Buradasınız

- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 25342 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 10 Ocak, 2004 Adı: UID: 99YPRWNMXMP5UDDG
İçerik:

25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun(2) bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I - TANIMLAR


5035 sayılı Kanun'un 21 inci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 2 nci maddesinin başlığı "Tanımlar" olarak değiştirilmiş ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında yer alan tanımlara, vergilemede yeni uygulanacak olan kriterlerin tanımları eklenmiştir.

II - İSTİSNALAR 

5035 sayılı Kanun'un 22 nci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin ( c ) bendi; "Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan "bizzat kullanmak" zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisnanın uygulama şekli aşağıda açıklanmıştır.

1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, sözkonusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, sözkonusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; genel tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.

III- VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

1 - ( I ) Sayılı Tarifede Yer Alan Taşıtların Vergileme Ölçü ve Hadleri

1.1.Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerlerinin Vergilendirilmesi

5035 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesi yeniden düzenlenerek, ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motor silindir hacmi (cm3) ve yaş kriterlerine göre vergilendirilmesi esası uygulamaya konulmuştur. Yapılan düzenleme ile ( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtların net ağırlık ve lüks derecelerine göre vergilendirilme esası uygulamadan kaldırılmıştır.

1.2. Motosikletlerin Vergilendirilmesi

1/1/1985 tarihinde taşıt pulu uygulaması nedeni ile motorlu taşıtlar vergisi kapsamı dışına çıkartılmış bulunan motosikletler, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile motor silindir hacmi (cm3) esasına göre vergilendirilmek üzere, 1/1/2004 tarihinden itibaren(I) sayılı tarifeye dahil edilmiştir. Aynı Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 7 nci maddesinde motosikletlerin 2004 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin; Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılacağı, tahakkuk ettirilmiş olan verginin birinci taksitinin Nisan ayında, ikinci taksitinin ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesine göre; tahakkuk ettirilen vergi ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek, tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

1.3. ( I ) Sayılı Tarife

( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler 1/1/2004 tarihinden itibaren aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( I ) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _3 yaş
4 _ 6 yaş
7 _ 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
250.000.000
175.000.000
100.000.000
75.000.000
30.000.000
1301 _ 1600 cm3 e kadar
400.000.000
300.000.000
175.000.000
125.000.000
50.000.000
1601 - 1800 cm3 e kadar
700.000.000
550.000.000
325.000.000
200.000.000
80.000.000
1801 _ 2000 cm3 e kadar
1.100.000.000
850.000.000
500.000.000
300.000.000
120.000.000
2001 _ 2500 cm3 e kadar
1.650.000.000
1.200.000.000
750.000.000
450.000.000
180.000.000
2501 _ 3000 cm3 e kadar
2.300.000.000
2.000.000.000
1.250.000.000
675.000.000
250.000.000
3001 _ 3500 cm3 e kadar
3.500.000.000
3.150.000.000
1.900.000.000
950.000.000
350.000.000
3501 - 4000 cm3 e kadar
5.500.000.000
4.750.000.000
2.800.000.000
1.250.000.000
500.000.000
4001 cm3 ve yukarısı
9.000.000.000
6.750.000.000
4.000.000.000
1.800.000.000
700.000.000
2) Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
251 - 650 cm3 e kadar
100.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
20.000.000
651 - 1200 cm3 e kadar
250.000.000
150.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
1201 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
200.000.000
100.000.000


2 - ( II ) , ( III ) ve ( IV ) Sayılı Tarifelerde Yer Alan Taşıtların Vergileme Ölçü ve Hadleri

5035 sayılı Kanun'un 24 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde yer alan ( II ), ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifeler ile bu tarifelerdeki vergi tutarları yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile panel van ve motorlu karavanlar ( II ) sayılı tarifenin kapsamına alınarak, sözkonusu taşıtların 1900 cm3 ve aşağısı, 1901 cm3 ve yukarısı olmak üzere, iki ayrı grupta motor silindir hacmine göre vergilendirilmesi esası uygulamaya konulmuştur.

( II ) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ağırlığına göre vergilendirilmesinde ölçü olarak alınan "İstiap Haddi" nin 31/12/2004 tarihine kadar uygulanması, 1/1/2005 tarihinden itibaren ise "Azami Toplam Ağırlık" esasının vergilendirme ölçüsü olması hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 5035 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 6 ncı madde gereğince; ( II ) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesi, 31/12/2004 tarihine kadar "İstiap Haddi"ne ve sözkonusu geçici maddede belirtilmiş olan vergi tutarlarına göre yapılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, ( II ) sayılı tarifede yer alan minibüs, panel van, motorlu karavanlar, otobüs ve benzeleri ile kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri; ( III ) sayılı tarifede yer alan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler; ( IV ) sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler 1/1/2004 tarihinden itibaren aşağıda yer alan ( II ) , ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifelere göre vergilendirilecektir.

( II ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / İstiap Haddi
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _ 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
300.000.000
200.000.000
100.000.000
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
400.000.000
250.000.000
150.000.000
1901 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)


25 kişiye kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000


26-35 kişiye kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000


36-45 kişiye kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000


46 kişi ve yukarısı
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi)


1.500 kg'a kadar
300.000.000
200.000.000
100.000.000


1.501-3.500 kg'a kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000


3.501-5.000 kg'a kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000


5.001-10.000 kg'a kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000


10.001-20.000 kg'a kadar
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000


20.001 kg ve yukarısı
1.500.000.000
1.200.000.000
700.000.000


(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve

Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL )
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler


10-20 BG'ne kadar
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000


21-50 BG'ne kadar
20.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000


51-100 BG'ne kadar
25.000.000
20.000.000
12.000.000
5.000.000


101-150 BG'ne kadar
30.000.000
25.000.000
15.000.000
7.000.000


151 BG ve yukarısı
45.000.000
35.000.000
20.000.000
10.000.000


(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler


1.150 kg'a kadar
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.400.000.000


1.151-1.800 kg'a kadar
7.500.000.000
6.000.000.000
4.500.000.000
3.600.000.000


1.801-3.000 kg'a kadar
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.800.000.000


3.001-5.000 kg'a kadar
12.500.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
6.000.000.000


5.001-10.000 kg'a kadar
15.000.000.000
12.000.000.000
9.000.000.000
7.200.000.000


10.001-20.000 kg'a kadar
17.500.000.000
14.000.000.000
10.500.000.000
8.400.000.000


20.001 kg ve yukarısı
20.000.000.000
16.000.000.000
12.000.000.000
9.600.000.000


IV- DİĞER HÜKÜMLER


1- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi veya Taşıt Vergisinin Mahsup ve İade İşlemleri

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4 üncü madde ile; 3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un(3) 1 nci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un(4) 21 nci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.

Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 yılı taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.

Bu hükme göre mahsup ve iade işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1.1. 3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitini veya birinci ve ikinci taksitini birlikte ödeyen mükelleflerden, bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş olanların ödemiş oldukları tutarlar ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesine göre ödenmiş olan taşıt vergisi tutarları; mükelleflerin bu konuda herhangi bir müracaatına gerek olmaksızın, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilmiş sayılacaktır.

1.2. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mükellef müraacatına gerek olmaksızın yapılan mahsubundan sonra, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarının olması durumunda bu tutar, mahsuptan sonra kalan vergi tutarına göre 2004 yılının Ocak ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1300 cm3'ün altında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 250.000.000 TL. olan 2003 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 88.925.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında 88.925.000 TL tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında ödenmesi gereken 161.075.000 TL. tutarındaki motorlu taşıtlar vergisinin; 36.075.000 TL.'si Ocak/2004, 125.000.000 TL.'si ise Temmuz/2004 döneminde ödenecektir.

1.3. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mükellef müraacatına gerek olmaksızın yapılan mahsubundan sonra kalan tutarın, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarının yarısından az olması durumunda, 2004 yılının Ocak ayında herhangi bir ödeme yapılmayacak, kalan vergi tutarı 2004 yılının Temmuz ayında ödenecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arasında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 400.000.000 TL. olan 2002 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 270.680.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında 270.680.000 TL tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında ödenmesi gereken 129.320.000 TL. tutarındaki motorlu taşıtlar vergisi Temmuz/2004 döneminde ödenecek, Ocak/2004 döneminde ise herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

1.4. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra 2004 yılında iade edilmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının olması durumunda; iade edilecek olan tutar, mükellefin talebi üzerine 2004 yılının Ocak ayında iade edilecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1300 cm3 ün altında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 75.000.000 TL. olan 1992 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 88.700.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında iade edilmesi gereken 13.700.000 TL. tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi; mükellefin talebi üzerine 2004 yılının Ocak ayında iade edilecektir.

1.5. 2003 yılında ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödenmiş taşıtını satarak, yeni taşıt satın almamış olan mükelleflerin ödenmiş ancak mahsup edilemeyen ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi mükellefin talebi üzerine mükellefe iade edilecektir.

1.6. 2003 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödenmiş olan taşıtını satarak yerine başka bir taşıt satın almış olan mükelleflerin; ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi, mükellefin müraacatı üzerine 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecek, mahsuptan sonra kalan tutar ise 2004 yılı taksit aylarında mükellef tarafından ödenecektir.

1.7. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin 2004 yılında yapılacak olan mahsup ve iade işlemlerinde, sözkonusu vergilerden dolayı mükellefler tarafından ödenmiş olan gecikme zamları dikkate alınacaktır.

1.8. 2003 yılında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilecektir.

2 - Motor Silindir Hacmi ve Azami Toplam Ağırlık İle İlgili Bildirim Yükümlülüğü

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlere ait motor silindir hacmi bilgileri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ( II ) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde yer almaması nedeni ile mükellefler tarafından bilinmeyen bu bilgilerin talep edilmesi durumunda; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri tarafından motor silindir hacmi ve azami toplam ağırlık bilgilerini ihtiva eden onaylı bir belge mükelleflere verilecektir.

3 _ Gider Kaydedilmiş Olan Taşıt Vergisi İle İlgili İşlemler

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; "Bu maddeye göre ödenen taşıt vergisi, ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak kabul edilir." hükmü ile 1 Seri No'lu Taşıt Vergisi Genel Tebliğinin(5) "Diğer Hususlar" başlığını taşıyan IV üncü bölümünde " Ödenen taşıt vergisinin ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür." açıklaması yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin 7/10/2003 tarihli ve Esas Sayısı: 2003/73, Karar Sayısı: 2003/11 sayılı kararı ile 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiş ve söz konusu karar 11/10/2003 tarihli ve 25256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4 üncü madde hükümlerine göre ödenmiş olan taşıt vergisinin mahsup veya iadesi yapılacağından; 2004 yılında ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde, mahsup veya iade edilen taşıt vergisi gelir olarak dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 11/4/2003 tarihli ve 25076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 7/8/2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK:1)

İçerik 1:

25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun(2) bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I - TANIMLAR


5035 sayılı Kanun'un 21 inci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 2 nci maddesinin başlığı "Tanımlar" olarak değiştirilmiş ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında yer alan tanımlara, vergilemede yeni uygulanacak olan kriterlerin tanımları eklenmiştir.

II - İSTİSNALAR 

5035 sayılı Kanun'un 22 nci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin ( c ) bendi; "Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan "bizzat kullanmak" zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisnanın uygulama şekli aşağıda açıklanmıştır.

1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, sözkonusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, sözkonusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; genel tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.

III- VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

1 - ( I ) Sayılı Tarifede Yer Alan Taşıtların Vergileme Ölçü ve Hadleri

1.1.Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerlerinin Vergilendirilmesi

5035 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesi yeniden düzenlenerek, ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motor silindir hacmi (cm3) ve yaş kriterlerine göre vergilendirilmesi esası uygulamaya konulmuştur. Yapılan düzenleme ile ( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtların net ağırlık ve lüks derecelerine göre vergilendirilme esası uygulamadan kaldırılmıştır.

1.2. Motosikletlerin Vergilendirilmesi

1/1/1985 tarihinde taşıt pulu uygulaması nedeni ile motorlu taşıtlar vergisi kapsamı dışına çıkartılmış bulunan motosikletler, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile motor silindir hacmi (cm3) esasına göre vergilendirilmek üzere, 1/1/2004 tarihinden itibaren(I) sayılı tarifeye dahil edilmiştir. Aynı Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 7 nci maddesinde motosikletlerin 2004 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin; Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılacağı, tahakkuk ettirilmiş olan verginin birinci taksitinin Nisan ayında, ikinci taksitinin ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesine göre; tahakkuk ettirilen vergi ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek, tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

1.3. ( I ) Sayılı Tarife

( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler 1/1/2004 tarihinden itibaren aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( I ) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _3 yaş
4 _ 6 yaş
7 _ 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
250.000.000
175.000.000
100.000.000
75.000.000
30.000.000
1301 _ 1600 cm3 e kadar
400.000.000
300.000.000
175.000.000
125.000.000
50.000.000
1601 - 1800 cm3 e kadar
700.000.000
550.000.000
325.000.000
200.000.000
80.000.000
1801 _ 2000 cm3 e kadar
1.100.000.000
850.000.000
500.000.000
300.000.000
120.000.000
2001 _ 2500 cm3 e kadar
1.650.000.000
1.200.000.000
750.000.000
450.000.000
180.000.000
2501 _ 3000 cm3 e kadar
2.300.000.000
2.000.000.000
1.250.000.000
675.000.000
250.000.000
3001 _ 3500 cm3 e kadar
3.500.000.000
3.150.000.000
1.900.000.000
950.000.000
350.000.000
3501 - 4000 cm3 e kadar
5.500.000.000
4.750.000.000
2.800.000.000
1.250.000.000
500.000.000
4001 cm3 ve yukarısı
9.000.000.000
6.750.000.000
4.000.000.000
1.800.000.000
700.000.000
2) Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
251 - 650 cm3 e kadar
100.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
20.000.000
651 - 1200 cm3 e kadar
250.000.000
150.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
1201 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
200.000.000
100.000.000


2 - ( II ) , ( III ) ve ( IV ) Sayılı Tarifelerde Yer Alan Taşıtların Vergileme Ölçü ve Hadleri

5035 sayılı Kanun'un 24 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde yer alan ( II ), ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifeler ile bu tarifelerdeki vergi tutarları yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile panel van ve motorlu karavanlar ( II ) sayılı tarifenin kapsamına alınarak, sözkonusu taşıtların 1900 cm3 ve aşağısı, 1901 cm3 ve yukarısı olmak üzere, iki ayrı grupta motor silindir hacmine göre vergilendirilmesi esası uygulamaya konulmuştur.

( II ) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ağırlığına göre vergilendirilmesinde ölçü olarak alınan "İstiap Haddi" nin 31/12/2004 tarihine kadar uygulanması, 1/1/2005 tarihinden itibaren ise "Azami Toplam Ağırlık" esasının vergilendirme ölçüsü olması hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 5035 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 6 ncı madde gereğince; ( II ) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesi, 31/12/2004 tarihine kadar "İstiap Haddi"ne ve sözkonusu geçici maddede belirtilmiş olan vergi tutarlarına göre yapılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, ( II ) sayılı tarifede yer alan minibüs, panel van, motorlu karavanlar, otobüs ve benzeleri ile kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri; ( III ) sayılı tarifede yer alan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler; ( IV ) sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler 1/1/2004 tarihinden itibaren aşağıda yer alan ( II ) , ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifelere göre vergilendirilecektir.

