _ İLGİLİ VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

A _ Noterlerce onaylanmış taşıt alım vergisi beyannamesinin alınması üzerine düzenlenecek taşıt alım vergisi ödeme belgesine, alıcı adına verilecek olan tek vergi sicil numarası ya da işlem numarası yazılacak ve ödeme belgesi ilgili notere gönderilecektir.

B _ Noterler tarafından ilgili vergi dairesine gönderilen noter satış senedinde, alıcı tarafından araca ait trafik tescilinin yapılması istenilen il ile satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu ilin;

1. Aynı olması halinde, o ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesince, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle, alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, sözkonusu işlem için daha önce taşıt alım vergisi ödeme belgesine yazılan ve alıcı adına verilen tek vergi sicil numarasına ya da işlem numarasına göre başlatılacak ve satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

2. Farklı olması halinde;

a) Alıcının bulunduğu ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesince noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti alfabetik olarak adı ve soyadı esasına göre tesis edilecek ve tescili yapan tescil bürosundan gönderilecek forma istinaden de 10 gün içinde satıcının bulunduğu ilin vergi dairesine, alıcının mükellefiyetinin tesis edildiği hususunda bilgi verilecektir.

Ayrıca, alıcıların noter satış senedinde bildirilen adreslerine de motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetlerinin başladığı bildirilecektir.

b) Satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesince, noterler tarafından kendilerine gönderilen noter satış senedine istinaden, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

Mükellefiyetin başlatılması ve sona erdirilmesi işlemlerinde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 ve 8 inci maddesi hükümlerinde belirtilen dönemler dikkate alınacaktır.

Noterce kendilerine gönderilen noter satış senedinde, kendi illeri ile ilgili olmayan alıcı bildirimleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak, ilgili vergi daireleri, kendileri ile ilgili olarak gönderilen noter senedine istinaden yapmış oldukları mükellefiyetin başlaması ve sona erdirilmesi işlemlerini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendi hükmü gereğince, aracın tescilini yapan trafik şubesince gönderilen formlarda bildirilen plaka numaralarını karşılaştıracaklar ve motorlu taşıtlar vergisi kütüğüne işleyeceklerdir.

İlgili trafik şubelerinden gönderilen formlardaki bilgiler ile vergi dairesindeki bilgiler arasında herhangi bir farklılığın olması halinde, ilgili trafik şubesinden çelişkinin giderilmesi istenecek ve kayıtlar arasında uygunluk sağlanacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4262 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (d) bendinde;

"Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tescil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tescil kuruluşunda, aracın alıcı adına tescil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar, yeni araç sahibine aittir.

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir."

hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesinde;

"Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadar ki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da, devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır."

denilmektedir.

Aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise;

"Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer."

hükmü bulunmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun yukarıdaki hükümlerine göre, tescil edilmiş araçların noterlerce yapılmış her çeşit satış ve devirlerinde, aracı satanın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi ve aracı alan kişinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlayabilmesi için, ilgili trafik şubesince o taşıta ait kayıt ve tescil işleminin satıcıdan silindiğinin, alıcı adına yapıldığının tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine yapılmakta idi.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4262 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (d) bendi ise, Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilmesini, ayrıca yeni malik adına vergi mükellefiyetinin tesis edilmesini gerektirmektedir.

Bu duruma göre, sözkonusu Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi ve işlem birliğinin sağlanabilmesi bakımından ilgili kuruluşların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.

I _ NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

Noterler,

1. Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir işlemlerini yapmadan önce, aracın geçmiş dönemler için motorlu taşıtlar vergisi borcunun bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısını isteyeceklerdir. (Motorlu Taşıtlar Vergisinin konusuna girmeyen traktörler, motosikletler, yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler hariç)

2. Düzenleyecekleri noter satış senedine;

a) Aracın trafik tescil belgesi esas alınarak, araca ait tüm bilgiler (cinsi, markası, modeli, tipi, motor silindir hacmi, motor ve şasi no. gibi) ile birlikte alıcının açık kimliğini, ikametgah veya iş yeri adresini açıkça yazacaklardır.

b) Satış işleminin gerçekleştirilmesi için talep edilecek taşıt alım vergisi ödeme belgesinde belirtilmesi halinde, alıcı adına verilen tek vergi sicil numarasını ya da işlem numarasını yazacaklardır.

c) Alıcı tarafından taşıtın hangi il trafiğine kayıt ve tescil ettirileceğini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 2 numaralı bendindeki;

"araç sahipleri araçlarını iş veya ikametinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna tescil ettirmek zorundadır."

hükmü gereğince belirtecekler ve alıcıya noter senedinde belirtilen il trafik şube veya bürosunun dışındaki başka bir ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescilinin mümkün olamayacağını bildireceklerdir.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde düzenledikleri noter satış senetlerinin;

a) Alıcının, satın aldığı aracı tescilli bulunduğu ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettireceğini bildirmesi halinde, bir örneğini o ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesine ve bir örneğini de trafik şubesine,

b) Alıcının satın aldığı aracı tescilli olduğu il dışındaki başka bir ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettireceğini bildirmesi halinde ise, birer örneğini aracın tescili istenen ve halen aracın tescil edildiği illerin, taşıt vergileri ile görevli vergi daireleri ile trafik şube veya bürolarına,

gönderecektir.

Ayrıca, ilgili vergi dairesine gönderilecek olan noter satış senetlerine, alıcının kimlik bildirimi (Nüfus cüzdanı veya ehliyeti) ve taşıtın trafik tescil belgesinin birer fotokopisi eklenecektir.

II _ TRAFİK ŞUBE VEYA BÜROLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER:

Trafik şubesi tescil memurları, alıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen noter satış senedinde taşıtın, aynı il'e veya başka bir ilden kendi illerine tescilinin yapılması talebinin bulunulması halinde, devir işlemlerini yapacaklar ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendindeki;

"müracaat formunun bir nüshası, tescil plaka numarasına göre arşivlenir, bir nüshası tescili takip eden üç iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilir."

hükmü gereğince, alıcı adına yapılan tescil işlemine ait formu 3 iş günü içinde ilgili vergi dairesine göndereceklerdir.

Ayrıca sözkonusu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a/4) bendindeki;

"Yeni tescili yapan tescil kuruluşu, tescilin silinmesi için aracın kayıtlı olduğu daha önceki tescil kuruluşuna en geç müteakip 7 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verir."

hükmü gereğince de aracın daha önceki tescil kuruluşundaki tescilinin silinmesi hususunda ilgili tescil kuruluşuna bilgi verecektir.

Noter satış senedinde, kendi ilinin dışındaki diğer illere ait alıcı bildiriminin bulunması halinde devir işlemi yapılmayacak, alıcılar noter senedinde belirtilen ilin trafik şubesine gönderilecektir.

III _ İLGİLİ VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

A _ Noterlerce onaylanmış taşıt alım vergisi beyannamesinin alınması üzerine düzenlenecek taşıt alım vergisi ödeme belgesine, alıcı adına verilecek olan tek vergi sicil numarası ya da işlem numarası yazılacak ve ödeme belgesi ilgili notere gönderilecektir.

B _ Noterler tarafından ilgili vergi dairesine gönderilen noter satış senedinde, alıcı tarafından araca ait trafik tescilinin yapılması istenilen il ile satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu ilin;

1. Aynı olması halinde, o ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesince, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle, alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, sözkonusu işlem için daha önce taşıt alım vergisi ödeme belgesine yazılan ve alıcı adına verilen tek vergi sicil numarasına ya da işlem numarasına göre başlatılacak ve satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

2. Farklı olması halinde;

a) Alıcının bulunduğu ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesince noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti alfabetik olarak adı ve soyadı esasına göre tesis edilecek ve tescili yapan tescil bürosundan gönderilecek forma istinaden de 10 gün içinde satıcının bulunduğu ilin vergi dairesine, alıcının mükellefiyetinin tesis edildiği hususunda bilgi verilecektir.

Ayrıca, alıcıların noter satış senedinde bildirilen adreslerine de motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetlerinin başladığı bildirilecektir.

b) Satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesince, noterler tarafından kendilerine gönderilen noter satış senedine istinaden, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

Mükellefiyetin başlatılması ve sona erdirilmesi işlemlerinde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 ve 8 inci maddesi hükümlerinde belirtilen dönemler dikkate alınacaktır.

Noterce kendilerine gönderilen noter satış senedinde, kendi illeri ile ilgili olmayan alıcı bildirimleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak, ilgili vergi daireleri, kendileri ile ilgili olarak gönderilen noter senedine istinaden yapmış oldukları mükellefiyetin başlaması ve sona erdirilmesi işlemlerini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendi hükmü gereğince, aracın tescilini yapan trafik şubesince gönderilen formlarda bildirilen plaka numaralarını karşılaştıracaklar ve motorlu taşıtlar vergisi kütüğüne işleyeceklerdir.

İlgili trafik şubelerinden gönderilen formlardaki bilgiler ile vergi dairesindeki bilgiler arasında herhangi bir farklılığın olması halinde, ilgili trafik şubesinden çelişkinin giderilmesi istenecek ve kayıtlar arasında uygunluk sağlanacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4262 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (d) bendinde;

"Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tescil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tescil kuruluşunda, aracın alıcı adına tescil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar, yeni araç sahibine aittir.

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir."

hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesinde;

"Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadar ki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da, devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır."

denilmektedir.

Aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise;

"Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer."

hükmü bulunmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun yukarıdaki hükümlerine göre, tescil edilmiş araçların noterlerce yapılmış her çeşit satış ve devirlerinde, aracı satanın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi ve aracı alan kişinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlayabilmesi için, ilgili trafik şubesince o taşıta ait kayıt ve tescil işleminin satıcıdan silindiğinin, alıcı adına yapıldığının tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine yapılmakta idi.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4262 sayılı Kanunla değişik 20 inci maddesinin (d) bendi ise, Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilmesini, ayrıca yeni malik adına vergi mükellefiyetinin tesis edilmesini gerektirmektedir.

Bu duruma göre, sözkonusu Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi ve işlem birliğinin sağlanabilmesi bakımından ilgili kuruluşların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.

I _ NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

Noterler,

1. Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir işlemlerini yapmadan önce, aracın geçmiş dönemler için motorlu taşıtlar vergisi borcunun bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısını isteyeceklerdir. (Motorlu Taşıtlar Vergisinin konusuna girmeyen traktörler, motosikletler, yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler hariç)

2. Düzenleyecekleri noter satış senedine;

a) Aracın trafik tescil belgesi esas alınarak, araca ait tüm bilgiler (cinsi, markası, modeli, tipi, motor silindir hacmi, motor ve şasi no. gibi) ile birlikte alıcının açık kimliğini, ikametgah veya iş yeri adresini açıkça yazacaklardır.

b) Satış işleminin gerçekleştirilmesi için talep edilecek taşıt alım vergisi ödeme belgesinde belirtilmesi halinde, alıcı adına verilen tek vergi sicil numarasını ya da işlem numarasını yazacaklardır.

c) Alıcı tarafından taşıtın hangi il trafiğine kayıt ve tescil ettirileceğini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 2 numaralı bendindeki;

"araç sahipleri araçlarını iş veya ikametinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna tescil ettirmek zorundadır."

hükmü gereğince belirtecekler ve alıcıya noter senedinde belirtilen il trafik şube veya bürosunun dışındaki başka bir ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescilinin mümkün olamayacağını bildireceklerdir.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde düzenledikleri noter satış senetlerinin;

a) Alıcının, satın aldığı aracı tescilli bulunduğu ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettireceğini bildirmesi halinde, bir örneğini o ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesine ve bir örneğini de trafik şubesine,

b) Alıcının satın aldığı aracı tescilli olduğu il dışındaki başka bir ilin trafik şube veya bürosuna kayıt ve tescil ettireceğini bildirmesi halinde ise, birer örneğini aracın tescili istenen ve halen aracın tescil edildiği illerin, taşıt vergileri ile görevli vergi daireleri ile trafik şube veya bürolarına,

gönderecektir.

Ayrıca, ilgili vergi dairesine gönderilecek olan noter satış senetlerine, alıcının kimlik bildirimi (Nüfus cüzdanı veya ehliyeti) ve taşıtın trafik tescil belgesinin birer fotokopisi eklenecektir.

II _ TRAFİK ŞUBE VEYA BÜROLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER:

Trafik şubesi tescil memurları, alıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen noter satış senedinde taşıtın, aynı il'e veya başka bir ilden kendi illerine tescilinin yapılması talebinin bulunulması halinde, devir işlemlerini yapacaklar ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendindeki;

"müracaat formunun bir nüshası, tescil plaka numarasına göre arşivlenir, bir nüshası tescili takip eden üç iş günü içinde ilgili vergi dairesine gönderilir."

hükmü gereğince, alıcı adına yapılan tescil işlemine ait formu 3 iş günü içinde ilgili vergi dairesine göndereceklerdir.

Ayrıca sözkonusu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a/4) bendindeki;

"Yeni tescili yapan tescil kuruluşu, tescilin silinmesi için aracın kayıtlı olduğu daha önceki tescil kuruluşuna en geç müteakip 7 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verir."

hükmü gereğince de aracın daha önceki tescil kuruluşundaki tescilinin silinmesi hususunda ilgili tescil kuruluşuna bilgi verecektir.

Noter satış senedinde, kendi ilinin dışındaki diğer illere ait alıcı bildiriminin bulunması halinde devir işlemi yapılmayacak, alıcılar noter senedinde belirtilen ilin trafik şubesine gönderilecektir.

III _ İLGİLİ VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

A _ Noterlerce onaylanmış taşıt alım vergisi beyannamesinin alınması üzerine düzenlenecek taşıt alım vergisi ödeme belgesine, alıcı adına verilecek olan tek vergi sicil numarası ya da işlem numarası yazılacak ve ödeme belgesi ilgili notere gönderilecektir.

B _ Noterler tarafından ilgili vergi dairesine gönderilen noter satış senedinde, alıcı tarafından araca ait trafik tescilinin yapılması istenilen il ile satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu ilin;

1. Aynı olması halinde, o ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesince, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle, alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, sözkonusu işlem için daha önce taşıt alım vergisi ödeme belgesine yazılan ve alıcı adına verilen tek vergi sicil numarasına ya da işlem numarasına göre başlatılacak ve satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

2. Farklı olması halinde;

a) Alıcının bulunduğu ilin taşıt vergileri ile görevli vergi dairesince noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti alfabetik olarak adı ve soyadı esasına göre tesis edilecek ve tescili yapan tescil bürosundan gönderilecek forma istinaden de 10 gün içinde satıcının bulunduğu ilin vergi dairesine, alıcının mükellefiyetinin tesis edildiği hususunda bilgi verilecektir.

Ayrıca, alıcıların noter satış senedinde bildirilen adreslerine de motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetlerinin başladığı bildirilecektir.

b) Satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesince, noterler tarafından kendilerine gönderilen noter satış senedine istinaden, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibariyle satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

Mükellefiyetin başlatılması ve sona erdirilmesi işlemlerinde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 ve 8 inci maddesi hükümlerinde belirtilen dönemler dikkate alınacaktır.

Noterce kendilerine gönderilen noter satış senedinde, kendi illeri ile ilgili olmayan alıcı bildirimleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak, ilgili vergi daireleri, kendileri ile ilgili olarak gönderilen noter senedine istinaden yapmış oldukları mükellefiyetin başlaması ve sona erdirilmesi işlemlerini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendi hükmü gereğince, aracın tescilini yapan trafik şubesince gönderilen formlarda bildirilen plaka numaralarını karşılaştıracaklar ve motorlu taşıtlar vergisi kütüğüne işleyeceklerdir.

İlgili trafik şubelerinden gönderilen formlardaki bilgiler ile vergi dairesindeki bilgiler arasında herhangi bir farklılığın olması halinde, ilgili trafik şubesinden çelişkinin giderilmesi istenecek ve kayıtlar arasında uygunluk sağlanacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 21098 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 31 Aralık, 1999 Adı: UID: QVRD3FW9XZXAF64P
İçerik:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 inci maddesinin 7 numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtları 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile tespit edilmişti.

Söz konusu Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında 1/1/1992 tarihinden geçerli olmak üzere 7 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU" ile ilgili (B) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

B — YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU

YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI
1-3 YAŞ
4-6 YAŞ
7-11 YAŞ
950 kg ve aşağı
III. DERECE
_
_
1000-1200 kg'a kadar
II. DERECE
III. DERECE
_
1000 kg. ve daha yukarı
I. DERECE
II. DERECE
III. DERECE

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 inci maddesinin 7 numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtları 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile tespit edilmişti.

Söz konusu Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında 1/1/1992 tarihinden geçerli olmak üzere 7 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU" ile ilgili (B) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

B — YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU

YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI
1-3 YAŞ
4-6 YAŞ
7-11 YAŞ
950 kg ve aşağı
III. DERECE
_
_
1000-1200 kg'a kadar
II. DERECE
III. DERECE
_
1000 kg. ve daha yukarı
I. DERECE
II. DERECE
III. DERECE

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 inci maddesinin 7 numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtları 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile tespit edilmişti.

Söz konusu Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında 1/1/1992 tarihinden geçerli olmak üzere 7 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU" ile ilgili (B) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

B — YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU

YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI
1-3 YAŞ
4-6 YAŞ
7-11 YAŞ
950 kg ve aşağı
III. DERECE
_
_
1000-1200 kg'a kadar
II. DERECE
III. DERECE
_
1000 kg. ve daha yukarı
I. DERECE
II. DERECE
III. DERECE

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 27449 (5. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 31 Aralık, 2009 Adı: UID: QXQHzdQiuSeZodhg
İçerik:

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmiş ancak, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 31/12/2009 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 2 nci madde hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "1/5/2010 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin6 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 1/5/2010 tarihine ertelenmiştir.

Tebliğ olunur.

 

                                                             

1 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmiş ancak, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 31/12/2009 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 2 nci madde hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "1/5/2010 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin6 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 1/5/2010 tarihine ertelenmiştir.

Tebliğ olunur.

 

                                                             

1 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmiş ancak, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 31/12/2009 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 2 nci madde hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "1/5/2010 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin6 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 1/5/2010 tarihine ertelenmiştir.

Tebliğ olunur.

 

                                                             

1 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 26266 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 21 Ağustos, 2006 Adı: UID: reH4jeYNkPBx7mil
İçerik:

08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun(1) 4 üncü maddesinde; “İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanların, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilir. İl özel idarelerinin, bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî  veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. Hurdaya çıkarılacak taşıt üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca belirlenir. ” hükmü  yer almaktadır.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
 
I-        Madde Hükmüne Giren Taşıtlar

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun         4 üncü maddesinin kapsamına motorlu kara taşıtları girmektedir. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(2) 5 inci ve 6 ncı maddelerinde motorlu kara taşıtları sayılmıştır. Buna göre, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun     6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde  yer alan düzenleme kapsamında bulunmaktadır.
 
II-      Madde Hükmünden Yararlanabilecek Olan Mükellefler

Madde hükmünden;

a) İlgili trafik sicilinde adlarına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan,

b) Maddede sayılan motorlu kara taşıtlarını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir.
 
III-    Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5535 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun” un 4 üncü maddesi iki fıkra halinde düzenlenmiştir. (1) inci fıkrada yer alan düzenleme adlarına Kanun kapsamında kayıtlı taşıt bulunan mükelleflerle ilgilidir. (2) nci fıkra ise, Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden önce motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş bulunan mükellefleri kapsamaktadır.

Maddenin (1) inci ve (2) nci fıkralarında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar (bu tarih dahil) Karayolları Trafik Yönetmeliği(3)hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla, il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.
 
1- Vergi Dairesine Başvuru

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine ve ilgili trafik şube veya bürosuna ibraz etmek üzere; 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.

b) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

2- Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru
5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; madde hükmünden yararlandırılarak hurdaya çıkarma işlemlerine tabi tutulacak taşıtların ilgili trafik sicilindeki kayıtları üzerindeki hacizlerden yalnızca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun(4)hükümlerine göre tatbik edilmiş olanlar kaldırılacaktır. Ancak, söz konusu taşıtlar üzerinde üçüncü şahıslar tarafından konulmuş olan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi motorlu kara taşıtının il özel idaresine devrine engel teşkil edecek şerhlerin bulunması durumunda, bu şerhler kaldırılmadıkça mükellefler söz konusu hükümden yararlandırılmayacaktır. Bu sebeple, getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bedelsiz devretmek istedikleri taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge (EK:7) almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

İlgili vergi dairesinden, 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükellefler, trafik tescil kuruluşuna tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:2) ile başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden (08/07/2006) önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin bir örneğini söz konusu dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- İl Özel İdarelerine Başvuru

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde herhangi bir belirleme yapılmadığından, mükellefler diledikleri il özel idaresine taşıtlarını bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Mükellefler vergi dairesinden ve trafik tescil kuruluşundan söz konusu yazıları aldıktan sonra, ilgili il özel idaresine, tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:3) ile başvurarak taşıtlarını teslim edeceklerdir. Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise söz konusu dilekçelerine noter satış senedinin bir örneğini ekleyeceklerdir.