( II ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / İstiap Haddi
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _ 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
300.000.000
200.000.000
100.000.000
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
400.000.000
250.000.000
150.000.000
1901 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)


25 kişiye kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000


26-35 kişiye kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000


36-45 kişiye kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000


46 kişi ve yukarısı
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi)


1.500 kg'a kadar
300.000.000
200.000.000
100.000.000


1.501-3.500 kg'a kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000


3.501-5.000 kg'a kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000


5.001-10.000 kg'a kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000


10.001-20.000 kg'a kadar
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000


20.001 kg ve yukarısı
1.500.000.000
1.200.000.000
700.000.000


(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve

Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL )
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler


10-20 BG'ne kadar
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000


21-50 BG'ne kadar
20.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000


51-100 BG'ne kadar
25.000.000
20.000.000
12.000.000
5.000.000


101-150 BG'ne kadar
30.000.000
25.000.000
15.000.000
7.000.000


151 BG ve yukarısı
45.000.000
35.000.000
20.000.000
10.000.000


(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler


1.150 kg'a kadar
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.400.000.000


1.151-1.800 kg'a kadar
7.500.000.000
6.000.000.000
4.500.000.000
3.600.000.000


1.801-3.000 kg'a kadar
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.800.000.000


3.001-5.000 kg'a kadar
12.500.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
6.000.000.000


5.001-10.000 kg'a kadar
15.000.000.000
12.000.000.000
9.000.000.000
7.200.000.000


10.001-20.000 kg'a kadar
17.500.000.000
14.000.000.000
10.500.000.000
8.400.000.000


20.001 kg ve yukarısı
20.000.000.000
16.000.000.000
12.000.000.000
9.600.000.000


IV- DİĞER HÜKÜMLER


1- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi veya Taşıt Vergisinin Mahsup ve İade İşlemleri

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4 üncü madde ile; 3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un(3) 1 nci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un(4) 21 nci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.

Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 yılı taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.

Bu hükme göre mahsup ve iade işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1.1. 3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitini veya birinci ve ikinci taksitini birlikte ödeyen mükelleflerden, bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş olanların ödemiş oldukları tutarlar ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesine göre ödenmiş olan taşıt vergisi tutarları; mükelleflerin bu konuda herhangi bir müracaatına gerek olmaksızın, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilmiş sayılacaktır.

1.2. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mükellef müraacatına gerek olmaksızın yapılan mahsubundan sonra, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarının olması durumunda bu tutar, mahsuptan sonra kalan vergi tutarına göre 2004 yılının Ocak ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1300 cm3'ün altında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 250.000.000 TL. olan 2003 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 88.925.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında 88.925.000 TL tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında ödenmesi gereken 161.075.000 TL. tutarındaki motorlu taşıtlar vergisinin; 36.075.000 TL.'si Ocak/2004, 125.000.000 TL.'si ise Temmuz/2004 döneminde ödenecektir.

1.3. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mükellef müraacatına gerek olmaksızın yapılan mahsubundan sonra kalan tutarın, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarının yarısından az olması durumunda, 2004 yılının Ocak ayında herhangi bir ödeme yapılmayacak, kalan vergi tutarı 2004 yılının Temmuz ayında ödenecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arasında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 400.000.000 TL. olan 2002 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 270.680.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında 270.680.000 TL tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında ödenmesi gereken 129.320.000 TL. tutarındaki motorlu taşıtlar vergisi Temmuz/2004 döneminde ödenecek, Ocak/2004 döneminde ise herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

1.4. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra 2004 yılında iade edilmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının olması durumunda; iade edilecek olan tutar, mükellefin talebi üzerine 2004 yılının Ocak ayında iade edilecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1300 cm3 ün altında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 75.000.000 TL. olan 1992 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 88.700.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında iade edilmesi gereken 13.700.000 TL. tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi; mükellefin talebi üzerine 2004 yılının Ocak ayında iade edilecektir.

1.5. 2003 yılında ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödenmiş taşıtını satarak, yeni taşıt satın almamış olan mükelleflerin ödenmiş ancak mahsup edilemeyen ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi mükellefin talebi üzerine mükellefe iade edilecektir.

1.6. 2003 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödenmiş olan taşıtını satarak yerine başka bir taşıt satın almış olan mükelleflerin; ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi, mükellefin müraacatı üzerine 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecek, mahsuptan sonra kalan tutar ise 2004 yılı taksit aylarında mükellef tarafından ödenecektir.

1.7. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin 2004 yılında yapılacak olan mahsup ve iade işlemlerinde, sözkonusu vergilerden dolayı mükellefler tarafından ödenmiş olan gecikme zamları dikkate alınacaktır.

1.8. 2003 yılında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilecektir.

2 - Motor Silindir Hacmi ve Azami Toplam Ağırlık İle İlgili Bildirim Yükümlülüğü

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlere ait motor silindir hacmi bilgileri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ( II ) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde yer almaması nedeni ile mükellefler tarafından bilinmeyen bu bilgilerin talep edilmesi durumunda; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri tarafından motor silindir hacmi ve azami toplam ağırlık bilgilerini ihtiva eden onaylı bir belge mükelleflere verilecektir.

3 _ Gider Kaydedilmiş Olan Taşıt Vergisi İle İlgili İşlemler

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; "Bu maddeye göre ödenen taşıt vergisi, ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak kabul edilir." hükmü ile 1 Seri No'lu Taşıt Vergisi Genel Tebliğinin(5) "Diğer Hususlar" başlığını taşıyan IV üncü bölümünde " Ödenen taşıt vergisinin ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür." açıklaması yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin 7/10/2003 tarihli ve Esas Sayısı: 2003/73, Karar Sayısı: 2003/11 sayılı kararı ile 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiş ve söz konusu karar 11/10/2003 tarihli ve 25256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4 üncü madde hükümlerine göre ödenmiş olan taşıt vergisinin mahsup veya iadesi yapılacağından; 2004 yılında ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde, mahsup veya iade edilen taşıt vergisi gelir olarak dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 11/4/2003 tarihli ve 25076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 7/8/2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK:1)

İçerik 2:

25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun(2) bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I - TANIMLAR


5035 sayılı Kanun'un 21 inci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 2 nci maddesinin başlığı "Tanımlar" olarak değiştirilmiş ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında yer alan tanımlara, vergilemede yeni uygulanacak olan kriterlerin tanımları eklenmiştir.

II - İSTİSNALAR 

5035 sayılı Kanun'un 22 nci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin ( c ) bendi; "Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan "bizzat kullanmak" zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisnanın uygulama şekli aşağıda açıklanmıştır.

1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, sözkonusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, sözkonusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; genel tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.

III- VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

1 - ( I ) Sayılı Tarifede Yer Alan Taşıtların Vergileme Ölçü ve Hadleri

1.1.Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerlerinin Vergilendirilmesi

5035 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesi yeniden düzenlenerek, ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motor silindir hacmi (cm3) ve yaş kriterlerine göre vergilendirilmesi esası uygulamaya konulmuştur. Yapılan düzenleme ile ( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtların net ağırlık ve lüks derecelerine göre vergilendirilme esası uygulamadan kaldırılmıştır.

1.2. Motosikletlerin Vergilendirilmesi

1/1/1985 tarihinde taşıt pulu uygulaması nedeni ile motorlu taşıtlar vergisi kapsamı dışına çıkartılmış bulunan motosikletler, 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile motor silindir hacmi (cm3) esasına göre vergilendirilmek üzere, 1/1/2004 tarihinden itibaren(I) sayılı tarifeye dahil edilmiştir. Aynı Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 7 nci maddesinde motosikletlerin 2004 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin; Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılacağı, tahakkuk ettirilmiş olan verginin birinci taksitinin Nisan ayında, ikinci taksitinin ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesine göre; tahakkuk ettirilen vergi ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek, tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

1.3. ( I ) Sayılı Tarife

( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler 1/1/2004 tarihinden itibaren aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( I ) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _3 yaş
4 _ 6 yaş
7 _ 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı
250.000.000
175.000.000
100.000.000
75.000.000
30.000.000
1301 _ 1600 cm3 e kadar
400.000.000
300.000.000
175.000.000
125.000.000
50.000.000
1601 - 1800 cm3 e kadar
700.000.000
550.000.000
325.000.000
200.000.000
80.000.000
1801 _ 2000 cm3 e kadar
1.100.000.000
850.000.000
500.000.000
300.000.000
120.000.000
2001 _ 2500 cm3 e kadar
1.650.000.000
1.200.000.000
750.000.000
450.000.000
180.000.000
2501 _ 3000 cm3 e kadar
2.300.000.000
2.000.000.000
1.250.000.000
675.000.000
250.000.000
3001 _ 3500 cm3 e kadar
3.500.000.000
3.150.000.000
1.900.000.000
950.000.000
350.000.000
3501 - 4000 cm3 e kadar
5.500.000.000
4.750.000.000
2.800.000.000
1.250.000.000
500.000.000
4001 cm3 ve yukarısı
9.000.000.000
6.750.000.000
4.000.000.000
1.800.000.000
700.000.000
2) Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
251 - 650 cm3 e kadar
100.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
20.000.000
651 - 1200 cm3 e kadar
250.000.000
150.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
1201 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
200.000.000
100.000.000


2 - ( II ) , ( III ) ve ( IV ) Sayılı Tarifelerde Yer Alan Taşıtların Vergileme Ölçü ve Hadleri

5035 sayılı Kanun'un 24 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde yer alan ( II ), ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifeler ile bu tarifelerdeki vergi tutarları yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile panel van ve motorlu karavanlar ( II ) sayılı tarifenin kapsamına alınarak, sözkonusu taşıtların 1900 cm3 ve aşağısı, 1901 cm3 ve yukarısı olmak üzere, iki ayrı grupta motor silindir hacmine göre vergilendirilmesi esası uygulamaya konulmuştur.

( II ) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ağırlığına göre vergilendirilmesinde ölçü olarak alınan "İstiap Haddi" nin 31/12/2004 tarihine kadar uygulanması, 1/1/2005 tarihinden itibaren ise "Azami Toplam Ağırlık" esasının vergilendirme ölçüsü olması hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 5035 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 6 ncı madde gereğince; ( II ) sayılı tarifede yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların vergilendirilmesi, 31/12/2004 tarihine kadar "İstiap Haddi"ne ve sözkonusu geçici maddede belirtilmiş olan vergi tutarlarına göre yapılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, ( II ) sayılı tarifede yer alan minibüs, panel van, motorlu karavanlar, otobüs ve benzeleri ile kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri; ( III ) sayılı tarifede yer alan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler; ( IV ) sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler 1/1/2004 tarihinden itibaren aşağıda yer alan ( II ) , ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifelere göre vergilendirilecektir.

( II ) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / İstiap Haddi
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _ 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
300.000.000
200.000.000
100.000.000
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
400.000.000
250.000.000
150.000.000
1901 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)


25 kişiye kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000


26-35 kişiye kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000


36-45 kişiye kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000


46 kişi ve yukarısı
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi)


1.500 kg'a kadar
300.000.000
200.000.000
100.000.000


1.501-3.500 kg'a kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000


3.501-5.000 kg'a kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000


5.001-10.000 kg'a kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000


10.001-20.000 kg'a kadar
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000


20.001 kg ve yukarısı
1.500.000.000
1.200.000.000
700.000.000


(III) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve

Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL )
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler


10-20 BG'ne kadar
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000


21-50 BG'ne kadar
20.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000


51-100 BG'ne kadar
25.000.000
20.000.000
12.000.000
5.000.000


101-150 BG'ne kadar
30.000.000
25.000.000
15.000.000
7.000.000


151 BG ve yukarısı
45.000.000
35.000.000
20.000.000
10.000.000


(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 _ 3 yaş
4 _ 5 yaş
6 _ 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler


1.150 kg'a kadar
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.400.000.000


1.151-1.800 kg'a kadar
7.500.000.000
6.000.000.000
4.500.000.000
3.600.000.000


1.801-3.000 kg'a kadar
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.800.000.000


3.001-5.000 kg'a kadar
12.500.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
6.000.000.000


5.001-10.000 kg'a kadar
15.000.000.000
12.000.000.000
9.000.000.000
7.200.000.000


10.001-20.000 kg'a kadar
17.500.000.000
14.000.000.000
10.500.000.000
8.400.000.000


20.001 kg ve yukarısı
20.000.000.000
16.000.000.000
12.000.000.000
9.600.000.000


IV- DİĞER HÜKÜMLER


1- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi veya Taşıt Vergisinin Mahsup ve İade İşlemleri

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4 üncü madde ile; 3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un(3) 1 nci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un(4) 21 nci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecektir.

Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 yılı taksit aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir.

Bu hükme göre mahsup ve iade işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1.1. 3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitini veya birinci ve ikinci taksitini birlikte ödeyen mükelleflerden, bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş olanların ödemiş oldukları tutarlar ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesine göre ödenmiş olan taşıt vergisi tutarları; mükelleflerin bu konuda herhangi bir müracaatına gerek olmaksızın, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilmiş sayılacaktır.

1.2. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mükellef müraacatına gerek olmaksızın yapılan mahsubundan sonra, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarının olması durumunda bu tutar, mahsuptan sonra kalan vergi tutarına göre 2004 yılının Ocak ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1300 cm3'ün altında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 250.000.000 TL. olan 2003 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 88.925.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında 88.925.000 TL tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında ödenmesi gereken 161.075.000 TL. tutarındaki motorlu taşıtlar vergisinin; 36.075.000 TL.'si Ocak/2004, 125.000.000 TL.'si ise Temmuz/2004 döneminde ödenecektir.

1.3. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mükellef müraacatına gerek olmaksızın yapılan mahsubundan sonra kalan tutarın, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarının yarısından az olması durumunda, 2004 yılının Ocak ayında herhangi bir ödeme yapılmayacak, kalan vergi tutarı 2004 yılının Temmuz ayında ödenecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1301-1600 cm3 arasında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 400.000.000 TL. olan 2002 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 270.680.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında 270.680.000 TL tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında ödenmesi gereken 129.320.000 TL. tutarındaki motorlu taşıtlar vergisi Temmuz/2004 döneminde ödenecek, Ocak/2004 döneminde ise herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

1.4. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra 2004 yılında iade edilmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi tutarının olması durumunda; iade edilecek olan tutar, mükellefin talebi üzerine 2004 yılının Ocak ayında iade edilecektir.

Örnek: Motor silindir hacmi 1300 cm3 ün altında ve 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 75.000.000 TL. olan 1992 model taşıt sahibi bir mükellefin, 2003 yılında 88.700.000 TL tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödemiş ve bu vergileri 2003 yılında mahsup veya iade edilmemiş ise; 2004 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin mahsubundan sonra kalan ve 2004 yılında iade edilmesi gereken 13.700.000 TL. tutarındaki ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi; mükellefin talebi üzerine 2004 yılının Ocak ayında iade edilecektir.

1.5. 2003 yılında ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödenmiş taşıtını satarak, yeni taşıt satın almamış olan mükelleflerin ödenmiş ancak mahsup edilemeyen ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi mükellefin talebi üzerine mükellefe iade edilecektir.

1.6. 2003 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi ödenmiş olan taşıtını satarak yerine başka bir taşıt satın almış olan mükelleflerin; ödenmiş ancak mahsup veya iade edilmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisi, mükellefin müraacatı üzerine 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilecek, mahsuptan sonra kalan tutar ise 2004 yılı taksit aylarında mükellef tarafından ödenecektir.

1.7. Ek motorlu taşıtlar vergisi veya taşıt vergisinin 2004 yılında yapılacak olan mahsup ve iade işlemlerinde, sözkonusu vergilerden dolayı mükellefler tarafından ödenmiş olan gecikme zamları dikkate alınacaktır.

1.8. 2003 yılında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilecektir.

2 - Motor Silindir Hacmi ve Azami Toplam Ağırlık İle İlgili Bildirim Yükümlülüğü

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlere ait motor silindir hacmi bilgileri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ( II ) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde yer almaması nedeni ile mükellefler tarafından bilinmeyen bu bilgilerin talep edilmesi durumunda; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri tarafından motor silindir hacmi ve azami toplam ağırlık bilgilerini ihtiva eden onaylı bir belge mükelleflere verilecektir.

3 _ Gider Kaydedilmiş Olan Taşıt Vergisi İle İlgili İşlemler

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; "Bu maddeye göre ödenen taşıt vergisi, ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak kabul edilir." hükmü ile 1 Seri No'lu Taşıt Vergisi Genel Tebliğinin(5) "Diğer Hususlar" başlığını taşıyan IV üncü bölümünde " Ödenen taşıt vergisinin ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür." açıklaması yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin 7/10/2003 tarihli ve Esas Sayısı: 2003/73, Karar Sayısı: 2003/11 sayılı kararı ile 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiş ve söz konusu karar 11/10/2003 tarihli ve 25256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5035 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 4 üncü madde hükümlerine göre ödenmiş olan taşıt vergisinin mahsup veya iadesi yapılacağından; 2004 yılında ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde, mahsup veya iade edilen taşıt vergisi gelir olarak dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 11/4/2003 tarihli ve 25076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 7/8/2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK:1)

Resmi Gazete No: 19328 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 31 Aralık, 1986 Adı: UID: 9O74Y187Q2SZUAA5
İçerik:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun vergi tarifeleri ve taşıt pullarının düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A — MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİ TARİFELERİ:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 1.8.1985 tarih ve 85/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir kat artırılmıştı.

Bu defa, söz konusu Bakanlar Kururu Kararı ile artırılan bu tarifelerden, (I), (III) ve (IV ) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 23.12.1986 tarih ve 19320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19/12/1986 tarih ve 86/11304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere % 50 nispetinde artırılmıştır.

1.1.1987 tarihinden itibaren geçerli vergi miktarları tarifeler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

( I ) SAYILI TARİFE
Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
24.000
12.000
6.000
951-1200 kg.'a kadar
36.000
18.000
9.000
1201-1600 kg.'a kadar
60.000
30.000
15.000
1601-1800 kg.'a kadar
120.000
60.000
30.000
1801 kg. ve daha yukarı
240.000
120.000
60.000

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı uygulanır.


( II ) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) Minibüs
40.000
30.000
20.000

B) Otobüs
   
Oturma yeri 25 kişiye kadar
100.000
60.000
40.000
Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarısı
120.000
100.000
60.000

C) Kamyonet
40.000
30.000
20.000

D) Kamyon, çekici ve benzerleri
   
İstiap haddi 5.000 kg.kadar
100.000
60.000
40.000
İstiap haddi 5.001 kg. ve daha yukarısı
120.000
100.000
60.000

( III ) SAYILI TARİFE

 


Taşıtların cinsleri ve
motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6.15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:    
10-20 BG'ne kadar
1.350
1.050
600
300
21-50 BG'ne kadar
1.950
1.500
900
450
51-100 BG'ne kadar
2.400
1.800
1.200
600
101-150 BG'ne kadar
3.000
2.250
1.500
750
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten
1.350
1.050
600
300

(IV) SAYILI TARIFE

 


Taşıtların azami kalkış
ağırlığı

1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
Uçak ve helikopterler:    
1.150 kg.a kadar
180.000
150.000
120.000
90.000
1.151-1.800 kg.a kadar
240.000
210.000
150.000
120.000
1.801-3.000 kg.a kadar
300.000
270.000
240.000
210.000
3.001-5.000.kg.a kadar
480.000
420.000
360.000
300.000
5.001-10.000 kg.a kadar
600.000
540.000
480.000
420.000
10.001-20.000 kg.a kadar
900.000
840.000
780.000
720.000
20.001 kg. ve daha yukarı
1.500.000
1.350.000
1.200.000
1.050.000


B. TAŞIT PULLARININ DÜZENLENMESİ VE SATILMAYAN TAŞIT PULLARININ GERİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik hükümleri ile 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinin taşıt pulu vasıtası ile ödenmesi esası getirilmiş ve bu şekilde yapılacak ödemelere ait usul ve esaslar 4 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Ancak, taşıt pulu esası ile ödemede 1986 yılında bazı aksaklılar olduğu görülmüş, bu aksaklıklarla sonraki tahsilat dönemlerinde de karşılaşılmaması için:

1. Taşıt pullarının üzerinde yazılı bulunan kupür değerleri kaldırılmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı, taşıt pulunun mükellefte kalan kısmında ve ön cama yapıştırılacak kısmın arka yüzünde gösterilecek ve bankaca isim, imza ve tarih konulmak suretiyle tasdik edilecektir.

2. (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıt pulu esasına göre Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Taşıt pulları T.C. Ziraat Bankası şubelerinden satın alınacak ve 1.1.1987 tarihinden itibaren alınan taşıt pulları taşıtın ön camının sağ üst köşesine iç kısımdan yapıştırılarak, burada 1 yıl süre muhafaza edilecektir.

Ziraat Bankası şubeleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidini süresinden önce ödemek isteyen mükelleflere, ikinci taksite ait taşıt pullarının satışını da yapacaklardır.

3. Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 Seri No'lu Genel Tebliğinin "III-VERGİNİN TARH-TEBLİĞ VE ÖDENMESİ" bölümünün "5. Satılmayan Taşıt Pulların İadesi" maddesindeki uygulama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Satış dönemleri sonunda (birinci taksitle ilgili taşıt pulları için takip eden yılın şubat ayı, ikinci taksitle ilgili taşıt pulları için ise takip eden yılın ağustos ayı içinde) il merkezlerinde bulunan banka şubelerinde kalan taşıt pulları Defterdarlıklarca, ilçe merkezlerinde bulunan banka şubelerinde kalan taşıt pulları ise Malmüdürlüklerince görevlendirilecek 2, banka şubelerinden görevlendirilecek 2 yetkilinin katılmasıyla oluşturulacak bir heyet huzurunda sayım ve tasnifi yapılarak düzenlenecek tutanaktan sonra usulüne uygun olarak delinmek suretiyle iptal edilecektir.

Tutanaklarda, iptal edilen taşıt pullarının seri numaraları (1986 yılına ait pullarında kupür değerleri de) gösterilecek ve düzenlenen tutanağın 1 nüshası Bakanlığımıza gönderilecektir.

İptal edilen taşıt pulları Defterdarlıklarca ve Malmüdürlüklerince teslim alınacak ve 22.9.1978 gün ve 16412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Ait Evrak ve Belgelerin İmhası Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre imha edilecektir.(*)

Tebliğ olunur.

(*) 15 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İçerik 1:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun vergi tarifeleri ve taşıt pullarının düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A — MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİ TARİFELERİ:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 1.8.1985 tarih ve 85/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir kat artırılmıştı.

Bu defa, söz konusu Bakanlar Kururu Kararı ile artırılan bu tarifelerden, (I), (III) ve (IV ) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 23.12.1986 tarih ve 19320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19/12/1986 tarih ve 86/11304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere % 50 nispetinde artırılmıştır.

1.1.1987 tarihinden itibaren geçerli vergi miktarları tarifeler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

( I ) SAYILI TARİFE
Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
24.000
12.000
6.000
951-1200 kg.'a kadar
36.000
18.000
9.000
1201-1600 kg.'a kadar
60.000
30.000
15.000
1601-1800 kg.'a kadar
120.000
60.000
30.000
1801 kg. ve daha yukarı
240.000
120.000
60.000

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı uygulanır.


( II ) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) Minibüs
40.000
30.000
20.000

B) Otobüs
   
Oturma yeri 25 kişiye kadar
100.000
60.000
40.000
Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarısı
120.000
100.000
60.000

C) Kamyonet
40.000
30.000
20.000

D) Kamyon, çekici ve benzerleri
   
İstiap haddi 5.000 kg.kadar
100.000
60.000
40.000
İstiap haddi 5.001 kg. ve daha yukarısı
120.000
100.000
60.000

( III ) SAYILI TARİFE

 


Taşıtların cinsleri ve
motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6.15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:    
10-20 BG'ne kadar
1.350
1.050
600
300
21-50 BG'ne kadar
1.950
1.500
900
450
51-100 BG'ne kadar
2.400
1.800
1.200
600
101-150 BG'ne kadar
3.000
2.250
1.500
750
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten
1.350
1.050
600
300

(IV) SAYILI TARIFE

 


Taşıtların azami kalkış
ağırlığı

1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
Uçak ve helikopterler:    
1.150 kg.a kadar
180.000
150.000
120.000
90.000
1.151-1.800 kg.a kadar
240.000
210.000
150.000
120.000
1.801-3.000 kg.a kadar
300.000
270.000
240.000
210.000
3.001-5.000.kg.a kadar
480.000
420.000
360.000
300.000
5.001-10.000 kg.a kadar
600.000
540.000
480.000
420.000
10.001-20.000 kg.a kadar
900.000
840.000
780.000
720.000
20.001 kg. ve daha yukarı
1.500.000
1.350.000
1.200.000
1.050.000


B. TAŞIT PULLARININ DÜZENLENMESİ VE SATILMAYAN TAŞIT PULLARININ GERİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik hükümleri ile 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinin taşıt pulu vasıtası ile ödenmesi esası getirilmiş ve bu şekilde yapılacak ödemelere ait usul ve esaslar 4 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Ancak, taşıt pulu esası ile ödemede 1986 yılında bazı aksaklılar olduğu görülmüş, bu aksaklıklarla sonraki tahsilat dönemlerinde de karşılaşılmaması için:

1. Taşıt pullarının üzerinde yazılı bulunan kupür değerleri kaldırılmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı, taşıt pulunun mükellefte kalan kısmında ve ön cama yapıştırılacak kısmın arka yüzünde gösterilecek ve bankaca isim, imza ve tarih konulmak suretiyle tasdik edilecektir.

2. (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıt pulu esasına göre Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Taşıt pulları T.C. Ziraat Bankası şubelerinden satın alınacak ve 1.1.1987 tarihinden itibaren alınan taşıt pulları taşıtın ön camının sağ üst köşesine iç kısımdan yapıştırılarak, burada 1 yıl süre muhafaza edilecektir.

Ziraat Bankası şubeleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidini süresinden önce ödemek isteyen mükelleflere, ikinci taksite ait taşıt pullarının satışını da yapacaklardır.

3. Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 Seri No'lu Genel Tebliğinin "III-VERGİNİN TARH-TEBLİĞ VE ÖDENMESİ" bölümünün "5. Satılmayan Taşıt Pulların İadesi" maddesindeki uygulama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Satış dönemleri sonunda (birinci taksitle ilgili taşıt pulları için takip eden yılın şubat ayı, ikinci taksitle ilgili taşıt pulları için ise takip eden yılın ağustos ayı içinde) il merkezlerinde bulunan banka şubelerinde kalan taşıt pulları Defterdarlıklarca, ilçe merkezlerinde bulunan banka şubelerinde kalan taşıt pulları ise Malmüdürlüklerince görevlendirilecek 2, banka şubelerinden görevlendirilecek 2 yetkilinin katılmasıyla oluşturulacak bir heyet huzurunda sayım ve tasnifi yapılarak düzenlenecek tutanaktan sonra usulüne uygun olarak delinmek suretiyle iptal edilecektir.

Tutanaklarda, iptal edilen taşıt pullarının seri numaraları (1986 yılına ait pullarında kupür değerleri de) gösterilecek ve düzenlenen tutanağın 1 nüshası Bakanlığımıza gönderilecektir.

İptal edilen taşıt pulları Defterdarlıklarca ve Malmüdürlüklerince teslim alınacak ve 22.9.1978 gün ve 16412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Ait Evrak ve Belgelerin İmhası Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre imha edilecektir.(*)

Tebliğ olunur.

(*) 15 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İçerik 2:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun vergi tarifeleri ve taşıt pullarının düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A — MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİ TARİFELERİ:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 1.8.1985 tarih ve 85/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir kat artırılmıştı.

Bu defa, söz konusu Bakanlar Kururu Kararı ile artırılan bu tarifelerden, (I), (III) ve (IV ) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 23.12.1986 tarih ve 19320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19/12/1986 tarih ve 86/11304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere % 50 nispetinde artırılmıştır.

1.1.1987 tarihinden itibaren geçerli vergi miktarları tarifeler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

( I ) SAYILI TARİFE
Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
24.000
12.000
6.000
951-1200 kg.'a kadar
36.000
18.000
9.000
1201-1600 kg.'a kadar
60.000
30.000
15.000
1601-1800 kg.'a kadar
120.000
60.000
30.000
1801 kg. ve daha yukarı
240.000
120.000
60.000

Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı uygulanır.


( II ) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) Minibüs
40.000
30.000
20.000

B) Otobüs
   
Oturma yeri 25 kişiye kadar
100.000
60.000
40.000
Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarısı
120.000
100.000
60.000

C) Kamyonet
40.000
30.000
20.000

D) Kamyon, çekici ve benzerleri
   
İstiap haddi 5.000 kg.kadar
100.000
60.000
40.000
İstiap haddi 5.001 kg. ve daha yukarısı
120.000
100.000
60.000

( III ) SAYILI TARİFE

 


Taşıtların cinsleri ve
motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6.15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:    
10-20 BG'ne kadar
1.350
1.050
600
300
21-50 BG'ne kadar
1.950
1.500
900
450
51-100 BG'ne kadar
2.400
1.800
1.200
600
101-150 BG'ne kadar
3.000
2.250
1.500
750
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten
1.350
1.050
600
300

(IV) SAYILI TARIFE

 


Taşıtların azami kalkış
ağırlığı

1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
Uçak ve helikopterler:    
1.150 kg.a kadar
180.000
150.000
120.000
90.000
1.151-1.800 kg.a kadar
240.000
210.000
150.000
120.000
1.801-3.000 kg.a kadar
300.000
270.000
240.000
210.000
3.001-5.000.kg.a kadar
480.000
420.000
360.000
300.000
5.001-10.000 kg.a kadar
600.000
540.000
480.000
420.000
10.001-20.000 kg.a kadar
900.000
840.000
780.000
720.000
20.001 kg. ve daha yukarı
1.500.000
1.350.000
1.200.000
1.050.000


B. TAŞIT PULLARININ DÜZENLENMESİ VE SATILMAYAN TAŞIT PULLARININ GERİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik hükümleri ile 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinin taşıt pulu vasıtası ile ödenmesi esası getirilmiş ve bu şekilde yapılacak ödemelere ait usul ve esaslar 4 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Ancak, taşıt pulu esası ile ödemede 1986 yılında bazı aksaklılar olduğu görülmüş, bu aksaklıklarla sonraki tahsilat dönemlerinde de karşılaşılmaması için:

1. Taşıt pullarının üzerinde yazılı bulunan kupür değerleri kaldırılmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı, taşıt pulunun mükellefte kalan kısmında ve ön cama yapıştırılacak kısmın arka yüzünde gösterilecek ve bankaca isim, imza ve tarih konulmak suretiyle tasdik edilecektir.

2. (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıt pulu esasına göre Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Taşıt pulları T.C. Ziraat Bankası şubelerinden satın alınacak ve 1.1.1987 tarihinden itibaren alınan taşıt pulları taşıtın ön camının sağ üst köşesine iç kısımdan yapıştırılarak, burada 1 yıl süre muhafaza edilecektir.

Ziraat Bankası şubeleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidini süresinden önce ödemek isteyen mükelleflere, ikinci taksite ait taşıt pullarının satışını da yapacaklardır.

3. Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 Seri No'lu Genel Tebliğinin "III-VERGİNİN TARH-TEBLİĞ VE ÖDENMESİ" bölümünün "5. Satılmayan Taşıt Pulların İadesi" maddesindeki uygulama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Satış dönemleri sonunda (birinci taksitle ilgili taşıt pulları için takip eden yılın şubat ayı, ikinci taksitle ilgili taşıt pulları için ise takip eden yılın ağustos ayı içinde) il merkezlerinde bulunan banka şubelerinde kalan taşıt pulları Defterdarlıklarca, ilçe merkezlerinde bulunan banka şubelerinde kalan taşıt pulları ise Malmüdürlüklerince görevlendirilecek 2, banka şubelerinden görevlendirilecek 2 yetkilinin katılmasıyla oluşturulacak bir heyet huzurunda sayım ve tasnifi yapılarak düzenlenecek tutanaktan sonra usulüne uygun olarak delinmek suretiyle iptal edilecektir.

Tutanaklarda, iptal edilen taşıt pullarının seri numaraları (1986 yılına ait pullarında kupür değerleri de) gösterilecek ve düzenlenen tutanağın 1 nüshası Bakanlığımıza gönderilecektir.

İptal edilen taşıt pulları Defterdarlıklarca ve Malmüdürlüklerince teslim alınacak ve 22.9.1978 gün ve 16412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Ait Evrak ve Belgelerin İmhası Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre imha edilecektir.(*)

Tebliğ olunur.