İl özel idareleri tarafından taşıtın teslimi sırasında tebliğin ekinde yer alan (EK:4) bir tutanak düzenlenecektir.
Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

4- Taşıtın Hurdaya Ayrılması

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda taşıtlarını il özel idarelerine teslim eden mükellefler, taşıtlarını hurdaya ayırmak için, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:5) ve ekleriyle birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin, madde hükmüne göre önce söz konusu aracı adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerektiğinden, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:6)  ve ekleriyle birlikte noter satış senedinde göstermiş oldukları ikamet veya iş adreslerinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna başvurarak, taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirdikten sonra hurdaya ayırmaları gerekmektedir.

Trafik tescil kuruluşlarınca, madde hükmüne göre yapılacak kayıt, tescil ve hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.
 
IV-    Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler
Mükellefler tarafından bu tebliğin III üncü bölümünde yer alan şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Mükellefiyet kaydı bulunmayanlarca herhangi bir vergi dairesine başvuru yapılabileceğinden, bu şekilde yapılan başvurular üzerine vergi dairesi başvuru sahibinin öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, taşıtın bağlı olduğu motorlu taşıtlar vergi dairesinden taşıt üzerindeki 6183 sayılı Kanuna göre hacizlerin kaldırıldığını belirtir yazı geldiğinde, vergi daireleri gerekli işlemleri tesis edecekler; ancak amme alacağının borçlunun sair mal varlığından tahsilini sağlayacak tedbirleri de alacaklardır.

2-       Taşıtın Bağlı Bulunduğu Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler
İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu onaylandıktan sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında bedelsiz olarak teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak geçmiş dönemlerde tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir. Trafik tescil kuruluşları tarafından başka vergi dairelerince konulmuş hacizlerin kaldırıldığının da bildirilmesi halinde söz konusu bilgi ilgili vergi dairesine yazıyla bildirilecektir.

Ayrıca, bu hükme göre hurdaya ayırma işlemine tabi tutulan taşıtlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce veya sonra ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları mükelleflere iade edilmeyecektir.
 
V-      İl Özel İdareleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; mükellefler taşıtlarını, diledikleri il özel idarelerine bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen örneği tebliğe ekli dilekçe (EK:3) üzerine, il özel idareleri kendilerine teslimi yapılan taşıtı tebliğ ekinde yer alan tutanakla (Ek:4) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir.

Söz konusu tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.
 
VI-    Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak üzere bu Tebliğin III/2 numaralı bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, ilgili trafik tescil kuruluşları taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi taşıtın hurdaya ayrılmasını engelleyen şerhlerin bulunup bulunmadığını araştıracaklardır. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu şerhlerin bulunduğunun tespiti halinde, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhler kaldırılmadan mükelleflere belge (EK:7) vermeyeceklerdir.

Bu belgeyi almak üzere; taşıt tescil belgesinde taşıt sahibi olarak gözüken kişi veya kanuni vekili, 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile satın alınmış ancak alıcıları adına tescil ettirilmemiş taşıtlar için alıcı kişi yada kanuni vekili tarafından herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilecektir. Farklı bir tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde, taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu ile en seri şekilde yazışma yapılacak ve belge müracaat edilen tescil kuruluşunca düzenlenecektir.

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (2) nci fıkrası hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler tarafından yapılacak başvurularda, ilgili trafik tescil kuruluşları mükelleflerden maddenin yürürlük tarihi olan 08/07/2006 tarihi öncesi noter satış sözleşmesi isteyecekler, noter satış sözleşmesi getirmeyen veya noter satış sözleşmesi bu tarihten sonra olan mükelleflerle ilgili olarak bu kapsamda herhangi bir işlem tesis etmeyeceklerdir.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin 5535 sayılı Kanuna göre hurdaya ayırmak üzere il özel idarelerine teslim ettikleri taşıtları, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarılmadan önce, noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu tescil kuruluşu tarafından  alıcı adına tescil edilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

2-       Hurdaya Ayırma İşlemleri

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna yapılmış ise, taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar ve dosya kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğu karşılaştırılacaktır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümlerine göre taşıtın hurdaya ayırma işlemi yapılacaktır.

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşu dışında başka bir tescil kuruluşuna yapılmış ise, başvuruyu alan tescil kuruluşu taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu karşılaştıracak, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi halinde, plakaları kesmek suretiyle iptal edecek, ibraz edilen belgelerin suretlerini e-posta yoluyla, asıllarını ise PTT yoluyla  taşıtın hurda işlemi yapılmak üzere kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşuna  gönderecektir. Taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu e-posta yoluyla gelen belgelere göre taşıtı hurdaya ayıracak, PTT yoluyla gelen evrakları da taşıtın dosyasına koyacaktır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi gereği, söz konusu aracın noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin tescil kuruluşunda alıcı adına kayıt ve tescil işlemlerinin yapılarak, hurdaya ayırma işleminin tamamlanması gerekmektedir. Taşıtlar il özel idaresine bedelsiz olarak teslim edildiğinden ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından,  tescil işlemi ile hurdaya ayırma işlemi aynı anda yapılacak, ancak tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, hurdaya ayrılma işleminin tamamlanma tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde taşıtın kayıtlı bulunduğu motorlu taşıtlar vergi dairesine, taşıtın teslim edilmiş olduğu il özel idare müdürlüğüne ve hurdaya ayırma müracaatının yapıldığı trafik tescil kuruluşuna, taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten bir yazı gönderilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, “Hurdaya Çıkarılmıştır” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği eklenecektir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin hacizleri kaldıracak ve taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden kayıtlı olduğu vergi dairesine yazdıkları yazıda kaldırılan hacizlerle ilgili ayrıntılı bilgi vereceklerdir.

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz koyma işlemleri belediyeler, il özel idareleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. kurum veya kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu tahsil daireleri tarafından konulmuş hacizler varsa bunlar da kaldırılacak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu tescil kuruluşlarınca ilgili tahsil dairesine ayrıca bildirilecektir.
Hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.
 
VII-  Diğer Hususlar

Mükellefler tarafından 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden faydalanmak üzere yapacakları başvurularda işlem tarihi olarak mükelleflerin il özel idaresine başvuru tarihleri esas alınacaktır. Bu sebeple mükelleflerin 31/12/2006 tarihine kadar il özel idarelerine başvurmaları ve taşıtlarını bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için süresi içinde başvuruda bulunmakla birlikte işlemlerini tamamlamayan mükellefler madde hükmünden faydalanamayacağından, bu durumda olduğu tespit edilenler hakkında motorlu taşıt vergileri ile buna bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının takibine devam edileceği tabiidir.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; il özel idarelerinin madde kapsamında teslim aldıkları hurda taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
Öte yandan bu faaliyetler ile ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 18/07/1997 tarihli ve 23053 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 28/07/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7

İçerik 1:

08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun(1) 4 üncü maddesinde; “İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanların, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilir. İl özel idarelerinin, bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî  veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. Hurdaya çıkarılacak taşıt üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca belirlenir. ” hükmü  yer almaktadır.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
 
I-        Madde Hükmüne Giren Taşıtlar

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun         4 üncü maddesinin kapsamına motorlu kara taşıtları girmektedir. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(2) 5 inci ve 6 ncı maddelerinde motorlu kara taşıtları sayılmıştır. Buna göre, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun     6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde  yer alan düzenleme kapsamında bulunmaktadır.
 
II-      Madde Hükmünden Yararlanabilecek Olan Mükellefler

Madde hükmünden;

a) İlgili trafik sicilinde adlarına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan,

b) Maddede sayılan motorlu kara taşıtlarını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir.
 
III-    Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5535 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun” un 4 üncü maddesi iki fıkra halinde düzenlenmiştir. (1) inci fıkrada yer alan düzenleme adlarına Kanun kapsamında kayıtlı taşıt bulunan mükelleflerle ilgilidir. (2) nci fıkra ise, Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden önce motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş bulunan mükellefleri kapsamaktadır.

Maddenin (1) inci ve (2) nci fıkralarında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar (bu tarih dahil) Karayolları Trafik Yönetmeliği(3)hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla, il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.
 
1- Vergi Dairesine Başvuru

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine ve ilgili trafik şube veya bürosuna ibraz etmek üzere; 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.

b) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

2- Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru
5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; madde hükmünden yararlandırılarak hurdaya çıkarma işlemlerine tabi tutulacak taşıtların ilgili trafik sicilindeki kayıtları üzerindeki hacizlerden yalnızca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun(4)hükümlerine göre tatbik edilmiş olanlar kaldırılacaktır. Ancak, söz konusu taşıtlar üzerinde üçüncü şahıslar tarafından konulmuş olan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi motorlu kara taşıtının il özel idaresine devrine engel teşkil edecek şerhlerin bulunması durumunda, bu şerhler kaldırılmadıkça mükellefler söz konusu hükümden yararlandırılmayacaktır. Bu sebeple, getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bedelsiz devretmek istedikleri taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge (EK:7) almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

İlgili vergi dairesinden, 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükellefler, trafik tescil kuruluşuna tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:2) ile başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden (08/07/2006) önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin bir örneğini söz konusu dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- İl Özel İdarelerine Başvuru

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde herhangi bir belirleme yapılmadığından, mükellefler diledikleri il özel idaresine taşıtlarını bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Mükellefler vergi dairesinden ve trafik tescil kuruluşundan söz konusu yazıları aldıktan sonra, ilgili il özel idaresine, tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:3) ile başvurarak taşıtlarını teslim edeceklerdir. Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise söz konusu dilekçelerine noter satış senedinin bir örneğini ekleyeceklerdir.

İl özel idareleri tarafından taşıtın teslimi sırasında tebliğin ekinde yer alan (EK:4) bir tutanak düzenlenecektir.
Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

4- Taşıtın Hurdaya Ayrılması

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda taşıtlarını il özel idarelerine teslim eden mükellefler, taşıtlarını hurdaya ayırmak için, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:5) ve ekleriyle birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin, madde hükmüne göre önce söz konusu aracı adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerektiğinden, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:6)  ve ekleriyle birlikte noter satış senedinde göstermiş oldukları ikamet veya iş adreslerinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna başvurarak, taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirdikten sonra hurdaya ayırmaları gerekmektedir.

Trafik tescil kuruluşlarınca, madde hükmüne göre yapılacak kayıt, tescil ve hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.
 
IV-    Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler
Mükellefler tarafından bu tebliğin III üncü bölümünde yer alan şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Mükellefiyet kaydı bulunmayanlarca herhangi bir vergi dairesine başvuru yapılabileceğinden, bu şekilde yapılan başvurular üzerine vergi dairesi başvuru sahibinin öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, taşıtın bağlı olduğu motorlu taşıtlar vergi dairesinden taşıt üzerindeki 6183 sayılı Kanuna göre hacizlerin kaldırıldığını belirtir yazı geldiğinde, vergi daireleri gerekli işlemleri tesis edecekler; ancak amme alacağının borçlunun sair mal varlığından tahsilini sağlayacak tedbirleri de alacaklardır.

2-       Taşıtın Bağlı Bulunduğu Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler
İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu onaylandıktan sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında bedelsiz olarak teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak geçmiş dönemlerde tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir. Trafik tescil kuruluşları tarafından başka vergi dairelerince konulmuş hacizlerin kaldırıldığının da bildirilmesi halinde söz konusu bilgi ilgili vergi dairesine yazıyla bildirilecektir.

Ayrıca, bu hükme göre hurdaya ayırma işlemine tabi tutulan taşıtlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce veya sonra ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları mükelleflere iade edilmeyecektir.
 
V-      İl Özel İdareleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; mükellefler taşıtlarını, diledikleri il özel idarelerine bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen örneği tebliğe ekli dilekçe (EK:3) üzerine, il özel idareleri kendilerine teslimi yapılan taşıtı tebliğ ekinde yer alan tutanakla (Ek:4) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir.

Söz konusu tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.
 
VI-    Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak üzere bu Tebliğin III/2 numaralı bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, ilgili trafik tescil kuruluşları taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi taşıtın hurdaya ayrılmasını engelleyen şerhlerin bulunup bulunmadığını araştıracaklardır. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu şerhlerin bulunduğunun tespiti halinde, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhler kaldırılmadan mükelleflere belge (EK:7) vermeyeceklerdir.

Bu belgeyi almak üzere; taşıt tescil belgesinde taşıt sahibi olarak gözüken kişi veya kanuni vekili, 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile satın alınmış ancak alıcıları adına tescil ettirilmemiş taşıtlar için alıcı kişi yada kanuni vekili tarafından herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilecektir. Farklı bir tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde, taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu ile en seri şekilde yazışma yapılacak ve belge müracaat edilen tescil kuruluşunca düzenlenecektir.

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (2) nci fıkrası hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler tarafından yapılacak başvurularda, ilgili trafik tescil kuruluşları mükelleflerden maddenin yürürlük tarihi olan 08/07/2006 tarihi öncesi noter satış sözleşmesi isteyecekler, noter satış sözleşmesi getirmeyen veya noter satış sözleşmesi bu tarihten sonra olan mükelleflerle ilgili olarak bu kapsamda herhangi bir işlem tesis etmeyeceklerdir.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin 5535 sayılı Kanuna göre hurdaya ayırmak üzere il özel idarelerine teslim ettikleri taşıtları, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarılmadan önce, noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu tescil kuruluşu tarafından  alıcı adına tescil edilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

2-       Hurdaya Ayırma İşlemleri

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna yapılmış ise, taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar ve dosya kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğu karşılaştırılacaktır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümlerine göre taşıtın hurdaya ayırma işlemi yapılacaktır.

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşu dışında başka bir tescil kuruluşuna yapılmış ise, başvuruyu alan tescil kuruluşu taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu karşılaştıracak, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi halinde, plakaları kesmek suretiyle iptal edecek, ibraz edilen belgelerin suretlerini e-posta yoluyla, asıllarını ise PTT yoluyla  taşıtın hurda işlemi yapılmak üzere kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşuna  gönderecektir. Taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu e-posta yoluyla gelen belgelere göre taşıtı hurdaya ayıracak, PTT yoluyla gelen evrakları da taşıtın dosyasına koyacaktır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi gereği, söz konusu aracın noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin tescil kuruluşunda alıcı adına kayıt ve tescil işlemlerinin yapılarak, hurdaya ayırma işleminin tamamlanması gerekmektedir. Taşıtlar il özel idaresine bedelsiz olarak teslim edildiğinden ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından,  tescil işlemi ile hurdaya ayırma işlemi aynı anda yapılacak, ancak tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, hurdaya ayrılma işleminin tamamlanma tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde taşıtın kayıtlı bulunduğu motorlu taşıtlar vergi dairesine, taşıtın teslim edilmiş olduğu il özel idare müdürlüğüne ve hurdaya ayırma müracaatının yapıldığı trafik tescil kuruluşuna, taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten bir yazı gönderilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, “Hurdaya Çıkarılmıştır” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği eklenecektir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin hacizleri kaldıracak ve taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden kayıtlı olduğu vergi dairesine yazdıkları yazıda kaldırılan hacizlerle ilgili ayrıntılı bilgi vereceklerdir.

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz koyma işlemleri belediyeler, il özel idareleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. kurum veya kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu tahsil daireleri tarafından konulmuş hacizler varsa bunlar da kaldırılacak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu tescil kuruluşlarınca ilgili tahsil dairesine ayrıca bildirilecektir.
Hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.
 
VII-  Diğer Hususlar

Mükellefler tarafından 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden faydalanmak üzere yapacakları başvurularda işlem tarihi olarak mükelleflerin il özel idaresine başvuru tarihleri esas alınacaktır. Bu sebeple mükelleflerin 31/12/2006 tarihine kadar il özel idarelerine başvurmaları ve taşıtlarını bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için süresi içinde başvuruda bulunmakla birlikte işlemlerini tamamlamayan mükellefler madde hükmünden faydalanamayacağından, bu durumda olduğu tespit edilenler hakkında motorlu taşıt vergileri ile buna bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının takibine devam edileceği tabiidir.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; il özel idarelerinin madde kapsamında teslim aldıkları hurda taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
Öte yandan bu faaliyetler ile ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 18/07/1997 tarihli ve 23053 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 28/07/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7

İçerik 2:

08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun(1) 4 üncü maddesinde; “İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanların, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilir. İl özel idarelerinin, bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticarî  veya meslekî faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler. Hurdaya çıkarılacak taşıt üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca belirlenir. ” hükmü  yer almaktadır.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de, 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
 
I-        Madde Hükmüne Giren Taşıtlar

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun         4 üncü maddesinin kapsamına motorlu kara taşıtları girmektedir. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(2) 5 inci ve 6 ncı maddelerinde motorlu kara taşıtları sayılmıştır. Buna göre, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun     6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde  yer alan düzenleme kapsamında bulunmaktadır.
 
II-      Madde Hükmünden Yararlanabilecek Olan Mükellefler

Madde hükmünden;

a) İlgili trafik sicilinde adlarına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan,

b) Maddede sayılan motorlu kara taşıtlarını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti  bulunmayan
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir.
 
III-    Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5535 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun” un 4 üncü maddesi iki fıkra halinde düzenlenmiştir. (1) inci fıkrada yer alan düzenleme adlarına Kanun kapsamında kayıtlı taşıt bulunan mükelleflerle ilgilidir. (2) nci fıkra ise, Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden önce motorlu kara taşıtlarını noter satış senedi ile iktisap edip ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş bulunan mükellefleri kapsamaktadır.

Maddenin (1) inci ve (2) nci fıkralarında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan motorlu kara taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar (bu tarih dahil) Karayolları Trafik Yönetmeliği(3)hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla, il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.
 
1- Vergi Dairesine Başvuru

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, maddenin yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden 31/12/2006 tarihine kadar, tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine ve ilgili trafik şube veya bürosuna ibraz etmek üzere; 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.

b) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

2- Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru
5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; madde hükmünden yararlandırılarak hurdaya çıkarma işlemlerine tabi tutulacak taşıtların ilgili trafik sicilindeki kayıtları üzerindeki hacizlerden yalnızca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun(4)hükümlerine göre tatbik edilmiş olanlar kaldırılacaktır. Ancak, söz konusu taşıtlar üzerinde üçüncü şahıslar tarafından konulmuş olan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi motorlu kara taşıtının il özel idaresine devrine engel teşkil edecek şerhlerin bulunması durumunda, bu şerhler kaldırılmadıkça mükellefler söz konusu hükümden yararlandırılmayacaktır. Bu sebeple, getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bedelsiz devretmek istedikleri taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge (EK:7) almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

İlgili vergi dairesinden, 08/07/2006 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükellefler, trafik tescil kuruluşuna tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:2) ile başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden (08/07/2006) önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin bir örneğini söz konusu dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- İl Özel İdarelerine Başvuru

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde herhangi bir belirleme yapılmadığından, mükellefler diledikleri il özel idaresine taşıtlarını bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Mükellefler vergi dairesinden ve trafik tescil kuruluşundan söz konusu yazıları aldıktan sonra, ilgili il özel idaresine, tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:3) ile başvurarak taşıtlarını teslim edeceklerdir. Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise söz konusu dilekçelerine noter satış senedinin bir örneğini ekleyeceklerdir.

İl özel idareleri tarafından taşıtın teslimi sırasında tebliğin ekinde yer alan (EK:4) bir tutanak düzenlenecektir.
Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

4- Taşıtın Hurdaya Ayrılması

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda taşıtlarını il özel idarelerine teslim eden mükellefler, taşıtlarını hurdaya ayırmak için, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:5) ve ekleriyle birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvuracaklardır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin, madde hükmüne göre önce söz konusu aracı adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerektiğinden, tebliğe örneği ekli dilekçe (EK:6)  ve ekleriyle birlikte noter satış senedinde göstermiş oldukları ikamet veya iş adreslerinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna başvurarak, taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirdikten sonra hurdaya ayırmaları gerekmektedir.

Trafik tescil kuruluşlarınca, madde hükmüne göre yapılacak kayıt, tescil ve hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.
 