(*) 15 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete No: 27919 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 29 Nisan, 2011 Adı: UID: 9YGwO3KvYL1L2z6t
İçerik:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 38

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında "Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde3 açıklanmıştı. Bunun yanı sıra, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmüne ilişkin uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi neticesinde, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI" başlığı altındaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler" bölümünün "1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler" kısmında yer alan "1/1/2005" tarihi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "1/1/2006" şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 38

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında "Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde3 açıklanmıştı. Bunun yanı sıra, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmüne ilişkin uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi neticesinde, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI" başlığı altındaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler" bölümünün "1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler" kısmında yer alan "1/1/2005" tarihi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "1/1/2006" şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 38

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında "Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde3 açıklanmıştı. Bunun yanı sıra, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmüne ilişkin uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi neticesinde, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI" başlığı altındaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler" bölümünün "1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler" kısmında yer alan "1/1/2005" tarihi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "1/1/2006" şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 27449 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 31 Aralık, 2009 Adı: UID: APgQqg1rS99bhmPw
İçerik:

             I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

             Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

             İkinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu;

             a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

             ....

             yetkilidir." hükmüne,

             5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

             yer verilmiştir.

             2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

             Ayrıca, 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları %3,3 (üç virgül üç) oranında artırılarak belirlenmiştir.

             Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

             Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

             A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

405,00

283,00

160,00

120,00

45,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

648,00

486,00

283,00

200,00

78,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.140,00

893,00

526,00

322,00

127,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

1.793,00

1.384,00

814,00

486,00

194,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

2.690,00

1.955,00

1.221,00

731,00

291,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

3.750,00

3.262,00

2.039,00

1.099,00

405,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

5.711,00

5.139,00

3.096,00

1.547,00

570,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

8.976,00

7.752,00

4.567,00

2.039,00

814,00

 4001 cm³ ve yukarısı

14.689,00

11.015,00

6.525,00

2.935,00

1.140,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

78,00

61,00

45,00

29,00

13,00

   251 -   650 cm³ e kadar

160,00

120,00

78,00

45,00

29,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

405,00

242,00

120,00

78,00

45,00

  1201 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

322,00

160,00

 

             B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

486,00

322,00

160,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

648,00

405,00

242,00

  1901 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.221,00

731,00

322,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.466,00

1.221,00

486,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.630,00

1.384,00

648,00

  46 kişi ve yukarısı 

1.955,00

1.630,00

977,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

437,00

291,00

144,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

879,00

511,00

291,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.319,00

1.099,00

437,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.466,00

1.245,00

585,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.759,00

1.466,00

879,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.200,00

1.759,00

1.024,00

 

             C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

             D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

8.159,00

6.525,00

4.894,00

3.915,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

12.241,00

9.791,00

7.343,00

5.874,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

16.321,00

13.057,00

9.791,00

7.833,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

20.403,00

16.321,00

12.241,00

9.791,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

24.484,00

19.586,00

14.689,00

11.750,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

28.565,00

22.852,00

17.137,00

13.707,00

   20.001 kg. ve yukarısı

32.646,00

26.116,00

19.586,00

15.669,00

 

             5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

             Tebliğ olunur.

----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

             I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

             Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

             İkinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu;

             a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

             ....

             yetkilidir." hükmüne,

             5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

             yer verilmiştir.

             2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

             Ayrıca, 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları %3,3 (üç virgül üç) oranında artırılarak belirlenmiştir.

             Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

             Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

             A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

405,00

283,00

160,00

120,00

45,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

648,00

486,00

283,00

200,00

78,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.140,00

893,00

526,00

322,00

127,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

1.793,00

1.384,00

814,00

486,00

194,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

2.690,00

1.955,00

1.221,00

731,00

291,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

3.750,00

3.262,00

2.039,00

1.099,00

405,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

5.711,00

5.139,00

3.096,00

1.547,00

570,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

8.976,00

7.752,00

4.567,00

2.039,00

814,00

 4001 cm³ ve yukarısı

14.689,00

11.015,00

6.525,00

2.935,00

1.140,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

78,00

61,00

45,00

29,00

13,00

   251 -   650 cm³ e kadar

160,00

120,00

78,00

45,00

29,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

405,00

242,00

120,00

78,00

45,00

  1201 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

322,00

160,00

 

             B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

486,00

322,00

160,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

648,00

405,00

242,00

  1901 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.221,00

731,00

322,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.466,00

1.221,00

486,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.630,00

1.384,00

648,00

  46 kişi ve yukarısı 

1.955,00

1.630,00

977,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

437,00

291,00

144,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

879,00

511,00

291,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.319,00

1.099,00

437,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.466,00

1.245,00

585,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.759,00

1.466,00

879,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.200,00

1.759,00

1.024,00

 

             C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

             D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

8.159,00

6.525,00

4.894,00

3.915,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

12.241,00

9.791,00

7.343,00

5.874,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

16.321,00

13.057,00

9.791,00

7.833,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

20.403,00

16.321,00

12.241,00

9.791,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

24.484,00

19.586,00

14.689,00

11.750,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

28.565,00

22.852,00

17.137,00

13.707,00

   20.001 kg. ve yukarısı

32.646,00

26.116,00

19.586,00

15.669,00

 

             5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

             Tebliğ olunur.

----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

             I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

             Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

             İkinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu;

             a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

             ....

             yetkilidir." hükmüne,

             5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

             yer verilmiştir.

             2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

             Ayrıca, 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları %3,3 (üç virgül üç) oranında artırılarak belirlenmiştir.

             Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

             Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

             A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

405,00

283,00

160,00

120,00

45,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

648,00

486,00

283,00

200,00

78,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.140,00

893,00

526,00

322,00

127,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

1.793,00

1.384,00

814,00

486,00

194,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

2.690,00

1.955,00

1.221,00

731,00

291,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

3.750,00

3.262,00

2.039,00

1.099,00

405,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

5.711,00

5.139,00

3.096,00

1.547,00

570,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

8.976,00

7.752,00

4.567,00

2.039,00

814,00

 4001 cm³ ve yukarısı

14.689,00

11.015,00

6.525,00

2.935,00

1.140,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

78,00

61,00

45,00

29,00

13,00

   251 -   650 cm³ e kadar

160,00

120,00

78,00

45,00

29,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

405,00

242,00

120,00

78,00

45,00

  1201 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

322,00

160,00

 

             B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

486,00

322,00

160,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

648,00

405,00

242,00

  1901 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.221,00

731,00

322,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.466,00

1.221,00

486,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.630,00

1.384,00

648,00

  46 kişi ve yukarısı 

1.955,00

1.630,00

977,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

437,00

291,00

144,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

879,00

511,00

291,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.319,00

1.099,00

437,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.466,00

1.245,00

585,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.759,00

1.466,00

879,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.200,00

1.759,00

1.024,00

 

             C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

             D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

8.159,00

6.525,00

4.894,00

3.915,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

12.241,00

9.791,00

7.343,00

5.874,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

16.321,00

13.057,00

9.791,00

7.833,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

20.403,00

16.321,00

12.241,00

9.791,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

24.484,00

19.586,00

14.689,00

11.750,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

28.565,00

22.852,00

17.137,00

13.707,00

   20.001 kg. ve yukarısı

32.646,00

26.116,00

19.586,00

15.669,00

 

             5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

             Tebliğ olunur.

----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 27180 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 25 Mart, 2009 Adı: UID: cDi0jrM9bw8foIhR
İçerik:

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 nci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I - YASAL DÜZENLEME

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde;

"İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun2 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun3 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun4 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun5 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6 belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun7 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun8 hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 33 üncü maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

II - KAPSAM

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamına aşağıdaki taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun9 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıtlar, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden, anılan Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden;

1) İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1979 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2009 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına; model yılı 1998 veya daha eski olup, 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş tescilli taşıt bulunan,

4) Taşıtları 5/7/2003 tarihinden önce çalınan ve ilgili trafik tescil kaydında taşıtının çalındığına ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan,

5) 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlüğe girdiği 25/5/1997 tarihinden önce, taşıtını noter satış senediyle satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında özel vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

III - GEÇİCİ 2 NCİ MADDENİN UYGULAMASI

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükelleflerden, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhlerin bulunması halinde bu şerhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2009 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 28/2/2009 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tespitinde 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmayacağından, trafik tescil kaydı silinen motorlu taşıtların iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV indirim hesaplarından çıkarılmayacaktır.

A -Model Yılı 1979 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1979 veya daha eski motorlu taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden 30/6/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği10 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlükleri) herhangi birine teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a-) Vergi Dairesine Başvuru

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, 30/6/2010 tarihine kadar, Tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde bulunulması halinde ise herhangi bir vergi dairesine başvurarak, bir örneğini taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden herhangi birine ve aslını ilgili trafik tescil kuruluşuna ibraz etmek üzere; 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.   

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için Tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

b-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

İlgili vergi dairesinden, 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükelleflerden; taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyenlerin (EK:2) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna vergi dairesinden aldıkları yazıyla birlikte başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:4) almaları, taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyenlerin ise taşıtının hurdaya çıkarılabilmesi için (EK:3) deki dilekçe ve vergi dairesinden aldıkları yazıyla Tebliğle belirlenen trafik tescil kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Taşıtının trafik tescil kaydında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde haciz şerhi bulunan mükelleflerin, hurdaya çıkarma işlemi için, bu taşıtlarını teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine veya taşıtın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Taşıtın trafik tescil kaydında bu çerçevede bir haciz şerhi bulunmayan mükellefler, hurdaya çıkarma işlemi için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurabileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine (EK:2/EK:3) ekleyeceklerdir.

c-) İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler taşıtlarını diledikleri il özel idaresine bedelsiz olarak veya 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

i-) İl Özel İdarelerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler yukarıda belirtilen yazıları aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:5) ve ekleri ile birlikte il özel idaresine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz olarak teslim edebileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:5) ekleyeceklerdir.

Taşıt sahiplerinin taşıtlarını il özel idaresine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:6/EK:7) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 30/6/2010 tarihine kadar il özel idarelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ii-) MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek suretiyle faydalanmak isteyen mükellefler, vergi dairesinden yukarıda belirtilen yazıyı aldıktan ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca hurdaya çıkarma işlemini tamamladıktan sonra, vergi dairesinden almış olduğu yazının örneği ve bir dilekçe (EK:8) ile birlikte taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edebileceklerdir. Bu taşıtların hurdaya çıkarma işlemleri, MKEK hurda müdürlükleri içerisinde oluşturulan trafik tescil birimlerinde de yaptırılabilecektir.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 30/6/2010 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a-) Mükellef başvuruları üzerine yapılacak işlemler

Mükellefler tarafından bu Tebliğde belirtilen şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde bulunulması halinde herhangi bir vergi dairesine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 28/2/2009 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarının tespiti halinde buna ilişkin bir yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunmayanlar ise herhangi bir vergi dairesine başvurabileceğinden, yapılan başvurular üzerine vergi dairesi öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 28/2/2009 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde, buna ilişkin yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

b-) Mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesince yapılacak işlemler

İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra söz konusu maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak için başvuran mükelleflerden 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin tahsil edileceği tabiidir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.

3- İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.

a-) İl özel idareleri tarafından yapılacak işlemler

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:5) üzerine, il özel idareleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:9) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir. Biri ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere iki nüsha tutanak mükellefe verilecek, üçüncü nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

b-) MKEK hurda müdürlüklerince yapılacak işlemler

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında alınacak taşıtların teslimi sırasında, mükellefin dilekçe ve ekleri ile üzerinde "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi bulunan araç tescil belgesi alınacaktır. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenlenerek, 5 iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası taşıtın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası mükellefe verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, şasi numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

4- Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere bu Tebliğin III-A bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, il özel idarelerine teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:4) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında teslim alınan taşıtların teslimine ilişkin tutanakların trafik tescil kuruluşuna gelmesi üzerine, teslim tutanakları ile daha önce hurdaya ayrılmış olan taşıtlara ilişkin tescil kayıtları kontrol edilecektir.

Hurdaya çıkarma işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir. Ancak, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda, hurdaya ayrılacak taşıtın kayıtlarında 6183 sayılı Kanunun hükümlerine göre tatbik edilmiş haciz bulunması halinde, hurdaya çıkarma işlemi tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşunda veya taşıtın teslim edileceği MKEK hurda müdürlükleri içerisinde bulunan trafik tescil birimlerinde yapılabilecektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna başvuru tarihi itibarıyla yapılacak ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından adına ayrıca tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda ise, araca ait tescil belgesi üzerine "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi vurularak belge taşıt sahibine verilecektir.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:6/EK:7) deki dilekçe, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek olan taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:3) deki dilekçe kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra söz konusu maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak için başvuran mükelleflerin 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitini ödemesi gerektiğinden, 2010 yılı içinde yapılan başvurularda mükelleflerden 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin ödendiğini gösterir belge istenilecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, hurdaya çıkarma işlemine ilişkin belgeler üç iş günü içerisinde taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca, üç iş günü içerisinde taşıtın tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:10/EK:11) ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2009 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2004 tarihinden itibaren;

i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:11) deki dilekçe kullanılacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:12/EK:13) alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:14) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:15) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin yedinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek

İlgili vergi dairesi tarafından 7/6/2009 tarihinde mükellef (A)'nın 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 3.000 TL motorlu taşıtlar vergi aslı, 7.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı silinen taşıtın 15/8/2010 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef (A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 10.300 TL (3000+7000+300) tutar 2010 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş sayılarak mükellef (A)'dan tahsil edilecektir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

C - 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, vergi dairesi kayıtlarında taşıtının 5/7/2003 tarihinden önce çalındığına ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

D- 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili açıklamalar 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin11 "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/2/2009 tarihinden önce anılan Genel Tebliğin "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümü uyarınca işlem tesis edilmiş olan mükellefler adına, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş olmasına rağmen 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri nedeniyle terkin edilemeyen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, maddenin altıncı fıkrası gereğince ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Öte yandan, 28/2/2009 tarihinden önce ilgili trafik tescil kuruluşuna başvuruda bulunmamış olan satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları; ilgili trafik tescil kuruluşuna başvurularak, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 213 sayılı Kanunda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın, satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesi tarafından düzeltilecektir.

Maddenin altıncı fıkrası kapsamında motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezaları mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR İLE MADDE HÜKMÜNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Tüm EKLER için tıklayınız.

--------

1 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

9 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

11 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İçerik 1:

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 nci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I - YASAL DÜZENLEME

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde;

"İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun2 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun3 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun4 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun5 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6 belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun7 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun8 hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 33 üncü maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

II - KAPSAM

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamına aşağıdaki taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun9 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıtlar, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden, anılan Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden;

1) İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1979 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2009 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına; model yılı 1998 veya daha eski olup, 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş tescilli taşıt bulunan,

4) Taşıtları 5/7/2003 tarihinden önce çalınan ve ilgili trafik tescil kaydında taşıtının çalındığına ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan,

5) 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlüğe girdiği 25/5/1997 tarihinden önce, taşıtını noter satış senediyle satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında özel vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

III - GEÇİCİ 2 NCİ MADDENİN UYGULAMASI

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükelleflerden, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhlerin bulunması halinde bu şerhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2009 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 28/2/2009 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tespitinde 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmayacağından, trafik tescil kaydı silinen motorlu taşıtların iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV indirim hesaplarından çıkarılmayacaktır.

A -Model Yılı 1979 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1979 veya daha eski motorlu taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden 30/6/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği10 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlükleri) herhangi birine teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a-) Vergi Dairesine Başvuru

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, 30/6/2010 tarihine kadar, Tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde bulunulması halinde ise herhangi bir vergi dairesine başvurarak, bir örneğini taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden herhangi birine ve aslını ilgili trafik tescil kuruluşuna ibraz etmek üzere; 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.   

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için Tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

b-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

İlgili vergi dairesinden, 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükelleflerden; taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyenlerin (EK:2) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna vergi dairesinden aldıkları yazıyla birlikte başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:4) almaları, taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyenlerin ise taşıtının hurdaya çıkarılabilmesi için (EK:3) deki dilekçe ve vergi dairesinden aldıkları yazıyla Tebliğle belirlenen trafik tescil kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Taşıtının trafik tescil kaydında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde haciz şerhi bulunan mükelleflerin, hurdaya çıkarma işlemi için, bu taşıtlarını teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine veya taşıtın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Taşıtın trafik tescil kaydında bu çerçevede bir haciz şerhi bulunmayan mükellefler, hurdaya çıkarma işlemi için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurabileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine (EK:2/EK:3) ekleyeceklerdir.

c-) İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler taşıtlarını diledikleri il özel idaresine bedelsiz olarak veya 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

i-) İl Özel İdarelerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler yukarıda belirtilen yazıları aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:5) ve ekleri ile birlikte il özel idaresine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz olarak teslim edebileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:5) ekleyeceklerdir.