IV-    Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler
Mükellefler tarafından bu tebliğin III üncü bölümünde yer alan şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Mükellefiyet kaydı bulunmayanlarca herhangi bir vergi dairesine başvuru yapılabileceğinden, bu şekilde yapılan başvurular üzerine vergi dairesi başvuru sahibinin öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 08/07/2006 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, taşıtın bağlı olduğu motorlu taşıtlar vergi dairesinden taşıt üzerindeki 6183 sayılı Kanuna göre hacizlerin kaldırıldığını belirtir yazı geldiğinde, vergi daireleri gerekli işlemleri tesis edecekler; ancak amme alacağının borçlunun sair mal varlığından tahsilini sağlayacak tedbirleri de alacaklardır.

2-       Taşıtın Bağlı Bulunduğu Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler
İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu onaylandıktan sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında bedelsiz olarak teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak geçmiş dönemlerde tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir. Trafik tescil kuruluşları tarafından başka vergi dairelerince konulmuş hacizlerin kaldırıldığının da bildirilmesi halinde söz konusu bilgi ilgili vergi dairesine yazıyla bildirilecektir.

Ayrıca, bu hükme göre hurdaya ayırma işlemine tabi tutulan taşıtlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce veya sonra ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları mükelleflere iade edilmeyecektir.
 
V-      İl Özel İdareleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; mükellefler taşıtlarını, diledikleri il özel idarelerine bedelsiz teslim edebileceklerdir.

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen örneği tebliğe ekli dilekçe (EK:3) üzerine, il özel idareleri kendilerine teslimi yapılan taşıtı tebliğ ekinde yer alan tutanakla (Ek:4) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir.

Söz konusu tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecek, diğer nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.
 
VI-    Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

1-       Mükellef Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak üzere bu Tebliğin III/2 numaralı bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, ilgili trafik tescil kuruluşları taşıt üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi taşıtın hurdaya ayrılmasını engelleyen şerhlerin bulunup bulunmadığını araştıracaklardır. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu şerhlerin bulunduğunun tespiti halinde, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhler kaldırılmadan mükelleflere belge (EK:7) vermeyeceklerdir.

Bu belgeyi almak üzere; taşıt tescil belgesinde taşıt sahibi olarak gözüken kişi veya kanuni vekili, 08/07/2006 tarihinden önce noter satış senedi ile satın alınmış ancak alıcıları adına tescil ettirilmemiş taşıtlar için alıcı kişi yada kanuni vekili tarafından herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilecektir. Farklı bir tescil kuruluşuna müracaat edilmesi halinde, taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu ile en seri şekilde yazışma yapılacak ve belge müracaat edilen tescil kuruluşunca düzenlenecektir.

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (2) nci fıkrası hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler tarafından yapılacak başvurularda, ilgili trafik tescil kuruluşları mükelleflerden maddenin yürürlük tarihi olan 08/07/2006 tarihi öncesi noter satış sözleşmesi isteyecekler, noter satış sözleşmesi getirmeyen veya noter satış sözleşmesi bu tarihten sonra olan mükelleflerle ilgili olarak bu kapsamda herhangi bir işlem tesis etmeyeceklerdir.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerin 5535 sayılı Kanuna göre hurdaya ayırmak üzere il özel idarelerine teslim ettikleri taşıtları, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarılmadan önce, noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu tescil kuruluşu tarafından  alıcı adına tescil edilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

2-       Hurdaya Ayırma İşlemleri

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna yapılmış ise, taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar ve dosya kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğu karşılaştırılacaktır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümlerine göre taşıtın hurdaya ayırma işlemi yapılacaktır.

Hurdaya ayırma başvurusu taşıtın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşu dışında başka bir tescil kuruluşuna yapılmış ise, başvuruyu alan tescil kuruluşu taşıtın bedelsiz devredildiğine dair il özel idareleri tarafından düzenlenen tutanak (EK:4) ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile bilgisayar kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu karşılaştıracak, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi halinde, plakaları kesmek suretiyle iptal edecek, ibraz edilen belgelerin suretlerini e-posta yoluyla, asıllarını ise PTT yoluyla  taşıtın hurda işlemi yapılmak üzere kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşuna  gönderecektir. Taşıtın kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşu e-posta yoluyla gelen belgelere göre taşıtı hurdaya ayıracak, PTT yoluyla gelen evrakları da taşıtın dosyasına koyacaktır.

Motorlu kara taşıtını bu Kanunun yayımı tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi gereği, söz konusu aracın noter satış senedinde alıcının beyan etmiş olduğu ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin tescil kuruluşunda alıcı adına kayıt ve tescil işlemlerinin yapılarak, hurdaya ayırma işleminin tamamlanması gerekmektedir. Taşıtlar il özel idaresine bedelsiz olarak teslim edildiğinden ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından,  tescil işlemi ile hurdaya ayırma işlemi aynı anda yapılacak, ancak tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, hurdaya ayrılma işleminin tamamlanma tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde taşıtın kayıtlı bulunduğu motorlu taşıtlar vergi dairesine, taşıtın teslim edilmiş olduğu il özel idare müdürlüğüne ve hurdaya ayırma müracaatının yapıldığı trafik tescil kuruluşuna, taşıtın hurdaya ayrılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten bir yazı gönderilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, “Hurdaya Çıkarılmıştır” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği eklenecektir.

Madde hükmüne göre 6183 sayılı Kanuna göre konulan tüm hacizlerin kaldırılması gerektiğinden, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin hacizleri kaldıracak ve taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden kayıtlı olduğu vergi dairesine yazdıkları yazıda kaldırılan hacizlerle ilgili ayrıntılı bilgi vereceklerdir.

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz koyma işlemleri belediyeler, il özel idareleri, Gümrük İdaresi, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. kurum veya kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu tahsil daireleri tarafından konulmuş hacizler varsa bunlar da kaldırılacak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu tescil kuruluşlarınca ilgili tahsil dairesine ayrıca bildirilecektir.
Hurdaya ayırma işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.
 
VII-  Diğer Hususlar

Mükellefler tarafından 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden faydalanmak üzere yapacakları başvurularda işlem tarihi olarak mükelleflerin il özel idaresine başvuru tarihleri esas alınacaktır. Bu sebeple mükelleflerin 31/12/2006 tarihine kadar il özel idarelerine başvurmaları ve taşıtlarını bedelsiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için süresi içinde başvuruda bulunmakla birlikte işlemlerini tamamlamayan mükellefler madde hükmünden faydalanamayacağından, bu durumda olduğu tespit edilenler hakkında motorlu taşıt vergileri ile buna bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının takibine devam edileceği tabiidir.

5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; il özel idarelerinin madde kapsamında teslim aldıkları hurda taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
Öte yandan bu faaliyetler ile ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 18/07/1997 tarihli ve 23053 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 28/07/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7

Resmi Gazete No: 27695 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 7 Eylül, 2010 Adı: UID: RiWVAjh3KJb4RBqB
İçerik:

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 ncimaddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 33 Seri No.lu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde2 açıklanmıştı.

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I - YASAL DÜZENLEME

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 ncimaddesi aşağıdaki şekilde olmuştur.

"İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun4 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun5 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5/7/2003 tarihinden önce çalınan veya trafikten çekme belgesi alınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma veya trafikten çekme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun6 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun7 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda8 belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun9 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun10 hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir."

6009 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin1/7/2010 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

II - KAPSAM

5838 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesiyle değiştirilen Geçici 2 nci maddesi kapsamına aşağıdaki taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun11 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıtlar, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden, anılan Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden;

1) İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1985 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncımaddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2011 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 1998 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan,

4) Taşıtları 5/7/2003 tarihinden önce çalınan ve 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekilen, ilgili trafik tescil kaydında taşıtının çalındığına ve trafikten çekildiğine ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan,

5) 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlüğe girdiği 25/5/1997 tarihinden önce, taşıtını noter satış senediyle satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında özel vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

III - GEÇİCİ 2 NCİ MADDENİN UYGULAMASI

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhleri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için 31/12/2011 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2011 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 28/2/2009 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları ile bu tarihten sonra ödenmekle beraber anılan Kanun maddesi hükmünden faydalanmak için müracaat edilmeden önce ödenen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ve idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tespitinde 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

A - Model Yılı 1985 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1985 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği12 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlükleri) herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

Taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:3) almaları, taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyenlerin ise taşıtının hurdaya çıkarılabilmesi için (EK:2) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya taşıtlarını teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine (EK:1/EK:2) ekleyeceklerdir.

b-) İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler taşıtlarını diledikleri il özel idaresine bedelsiz olarak veya 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

i-) İl Özel İdarelerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler (EK:3) belgesini aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:4) ve ekleri ile birlikte il özel idaresine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz olarak teslim edebileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:4) ekleyeceklerdir.

Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5/EK:6) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2011 tarihine kadar il özel idarelerine teslim ederek hurdaya ayırma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

ii-) MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek suretiyle faydalanmak isteyen mükellefler, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca hurdaya çıkarma işlemini tamamladıktan sonra, bir dilekçe (EK:7) ile birlikte taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edebileceklerdir. Bu taşıtların hurdaya çıkarma işlemleri, MKEK hurda müdürlükleri içerisinde oluşturulan trafik tescil birimlerinde de yaptırılabilecektir.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2011 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.

a-) İl özel idareleri tarafından yapılacak işlemler

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:4) üzerine, il özel idareleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:8) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir. Biri ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere iki nüsha tutanak mükellefe verilecek, üçüncü nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

b-) MKEK hurda müdürlüklerince yapılacak işlemler

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında alınacak taşıtların teslimi sırasında, mükellefin dilekçe ve ekleri ile üzerinde "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi bulunan araç tescil belgesi alınacaktır. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenlenerek, 5 iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası taşıtın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası mükellefe verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, şasi numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

3 - Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere bu Tebliğin III-A bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, il özel idarelerine teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:3) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında teslim alınan taşıtların teslimine ilişkin tutanakların trafik tescil kuruluşuna gelmesi üzerine, teslim tutanakları ile daha önce hurdaya ayrılmış olan taşıtlara ilişkin tescil kayıtları kontrol edilecektir.

Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda veya MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerinde yapılabilecektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırma başvurusu tarihi itibarıyla yapılacak ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından adına ayrıca tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda ise, araca ait tescil belgesi üzerine "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi vurularak belge taşıt sahibine verilecektir.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:5/EK:6) deki dilekçe, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek olan taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:2) deki dilekçe kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Hurdaya çıkarma işleminin taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, hurdaya çıkarma işlemine ilişkin belgeler üç iş günü içerisinde taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca, üç iş günü içerisinde taşıtın tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.

B - Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

1 - Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:9/EK:10) ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2011 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2005 tarihinden itibaren;

i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 28/2/2009 tarihi ve öncesinde motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:10) deki dilekçe kullanılacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:11/EK:12) alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:13) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:14) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt silme işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin yedinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek

İlgili vergi dairesi tarafından 5/10/2010 tarihinde mükellef (A)'nın 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 3.000 TL motorlu taşıtlar vergi aslı, 7.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı silinen taşıtın 15/8/2012 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef (A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 10.300 TL (3000+7000+300) tutar 2012 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş sayılarak mükellef (A)'dan tahsil edilecektir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

C - 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalınan veya Trafikten Çekme Belgesi Alınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, vergi dairesi kayıtlarında taşıtının 5/7/2003tarihinden önce çalındığına veya trafikten çekildiğine ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden veya trafikten çekilme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Ancak, 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecektir.

D - 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili açıklamalar 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin13 "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/2/2009 tarihinden önce anılan Genel Tebliğin "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümü uyarınca işlem tesis edilmiş olan mükellefler adına, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş olmasına rağmen 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri nedeniyle terkin edilemeyen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, maddenin altıncı fıkrası gereğince ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Öte yandan, 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden sonra, satıcı adına olan trafik tescil kaydının noter satış senedi tarihi itibarıyla silinip aynı tarih itibarıyla alıcı adına yapıldığını bildirir formun, trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın trafik tescil kaydının bulunduğu yerdeki vergi dairesine intikal ettirilmesi halinde, satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları; 213 sayılı Kanunda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir.

Maddenin altıncı fıkrası kapsamında motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan taşıtlarla ilgili olarak31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezaları mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu fıkrada değişikliğin yapıldığı 1/7/2010 tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR İLE MADDE HÜKMÜNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

EK 1 İl Özel İdarelerine Teslim Edilecek Taşıtlar İçin
EK 2 MKEK Hurda Müdürlüklerine Teslim Edilecek Taşıtlar İçin
EK 3
EK 4
EK 5 Taşıtı Kendi Adına Tescilli Olan Mükellefler İçin
EK 6 Taşıtı Kendi Adına Tescilli Olmayan Mükellefler İçin
EK 7
EK 8 Taşıt Teslim Tutanağı
EK 9 Mevcut Olmayan Taşıtlar İçin
EK 10
EK 11
EK 12
EK 13 Mevcut Olmayan Veya Taşıt Vasfını Kaybetmiş Taşıtlar İçin
EK 14

_____________________

44 Seri No'lu MTV Tebliği ile değişen ekler için tıklayınız.(Ek 1-Ek4-Ek5-Ek6-Ek8) 

 

 _____________________

 

1       28/2/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2       25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3       1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4       19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5       2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6       18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7       25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8       10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

9       12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10     28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

11     23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

12     18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

13     2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 ncimaddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 33 Seri No.lu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde2 açıklanmıştı.

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I - YASAL DÜZENLEME

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 ncimaddesi aşağıdaki şekilde olmuştur.

"İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun4 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun5 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5/7/2003 tarihinden önce çalınan veya trafikten çekme belgesi alınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma veya trafikten çekme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun6 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun7 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda8 belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun9 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun10 hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir."

6009 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin1/7/2010 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

II - KAPSAM

5838 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesiyle değiştirilen Geçici 2 nci maddesi kapsamına aşağıdaki taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun11 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıtlar, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden, anılan Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden;

1) İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1985 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncımaddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2011 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 1998 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan,

4) Taşıtları 5/7/2003 tarihinden önce çalınan ve 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekilen, ilgili trafik tescil kaydında taşıtının çalındığına ve trafikten çekildiğine ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan,

5) 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlüğe girdiği 25/5/1997 tarihinden önce, taşıtını noter satış senediyle satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında özel vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

III - GEÇİCİ 2 NCİ MADDENİN UYGULAMASI

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhleri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için 31/12/2011 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2011 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 28/2/2009 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları ile bu tarihten sonra ödenmekle beraber anılan Kanun maddesi hükmünden faydalanmak için müracaat edilmeden önce ödenen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ve idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tespitinde 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

A - Model Yılı 1985 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1985 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği12 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlükleri) herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

Taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:3) almaları, taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyenlerin ise taşıtının hurdaya çıkarılabilmesi için (EK:2) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya taşıtlarını teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine (EK:1/EK:2) ekleyeceklerdir.

b-) İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler taşıtlarını diledikleri il özel idaresine bedelsiz olarak veya 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

i-) İl Özel İdarelerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler (EK:3) belgesini aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:4) ve ekleri ile birlikte il özel idaresine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz olarak teslim edebileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:4) ekleyeceklerdir.

Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5/EK:6) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2011 tarihine kadar il özel idarelerine teslim ederek hurdaya ayırma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

ii-) MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek suretiyle faydalanmak isteyen mükellefler, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca hurdaya çıkarma işlemini tamamladıktan sonra, bir dilekçe (EK:7) ile birlikte taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edebileceklerdir. Bu taşıtların hurdaya çıkarma işlemleri, MKEK hurda müdürlükleri içerisinde oluşturulan trafik tescil birimlerinde de yaptırılabilecektir.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2011 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.

a-) İl özel idareleri tarafından yapılacak işlemler

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:4) üzerine, il özel idareleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:8) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir. Biri ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere iki nüsha tutanak mükellefe verilecek, üçüncü nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

b-) MKEK hurda müdürlüklerince yapılacak işlemler

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında alınacak taşıtların teslimi sırasında, mükellefin dilekçe ve ekleri ile üzerinde "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi bulunan araç tescil belgesi alınacaktır. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenlenerek, 5 iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası taşıtın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası mükellefe verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, şasi numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

3 - Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere bu Tebliğin III-A bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, il özel idarelerine teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:3) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında teslim alınan taşıtların teslimine ilişkin tutanakların trafik tescil kuruluşuna gelmesi üzerine, teslim tutanakları ile daha önce hurdaya ayrılmış olan taşıtlara ilişkin tescil kayıtları kontrol edilecektir.

Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda veya MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerinde yapılabilecektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırma başvurusu tarihi itibarıyla yapılacak ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından adına ayrıca tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda ise, araca ait tescil belgesi üzerine "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi vurularak belge taşıt sahibine verilecektir.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:5/EK:6) deki dilekçe, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek olan taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:2) deki dilekçe kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Hurdaya çıkarma işleminin taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, hurdaya çıkarma işlemine ilişkin belgeler üç iş günü içerisinde taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca, üç iş günü içerisinde taşıtın tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.

B - Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

1 - Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:9/EK:10) ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2011 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2005 tarihinden itibaren;

i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 28/2/2009 tarihi ve öncesinde motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:10) deki dilekçe kullanılacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:11/EK:12) alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:13) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:14) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt silme işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin yedinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek

İlgili vergi dairesi tarafından 5/10/2010 tarihinde mükellef (A)'nın 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 3.000 TL motorlu taşıtlar vergi aslı, 7.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı silinen taşıtın 15/8/2012 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef (A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 10.300 TL (3000+7000+300) tutar 2012 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş sayılarak mükellef (A)'dan tahsil edilecektir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

C - 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalınan veya Trafikten Çekme Belgesi Alınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, vergi dairesi kayıtlarında taşıtının 5/7/2003tarihinden önce çalındığına veya trafikten çekildiğine ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden veya trafikten çekilme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Ancak, 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecektir.

D - 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili açıklamalar 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin13 "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/2/2009 tarihinden önce anılan Genel Tebliğin "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümü uyarınca işlem tesis edilmiş olan mükellefler adına, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş olmasına rağmen 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri nedeniyle terkin edilemeyen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, maddenin altıncı fıkrası gereğince ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Öte yandan, 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden sonra, satıcı adına olan trafik tescil kaydının noter satış senedi tarihi itibarıyla silinip aynı tarih itibarıyla alıcı adına yapıldığını bildirir formun, trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın trafik tescil kaydının bulunduğu yerdeki vergi dairesine intikal ettirilmesi halinde, satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları; 213 sayılı Kanunda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir.

Maddenin altıncı fıkrası kapsamında motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan taşıtlarla ilgili olarak31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezaları mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu fıkrada değişikliğin yapıldığı 1/7/2010 tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR İLE MADDE HÜKMÜNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

EK 1 İl Özel İdarelerine Teslim Edilecek Taşıtlar İçin
EK 2 MKEK Hurda Müdürlüklerine Teslim Edilecek Taşıtlar İçin
EK 3
EK 4
EK 5 Taşıtı Kendi Adına Tescilli Olan Mükellefler İçin
EK 6 Taşıtı Kendi Adına Tescilli Olmayan Mükellefler İçin
EK 7
EK 8 Taşıt Teslim Tutanağı
EK 9 Mevcut Olmayan Taşıtlar İçin
EK 10
EK 11
EK 12
EK 13 Mevcut Olmayan Veya Taşıt Vasfını Kaybetmiş Taşıtlar İçin
EK 14

_____________________

44 Seri No'lu MTV Tebliği ile değişen ekler için tıklayınız.(Ek 1-Ek4-Ek5-Ek6-Ek8) 

 

 _____________________

 

1       28/2/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2       25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3       1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4       19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5       2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6       18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7       25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8       10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

9       12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10     28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

11     23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

12     18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

13     2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 ncimaddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 33 Seri No.lu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde2 açıklanmıştı.

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I - YASAL DÜZENLEME

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 ncimaddesi aşağıdaki şekilde olmuştur.

"İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun4 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2011 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun5 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5/7/2003 tarihinden önce çalınan veya trafikten çekme belgesi alınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma veya trafikten çekme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun6 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun7 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda8 belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun9 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun10 hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir."