Taşıt sahiplerinin taşıtlarını il özel idaresine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:6/EK:7) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 30/6/2010 tarihine kadar il özel idarelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ii-) MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek suretiyle faydalanmak isteyen mükellefler, vergi dairesinden yukarıda belirtilen yazıyı aldıktan ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca hurdaya çıkarma işlemini tamamladıktan sonra, vergi dairesinden almış olduğu yazının örneği ve bir dilekçe (EK:8) ile birlikte taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edebileceklerdir. Bu taşıtların hurdaya çıkarma işlemleri, MKEK hurda müdürlükleri içerisinde oluşturulan trafik tescil birimlerinde de yaptırılabilecektir.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 30/6/2010 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a-) Mükellef başvuruları üzerine yapılacak işlemler

Mükellefler tarafından bu Tebliğde belirtilen şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde bulunulması halinde herhangi bir vergi dairesine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 28/2/2009 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarının tespiti halinde buna ilişkin bir yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunmayanlar ise herhangi bir vergi dairesine başvurabileceğinden, yapılan başvurular üzerine vergi dairesi öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 28/2/2009 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde, buna ilişkin yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

b-) Mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesince yapılacak işlemler

İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra söz konusu maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak için başvuran mükelleflerden 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin tahsil edileceği tabiidir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.

3- İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.

a-) İl özel idareleri tarafından yapılacak işlemler

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:5) üzerine, il özel idareleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:9) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir. Biri ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere iki nüsha tutanak mükellefe verilecek, üçüncü nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

b-) MKEK hurda müdürlüklerince yapılacak işlemler

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında alınacak taşıtların teslimi sırasında, mükellefin dilekçe ve ekleri ile üzerinde "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi bulunan araç tescil belgesi alınacaktır. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenlenerek, 5 iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası taşıtın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası mükellefe verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, şasi numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

4- Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere bu Tebliğin III-A bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, il özel idarelerine teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:4) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında teslim alınan taşıtların teslimine ilişkin tutanakların trafik tescil kuruluşuna gelmesi üzerine, teslim tutanakları ile daha önce hurdaya ayrılmış olan taşıtlara ilişkin tescil kayıtları kontrol edilecektir.

Hurdaya çıkarma işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir. Ancak, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda, hurdaya ayrılacak taşıtın kayıtlarında 6183 sayılı Kanunun hükümlerine göre tatbik edilmiş haciz bulunması halinde, hurdaya çıkarma işlemi tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşunda veya taşıtın teslim edileceği MKEK hurda müdürlükleri içerisinde bulunan trafik tescil birimlerinde yapılabilecektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna başvuru tarihi itibarıyla yapılacak ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından adına ayrıca tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda ise, araca ait tescil belgesi üzerine "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi vurularak belge taşıt sahibine verilecektir.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:6/EK:7) deki dilekçe, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek olan taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:3) deki dilekçe kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra söz konusu maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak için başvuran mükelleflerin 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitini ödemesi gerektiğinden, 2010 yılı içinde yapılan başvurularda mükelleflerden 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin ödendiğini gösterir belge istenilecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, hurdaya çıkarma işlemine ilişkin belgeler üç iş günü içerisinde taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca, üç iş günü içerisinde taşıtın tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:10/EK:11) ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2009 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2004 tarihinden itibaren;

i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:11) deki dilekçe kullanılacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:12/EK:13) alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:14) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:15) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin yedinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek

İlgili vergi dairesi tarafından 7/6/2009 tarihinde mükellef (A)'nın 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 3.000 TL motorlu taşıtlar vergi aslı, 7.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı silinen taşıtın 15/8/2010 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef (A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 10.300 TL (3000+7000+300) tutar 2010 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş sayılarak mükellef (A)'dan tahsil edilecektir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

C - 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, vergi dairesi kayıtlarında taşıtının 5/7/2003 tarihinden önce çalındığına ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

D- 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili açıklamalar 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin11 "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/2/2009 tarihinden önce anılan Genel Tebliğin "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümü uyarınca işlem tesis edilmiş olan mükellefler adına, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş olmasına rağmen 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri nedeniyle terkin edilemeyen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, maddenin altıncı fıkrası gereğince ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Öte yandan, 28/2/2009 tarihinden önce ilgili trafik tescil kuruluşuna başvuruda bulunmamış olan satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları; ilgili trafik tescil kuruluşuna başvurularak, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 213 sayılı Kanunda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın, satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesi tarafından düzeltilecektir.

Maddenin altıncı fıkrası kapsamında motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezaları mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR İLE MADDE HÜKMÜNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Tüm EKLER için tıklayınız.

--------

1 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

9 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

11 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İçerik 2:

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 nci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

I - YASAL DÜZENLEME

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde;

"İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına veya 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun2 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun3 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

5/7/2003 tarihinden önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun4 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun5 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6 belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun7 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun8 hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 33 üncü maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

II - KAPSAM

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamına aşağıdaki taşıtlar ile gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

A - Madde Kapsamında Teslim Edilebilecek Taşıtlar

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun9 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Ancak, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıtlar, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından tespit edileceğinden, anılan Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.

B - Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

Madde hükmünden;

1) İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1979 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescilli bulunan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2009 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren ve Kanunun yayımlandığı 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına; model yılı 1998 veya daha eski olup, 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş tescilli taşıt bulunan,

4) Taşıtları 5/7/2003 tarihinden önce çalınan ve ilgili trafik tescil kaydında taşıtının çalındığına ilişkin açıklayıcı bilgi bulunan,

5) 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin, 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlüğe girdiği 25/5/1997 tarihinden önce, taşıtını noter satış senediyle satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında özel vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

III - GEÇİCİ 2 NCİ MADDENİN UYGULAMASI

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükelleflerden, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhlerin bulunması halinde bu şerhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2009 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Geçici 2 nci madde hükmünden faydalanan mükelleflerin bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin 28/2/2009 tarihinden önce ödemiş oldukları motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları mükellefe red ve iade edilmeyecektir.

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasında tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tespitinde 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmayacağından, trafik tescil kaydı silinen motorlu taşıtların iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV indirim hesaplarından çıkarılmayacaktır.

A -Model Yılı 1979 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

1 - Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1979 veya daha eski motorlu taşıtlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihinden 30/6/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği10 hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Kocaeli-Seymen MKEK hurda müdürlükleri) herhangi birine teslim etmeleri gerekmektedir.

Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a-) Vergi Dairesine Başvuru

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların, 30/6/2010 tarihine kadar, Tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçe ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde bulunulması halinde ise herhangi bir vergi dairesine başvurarak, bir örneğini taşıtlarını bedelsiz devredecekleri il özel idarelerine veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden herhangi birine ve aslını ilgili trafik tescil kuruluşuna ibraz etmek üzere; 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı almaları gerekmektedir.   

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti olmayıp, madde hükmünden faydalanmak isteyen taşıt sahipleri ise, söz konusu yazıyı almak için Tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) dilekçeyle her hangi bir vergi dairesine başvurabileceklerdir.

b-) Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

İlgili vergi dairesinden, 28/2/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarına dair yazı alan mükelleflerden; taşıtlarını il özel idarelerine teslim etmek isteyenlerin (EK:2) deki dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna vergi dairesinden aldıkları yazıyla birlikte başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:4) almaları, taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyenlerin ise taşıtının hurdaya çıkarılabilmesi için (EK:3) deki dilekçe ve vergi dairesinden aldıkları yazıyla Tebliğle belirlenen trafik tescil kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Taşıtının trafik tescil kaydında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde haciz şerhi bulunan mükelleflerin, hurdaya çıkarma işlemi için, bu taşıtlarını teslim edecekleri MKEK hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil birimlerine veya taşıtın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Taşıtın trafik tescil kaydında bu çerçevede bir haciz şerhi bulunmayan mükellefler, hurdaya çıkarma işlemi için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurabileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine (EK:2/EK:3) ekleyeceklerdir.

c-) İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler taşıtlarını diledikleri il özel idaresine bedelsiz olarak veya 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

i-) İl Özel İdarelerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler yukarıda belirtilen yazıları aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:5) ve ekleri ile birlikte il özel idaresine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz olarak teslim edebileceklerdir.

Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:5) ekleyeceklerdir.

Taşıt sahiplerinin taşıtlarını il özel idaresine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:6/EK:7) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 30/6/2010 tarihine kadar il özel idarelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ii-) MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Maddenin birinci fıkra hükmünden taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek suretiyle faydalanmak isteyen mükellefler, vergi dairesinden yukarıda belirtilen yazıyı aldıktan ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca hurdaya çıkarma işlemini tamamladıktan sonra, vergi dairesinden almış olduğu yazının örneği ve bir dilekçe (EK:8) ile birlikte taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edebileceklerdir. Bu taşıtların hurdaya çıkarma işlemleri, MKEK hurda müdürlükleri içerisinde oluşturulan trafik tescil birimlerinde de yaptırılabilecektir.

Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 30/6/2010 tarihine kadar MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a-) Mükellef başvuruları üzerine yapılacak işlemler

Mükellefler tarafından bu Tebliğde belirtilen şekilde gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde bulunulması halinde herhangi bir vergi dairesine başvurulması üzerine, vergi daireleri mükellefiyet kayıtları üzerinde gerekli araştırmayı yaparak, 28/2/2009 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadıklarının tespiti halinde buna ilişkin bir yazı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunmayanlar ise herhangi bir vergi dairesine başvurabileceğinden, yapılan başvurular üzerine vergi dairesi öncelikle mükellefiyet kaydının olup olmadığını araştıracak, mükellefiyet kaydının bulunmaması veya 28/2/2009 tarihi itibarıyla, yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca bir ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellef olmadığını tespit etmesi halinde, buna ilişkin yazıyı düzenleyerek mükellefe vereceklerdir.

b-) Mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesince yapılacak işlemler

İlgili vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra söz konusu maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak için başvuran mükelleflerden 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin tahsil edileceği tabiidir.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.

3- İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

İl özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.

a-) İl özel idareleri tarafından yapılacak işlemler

Söz konusu taşıtları il özel idarelerine bedelsiz teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:5) üzerine, il özel idareleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:9) teslim alacaklardır. İl özel idareleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak üç nüsha olarak düzenlenecektir. Biri ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere iki nüsha tutanak mükellefe verilecek, üçüncü nüshası ise il özel idaresi tarafından muhafaza edilecektir.

b-) MKEK hurda müdürlüklerince yapılacak işlemler

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında alınacak taşıtların teslimi sırasında, mükellefin dilekçe ve ekleri ile üzerinde "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi bulunan araç tescil belgesi alınacaktır. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenlenerek, 5 iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası taşıtın tescilli olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası mükellefe verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, şasi numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

4- Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere bu Tebliğin III-A bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan mükellef başvuruları üzerine, il özel idarelerine teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:4) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.

MKEK hurda müdürlükleri tarafından bu madde kapsamında teslim alınan taşıtların teslimine ilişkin tutanakların trafik tescil kuruluşuna gelmesi üzerine, teslim tutanakları ile daha önce hurdaya ayrılmış olan taşıtlara ilişkin tescil kayıtları kontrol edilecektir.

Hurdaya çıkarma işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir. Ancak, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda, hurdaya ayrılacak taşıtın kayıtlarında 6183 sayılı Kanunun hükümlerine göre tatbik edilmiş haciz bulunması halinde, hurdaya çıkarma işlemi tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşunda veya taşıtın teslim edileceği MKEK hurda müdürlükleri içerisinde bulunan trafik tescil birimlerinde yapılabilecektir.

Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna başvuru tarihi itibarıyla yapılacak ve taşıt sahibinin mülkiyet hakkı ortadan kalktığından adına ayrıca tescil belgesi düzenlenmeyecektir.

MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlarda ise, araca ait tescil belgesi üzerine "hurdaya ayrılmıştır" kaşesi vurularak belge taşıt sahibine verilecektir.

İl özel idaresine teslim edilen taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:6/EK:7) deki dilekçe, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilecek olan taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda (EK:3) deki dilekçe kullanılacaktır.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra söz konusu maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak için başvuran mükelleflerin 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitini ödemesi gerektiğinden, 2010 yılı içinde yapılan başvurularda mükelleflerden 2010 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin ödendiğini gösterir belge istenilecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Hurdaya çıkarma işleminin başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılması halinde, hurdaya çıkarma işlemine ilişkin belgeler üç iş günü içerisinde taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilecektir. Taşıtın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşunca, üç iş günü içerisinde taşıtın tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine bildirilecek, vergi dairesine gönderilen yazıya, "Hurdaya Çıkarılmıştır" damgası vurulmuş bulunan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun" onaylı bir örneği eklenecektir.

Bu madde hükmü uyarınca tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmıştır.

1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:10/EK:11) ile taşıtın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2009 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2004 tarihinden itibaren;

i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:11) deki dilekçe kullanılacaktır.

İlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:12/EK:13) alan mükellefler, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:14) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:15) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirecektir.

İlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

2 - Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin yedinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.

Örnek

İlgili vergi dairesi tarafından 7/6/2009 tarihinde mükellef (A)'nın 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü çerçevesinde 3.000 TL motorlu taşıtlar vergi aslı, 7.000 TL gecikme zammı, 300 TL trafik idari para cezası terkin edilmiş, ancak tescil kaydı silinen taşıtın 15/8/2010 tarihinde mevcut olduğu tespit edilerek tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla mükellef (A) adına tekrar kayıt ve tescil işlemi yapılmıştır.

Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine vergi dairesi tarafından mükellef (A) adına tekrar motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek terkin edilen 10.300 TL (3000+7000+300) tutar 2010 yılı Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi olarak tahakkuk etmiş sayılarak mükellef (A)'dan tahsil edilecektir.

Ancak, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

C - 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, vergi dairesi kayıtlarında taşıtının 5/7/2003 tarihinden önce çalındığına ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

D- 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili açıklamalar 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin11 "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/2/2009 tarihinden önce anılan Genel Tebliğin "1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler" başlıklı bölümü uyarınca işlem tesis edilmiş olan mükellefler adına, tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş olmasına rağmen 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri nedeniyle terkin edilemeyen motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, maddenin altıncı fıkrası gereğince ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir.

Öte yandan, 28/2/2009 tarihinden önce ilgili trafik tescil kuruluşuna başvuruda bulunmamış olan satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları; ilgili trafik tescil kuruluşuna başvurularak, taşıtın 31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, 213 sayılı Kanunda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın, satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesi tarafından düzeltilecektir.

Maddenin altıncı fıkrası kapsamında motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezaları mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir. Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR İLE MADDE HÜKMÜNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar hakkında aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Tüm EKLER için tıklayınız.

--------

1 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/7/2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

9 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

11 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete No: 22504 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 25 Aralık, 1995 Adı: UID: D2XFLO23CJY6YCUU
İçerik:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 30/12/1993 gün ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3946 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

"...... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı% 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 01/01/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artmaktadır.

Motorlu taşıtlar vergisi 01/01/1996 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
4.340.000
2.170.000
470.000
951-1200 kg.'a kadar
6.600.000
3.290.000
750.000
1201-1600 kg.'a kadar
10.970.000
5.480.000
1.330.000
1601-1800 kg.'a kadar
22.020.000
10.970.000
2.730.000
1801 kg. ve daha yukarı
44.120.000
22.020.000
5.480.000

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II inci derece lüks otomobilleri için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.

Lüks uygulaması, 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No'lu ve 31/12/1991 gün ve 21098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.