6009 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin1/7/2010 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

II - KAPSAM

5838 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesiyle değiştirilen Geçici 2 nci maddesi kapsamına aşağıdaki taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun11 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıtlar, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden, anılan Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden;

1) İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1985 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncımaddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2011 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 1998 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan,

4) Taşıtları 5/7/2003 tarihinden önce çalınan ve 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekilen, ilgili trafik tescil kaydında taşıtının çalındığına ve trafikten çekildiğine ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan,

5) 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlüğe girdiği 25/5/1997 tarihinden önce, taşıtını noter satış senediyle satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında özel vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

III - GEÇİCİ 2 NCİ MADDENİN UYGULAMASI

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhleri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için 31/12/2011 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2011 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 28/2/2009 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları ile bu tarihten sonra ödenmekle beraber anılan Kanun maddesi hükmünden faydalanmak için müracaat edilmeden önce ödenen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ve idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tespitinde 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

A - Model Yılı 1985 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1985 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği12 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlükleri) herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

Taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:3) almaları, taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyenlerin ise taşıtının hurdaya çıkarılabilmesi için (EK:2) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya taşıtlarını teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine (EK:1/EK:2) ekleyeceklerdir.

b-) İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler taşıtlarını diledikleri il özel idaresine bedelsiz olarak veya 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

i-) İl Özel İdarelerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler (EK:3) belgesini aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:4) ve ekleri ile birlikte il özel idaresine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz olarak teslim edebileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:4) ekleyeceklerdir.

Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5/EK:6) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2011 tarihine kadar il özel idarelerine teslim ederek hurdaya ayırma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

ii-) MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek suretiyle faydalanmak isteyen mükellefler, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca hurdaya çıkarma işlemini tamamladıktan sonra, bir dilekçe (EK:7) ile birlikte taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edebileceklerdir. Bu taşıtların hurdaya çıkarma işlemleri, MKEK hurda müdürlükleri içerisinde oluşturulan trafik tescil birimlerinde de yaptırılabilecektir.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2011 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.

a-) İl özel idareleri tarafından yapılacak işlemler

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:4) üzerine, il özel idareleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:8) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir. Biri ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere iki nüsha tutanak mükellefe verilecek, üçüncü nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

b-) MKEK hurda müdürlüklerince yapılacak işlemler

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında alınacak taşıtların teslimi sırasında, mükellefin dilekçe ve ekleri ile üzerinde "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi bulunan araç tescil belgesi alınacaktır. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenlenerek, 5 iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası taşıtın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası mükellefe verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, şasi numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

3 - Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere bu Tebliğin III-A bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, il özel idarelerine teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:3) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında teslim alınan taşıtların teslimine ilişkin tutanakların trafik tescil kuruluşuna gelmesi üzerine, teslim tutanakları ile daha önce hurdaya ayrılmış olan taşıtlara ilişkin tescil kayıtları kontrol edilecektir.

Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda veya MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerinde yapılabilecektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırma başvurusu tarihi itibarıyla yapılacak ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından adına ayrıca tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda ise, araca ait tescil belgesi üzerine "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi vurularak belge taşıt sahibine verilecektir.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:5/EK:6) deki dilekçe, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek olan taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:2) deki dilekçe kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Hurdaya çıkarma işleminin taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, hurdaya çıkarma işlemine ilişkin belgeler üç iş günü içerisinde taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca, üç iş günü içerisinde taşıtın tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

4 - Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.

B - Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

1 - Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:9/EK:10) ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2011 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2005 tarihinden itibaren;

i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 28/2/2009 tarihi ve öncesinde motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:10) deki dilekçe kullanılacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:11/EK:12) alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:13) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:14) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt silme işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin yedinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek

İlgili vergi dairesi tarafından 5/10/2010 tarihinde mükellef (A)'nın 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 3.000 TL motorlu taşıtlar vergi aslı, 7.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı silinen taşıtın 15/8/2012 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef (A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 10.300 TL (3000+7000+300) tutar 2012 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş sayılarak mükellef (A)'dan tahsil edilecektir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

C - 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalınan veya Trafikten Çekme Belgesi Alınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, vergi dairesi kayıtlarında taşıtının 5/7/2003tarihinden önce çalındığına veya trafikten çekildiğine ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden veya trafikten çekilme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Ancak, 5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecektir.

D - 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili açıklamalar 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin13 "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/2/2009 tarihinden önce anılan Genel Tebliğin "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümü uyarınca işlem tesis edilmiş olan mükellefler adına, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş olmasına rağmen 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri nedeniyle terkin edilemeyen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, maddenin altıncı fıkrası gereğince ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Öte yandan, 5838 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden sonra, satıcı adına olan trafik tescil kaydının noter satış senedi tarihi itibarıyla silinip aynı tarih itibarıyla alıcı adına yapıldığını bildirir formun, trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın trafik tescil kaydının bulunduğu yerdeki vergi dairesine intikal ettirilmesi halinde, satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları; 213 sayılı Kanunda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir.

Maddenin altıncı fıkrası kapsamında motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan taşıtlarla ilgili olarak31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezaları mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu fıkrada değişikliğin yapıldığı 1/7/2010 tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR İLE MADDE HÜKMÜNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

EK 1 İl Özel İdarelerine Teslim Edilecek Taşıtlar İçin
EK 2 MKEK Hurda Müdürlüklerine Teslim Edilecek Taşıtlar İçin
EK 3
EK 4
EK 5 Taşıtı Kendi Adına Tescilli Olan Mükellefler İçin
EK 6 Taşıtı Kendi Adına Tescilli Olmayan Mükellefler İçin
EK 7
EK 8 Taşıt Teslim Tutanağı
EK 9 Mevcut Olmayan Taşıtlar İçin
EK 10
EK 11
EK 12
EK 13 Mevcut Olmayan Veya Taşıt Vasfını Kaybetmiş Taşıtlar İçin
EK 14

_____________________

44 Seri No'lu MTV Tebliği ile değişen ekler için tıklayınız.(Ek 1-Ek4-Ek5-Ek6-Ek8) 

 

 _____________________

 

1       28/2/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2       25/3/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3       1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4       19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5       2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6       18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7       25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8       10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

9       12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10     28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

11     23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

12     18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

13     2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 28867 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 30 Aralık, 2013 Adı: UID: sTV9wRk0qGRkenc7
İçerik:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 43

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

251 - 650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

651 - 1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)

25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

26 - 35 kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

36 - 45 kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

46 kişi ve yukarısı

2.598,00

2.166,00

1.298,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)

1.500 kg'a kadar

579,00

385,00

190,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.168,00

678,00

385,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

1.151 - 1.800 kg'a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

1.801 - 3.000 kg'a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

3.001 - 5.000 kg'a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 43

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

251 - 650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

651 - 1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)

25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

26 - 35 kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

36 - 45 kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

46 kişi ve yukarısı

2.598,00

2.166,00

1.298,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)

1.500 kg'a kadar

579,00

385,00

190,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.168,00

678,00

385,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

1.151 - 1.800 kg'a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

1.801 - 3.000 kg'a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

3.001 - 5.000 kg'a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 43

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

251 - 650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

651 - 1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)

25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

26 - 35 kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

36 - 45 kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

46 kişi ve yukarısı

2.598,00

2.166,00

1.298,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)

1.500 kg'a kadar

579,00

385,00

190,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.168,00

678,00

385,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

1.151 - 1.800 kg'a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

1.801 - 3.000 kg'a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

3.001 - 5.000 kg'a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 25652 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 26 Kasım, 2004 Adı: UID: TGJJG65MJ35YKSZ6
İçerik:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1) , 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

"...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)" hükmü ile aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36/7 nci maddesi ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48/7-b maddesi ile değiştirilen son fıkrasında "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.2004 yılı için yeniden değerleme oranı %11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştirAncak, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen 6 ncı maddesinin ( II ) sayılı tarifesinin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergi tutarları, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere "Azami Toplam Ağırlık" esasına göre belirlendiğinden, söz konusu taşıtların vergi tutarlarına yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır.


Bu nedenle, ( II ) sayılı tarifenin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesi, 1/1/2005 tarihinden itibaren "Azami Toplam Ağırlık" esasına göre 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen vergi tutarlarına göre yapılacaktır.1/1/2005 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİA.( I ) SAYILI TARİFEOtomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.( I ) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 _3

yaş
4 _ 6

yaş
7 _ 11

yaş
12 - 15

yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
278.-
194.-
111.-
83.-
33.-
 1301 _ 1600 cm3 e kadar
444.-
333.-
194.-
139.-
55.-
 1601  - 1800 cm3 e kadar
778.-
611.-
361.-
222.-
88.-
 1801 _ 2000 cm3 e kadar
1.223.-
945.-
556.-
333.-
133.-
 2001 _ 2500 cm3 e kadar
1.834.-
1.334.-
834.-
500.-
200.-
2501 _ 3000 cm3 e kadar
2.557.-
2.224.-
1.390.-
750.-
278.-
3001 _ 3500 cm3 e kadar
3.892.-
3.502.-
2.112.-
1.056.-
389.-
3501 - 4000 cm3  e kadar
6.116.-
5.282.-
3.113.-
1.390.-
556.-
4001 cm3 ve yukarısı
10.008.-
7.506.-
4.448.-
2.001.-
778.-
2) Motosikletler
100 - 250 cm3'e kadar
55.-
44.-
33.-
22.-
11.-
251 - 650 cm3'e kadar
111.-
83.-
55.-
33.-
22.-
651 - 1200  cm3'e kadar
278.-
166.-
83.-
55.-
33.-
1201 cm3 ve yukarısı
667.-
444.-
278.-
222.-
111.-
B. ( II ) SAYILI TARİFE( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.( II ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
333.-
                      222.-
111.-
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
444.-
278.-
166.-
 1901 cm3 ve yukarısı
667.-
                       444.-
278.-
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
834.-
500.-
222.-
 26-35 kişiye kadar
1.000.-
       834.-
333.-
 36-45 kişiye kadar
1.112.-
945.-
444.-
 46 kişi ve yukarısı 
1.334.-
1.112.-
667.-
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.'a kadar
300.-
200.-
100.-
  1.501-3.500 kg'a kadar
600.-
350.-
                   200.-
  3.501-5.000 kg'a kadar
900.-
750.-
300.-
  5.001-10.000 kg'a kadar
1.000.-
850.-
400.-
 10.001-20.000 kg'a kadar
1.200.-
1.000.-
600.-
 20.001 kg ve yukarısı
1.500.-
1.200.-
700.-

C. ( III ) SAYILI TARİFEÖzel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( III ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 _ 20 BG'ne kadar
               16,68
               11,12
5,56
              2,22
   21 _ 50 BG'ne kadar
               22,24
               16,68
               10,00
              4,44
   51 _ 100 BG'ne kadar
               27,80
               22,24
               13,34
              5,56
 101 _ 150 BG'ne kadar
               33,36
               27,80
               16,68
              7,78
 151 BG ve yukarısı
               50,04
               38,92
               22,24
            11,12D.( IV ) SAYILI TARİFEUçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( IV ) SAYILI TARİFETaşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
   1.150 kg'a kadar
             5.560.-
             4.448.-
             3.336.-
               2.668.-
   1.151 _ 1.800 kg.'a kadar
             8.340.-
             6.672.-
             5.004.-
               4.003.-
   1.801 _ 3.000 kg.'a kadar
           11.120.-
             8.896.-
             6.672.-
               5.337.-
   3.001 _ 5.000 kg.'a kadar
           13.900.-
           11.120.-
             8.340.-
               6.672.-
   5.001 _ 10.000 kg.'a kadar
           16.680.-
           13.344.-
           10.008.-
               8.006.-
 10.001 _ 20.000 kg.'a kadar
           19.460.-
           15.568.-
           11.676.-
               9.340.-
 20.001 kg. ve yukarısı
           22.240.-
           17.792.-
           13.344.-
             10.675.-Tebliğ olunur.

(1) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

(4) 02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


İçerik 1:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1) , 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

"...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)" hükmü ile aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36/7 nci maddesi ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48/7-b maddesi ile değiştirilen son fıkrasında "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.2004 yılı için yeniden değerleme oranı %11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştirAncak, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen 6 ncı maddesinin ( II ) sayılı tarifesinin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergi tutarları, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere "Azami Toplam Ağırlık" esasına göre belirlendiğinden, söz konusu taşıtların vergi tutarlarına yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır.


Bu nedenle, ( II ) sayılı tarifenin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesi, 1/1/2005 tarihinden itibaren "Azami Toplam Ağırlık" esasına göre 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen vergi tutarlarına göre yapılacaktır.1/1/2005 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİA.( I ) SAYILI TARİFEOtomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.( I ) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 _3

yaş
4 _ 6

yaş
7 _ 11

yaş
12 - 15

yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
278.-
194.-
111.-
83.-
33.-
 1301 _ 1600 cm3 e kadar
444.-
333.-
194.-
139.-
55.-
 1601  - 1800 cm3 e kadar
778.-
611.-
361.-
222.-
88.-
 1801 _ 2000 cm3 e kadar
1.223.-
945.-
556.-
333.-
133.-
 2001 _ 2500 cm3 e kadar
1.834.-
1.334.-
834.-
500.-
200.-
2501 _ 3000 cm3 e kadar
2.557.-
2.224.-
1.390.-
750.-
278.-
3001 _ 3500 cm3 e kadar
3.892.-
3.502.-
2.112.-
1.056.-
389.-
3501 - 4000 cm3  e kadar
6.116.-
5.282.-
3.113.-
1.390.-
556.-
4001 cm3 ve yukarısı
10.008.-
7.506.-
4.448.-
2.001.-
778.-
2) Motosikletler
100 - 250 cm3'e kadar
55.-
44.-
33.-
22.-
11.-
251 - 650 cm3'e kadar
111.-
83.-
55.-
33.-
22.-
651 - 1200  cm3'e kadar
278.-
166.-
83.-
55.-
33.-
1201 cm3 ve yukarısı
667.-
444.-
278.-
222.-
111.-
B. ( II ) SAYILI TARİFE( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.( II ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
333.-
                      222.-
111.-
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
444.-
278.-
166.-
 1901 cm3 ve yukarısı
667.-
                       444.-
278.-
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
834.-
500.-
222.-
 26-35 kişiye kadar
1.000.-
       834.-
333.-
 36-45 kişiye kadar
1.112.-
945.-
444.-
 46 kişi ve yukarısı 
1.334.-
1.112.-
667.-
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.'a kadar
300.-
200.-
100.-
  1.501-3.500 kg'a kadar
600.-
350.-
                   200.-
  3.501-5.000 kg'a kadar
900.-
750.-
300.-
  5.001-10.000 kg'a kadar
1.000.-
850.-
400.-
 10.001-20.000 kg'a kadar
1.200.-
1.000.-
600.-
 20.001 kg ve yukarısı
1.500.-
1.200.-
700.-

C. ( III ) SAYILI TARİFEÖzel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( III ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 _ 20 BG'ne kadar
               16,68
               11,12
5,56
              2,22
   21 _ 50 BG'ne kadar
               22,24
               16,68
               10,00
              4,44
   51 _ 100 BG'ne kadar
               27,80
               22,24
               13,34
              5,56
 101 _ 150 BG'ne kadar
               33,36
               27,80
               16,68
              7,78
 151 BG ve yukarısı
               50,04
               38,92
               22,24
            11,12D.( IV ) SAYILI TARİFEUçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( IV ) SAYILI TARİFETaşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
   1.150 kg'a kadar
             5.560.-
             4.448.-
             3.336.-
               2.668.-
   1.151 _ 1.800 kg.'a kadar
             8.340.-
             6.672.-
             5.004.-
               4.003.-
   1.801 _ 3.000 kg.'a kadar
           11.120.-
             8.896.-
             6.672.-
               5.337.-
   3.001 _ 5.000 kg.'a kadar
           13.900.-
           11.120.-
             8.340.-
               6.672.-
   5.001 _ 10.000 kg.'a kadar
           16.680.-
           13.344.-
           10.008.-
               8.006.-
 10.001 _ 20.000 kg.'a kadar
           19.460.-
           15.568.-
           11.676.-
               9.340.-
 20.001 kg. ve yukarısı
           22.240.-
           17.792.-
           13.344.-
             10.675.-Tebliğ olunur.

(1) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

(4) 02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


İçerik 2:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1) , 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

"...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)" hükmü ile aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36/7 nci maddesi ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48/7-b maddesi ile değiştirilen son fıkrasında "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.2004 yılı için yeniden değerleme oranı %11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştirAncak, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen 6 ncı maddesinin ( II ) sayılı tarifesinin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergi tutarları, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere "Azami Toplam Ağırlık" esasına göre belirlendiğinden, söz konusu taşıtların vergi tutarlarına yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır.


Bu nedenle, ( II ) sayılı tarifenin 4 numaralı bendinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesi, 1/1/2005 tarihinden itibaren "Azami Toplam Ağırlık" esasına göre 5035 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilen vergi tutarlarına göre yapılacaktır.1/1/2005 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİA.( I ) SAYILI TARİFEOtomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.( I ) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 _3

yaş
4 _ 6

yaş
7 _ 11

yaş
12 - 15

yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm3 ve aşağısı
278.-
194.-
111.-
83.-
33.-
 1301 _ 1600 cm3 e kadar
444.-
333.-
194.-
139.-
55.-
 1601  - 1800 cm3 e kadar
778.-
611.-
361.-
222.-
88.-
 1801 _ 2000 cm3 e kadar
1.223.-
945.-
556.-
333.-
133.-
 2001 _ 2500 cm3 e kadar
1.834.-
1.334.-
834.-
500.-
200.-
2501 _ 3000 cm3 e kadar
2.557.-
2.224.-
1.390.-
750.-
278.-
3001 _ 3500 cm3 e kadar
3.892.-
3.502.-
2.112.-
1.056.-
389.-
3501 - 4000 cm3  e kadar
6.116.-
5.282.-
3.113.-
1.390.-
556.-
4001 cm3 ve yukarısı
10.008.-
7.506.-
4.448.-
2.001.-
778.-
2) Motosikletler
100 - 250 cm3'e kadar
55.-
44.-
33.-
22.-
11.-
251 - 650 cm3'e kadar
111.-
83.-
55.-
33.-
22.-
651 - 1200  cm3'e kadar
278.-
166.-
83.-
55.-
33.-
1201 cm3 ve yukarısı
667.-
444.-
278.-
222.-
111.-
B. ( II ) SAYILI TARİFE( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.( II ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
333.-
                      222.-
111.-
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm3 ve aşağısı
444.-
278.-
166.-
 1901 cm3 ve yukarısı
667.-
                       444.-
278.-
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar
834.-
500.-
222.-
 26-35 kişiye kadar
1.000.-
       834.-
333.-
 36-45 kişiye kadar
1.112.-
945.-
444.-
 46 kişi ve yukarısı 
1.334.-
1.112.-
667.-
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.'a kadar
300.-
200.-
100.-
  1.501-3.500 kg'a kadar
600.-
350.-
                   200.-
  3.501-5.000 kg'a kadar
900.-
750.-
300.-
  5.001-10.000 kg'a kadar
1.000.-
850.-
400.-
 10.001-20.000 kg'a kadar
1.200.-
1.000.-
600.-
 20.001 kg ve yukarısı
1.500.-
1.200.-
700.-

C. ( III ) SAYILI TARİFEÖzel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( III ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel  tekneler
   10 _ 20 BG'ne kadar
               16,68
               11,12
5,56
              2,22
   21 _ 50 BG'ne kadar
               22,24
               16,68
               10,00
              4,44
   51 _ 100 BG'ne kadar
               27,80
               22,24
               13,34
              5,56
 101 _ 150 BG'ne kadar
               33,36
               27,80
               16,68
              7,78
 151 BG ve yukarısı
               50,04
               38,92
               22,24
            11,12D.( IV ) SAYILI TARİFEUçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( IV ) SAYILI TARİFETaşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
   1.150 kg'a kadar
             5.560.-
             4.448.-
             3.336.-
               2.668.-
   1.151 _ 1.800 kg.'a kadar
             8.340.-
             6.672.-
             5.004.-
               4.003.-
   1.801 _ 3.000 kg.'a kadar
           11.120.-
             8.896.-
             6.672.-
               5.337.-
   3.001 _ 5.000 kg.'a kadar
           13.900.-
           11.120.-
             8.340.-
               6.672.-
   5.001 _ 10.000 kg.'a kadar
           16.680.-
           13.344.-
           10.008.-
               8.006.-
 10.001 _ 20.000 kg.'a kadar
           19.460.-
           15.568.-
           11.676.-
               9.340.-
 20.001 kg. ve yukarısı
           22.240.-
           17.792.-
           13.344.-
             10.675.-Tebliğ olunur.

(1) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 24/04/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

(4) 02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Sayfalar