(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve
istiap hadleri
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) Minibüs
4.920.000
3.650.000
1.610.000

B) Otobüs ve benzerleri
(Oturma yeri):
   
1. 25 kişiye kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
2. 26-35 kişiye kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
3. 36-45 kişiye kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
4. 46 kişi ve daha yukarı
19.850.000
16.530.000
9.910.000

C) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (istiap haddi):
   
1. 1.500.000 kg.'a kadar
4.920.000
3.650.000
1.610.000
2. 1.501-3.500 kg.'a kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
3. 3.501-5.000 kg.'a kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
4. 5.00-10.000 kg.'a kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
5. 10.001-20.000 kg.'a kadar
19.850.000
16.530.000
9.910.000
6. 20.001 kg. ve daha yukarı
24.770.000
20.680.000
10.970.000

c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


(III) SAYILI TARİFE

 


Taşıtların cinsleri ve
motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6.15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:    
10-20 BG'ne kadar
245.000
189.000
103.000
47.000
21-50 BG'ne kadar
351.000
273.000
161.000
75.000
51-100 BG'ne kadar
434.000
329.000
217.000
103.000
101-150 BG'ne kadar
548.000
406.000
273.000
133.000
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten
794.000
604.000
379.000
189.000

d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


(IV) SAYILI TARIFE

 


Taşıtların azami kalkış
ağırlığı

1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
Uçak ve helikopterler:    
1.150 kg.a kadar
27.030.000
22.520.000
18.010.000
13.500.000
1.151-1.800 kg.a kadar
36.020.000
31.540.000
22.520.000
18.010.000
1.801-3.000 kg.a kadar
45.040.000
40.530.000
36.020.000
31.540.000
3.001-5.000.kg.a kadar
72.070.000
63.080.000
54.060.000
45.040.000
5.001-10.000 kg.a kadar
90.110.000
81.090.000
72.070.000
63.080.000
10.001-20.000 kg.a kadar
135.180.000
126.160.000
117.140.000
108.120.000
20.001 kg. ve daha yukarı
225.290.000
202.770.000
180.220.000
157.700.000


Tebliğ olunur.

İçerik 1:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 30/12/1993 gün ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3946 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

"...... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı% 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 01/01/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artmaktadır.

Motorlu taşıtlar vergisi 01/01/1996 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
4.340.000
2.170.000
470.000
951-1200 kg.'a kadar
6.600.000
3.290.000
750.000
1201-1600 kg.'a kadar
10.970.000
5.480.000
1.330.000
1601-1800 kg.'a kadar
22.020.000
10.970.000
2.730.000
1801 kg. ve daha yukarı
44.120.000
22.020.000
5.480.000

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II inci derece lüks otomobilleri için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.

Lüks uygulaması, 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No'lu ve 31/12/1991 gün ve 21098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.


(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve
istiap hadleri
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) Minibüs
4.920.000
3.650.000
1.610.000

B) Otobüs ve benzerleri
(Oturma yeri):
   
1. 25 kişiye kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
2. 26-35 kişiye kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
3. 36-45 kişiye kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
4. 46 kişi ve daha yukarı
19.850.000
16.530.000
9.910.000

C) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (istiap haddi):
   
1. 1.500.000 kg.'a kadar
4.920.000
3.650.000
1.610.000
2. 1.501-3.500 kg.'a kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
3. 3.501-5.000 kg.'a kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
4. 5.00-10.000 kg.'a kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
5. 10.001-20.000 kg.'a kadar
19.850.000
16.530.000
9.910.000
6. 20.001 kg. ve daha yukarı
24.770.000
20.680.000
10.970.000

c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


(III) SAYILI TARİFE

 


Taşıtların cinsleri ve
motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6.15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:    
10-20 BG'ne kadar
245.000
189.000
103.000
47.000
21-50 BG'ne kadar
351.000
273.000
161.000
75.000
51-100 BG'ne kadar
434.000
329.000
217.000
103.000
101-150 BG'ne kadar
548.000
406.000
273.000
133.000
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten
794.000
604.000
379.000
189.000

d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


(IV) SAYILI TARIFE

 


Taşıtların azami kalkış
ağırlığı

1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
Uçak ve helikopterler:    
1.150 kg.a kadar
27.030.000
22.520.000
18.010.000
13.500.000
1.151-1.800 kg.a kadar
36.020.000
31.540.000
22.520.000
18.010.000
1.801-3.000 kg.a kadar
45.040.000
40.530.000
36.020.000
31.540.000
3.001-5.000.kg.a kadar
72.070.000
63.080.000
54.060.000
45.040.000
5.001-10.000 kg.a kadar
90.110.000
81.090.000
72.070.000
63.080.000
10.001-20.000 kg.a kadar
135.180.000
126.160.000
117.140.000
108.120.000
20.001 kg. ve daha yukarı
225.290.000
202.770.000
180.220.000
157.700.000


Tebliğ olunur.

İçerik 2:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 30/12/1993 gün ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3946 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,

"...... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı% 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 01/01/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artmaktadır.

Motorlu taşıtlar vergisi 01/01/1996 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
4.340.000
2.170.000
470.000
951-1200 kg.'a kadar
6.600.000
3.290.000
750.000
1201-1600 kg.'a kadar
10.970.000
5.480.000
1.330.000
1601-1800 kg.'a kadar
22.020.000
10.970.000
2.730.000
1801 kg. ve daha yukarı
44.120.000
22.020.000
5.480.000

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II inci derece lüks otomobilleri için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.

Lüks uygulaması, 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No'lu ve 31/12/1991 gün ve 21098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.


(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve
istiap hadleri
1-6 yaş
TL.
7-15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) Minibüs
4.920.000
3.650.000
1.610.000

B) Otobüs ve benzerleri
(Oturma yeri):
   
1. 25 kişiye kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
2. 26-35 kişiye kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
3. 36-45 kişiye kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
4. 46 kişi ve daha yukarı
19.850.000
16.530.000
9.910.000

C) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (istiap haddi):
   
1. 1.500.000 kg.'a kadar
4.920.000
3.650.000
1.610.000
2. 1.501-3.500 kg.'a kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
3. 3.501-5.000 kg.'a kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
4. 5.00-10.000 kg.'a kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
5. 10.001-20.000 kg.'a kadar
19.850.000
16.530.000
9.910.000
6. 20.001 kg. ve daha yukarı
24.770.000
20.680.000
10.970.000

c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


(III) SAYILI TARİFE

 


Taşıtların cinsleri ve
motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6.15 yaş
TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:    
10-20 BG'ne kadar
245.000
189.000
103.000
47.000
21-50 BG'ne kadar
351.000
273.000
161.000
75.000
51-100 BG'ne kadar
434.000
329.000
217.000
103.000
101-150 BG'ne kadar
548.000
406.000
273.000
133.000
151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten
794.000
604.000
379.000
189.000

d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


(IV) SAYILI TARIFE

 


Taşıtların azami kalkış
ağırlığı

1-3 yaş
TL.
4-5 yaş
TL.
6-10 yaş
TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
Uçak ve helikopterler:    
1.150 kg.a kadar
27.030.000
22.520.000
18.010.000
13.500.000
1.151-1.800 kg.a kadar
36.020.000
31.540.000
22.520.000
18.010.000
1.801-3.000 kg.a kadar
45.040.000
40.530.000
36.020.000
31.540.000
3.001-5.000.kg.a kadar
72.070.000
63.080.000
54.060.000
45.040.000
5.001-10.000 kg.a kadar
90.110.000
81.090.000
72.070.000
63.080.000
10.001-20.000 kg.a kadar
135.180.000
126.160.000
117.140.000
108.120.000
20.001 kg. ve daha yukarı
225.290.000
202.770.000
180.220.000
157.700.000


Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 28154 Resmi Gazete Tarihi: Pazartesi, 26 Aralık, 2011 Adı: UID: flopNuiPYPUYnFJg
İçerik:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 -   650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

  46 kişi ve yukarısı 

2.320,00

1.935,00

1.159,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

518,00

345,00

170,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.043,00

606,00

345,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

   20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

-----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 -   650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

  46 kişi ve yukarısı 

2.320,00

1.935,00

1.159,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

518,00

345,00

170,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.043,00

606,00

345,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

   20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

-----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 -   650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

  46 kişi ve yukarısı 

2.320,00

1.935,00

1.159,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

518,00

345,00

170,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.043,00

606,00

345,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

   20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

-----------

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: 17381 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 25 Haziran, 1981 Adı: UID: FWJVYYBMCY62G6DZ
İçerik:
 
18/2/1963 gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun bazı maddelerinde, 28/1l/1980 gün ve 2348, 26/3/1981 gün ve 2434 Sayılı Kanunlarla değişiklik yapılmış ve Kanunun adı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu ile ilgili olarak bugüne kadar yayımlanmış bulunan genel tebliğ tebliğ ve iç genelgelerin tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklikle özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler ile bazı istisnaları dışında, uçak ve helikopterler, verginin mevzuuna alınmak suretiyle kapsam genişletilmiş; buna paralel olarak, taşıtların cinslerine göre tarifeler düzenlenmiş; vergileme ölçü ve hadleri değiştirilmiş, Kanunda kullanılan tabirlerle ilgili yeni tanımlar yapılmış ; vergi güvenliğini sağlama açısından sorumluluklar ve buna ilişkin cezai müeyyideler konusunda yeni hükümler getirilmiş ve ayrıca bazı maddelerde de gerekli görülen düzenlemelere gidilmiştir.

Buna göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili uygulamaların aşağıdaki esaslara göre yapılması gerekmektedir.

I _ VERGİNİN MEVZUU, MÜKELLEFİ VE TARİFLER:

A _ Verginin Mevzuu :

197 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre; 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca;

_ Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan ve Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları, 6 ncı maddede yazılı (II) sayılı tarifede yer alan ve taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile (I) sayılı tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları;

_ Türk kuşu, Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı IV sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler;

_ Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı III sayılı tarifede yer alan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler;

Verginin konusuna girmektedir.

B _ Kanunda yer alan tabirlerin tarifleri:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda kullanılan bir kısım tabirlerin taşıdıkları anlamlar 2 inci maddede belirtilmiş, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasına ilişkin diğer tabirlerin ise Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife cetveline göre tesbit olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Kanunun uygulanması sırasında, 2 inci maddede yer alan tarifler nazarı dikkate alınacak, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasiyle ilgili diğer tabirlerin taşıdıkları anlamlar ise atıf yapılan bahse konu mevzuata göre tesbit olunacaktır.

C _ Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi:

Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi, karayolları trafik sicili, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

II_ İSTİSNALAR:

Motorlu Taşıtlar Vergisinin istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinde esasta bir değişiklik yapılmamış, ancak maddenin uygulamada sorunlar yaratan (a), (b), ve (c) fıkralarının hükümleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Maddenin (a) fıkrasında, Kamu Tüzel Kişilerine ait istisnalar belirtilmiştir. Fıkra hükmüne göre, Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, Motorlu, Taşıtlar Vergisinden müstesna bulunmaktadır.

Şu kadar ki, fıkranın parantez içi hükmü gereğince, söz konusu Dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet Malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları istisnadan yararlanamayacaklardır.

Maddenin (b) fıkrası ile de, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklariyle, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar, karşılıklı olmak şartiyle vergiden müstesna tutulmuştur:

Diğer taraftan maddenin (c) fıkrası hükmüne göre, bizzat malüller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar vergiye tabi olmayacaklardır. Bu muafiyet hükmünün uygulanabilmesi için, taşıtı iktisap eden kimsenin malul olması, taşıtı bizzat kullanması ve iktisap edilen taşıtın mutlaka özel tertibatlı olarak imal edilmiş olması gerekmektedir.

III _ VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ:

Motorlu taşıtların vergileme ölçü ve hadleri, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde tespit edilmiştir.

Buna göre,

a) Taksi olarak kullanılmayan Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları 5 inci maddede yer alan (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (Bahse konu taşıtların tanımları 2 inci maddenin 3, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yapılmıştır)

Mezkûr tarifede taşıtlar net ağırlıklarına göre gruplandırılmış ve yaşları itibariyle ödenecek vergiler hizalarında gösterilmiştir

Ayrıca 5 inci maddenin son fıkrası hükmü ile spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı vergi alınması esası getirilmiştir.

Spor veya lüks otomobillerin tespitine ilişkin uygulama ise Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Seri No. lu Genel Tebliği'nde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

b) Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları ise 6 ncı maddede yer alan II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Taksi olarak vergilendirilecek taşıtların ayrımında, 2 inci maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen "Taksi" tarifi ile Kanunun 15 inci maddesinde yer alan uyma dikkate alınacaktır.(*)

II sayılı tarifede taşıtlar cins, net ağırlık veya istiap hadleri itibariyle tasnif edilmiş ve yaşları itibariyle ödenecek yıllık vergiler hizalarında gösterilmiştir.

c) Özel amaçla kullanılan, yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler 6 ncı maddede yer alan III sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Tarifede, taşıtlar cins ve beygir gücü itibariyle gruplandırılarak, yaş itibariyle beher motor gücü birimi için ödenecek vergi miktar gösterilmiştir.

6 ncı madde hükmü i1e sadece özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler vergiye tabi tutulmak suretiyle (2 inci maddenin 8 numaralı bendinde yer alan tarif de gözönünde bulundurulduğunda) balıkçılık ve deniz taşımacılığı gibi ticari faaliyette kullanılan tekneler verginin kapsamı dışında bırakılmışlardır.

d) Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç olmak üzere uçak ve helikopterler 6 ncı maddede yer alan IV sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Mezkûr tarifede taşıtlar azami kalkış ağırlığına ve yaşlarına göre vergilendirilmiş, azami kalkış ağırlığının tespitinde dikkate alınacak unsurlar ise Kanunun 2 inci maddesinin 13 numaralı bendinde belirtilmiştir.

IV _ MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ:

A _ Mükellefiyetin başlaması:

Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti verginin konusuna giren motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava taşıtları siciline kayıt ve tescili ile başlamaktadır.

B _ Mükellefiyetin sona ermesi:

Kanunun 8 inci maddesinde Motorlu Taşıtların, trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan, sivil hava vasıtaları siciline alt kayıtlarının silinmesi halinde, silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyetin sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerinin uygulamasında bir değişiklik söz konusu değildir. Bu maddeler sadece Kanunun kapsamına alınan özel tekneler ile uçaklar ve helikopterlerin, kayıt ve tescili ile kayıtlarının silinmesini ifade edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

V _ VERGİNİN TARH VE TEBLİĞİ:

Verginin tarh ve tebliğine ilişkin 9 uncu maddede esasa müessir bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece, birinci fıkradaki "Motorlu Kara Taşıtları Vergisi" ibaresi verginin kapsam değişikliği nedeniyle "Motorlu Taşıtlar Vergisi" olarak değiştirilmiştir.

Madde hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince bütçe yılının ilk ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilecektir. Tarh olunan verginin bir defaya mahsus olmak üzere mükelleflere ihbarname ile tebliğ edilmesi gerekir. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için mükelleflere ayrıca bir tebligat yapılması söz konusu olmayıp, vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

VI _ YIL İÇİNDE MÜKELLEFİYETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ :

Yıl içinde mükellefiyete giriş ve çıkış hallerinde vergilendirme şeklini düzenleyen 10 uncu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Anılan madde hükmüne göre, Bütçe yılı içinde ilgili sicile kayıt ve tescili yapılmak suretiyle mükellefiyete giren bir taşıtın, mükellefiyete girdiği ayı takip eden aybaşından itibaren vergiye tabi tutulması ve verginin bir ay içinde tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Bütçe yılı içinde kayıt ve tescili silinmek suretiyle mükellefiyetten çıkan taşıtlar ise, kayıt ve tescilin silindiği ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulacaklardır.((*) Güncelliği Kalmamıştır.*)

VII _ VERGİYE MÜESSİR DEĞİŞİKLİKLER:

Kanunun 11 inci maddesinde yıl içinde verginin arttırılması veya azaltılmasını gerektiren değişikliklerin, değişikliğin vukuunu takip eden aybaşından itibaren nazarı itibara alınacağı ve yeni duruma göre hesaplanan verginin mükellefe tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır. Ancak mali yıl içinde vukua gelecek yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinden nazara alınmayacaktır.

11 inci madde hükmünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

VIII _ VERGİNİN ÖDENMESİ:

Kanunun 12 inci maddesinde bir değişiklik yapılmamış, sadece bu maddenin 1 inci fıkrasında geçen "Motorlu Kara Taşıtları Vergisi" ibaresi "Motorlu Taşıtlar Vergisi" olarak değiştirilmiştir.

Madde hükmüne göre Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairelerince Haziran ve Aralık ayları içinde iki eşit taksitte tahsil edilecektir.

Ancak, Haziran ayından sonra mükellefiyete giren taşıtlara ait verginin tamamı Aralık ayında, Aralık ayından sonra mükellefiyete girenlerin vergilerinin ise tahakkuk ettirildiği ay içerisinde ödenmesi icap etmektedir.

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın, mükellefiyetten çıktığı ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Yıl içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın tahakkuk ettirilmiş yıllık vergisinden, kayıt ve tescilin silindiği ayı takip eden aylara isabet eden miktarı ödenmemişse terkin olunacak, ödenmişse, bir yıl içinde talep edilmek şartıyla mükellefine iade edilecektir.

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri ise taşıtın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenecektir.

IX _ BİLDİRME VE SORUMLULUK:

Kanunun bildirme ve sorunluluğa ilişkin 13 üncü maddesinin;

1. (a) fıkrası hükmüne göre; Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicili memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 inci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunacaktır.

2. (b) fıkrası hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 inci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilecektir.

3. (c) fıkrası hükmüne göre;

a) Noterler, her türlü satış, devir ve temlik işlemlerini yapacağı motorlu taşıtların,

b) Trafik şube veya büro memurları, kayıt ve tescil işlemini gerçekleştirecekleri motorlu kara taşıtlarının,

c) Belediye ve liman sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerin,

d) Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri, Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olan uçak ve helikopterler dışında kalan uçak ve helikopterlerin,

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun bulunup, bulunmadığını arayacaklar, vergi borcu olan taşıtlarla ilgili olarak herhangi bir satış devir, temlik veya kayıt ve tescil işlemi yapmayacaklardır.

4. (d) fıkrası hükmüne göre;

a) Motorlu Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları,

b) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle ilgili liman ve deniz bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları,

c) Uçak ve helikopterlerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce motorlu taşıtlar vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

Verginin ödendiği tevsik edilmeden ilgililer tarafından fenni muayene yapılmayacak, deniz veya uçuşa elverişlilik belgesi verilmeyecektir.

c ve d fıkralarında belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergilerden, mükellefle birlikte, müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak bunlar sorumlu sıfatıyla ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısiyle mükelleflere rücu hakkına sahip bulunmaktadırlar.

X _ GİDER KAYDEDİLMEME HALİ:

Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre, 1 sayılı tarifede belirtilen otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile, III ve IV sayılı tarifelerde belirtilen özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle uçak ve helikopterlerden (ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler hariç) alınan vergi ve cezalar, gelir ve kurumlar vergileri matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

XI _ ŞEKLE RİAYET MECBURİYETİ:

Kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre, taksi olarak kullanılan, yani taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtı sahipleri, bu taşıtlarını trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil ettirdikleri tarihten itibaren, plaka ile birlikte taksi kelimesini ifade eden (T) işareti takmaya, damalı kuşak çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsizliğin devamı süresince bahse konu taşıtlardan 1 sayılı tarifeye göre vergi alınacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
18/2/1963 gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun bazı maddelerinde, 28/1l/1980 gün ve 2348, 26/3/1981 gün ve 2434 Sayılı Kanunlarla değişiklik yapılmış ve Kanunun adı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu ile ilgili olarak bugüne kadar yayımlanmış bulunan genel tebliğ tebliğ ve iç genelgelerin tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklikle özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler ile bazı istisnaları dışında, uçak ve helikopterler, verginin mevzuuna alınmak suretiyle kapsam genişletilmiş; buna paralel olarak, taşıtların cinslerine göre tarifeler düzenlenmiş; vergileme ölçü ve hadleri değiştirilmiş, Kanunda kullanılan tabirlerle ilgili yeni tanımlar yapılmış ; vergi güvenliğini sağlama açısından sorumluluklar ve buna ilişkin cezai müeyyideler konusunda yeni hükümler getirilmiş ve ayrıca bazı maddelerde de gerekli görülen düzenlemelere gidilmiştir.

Buna göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili uygulamaların aşağıdaki esaslara göre yapılması gerekmektedir.

I _ VERGİNİN MEVZUU, MÜKELLEFİ VE TARİFLER:

A _ Verginin Mevzuu :

197 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre; 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca;

_ Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan ve Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları, 6 ncı maddede yazılı (II) sayılı tarifede yer alan ve taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile (I) sayılı tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları;

_ Türk kuşu, Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı IV sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler;

_ Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı III sayılı tarifede yer alan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler;

Verginin konusuna girmektedir.

B _ Kanunda yer alan tabirlerin tarifleri:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda kullanılan bir kısım tabirlerin taşıdıkları anlamlar 2 inci maddede belirtilmiş, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasına ilişkin diğer tabirlerin ise Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife cetveline göre tesbit olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Kanunun uygulanması sırasında, 2 inci maddede yer alan tarifler nazarı dikkate alınacak, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasiyle ilgili diğer tabirlerin taşıdıkları anlamlar ise atıf yapılan bahse konu mevzuata göre tesbit olunacaktır.

C _ Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi:

Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi, karayolları trafik sicili, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

II_ İSTİSNALAR:

Motorlu Taşıtlar Vergisinin istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinde esasta bir değişiklik yapılmamış, ancak maddenin uygulamada sorunlar yaratan (a), (b), ve (c) fıkralarının hükümleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Maddenin (a) fıkrasında, Kamu Tüzel Kişilerine ait istisnalar belirtilmiştir. Fıkra hükmüne göre, Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, Motorlu, Taşıtlar Vergisinden müstesna bulunmaktadır.

Şu kadar ki, fıkranın parantez içi hükmü gereğince, söz konusu Dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet Malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları istisnadan yararlanamayacaklardır.

Maddenin (b) fıkrası ile de, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklariyle, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar, karşılıklı olmak şartiyle vergiden müstesna tutulmuştur:

Diğer taraftan maddenin (c) fıkrası hükmüne göre, bizzat malüller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar vergiye tabi olmayacaklardır. Bu muafiyet hükmünün uygulanabilmesi için, taşıtı iktisap eden kimsenin malul olması, taşıtı bizzat kullanması ve iktisap edilen taşıtın mutlaka özel tertibatlı olarak imal edilmiş olması gerekmektedir.

III _ VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ:

Motorlu taşıtların vergileme ölçü ve hadleri, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde tespit edilmiştir.

Buna göre,

a) Taksi olarak kullanılmayan Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları 5 inci maddede yer alan (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (Bahse konu taşıtların tanımları 2 inci maddenin 3, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yapılmıştır)

Mezkûr tarifede taşıtlar net ağırlıklarına göre gruplandırılmış ve yaşları itibariyle ödenecek vergiler hizalarında gösterilmiştir

Ayrıca 5 inci maddenin son fıkrası hükmü ile spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı vergi alınması esası getirilmiştir.

Spor veya lüks otomobillerin tespitine ilişkin uygulama ise Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Seri No. lu Genel Tebliği'nde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

b) Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları ise 6 ncı maddede yer alan II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Taksi olarak vergilendirilecek taşıtların ayrımında, 2 inci maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen "Taksi" tarifi ile Kanunun 15 inci maddesinde yer alan uyma dikkate alınacaktır.(*)

II sayılı tarifede taşıtlar cins, net ağırlık veya istiap hadleri itibariyle tasnif edilmiş ve yaşları itibariyle ödenecek yıllık vergiler hizalarında gösterilmiştir.

c) Özel amaçla kullanılan, yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler 6 ncı maddede yer alan III sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Tarifede, taşıtlar cins ve beygir gücü itibariyle gruplandırılarak, yaş itibariyle beher motor gücü birimi için ödenecek vergi miktar gösterilmiştir.

6 ncı madde hükmü i1e sadece özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler vergiye tabi tutulmak suretiyle (2 inci maddenin 8 numaralı bendinde yer alan tarif de gözönünde bulundurulduğunda) balıkçılık ve deniz taşımacılığı gibi ticari faaliyette kullanılan tekneler verginin kapsamı dışında bırakılmışlardır.

d) Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç olmak üzere uçak ve helikopterler 6 ncı maddede yer alan IV sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Mezkûr tarifede taşıtlar azami kalkış ağırlığına ve yaşlarına göre vergilendirilmiş, azami kalkış ağırlığının tespitinde dikkate alınacak unsurlar ise Kanunun 2 inci maddesinin 13 numaralı bendinde belirtilmiştir.

IV _ MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ:

A _ Mükellefiyetin başlaması:

Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti verginin konusuna giren motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava taşıtları siciline kayıt ve tescili ile başlamaktadır.

B _ Mükellefiyetin sona ermesi:

Kanunun 8 inci maddesinde Motorlu Taşıtların, trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan, sivil hava vasıtaları siciline alt kayıtlarının silinmesi halinde, silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyetin sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerinin uygulamasında bir değişiklik söz konusu değildir. Bu maddeler sadece Kanunun kapsamına alınan özel tekneler ile uçaklar ve helikopterlerin, kayıt ve tescili ile kayıtlarının silinmesini ifade edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

V _ VERGİNİN TARH VE TEBLİĞİ:

Verginin tarh ve tebliğine ilişkin 9 uncu maddede esasa müessir bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece, birinci fıkradaki "Motorlu Kara Taşıtları Vergisi" ibaresi verginin kapsam değişikliği nedeniyle "Motorlu Taşıtlar Vergisi" olarak değiştirilmiştir.

Madde hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince bütçe yılının ilk ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilecektir. Tarh olunan verginin bir defaya mahsus olmak üzere mükelleflere ihbarname ile tebliğ edilmesi gerekir. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için mükelleflere ayrıca bir tebligat yapılması söz konusu olmayıp, vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

VI _ YIL İÇİNDE MÜKELLEFİYETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ :

Yıl içinde mükellefiyete giriş ve çıkış hallerinde vergilendirme şeklini düzenleyen 10 uncu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Anılan madde hükmüne göre, Bütçe yılı içinde ilgili sicile kayıt ve tescili yapılmak suretiyle mükellefiyete giren bir taşıtın, mükellefiyete girdiği ayı takip eden aybaşından itibaren vergiye tabi tutulması ve verginin bir ay içinde tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Bütçe yılı içinde kayıt ve tescili silinmek suretiyle mükellefiyetten çıkan taşıtlar ise, kayıt ve tescilin silindiği ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulacaklardır.((*) Güncelliği Kalmamıştır.*)

VII _ VERGİYE MÜESSİR DEĞİŞİKLİKLER:

Kanunun 11 inci maddesinde yıl içinde verginin arttırılması veya azaltılmasını gerektiren değişikliklerin, değişikliğin vukuunu takip eden aybaşından itibaren nazarı itibara alınacağı ve yeni duruma göre hesaplanan verginin mükellefe tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır. Ancak mali yıl içinde vukua gelecek yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinden nazara alınmayacaktır.

11 inci madde hükmünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

VIII _ VERGİNİN ÖDENMESİ:

Kanunun 12 inci maddesinde bir değişiklik yapılmamış, sadece bu maddenin 1 inci fıkrasında geçen "Motorlu Kara Taşıtları Vergisi" ibaresi "Motorlu Taşıtlar Vergisi" olarak değiştirilmiştir.

Madde hükmüne göre Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairelerince Haziran ve Aralık ayları içinde iki eşit taksitte tahsil edilecektir.

Ancak, Haziran ayından sonra mükellefiyete giren taşıtlara ait verginin tamamı Aralık ayında, Aralık ayından sonra mükellefiyete girenlerin vergilerinin ise tahakkuk ettirildiği ay içerisinde ödenmesi icap etmektedir.

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın, mükellefiyetten çıktığı ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Yıl içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın tahakkuk ettirilmiş yıllık vergisinden, kayıt ve tescilin silindiği ayı takip eden aylara isabet eden miktarı ödenmemişse terkin olunacak, ödenmişse, bir yıl içinde talep edilmek şartıyla mükellefine iade edilecektir.

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri ise taşıtın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenecektir.

IX _ BİLDİRME VE SORUMLULUK:

Kanunun bildirme ve sorunluluğa ilişkin 13 üncü maddesinin;

1. (a) fıkrası hükmüne göre; Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicili memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 inci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunacaktır.

2. (b) fıkrası hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 inci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilecektir.

3. (c) fıkrası hükmüne göre;

a) Noterler, her türlü satış, devir ve temlik işlemlerini yapacağı motorlu taşıtların,

b) Trafik şube veya büro memurları, kayıt ve tescil işlemini gerçekleştirecekleri motorlu kara taşıtlarının,

c) Belediye ve liman sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerin,

d) Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri, Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olan uçak ve helikopterler dışında kalan uçak ve helikopterlerin,

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun bulunup, bulunmadığını arayacaklar, vergi borcu olan taşıtlarla ilgili olarak herhangi bir satış devir, temlik veya kayıt ve tescil işlemi yapmayacaklardır.

4. (d) fıkrası hükmüne göre;

a) Motorlu Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları,

b) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle ilgili liman ve deniz bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları,

c) Uçak ve helikopterlerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce motorlu taşıtlar vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

Verginin ödendiği tevsik edilmeden ilgililer tarafından fenni muayene yapılmayacak, deniz veya uçuşa elverişlilik belgesi verilmeyecektir.

c ve d fıkralarında belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergilerden, mükellefle birlikte, müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak bunlar sorumlu sıfatıyla ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısiyle mükelleflere rücu hakkına sahip bulunmaktadırlar.

X _ GİDER KAYDEDİLMEME HALİ:

Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre, 1 sayılı tarifede belirtilen otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile, III ve IV sayılı tarifelerde belirtilen özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle uçak ve helikopterlerden (ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler hariç) alınan vergi ve cezalar, gelir ve kurumlar vergileri matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

XI _ ŞEKLE RİAYET MECBURİYETİ:

Kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre, taksi olarak kullanılan, yani taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtı sahipleri, bu taşıtlarını trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil ettirdikleri tarihten itibaren, plaka ile birlikte taksi kelimesini ifade eden (T) işareti takmaya, damalı kuşak çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsizliğin devamı süresince bahse konu taşıtlardan 1 sayılı tarifeye göre vergi alınacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
18/2/1963 gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun bazı maddelerinde, 28/1l/1980 gün ve 2348, 26/3/1981 gün ve 2434 Sayılı Kanunlarla değişiklik yapılmış ve Kanunun adı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu ile ilgili olarak bugüne kadar yayımlanmış bulunan genel tebliğ tebliğ ve iç genelgelerin tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklikle özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler ile bazı istisnaları dışında, uçak ve helikopterler, verginin mevzuuna alınmak suretiyle kapsam genişletilmiş; buna paralel olarak, taşıtların cinslerine göre tarifeler düzenlenmiş; vergileme ölçü ve hadleri değiştirilmiş, Kanunda kullanılan tabirlerle ilgili yeni tanımlar yapılmış ; vergi güvenliğini sağlama açısından sorumluluklar ve buna ilişkin cezai müeyyideler konusunda yeni hükümler getirilmiş ve ayrıca bazı maddelerde de gerekli görülen düzenlemelere gidilmiştir.

Buna göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili uygulamaların aşağıdaki esaslara göre yapılması gerekmektedir.

I _ VERGİNİN MEVZUU, MÜKELLEFİ VE TARİFLER:

A _ Verginin Mevzuu :

197 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre; 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca;

_ Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan ve Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları, 6 ncı maddede yazılı (II) sayılı tarifede yer alan ve taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile (I) sayılı tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları;

_ Türk kuşu, Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı IV sayılı tarifede yer alan uçak ve helikopterler;

_ Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan ve Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı III sayılı tarifede yer alan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler;

Verginin konusuna girmektedir.

B _ Kanunda yer alan tabirlerin tarifleri:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda kullanılan bir kısım tabirlerin taşıdıkları anlamlar 2 inci maddede belirtilmiş, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasına ilişkin diğer tabirlerin ise Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife cetveline göre tesbit olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Kanunun uygulanması sırasında, 2 inci maddede yer alan tarifler nazarı dikkate alınacak, bunlar dışında kalan ve verginin uygulanmasiyle ilgili diğer tabirlerin taşıdıkları anlamlar ise atıf yapılan bahse konu mevzuata göre tesbit olunacaktır.

C _ Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi:

Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi, karayolları trafik sicili, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

II_ İSTİSNALAR:

Motorlu Taşıtlar Vergisinin istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinde esasta bir değişiklik yapılmamış, ancak maddenin uygulamada sorunlar yaratan (a), (b), ve (c) fıkralarının hükümleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Maddenin (a) fıkrasında, Kamu Tüzel Kişilerine ait istisnalar belirtilmiştir. Fıkra hükmüne göre, Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, Motorlu, Taşıtlar Vergisinden müstesna bulunmaktadır.

Şu kadar ki, fıkranın parantez içi hükmü gereğince, söz konusu Dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet Malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları istisnadan yararlanamayacaklardır.

Maddenin (b) fıkrası ile de, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklariyle, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar, karşılıklı olmak şartiyle vergiden müstesna tutulmuştur:

Diğer taraftan maddenin (c) fıkrası hükmüne göre, bizzat malüller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar vergiye tabi olmayacaklardır. Bu muafiyet hükmünün uygulanabilmesi için, taşıtı iktisap eden kimsenin malul olması, taşıtı bizzat kullanması ve iktisap edilen taşıtın mutlaka özel tertibatlı olarak imal edilmiş olması gerekmektedir.

III _ VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ:

Motorlu taşıtların vergileme ölçü ve hadleri, Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde tespit edilmiştir.

Buna göre,

a) Taksi olarak kullanılmayan Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları 5 inci maddede yer alan (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. (Bahse konu taşıtların tanımları 2 inci maddenin 3, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yapılmıştır)

Mezkûr tarifede taşıtlar net ağırlıklarına göre gruplandırılmış ve yaşları itibariyle ödenecek vergiler hizalarında gösterilmiştir

Ayrıca 5 inci maddenin son fıkrası hükmü ile spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı vergi alınması esası getirilmiştir.

Spor veya lüks otomobillerin tespitine ilişkin uygulama ise Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Seri No. lu Genel Tebliği'nde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

b) Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları ise 6 ncı maddede yer alan II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. Taksi olarak vergilendirilecek taşıtların ayrımında, 2 inci maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen "Taksi" tarifi ile Kanunun 15 inci maddesinde yer alan uyma dikkate alınacaktır.(*)

II sayılı tarifede taşıtlar cins, net ağırlık veya istiap hadleri itibariyle tasnif edilmiş ve yaşları itibariyle ödenecek yıllık vergiler hizalarında gösterilmiştir.

c) Özel amaçla kullanılan, yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler 6 ncı maddede yer alan III sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Tarifede, taşıtlar cins ve beygir gücü itibariyle gruplandırılarak, yaş itibariyle beher motor gücü birimi için ödenecek vergi miktar gösterilmiştir.

6 ncı madde hükmü i1e sadece özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler vergiye tabi tutulmak suretiyle (2 inci maddenin 8 numaralı bendinde yer alan tarif de gözönünde bulundurulduğunda) balıkçılık ve deniz taşımacılığı gibi ticari faaliyette kullanılan tekneler verginin kapsamı dışında bırakılmışlardır.

d) Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olanlar hariç olmak üzere uçak ve helikopterler 6 ncı maddede yer alan IV sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Mezkûr tarifede taşıtlar azami kalkış ağırlığına ve yaşlarına göre vergilendirilmiş, azami kalkış ağırlığının tespitinde dikkate alınacak unsurlar ise Kanunun 2 inci maddesinin 13 numaralı bendinde belirtilmiştir.

IV _ MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ:

A _ Mükellefiyetin başlaması:

Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti verginin konusuna giren motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava taşıtları siciline kayıt ve tescili ile başlamaktadır.

B _ Mükellefiyetin sona ermesi:

Kanunun 8 inci maddesinde Motorlu Taşıtların, trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan, sivil hava vasıtaları siciline alt kayıtlarının silinmesi halinde, silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyetin sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerinin uygulamasında bir değişiklik söz konusu değildir. Bu maddeler sadece Kanunun kapsamına alınan özel tekneler ile uçaklar ve helikopterlerin, kayıt ve tescili ile kayıtlarının silinmesini ifade edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

V _ VERGİNİN TARH VE TEBLİĞİ:

Verginin tarh ve tebliğine ilişkin 9 uncu maddede esasa müessir bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece, birinci fıkradaki "Motorlu Kara Taşıtları Vergisi" ibaresi verginin kapsam değişikliği nedeniyle "Motorlu Taşıtlar Vergisi" olarak değiştirilmiştir.

Madde hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince bütçe yılının ilk ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilecektir. Tarh olunan verginin bir defaya mahsus olmak üzere mükelleflere ihbarname ile tebliğ edilmesi gerekir. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için mükelleflere ayrıca bir tebligat yapılması söz konusu olmayıp, vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

VI _ YIL İÇİNDE MÜKELLEFİYETE GİRİŞ VE ÇIKIŞ :

Yıl içinde mükellefiyete giriş ve çıkış hallerinde vergilendirme şeklini düzenleyen 10 uncu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Anılan madde hükmüne göre, Bütçe yılı içinde ilgili sicile kayıt ve tescili yapılmak suretiyle mükellefiyete giren bir taşıtın, mükellefiyete girdiği ayı takip eden aybaşından itibaren vergiye tabi tutulması ve verginin bir ay içinde tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Bütçe yılı içinde kayıt ve tescili silinmek suretiyle mükellefiyetten çıkan taşıtlar ise, kayıt ve tescilin silindiği ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulacaklardır.((*) Güncelliği Kalmamıştır.*)

VII _ VERGİYE MÜESSİR DEĞİŞİKLİKLER:

Kanunun 11 inci maddesinde yıl içinde verginin arttırılması veya azaltılmasını gerektiren değişikliklerin, değişikliğin vukuunu takip eden aybaşından itibaren nazarı itibara alınacağı ve yeni duruma göre hesaplanan verginin mükellefe tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır. Ancak mali yıl içinde vukua gelecek yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinden nazara alınmayacaktır.

11 inci madde hükmünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

VIII _ VERGİNİN ÖDENMESİ:

Kanunun 12 inci maddesinde bir değişiklik yapılmamış, sadece bu maddenin 1 inci fıkrasında geçen "Motorlu Kara Taşıtları Vergisi" ibaresi "Motorlu Taşıtlar Vergisi" olarak değiştirilmiştir.

Madde hükmüne göre Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairelerince Haziran ve Aralık ayları içinde iki eşit taksitte tahsil edilecektir.

Ancak, Haziran ayından sonra mükellefiyete giren taşıtlara ait verginin tamamı Aralık ayında, Aralık ayından sonra mükellefiyete girenlerin vergilerinin ise tahakkuk ettirildiği ay içerisinde ödenmesi icap etmektedir.

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın, mükellefiyetten çıktığı ayın sonuna kadar vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Yıl içinde mükellefiyetten çıkan taşıtın tahakkuk ettirilmiş yıllık vergisinden, kayıt ve tescilin silindiği ayı takip eden aylara isabet eden miktarı ödenmemişse terkin olunacak, ödenmişse, bir yıl içinde talep edilmek şartıyla mükellefine iade edilecektir.

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri ise taşıtın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenecektir.

IX _ BİLDİRME VE SORUMLULUK:

Kanunun bildirme ve sorunluluğa ilişkin 13 üncü maddesinin;

1. (a) fıkrası hükmüne göre; Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicili memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 inci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunacaktır.

2. (b) fıkrası hükmüne göre; Motorlu Taşıtlar vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 inci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilecektir.

3. (c) fıkrası hükmüne göre;

a) Noterler, her türlü satış, devir ve temlik işlemlerini yapacağı motorlu taşıtların,

b) Trafik şube veya büro memurları, kayıt ve tescil işlemini gerçekleştirecekleri motorlu kara taşıtlarının,

c) Belediye ve liman sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerin,

d) Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları, kayıt ve tescil edecekleri, Türk kuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına ait olan uçak ve helikopterler dışında kalan uçak ve helikopterlerin,

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun bulunup, bulunmadığını arayacaklar, vergi borcu olan taşıtlarla ilgili olarak herhangi bir satış devir, temlik veya kayıt ve tescil işlemi yapmayacaklardır.

4. (d) fıkrası hükmüne göre;

a) Motorlu Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları,

b) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle ilgili liman ve deniz bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları,

c) Uçak ve helikopterlerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce motorlu taşıtlar vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

Verginin ödendiği tevsik edilmeden ilgililer tarafından fenni muayene yapılmayacak, deniz veya uçuşa elverişlilik belgesi verilmeyecektir.

c ve d fıkralarında belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergilerden, mükellefle birlikte, müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak bunlar sorumlu sıfatıyla ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısiyle mükelleflere rücu hakkına sahip bulunmaktadırlar.

X _ GİDER KAYDEDİLMEME HALİ:

Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre, 1 sayılı tarifede belirtilen otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile, III ve IV sayılı tarifelerde belirtilen özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerle uçak ve helikopterlerden (ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler hariç) alınan vergi ve cezalar, gelir ve kurumlar vergileri matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

XI _ ŞEKLE RİAYET MECBURİYETİ:

Kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre, taksi olarak kullanılan, yani taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtı sahipleri, bu taşıtlarını trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil ettirdikleri tarihten itibaren, plaka ile birlikte taksi kelimesini ifade eden (T) işareti takmaya, damalı kuşak çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsizliğin devamı süresince bahse konu taşıtlardan 1 sayılı tarifeye göre vergi alınacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 20388 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 30 Aralık, 1989 Adı: UID: G5HQ16O5RGWS7DDI
İçerik:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi Kanununun 2 inci Maddesinin 7 numaralı bendinde "Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında 1.1.1990 tarihinden itibaren;

a) Yurt içinde imal edilen ve motor silindir hacmi 1601 cm3 den büyük olan otomobil ve arazi taşıtları,

b) Yurt dışında imal edilen ve motor silindir hacmi 901 cm3 den büyük olan otomobil ve arazi taşıtları, Lüks otomobil olarak tespit edilmiştir.

c) Arazi taşıtlarından münhasıran yük taşımaya mahsus olanlar lüks otomobil olarak kabul edilmeyecek, yük ve yolcu taşıyabilen iki veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olanlar ise lüks otomobil olarak kabul edilecektir.

Lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtlarının motor silindir hacmi, net ağırlığı ve yaşlarına göre girecekleri lüks dereceleri, yurt içinde ve yurt dışında imal edilen taşıtlar için aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.

A — YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU:

YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
MOTOR SİLİNDİR HACMİ
1-6 YAŞ
7-11 YAŞ
1601-2000 cm3 e kadar
III. DERECE
_
2001 cm3 ve daha yukarı
II. DERECE
III. DERECE

B) YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU:

 
YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI
4-6 YAŞ
7-11 YAŞ
950 kg ve aşağı
III. DERECE
_
951-1200 kg'a kadar
II. DERECE
III. DERECE
1201 kg. ve daha yukarı
I. DERECE
II. DERECE

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi Kanununun 2 inci Maddesinin 7 numaralı bendinde "Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında 1.1.1990 tarihinden itibaren;

a) Yurt içinde imal edilen ve motor silindir hacmi 1601 cm3 den büyük olan otomobil ve arazi taşıtları,

b) Yurt dışında imal edilen ve motor silindir hacmi 901 cm3 den büyük olan otomobil ve arazi taşıtları, Lüks otomobil olarak tespit edilmiştir.

c) Arazi taşıtlarından münhasıran yük taşımaya mahsus olanlar lüks otomobil olarak kabul edilmeyecek, yük ve yolcu taşıyabilen iki veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olanlar ise lüks otomobil olarak kabul edilecektir.

Lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtlarının motor silindir hacmi, net ağırlığı ve yaşlarına göre girecekleri lüks dereceleri, yurt içinde ve yurt dışında imal edilen taşıtlar için aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.

A — YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU:

YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
MOTOR SİLİNDİR HACMİ
1-6 YAŞ
7-11 YAŞ
1601-2000 cm3 e kadar
III. DERECE
_
2001 cm3 ve daha yukarı
II. DERECE
III. DERECE

B) YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU:

 
YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI
4-6 YAŞ
7-11 YAŞ
950 kg ve aşağı
III. DERECE
_
951-1200 kg'a kadar
II. DERECE
III. DERECE
1201 kg. ve daha yukarı
I. DERECE
II. DERECE

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi Kanununun 2 inci Maddesinin 7 numaralı bendinde "Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında 1.1.1990 tarihinden itibaren;

a) Yurt içinde imal edilen ve motor silindir hacmi 1601 cm3 den büyük olan otomobil ve arazi taşıtları,

b) Yurt dışında imal edilen ve motor silindir hacmi 901 cm3 den büyük olan otomobil ve arazi taşıtları, Lüks otomobil olarak tespit edilmiştir.

c) Arazi taşıtlarından münhasıran yük taşımaya mahsus olanlar lüks otomobil olarak kabul edilmeyecek, yük ve yolcu taşıyabilen iki veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olanlar ise lüks otomobil olarak kabul edilecektir.

Lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtlarının motor silindir hacmi, net ağırlığı ve yaşlarına göre girecekleri lüks dereceleri, yurt içinde ve yurt dışında imal edilen taşıtlar için aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.

A — YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU:

YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
MOTOR SİLİNDİR HACMİ
1-6 YAŞ
7-11 YAŞ
1601-2000 cm3 e kadar
III. DERECE
_
2001 cm3 ve daha yukarı
II. DERECE
III. DERECE

B) YURT DIŞINDA İMAL EDİLEN TAŞITLARIN DURUMU:

 
YAŞ VE LÜKS DERECELERİ
TAŞITLARIN NET AĞIRLIĞI
4-6 YAŞ
7-11 YAŞ
950 kg ve aşağı
III. DERECE
_
951-1200 kg'a kadar
II. DERECE
III. DERECE
1201 kg. ve daha yukarı
I. DERECE
II. DERECE

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 26036 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 27 Aralık, 2005 Adı: UID: HK1RB3I5MTHE4FDS
İçerik:

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2) 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) gereğince; 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlara 2006 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 25 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği(4) ile belirlenmiştir.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

1.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2006 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

1.3. Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

2.1. 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

2.2. Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğin tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

2.4. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

2.5. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

3.1. 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun www.gelirler.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.

4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1995 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2006 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ..........................................40.000 YTL

Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i (40.000 X %5=).....................2.000 YTL

2006 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .....................................2.197 YTL

Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı .......................1.526 YTL

Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.526 YTL) olacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 16/12/2005 tarihli ve 26025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK : 2006 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU)İçerik 1:

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2) 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) gereğince; 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlara 2006 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 25 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği(4) ile belirlenmiştir.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

1.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2006 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

1.3. Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

2.1. 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

2.2. Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğin tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

2.4. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

2.5. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

3.1. 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun www.gelirler.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.

4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1995 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2006 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ..........................................40.000 YTL

Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i (40.000 X %5=).....................2.000 YTL

2006 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .....................................2.197 YTL

Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı .......................1.526 YTL

Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.526 YTL) olacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 16/12/2005 tarihli ve 26025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK : 2006 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU)İçerik 2:

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2) 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) gereğince; 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlara 2006 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 25 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği(4) ile belirlenmiştir.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

1.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen, 2006 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

1.3. Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi

2.1. 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" esas alınacaktır.

2.2. Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilerek 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğin tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak ilan edilen 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

2.4. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

2.5. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

3.1. 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 01/01/2006 tarihli ve 78 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formunun www.gelirler.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.

4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının; 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2006 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1995 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas olan değerinin 40.000 YTL olması halinde, 2006 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Taşıtın kasko sigortasına esas değeri ..........................................40.000 YTL

Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i (40.000 X %5=).....................2.000 YTL

2006 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı .....................................2.197 YTL

Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTV tutarı .......................1.526 YTL

Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutarı kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.526 YTL) olacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 16/12/2005 tarihli ve 26025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(EK : 2006 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ BİLDİRİM FORMU)Sayfalar